Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2012.gada 3.maijāNr. 239

protokols Nr. 7, 20. punkts

Par atļauju izsniegšanu būvju nojaukšanai
Jūrmalā, Ernesta Birznieka – Upīša ielā 21

Pamatojoties uz J.M. (personas kods ***) pilnvarotās personas M.P. (personas kods ***) 2012.gada 29.februāra iesniegumu Nr.1.2-1/668 ar lūgumu atļaut nojaukt dzīvojamās ēkas Nr.005 un Nr.007 (būvju kadastra apzīmējumi 1300 004 1901 005, 1300 004 1901 007) un palīgēku Nr.008 (būves kadastra apzīmējums 1300 004 1901 008) Jūrmalā, Ernesta Birznieka – Upīša ielā 21, Jūrmalas pilsētas domes Ēku un būvju tehniskā stāvokļa novērtēšanas komisijas (turpmāk tekstā Komisija) 2012.gada 06.marta sēdes dienas kārtībā tika iekļauts jautājums par atļaujas izsniegšanu šo būvju nojaukšanai.

Komisija izskatīja iesniegumu un tam pievienotos dokumentus: tehniskās inventarizācijas lieta, zemesgrāmatas nodalījuma noraksts Nr.100000477626, būvju fotofiksācijas, apbūves plāns, zemes robežu plāns, pilnvara, dzīvojamo ēku un kultūrvēsturiskās vides novērtējums, Jūrmalas pilsētas domes dzīvokļu nodaļas izziņa Nr.9-21/324.

Komisija, ņemot vērā nekustamā īpašuma īpašnieka izteikto vēlēšanos, vienbalsīgi pieņēma atzinumu – atļaut nojaukt būves.

Pamatojoties uz VKPAI atzinumu Nr.11-06/731 un Jūrmalas pilsētas Teritorijas plānojuma II sējuma „Jūrmalas pilsētas teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi (būvnoteikumi)” Pielikuma Nr.2 septītās nodaļas prasībām un Jūrmalas pilsētas domes Ēku un būvju tehniskā stāvokļa novērtēšanas komisijas 2012.gada 6.marta protokolu Nr.03, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Īpašniekam J.M. (personas kods ***) atļaut nojaukt dzīvojamās ēkas Nr.005 un Nr.007 (būvju kadastra apzīmējumi 1300 004 1901 005, 1300 004 1901 007) un palīgēku Nr.008 (būves kadastra apzīmējums 1300 004 1901 008) Jūrmalā, Ernesta Birznieka – Upīša ielā 21.

2. Saskaņā ar Latvijas Republikas Būvniecības likuma 31.panta 5.daļu būves nojaukšana veicama Vispārīgajos būvnoteikumos paredzētajā kārtībā saskaņā ar akceptēto būvprojektu.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Lejupielāde: DOC un PDF