Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2012.gada 3.maijāNr. 238

protokols Nr. 7, 19. punkts

Par atļauju izsniegšanu būvju nojaukšanai
Jūrmalā, Slokas ielā 70

Pamatojoties uz Ē.T. (personas kods ***) pilnvarotās personas O.S. (personas kods ***) 2012.gada 26.marta iesniegumu Nr.1.2-1/1002 ar lūgumu atļaut nojaukt pamatceltni – nedzīvojamo ēku Nr.001(būves kadastra apzīmējums 1300 010 3621 001), siltumnīcas Nr.002, Nr.003, Nr.005, Nr.006 (būvju kadastra apzīmējumi 1300 010 3621 002, 1300 010 3621 003, 1300 010 3621 005, 1300 010 3621 006 ), palīgēkas Nr.007, Nr.008 (būves kadastra apzīmējumi 1300 010 3621 007, 1300 010 3621 008) Jūrmalā, Slokas ielā 70, Jūrmalas pilsētas domes Ēku un būvju tehniskā stāvokļa novērtēšanas komisijas (turpmāk tekstā Komisija) 2012.gada 3.aprīļa sēdes dienas kārtībā tika iekļauts jautājums par atļaujas izsniegšanu šo būvju nojaukšanai.

Komisija izskatīja iesniegumu un tam pievienotos dokumentus: tehniskās inventarizācijas lieta, zemesgrāmatas nodalījuma noraksts Nr.6509, būvju fotofiksācijas, apbūves plāns, zemes robežu plāns, bankas izziņa Nr.41-12/3104, pilnvara Nr.1242.

Komisija, ņemot vērā nekustamā īpašuma īpašnieka izteikto vēlēšanos, vienbalsīgi pieņēma atzinumu – atļaut nojaukt būves.

Pamatojoties uz Jūrmalas pilsētas Teritorijas plānojuma II sējuma „Jūrmalas pilsētas teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi (būvnoteikumi)” Pielikuma Nr.2 septītās nodaļas prasībām un Jūrmalas pilsētas domes Ēku un būvju tehniskā stāvokļa novērtēšanas komisijas 2012.gada 3.aprīļa protokolu Nr.04, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Īpašniekam Ē.T. (personas kods ***) atļaut nojaukt pamatceltni – nedzīvojamo ēku Nr.001 (būves kadastra apzīmējums 1300 010 3621 001), siltumnīcas Nr.002, Nr.003, Nr.005, Nr.006 (būvju kadastra apzīmējumi 1300 010 3621 002, 1300 010 3621 003, 1300 010 3621 005, 1300 010 3621 006 ), palīgēkas Nr.007, Nr.008 (būves kadastra apzīmējumi 1300 010 3621 007, 1300 010 3621 008) Jūrmalā, Slokas ielā 70.

2. Saskaņā ar Latvijas Republikas Būvniecības likuma 31.panta 5.daļu būves nojaukšana veicama Vispārīgajos būvnoteikumos paredzētajā kārtībā saskaņā ar akceptēto būvprojektu.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Lejupielāde: DOC un PDF