Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2012.gada 3.maijāNr. 262

protokols Nr. 7, 45. punkts

Par zemesgabala Jūrmalā, Jomas ielā 26
privatizācijas ierosinājuma noraidīšanu

Ar Jūrmalas pilsētas Zemes komisijas 2004.gada 14.maija lēmumu Nr.166 „Par zemesgabala izveidošanu Jūrmalā, Jomas ielā 26” izveidots pašvaldībai piekrītošs zemesgabals Jūrmalā, Jomas ielā 26 659 m2 platībā atklātas autostāvvietas uzturēšanai. Zemesgabala daļu 187 m2 platībā aizņem ietve un zaļā zona. Zemesgabalam noteikts apgrūtinājums – zemesgabala lietošanas mērķis ar atsevišķi nodalītas atklātas autostāvvietas.

Ar Jūrmalas Zemesgrāmatu nodaļas 2010.gada 1.septembra lēmumu īpašuma tiesības uz zemesgabalu Jūrmalā, Jomas ielā 26 ar kadastra apzīmējumu 1300 009 3914 nostiprinātas Jūrmalas pilsētas pašvaldībai, kadastra numurs 1300 009 3914. Jūrmalas pilsētas zemesgrāmatas nodalījums Nr.1000 0047 9997.

Ar Jūrmalas pilsētas domes 2007.gada 7.jūnija lēmumu Nr.537 „Par zemesgabala Jūrmalā, Jomas ielā 26 nomas līguma noslēgšanu ar akciju sabiedrību „Fēnikss”” zemesgabals iznomāts akciju sabiedrībai „Fēnikss” līdz 2012.gada 7.jūnijam atklātas autostāvvietas uzturēšanai.

Jūrmalas pilsētas domē 2006.gada 25.augustā saņemts un reģistrēts privatizācijas ierosinājumu reģistrā akciju sabiedrības „Fēnikss” privatizācijas ierosinājums ar Nr.538/293.

Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 14.pantu un 15.pantu, likuma „Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likums” 6.pantu un likumu „Par valsts un pašvaldību īpašuma objektu privatizāciju”, kā arī, ņemot vērā Jūrmalas pilsētas Privatizācijas komisijas 2012.gada 13.marta lēmumu (protokols Nr.1), Jūrmalas pilsētas dome nolemj :

1. Noraidīt akciju sabiedrības „Fēnikss” zemesgabala Jūrmalā, Jomas ielā 26, kadastra numurs 1300 009 3914 privatizācijas ierosinājumu.

2. Noteikt, ka zemesgabals saglabājams pašvaldības īpašumā, jo atbilstoši Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 15.panta 2.punkta prasībām nepieciešams pašvaldības autonomās funkcijas pildīšanai – nodrošināt publiskai lietošanai paredzēto teritoriju labiekārtošanu, sanitāro tīrību un uzturēšanu.

Šo lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā Administratīvajā tiesā (Rīgā, Antonijas ielā 6, LV-1010), iesniedzot pieteikumu.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Lejupielāde: DOC un PDF