Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā

Atcelts ar domes 2013.gada 3.aprīļa 154.lēmumu

2012.gada 3.maijāNr. 255

protokols Nr. 7, 37. punkts

Par detālplānojuma zemesgabaliem Jūrmalā,
Slokas ielā 69A un Slokas ielā 69B apstiprināšanu

Pamatojoties uz Jūrmalas pilsētas domes 2011.gada 11.augusta lēmumu Nr.378 „Par detālplānojuma projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabaliem Jūrmalā, Slokas ielā 69A un Slokas ielā 69B” ir izstrādāts teritorijas detālplānojums.

Ņemot vērā minēto, vadoties no Latvijas Republikas Teritorijas attīstības plānošanas likuma un Latvijas Republikas Ministru kabineta 2009.gada 6.oktobra noteikumu Nr.1148 „Vietējās pašvaldības teritorijas plānošanas noteikumi” 76.1.punkta un izskatot Jūrmalas pilsētas domes Attīstības un vides jautājumu komitejas 2012.gada 4.aprīļa lēmumu (protokols Nr.1.1–59/04), Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Apstiprināt detālplānojumu zemesgabaliem Jūrmalā, Slokas ielā 69A un Slokas ielā 69B un izdot saistošos noteikumus.

2. Jūrmalas pilsētas domes Administratīvajai nodaļai nosūtīt šo lēmumu Latvijas Republikas Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai.

3. Jūrmalas pilsētas domes Sabiedrisko attiecību nodaļai publicēt lēmumu par detālplānojuma apstiprināšanu laikrakstā „Latvijas Vēstnesis” un vietējā pašvaldības laikrakstā.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Lejupielāde: DOC un PDF