Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2012.gada 3.maijāNr. 251

protokols Nr. 7, 32. punkts

Par detālplānojuma pirmās redakcijas zemesgabalam Jūrmalā, Mežotnes ielā 5
nodošanu sabiedriskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai

Ar Jūrmalas pilsētas domes 2006.gada 2.februāra lēmumu Nr.84 „Par detālplānojuma projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Jūrmalā, Mežotnes ielā 5” tika uzsākta detālplānojuma izstrāde.

Ar Jūrmalas pilsētas 2011.gada 24.novembra lēmumu Nr.511 „Par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2006.gada 2.februāra lēmumā Nr.84 „Par detālplānojuma projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Jūrmalā, Mežotnes ielā 5” un darba uzdevuma precizēšanu” tika precizēts darba uzdevums.

Jūrmalas pilsētas domē ir iesniegts sagatavotais detālplānojuma projekts. Saskaņā ar Latvijas Republikas Ministru kabineta 2009.gada 6.oktobra noteikumu Nr.1148 „Vietējās pašvaldības teritorijas plānošanas noteikumi” 71.punktu un saskaņā ar 2012.gada 4.aprīļa Jūrmalas pilsētas domes Attīstības un vides jautājumu komitejas lēmumu (protokols Nr.1.1-59/04), Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Nodot sabiedriskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai detālplānojuma pirmo redakciju zemesgabalam Jūrmalā, Mežotnes ielā 5.

2. Detālplānojuma izstrādes vadītājam organizēt sabiedrisko apspriešanu.

3. Jūrmalas pilsētas domes Sabiedrisko attiecību nodaļai publicēt pašvaldības vietējā laikrakstā un pašvaldības publiskajā mājaslapā www.jurmala.lv paziņojumu par detālplānojuma sabiedrisko apspriešanu.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Lejupielāde: DOC un PDF