Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2012.gada 3.maijāNr. 266

protokols Nr. 7, 50. punkts

Par atsevišķa apbūvēta zemesgabala daļas Jūrmalā, Jelgavas ielā 5
nosacītās cenas un privatizācijas paziņojuma apstiprināšanu

Saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes Pašvaldības kopīpašumā esošo dzīvojamo māju reālās sadales komisijas 2011.gada 11.oktobra lēmumu tika nolemts dispečerpunkta uzturēšanai piesaistīt zemesgabala Jūrmalā, Jelgavas ielā 5 daļu 465 m2 platībā, 11 garāžu ēku uzturēšanai piesaistīt zemesgabala daļu 286 m2 platībā (t.i. katrai garāžas ēkai 26 m2) un noteikt koplietošanas ceļu 229 m2 platībā.

Ar Jūrmalas Zemesgrāmatu nodaļas 2011.gada 31.marta lēmumu īpašuma tiesības uz zemesgabalu un dispečerpunktu Jūrmalā, Jelgavas ielā 5, kadastra Nr.1300 007 4907 nostiprinātas Jūrmalas pilsētas pašvaldībai.

Ar Jūrmalas Zemesgrāmatu nodaļas 2002.gada 8.novembra lēmumu īpašuma tiesības uz garāžas ēku Jūrmalā, Jelgavas ielā 5, kadastra numurs 1300 507 4906 nostiprinātas J.P., zemesgrāmatu nodalījums Nr.1000 0008 2415.

Pamatojoties uz Jūrmalas pilsētas domes 2011.gada 24.novembra lēmumu Nr.517 „Par grozījumiem 2010.gada 14.oktobra zemes nomas līgumā Nr.1.1-16.3.1/711” noslēgta vienošanās par zemesgabala daļas 26 m2 platībā nomu J.P. līdz 2015.gada 11.maijam garāžas ēkas ar kadastra apzīmējumu 1300 007 4907 008 uzturēšanai

Jūrmalas pilsētas domē 2006.gada 28.augustā ir saņemts un reģistrēts privatizācijas ierosinājumu reģistrā ar Nr.538/326 J.P. privatizācijas ierosinājums un 2006.gada 31.augustā ir saņemts un reģistrēts privatizācijas ierosinājumu reģistrā ar Nr.538/601 Garāžu īpašnieku privatizācijas ierosinājums.

Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 14.pantu un Latvijas Republikas likuma „Par valsts un pašvaldību īpašuma objektu privatizāciju” 71.pantu, Latvijas Republikas likuma „Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likums” 8., 9., 10. un 30. pantiem, kā arī ņemot vērā Valsts zemes dienesta 2012.gada 28.februāra izziņu Nr.10-04/113946-1 „Par apbūvēta zemesgabala vērtību privatizācijas vajadzībām” un Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 26.janvāra lēmumu Nr.56 „Par atsevišķa apbūvēta zemesgabala Jūrmalā Jelgavas ielā 5 daļas nodošanu privatizācijai”, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Apstiprināt atsevišķa apbūvēta zemesgabala Jūrmalā, Jelgavas ielā 5 (kadastra Nr.1300 007 4907, zemesgrāmatas nodalījums Nr.100000489196, no visa zemesgabala kopējā platība 980 m2),daļas 26 m2 platībā, kas nepieciešama garāžas ēkas ar kadastra apzīmējumu 1300 007 4907 008 uzturēšanai, nosacīto cenu 936 LVL (deviņi simti trīsdesmit seši lati).

2. Apstiprināt atsevišķa apbūvēta zemesgabala Jūrmalā, Jelgavas ielā 5 (kadastra Nr.1300 007 4907, zemesgrāmatas nodalījums Nr.100000489196), daļas 26 m2 platībā, kas nepieciešamas garāžas ēkas ar kadastra apzīmējumu 1300 007 4907 008 uzturēšanai, privatizācijas paziņojumu, saskaņā ar pielikumu.

3. Jūrmalas pilsētas domes Pašvaldības īpašumu pārvaldīšanas nodaļai (G.Jubele) mēneša laikā sagatavot un nosūtīt privatizācijas paziņojumu pirmpirkuma tiesīgajai personai.

Priekšsēdētājs

G.TruksnisPielikums apstiprināts ar Jūrmalas pilsētas domes

2012.gada 3.maija lēmumu Nr.266

(protokols Nr.7, 50.punkts)

Atsevišķa apbūvēta zemesgabala Jūrmalā, Jelgavas ielā 5, daļas 26 m2 platībā,
kas nepieciešamas garāžas ēkas ar kadastra apzīmējumu 1300 007 4907 008 uzturēšanai,

PRIVATIZĀCIJAS PAZIŅOJUMS.

Ar Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 26.janvāra lēmumu Nr.56 „Par atsevišķa apbūvēta zemesgabala Jūrmalā, Jelgavas ielā 5 daļas nodošanu privatizācijai” privatizācijai ir nodota atsevišķa apbūvēta zemesgabala Jūrmalā, Jelgavas ielā 5 ar kadastra Nr.1300 007 4907, daļa 26 m2 platībā, kas nepieciešama garāžas ēkas ar kadastra apzīmējumu 1300 007 4907 008 uzturēšanai.

Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likums” 9.panta otro daļu, Jūrmalas pilsētas dome piedāvā Jums, J.P., privatizēt Jūsu īpašumā esošās garāžas ēkas Jūrmalā Jelgavas ielā 5 ar kadastra apzīmējums 1300 007 4907 008 uzturēšanai nepieciešamās zemesgabala daļas 26 m2 platībā Jūrmalā, Jelgavas ielā 5.

Ņemot vērā iepriekš minēto Jūrmalas pilsētas dome dara Jums zināmu sekojošo:

1. Zemesgabala Jūrmalā, Jelgavas ielā 5 kopējā platība 980 m2. Dispečerpunkta ēkas ar kadastra apzīmējumu 1300 007 4907 001 uzturēšanai nepieciešamā zemesgabala daļa 462 m2 platībā, garāžu ēku uzturēšanai nepieciešamā zemesgabala daļa 362 m2 platībā un koplietošanas teritorija 156 m2 platībā.

2. Saskaņā ar Jūrmalas pilsētas zemes komisijas 1998.gada 14.augusta lēmumu Nr.1429 „Par zemesgabala izveidošanu Jūrmalā, Jelgavas ielā 5”, Jūsu īpašumā esošās garāžas ēkas Jūrmalā Jelgavas ielā 5 ar kadastra apzīmējumu 1300 007 4907 008 uzturēšanai nepieciešama zemesgabala daļa 26 m2 platībā.

3. Zemesgabala nosacītā cena ir 35280 LVL, kas ir vienāda ar Valsts zemes dienesta noteikto konkrētā apbūvētā zemesgabala vērtību privatizācijas vajadzībām (Valsts zemes dienesta 2012.gada 28.februāra izziņa Nr.10-04/113946-1).

4. Jūsu īpašumā esošās garāžas ēkas Jūrmalā, Jelgavas ielā 5 ar kadastra apzīmējumu 1300 007 4907 008 uzturēšanai nepieciešamās zemesgabala daļas 26 m2 platībā nosacītā cena ir 936 LVL (deviņi simti trīsdesmit seši lati).

5. Saskaņā ar Latvijas Republikas likuma „Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likums” 30.panta otro daļu, maksājumi par objekta privatizāciju veicami 40 apmērā īpašuma kompensācijas sertifikātos un 60% latos.

6. Minētā likuma 30.panta trešā daļa nosaka, ka zemesgabala pircējs ir tiesīgs īpašuma kompensācijas sertifikātos maksājamo daļu samaksāt latos.

7. Uz privatizējamā zemesgabala atrodas 11 garāžas ēkas un dispečerpunkts ar kadastra apzīmējumu 1300 007 4907 001, kuru uzturēšanai nepieciešamās zemesgabala daļas ir iznomātas.

8. Saskaņā ar Latvijas Republikas likuma „Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likums” 13. pantu maksimālais termiņš norēķiniem par apbūvētu zemesgabalu ir desmit gadi no pirkuma līguma noslēgšanas dienas. Noslēdzot pirkuma līgumu, kurā piemērots atliktais maksājums (nomaksa), maksa par atlikto maksājumu ir 6 procenti gadā no vēl nesamaksātās privatizācijas sertifikātu un latu daļas, samaksu veicot latos.

9. Lai sagatavotu zemesgabala Jūrmalā, Jelgavas ielā 5 daļas 26 m2 platībā pirkuma līguma projektu, lūdzam Jūs uzrādīt Zemesgrāmatu akta, kas apliecina Jūsu īpašuma tiesības uz garāžas ēku Jūrmalā, Jelgavas ielā 5 ar kadastra apzīmējumu 1300 007 4907 008, oriģinālu.

Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likums” 9. panta 3 daļu, Jūrmalas pilsētas dome aicina Jūs ne vēlāk kā divu mēnešu laikā no privatizācijas paziņojuma saņemšanas dienas sniegt rakstisku atbildi par vēlmi privatizēt Jums piederošās garāžas ēkas Jūrmalā, Jelgavas ielā 5 ar kadastra apzīmējumu 1300 007 4907 008 uzturēšanai nepieciešamo atsevišķa apbūvēta zemesgabala daļu 26 m2 platībā Jūrmalā, Jelgavas ielā 5 atbilstoši minētajiem privatizācijas nosacījumiem un norādīt norēķiniem par zemesgabala domājamo daļu pirkumu vēlamo samaksas termiņu, maksāšanas līdzekļus un to proporcijas.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Lejupielāde: DOC un PDF