Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2012.gada 3.maijāNr. 240

protokols Nr. 7, 21. punkts

Par zemes lietošanas mērķa maiņu
nekustamā īpašuma nodokļu aprēķināšanai un
kadastrālās vērtēšanas vajadzībām Emīlijas ielā 15, Jūrmalā

Izskatot J.L. 2012.gada 8.marta iesniegumu ar lūgumu mainīt zemes vienības Emīlijas ielā 15, Jūrmalā nekustamā īpašuma lietošanas mērķi atbilstoši izstrādātajam detālplānojumam, Jūrmalas pilsētas dome konstatē:

Jūrmalas pilsētas Teritorijas plānojumā zemes vienība Emīlijas ielā 15, Jūrmalā atrodas ”Jauktas darījumu, atpūtas un dzīvojamās teritorijā” (J), kur primārais izmantošanas veids ir darījumu, tirdzniecības un/vai apkalpes iestāžu, atpūtas iestāžu un savrupmāju apbūve, bet sekundārais – cita atļautā izmantošana. Nolūki kādos atļauts būvēt, pārbūvēt, ierīkot vai izmantot ēku un citu būvi uz zemes, kas paredzēta jauktai darījumu, atpūtas un dzīvojamai apbūvei ir savrupmāja.

Valsts Zemes dienesta Rīgas reģionālās nodaļas Kadastra reģistrā nekustamajam īpašumam Emīlijas ielā 15, Jūrmalā ir reģistrēts nekustāmā īpašuma lietošanas mērķis – 1001 – Rūpnieciskās ražošanas uzņēmumu apbūve.

Saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes 2005.gada 15.septembra saistošajiem noteikumiem Nr.17 „Par detālplānojuma – teritorijas plānojuma grozījumu zemesgabaliem Jūrmalā, Emīlijas ielā 13, Emīlijas ielā 15, Emīlijas ielā 17, Ķemeru ielā 16A, Ķemeru ielā 16B apstiprināšanu” zemes vienībai Emīlijas ielā 15, Jūrmalā ir nomainīta teritorija no Jauktas ražošanas teritorijas uz Jauktas darījumu, atpūtas un dzīvojamās teritoriju.

Saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes būvvaldes 2005.gada 15.maijā akceptēto tehnisko projektu „Dzīvojamā māja Jūrmalā, Emīlijas ielā 15” 2008.gada 12.decembrī Jūrmalas pilsētas būvvalde ir izdevusi aktu (Kods 08 02259 1300) par dzīvojamās mājas Emīlijas ielā 15, Jūrmalā pieņemšanu ekspluatācijā.

Dzīvojamās ēkas galvenais lietošanas veids – Viena dzīvokļa māja (1110), Būves tips – Individuālās dzīvojamās mājas un vasarnīcas ar mūra vai mūra-koka ārsienām (11100103).

Jūrmalas pilsētas teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu 2.5.punkta, otrajā apakšpunktā ir noteikts, ka neatbilstoša izmantojuma statusa zemes gabala īpašnieks vai nomnieks ir tiesīgs turpināt likumīgi iesākto izmantojumu.

Ņemot vērā iepriekš minēto, saskaņā ar Latvijas Republikas Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumiem Nr.496 „Nekustāmā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” un Jūrmalas pilsētas domes Attīstības un vides jautājumu komitejas 2012.gada 4.aprīļa sēdes protokolu Nr.1.1-59/04, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

Mainīt nekustamajam īpašumam Emīlijas ielā 15, Jūrmalā ar kadastra apzīmējumu 1300 008 5926 (zemes vienības platība 1967kv.m.) nekustamā īpašuma lietošanas mērķi nekustamā īpašuma nodokļu aprēķināšanai un kadastrālās vērtēšanas vajadzībām no 1001 – Rūpnieciskās ražošanas uzņēmumu apbūve uz nekustamā īpašuma lietošanas mērķi 0601 - Individuālo dzīvojamo māju apbūve.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Lejupielāde: DOC un PDF