Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2012.gada 7.jūnijāNr. 270

protokols Nr. 8, 2. punkts

Par Jūrmalas pašvaldības 2011.gada finanšu
un budžeta izpildes pārskata apstiprināšanu

Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 21.pantu un saskaņā ar Latvijas Republikas Ministru kabineta 2010.gada 17.augusta noteikumiem Nr.777 „Gada pārskata sagatavošanas kārtība”, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

Apstiprināt Jūrmalas pašvaldības 2011.gada pārskatu saskaņā ar sekojošiem pielikumiem:

1. Ziņas par Jūrmalas pašvaldību pie pašvaldības 2011.gada pārskata (1.pielikums);

2. Jūrmalas pašvaldības vadības ziņojums par 2011.gadu (2.pielikums);

3. Jūrmalas pašvaldības grāmatvedības uzskaites pamatprincipu apraksts (3.pielikums);

4. 2012.gada 26.aprīļa neatkarīga zvērināta revidenta ziņojums (4.pielikums);

5. Jūrmalas pašvaldības konsolidētā bilance uz 2011.gada 31.decembri (5.pielikums);

6. Jūrmalas pašvaldības 2011.gada pārskata skaidrojumi (6.pielikums);

7. Pārskats par darbības finansiālajiem rezultātiem (7.pielikums);

8. Pašu kapitāla (neto aktīva) izmaiņu pārskats (8.pielikums);

9. Naudas plūsmas pārskats (9.pielikums);

10. Naudas līdzekļu atlikumu izvietojums (10.pielikums);

11. Pārskats par uzkrājumiem (11.pielikums);

12. Nemateriālo ieguldījumu un pamatlīdzekļu izmaiņu pārskats (12.pielikums);

13. Krājumu izmaiņu pārskats (13.pielikums);

14. Līdzdalības radniecīgo kapitālsabiedrību kapitālā izmaiņu pārskats (14.pielikums);

15. Līdzdalības asociēto kapitālsabiedrību kapitālā izmaiņu pārskats (15.pielikums);

16. Pārējo finanšu ieguldījumu izmaiņu pārskats (16.pielikums);

17. Pārskats par nākamo periodu izdevumiem un avansu maksājumiem (17.pielikums);

18. Pārskats par debitoriem (prasībām) (18.pielikums);

19. Pārskats par kreditoriem (saistībām) (19.pielikums);

20. Pārskats par aizņēmumiem (20.pielikums);

21. Pārskats par galvojumiem (21.pielikums);

22. Pārskats par dažādiem ieņēmumiem un izdevumiem (22.pielikums);

23. Paskaidrojums pie pašvaldības 2011.gada pārskata par atšķirībām pret precizēto plānu un salīdzināmajiem datiem ar citiem pārskatiem (23.pielikums);

24. Pārskats par budžeta izpildi (pamatbudžets) (24.pielikums);

25. Pārskats par budžeta izpildi (speciālais budžets) (25.pielikums);

26. Pārskats par budžeta izpildi (ziedojumi un dāvinājumi) (26.pielikums);

27. Informācija par aktīvu nomas (izņemot finanšu nomu) līgumiem 2011.gada 31.decembrī (27.pielikums).

Priekšsēdētājs

G.Truksnis

Lejupielāde: DOC un PDF