Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2012.gada 3.maijāNr. 257

protokols Nr. 7, 40. punkts

Par dzīvokļa īpašuma Jūrmalā,
Meža prospektā 62-11 pirkumu

Pamatojoties uz Latvijas Republikas Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 34.panta otro daļu, saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes 2011.gada 29.decembra lēmumu Nr.576 „Par dzīvokļa īpašuma Jūrmalā, Meža prospektā 62-11 atsavināšanu” apstiprināto izsoles noteikumu 6. un 7.punktu, ņemot vērā Jūrmalas pilsētas domes Izsoles komisijas 2012.gada 15.marta protokolu Nr.8-7/1 un to, ka sabiedrība ar ierobežotu atbildību „MER-SEA” (vienotais reģistrācijas numurs ***) ir veikusi visu maksājumu Ls 52600 (piecdesmit divi tūkstoši seši simti latu) apmērā par dzīvokļa īpašuma Jūrmalā, Meža prospektā 62-11 ar kadastra numuru 1300 900 5327 pirkumu, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Apstiprināt 2012.gada 15.martā notikušās dzīvokļa īpašuma Jūrmalā, Meža prospektā 62-11 ar kadastra numuru 1300 900 5327 izsoles rezultātus.

2. Noslēgt līgumu ar sabiedrību ar ierobežotu atbildību „MER-SEA” (vienotais reģistrācijas numurs ***, juridiskā adrese – ***) par dzīvokļa īpašuma Jūrmalā, Meža prospektā 62-11 ar kadastra numuru 1300 900 5327 – dzīvoklis Nr.11 kopējā platībā 133,6 m2 un kopīpašuma 12710/173650 domājamās daļas no daudzdzīvokļu mājas un zemes (zemes kadastra numurs 1300 004 6004, kopējā platība 4613 m2) – pirkumu.

3. Jūrmalas pilsētas domes Pašvaldības īpašumu pārvaldīšanas nodaļai (G.Jubele) septiņu dienu laikā sagatavot lēmuma 1.punktā minēto pirkuma līgumu.

4. Apstiprināt ar lēmuma 1.punktā minētās mantas atsavināšanu saistītos izdevumus saskaņā ar pielikumu.

Priekšsēdētājs

G.TruksnisPielikums apstiprināts ar Jūrmalas pilsētas domes

2012.gada 3.maija lēmumu Nr.257

(protokols Nr.7, 40.punkts)

Izdevumu tāme

1.Samaksa SIA „Arco Real Estate” par īpašuma novērtējumu Ls 169,40

2.Samaksa par sludinājumu laikrakstā „Latvijas Vēstnesis” Ls 93,50

3.Samaksa SIA „Gurita” par reklāmas baneri Ls 47,58

Kopā: Ls 310,48


Lejupielāde: DOC un PDF