Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
SĒDES PROTOKOLS
Jūrmalā
2012.gada 7.jūnijāNr.8

Ceturtdiena

Jūrmalā Jomas ielā 1/5

Sēde atklāta plkst.1000

Sēdi vada:

domes priekšsēdētājs

Gatis Truksnis

Sēdi protokolē:

domes Administratīvās nodaļas lietvede

Arnita Liepiņa

Sēdē piedalās:

domes priekšsēdētāja vietniece pilsētsaimniecības jautājumos

Larisa Loskutova

Deputāti:

Arnis Ābelītis, Egmonts Krūmiņš, Vladimirs Maksimovs, Ilmārs Ančāns, Juris Visockis, Aigars Tampe (nepiedalās no plkst.1205-1215), Marija Vorobjova, Dzintra Homka (nepiedalās no plkst.1240-1241), Raimonds Munkevics, Zigurds Starks, Iveta Blaua, Māris Dzenītis

Nepiedalās deputāti:

Dzintra Hirša

Sēdē piedalās:

Izpilddirektors

Valdis Vītoliņš

Administratīvās nodaļas vadītāja

Indra Kalvāne

Juridiskās nodaļas vadītāja

Evija Rakiša

Budžeta nodaļas vadītāja

Inga Brača

Pilsētplānošanas nodaļas vadītāja

Vita Zvejniece

Nodokļu nodaļas vadītāja

Anita Lindermane

Pilsētsaimniecības un labiekārtošanas nodaļas vadītāja

Gunta Smalkā

Būvniecības nodaļas vadītājs

Māris Demme

Revīzijas un audita nodaļas vadītāja

Anita Adiāne

Sabiedrisko attiecību nodaļas vadītājs

Reinholds Pelše

Sēdē uzaicināti:

Gunta Jubele, Laima Grobiņa, Agita Bērzupe, Anna Deičmane, Evija Majore, Ināra Kundziņa, Guna Voitkāne, Valdis Kivkucāns, Jekaterina Beļajeva, Ilze Černovska, Aīda Paipare, Aleksejs Ļeonovs, Andris Dišlers, Dzintars Krūmiņš, Anda Zaķe, Guntars Valants, Māris Biernis (SIA auditorfirma „Inspekcija”)

Piedalās:

pilsētas iedzīvotāji, preses pārstāvji

Saskaņā ar 2010.gada 4.februāra saistošo noteikumu Nr.6 „Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums” 113.punktu balsošana par visiem jautājumiem notiek paceļot roku.

I.Blaua - ir sagatavots 6 deputātu parakstīts pieprasījums domes priekšsēdētājam ar lūgumu domes sēdes laikā sniegt informāciju par paredzēto estrādes izbūvi Dzintaru pludmalē, pie galvenās izejas uz jūru,  un sniegt atbildi uz šādiem jautājumiem:

· kādi normatīvie akti pieļauj šāda veida konstrukcijas/apbūvi pludmalē?

· kas un kā ir sniedzis atbalstu Jūrmalas pilsētas domes vārdā?

· kāds ir Jūrmalas pilsētas domes līdzdalības apjoms šajā projektā?

A.Ābelītis izsakās, ka ir sagatavojis un domes priekšsēdētājam iesniedz 2 iesniegumus ar priekšlikumiem:

· tuvākajā Finanšu komitejā izskatīt jautājumu par brīvpusdienu piešķiršanu 3, 4, 5, un 6.klašu audzēkņiem Jūrmalas pilsētas izglītības iestādēs. Vēlams šo priekšlikumu realizēt līdz jaunā mācību gada sākumam.

· Izglītojamajiem, kas mācās Jūrmalas pilsētas mācību iestādēs līdz 12.klasei ieskaitot( tai skaitā mākslas skola, mūzikas skola, sporta skola) piešķirt 100% atvieglojumu braukšanai Jūrmalas pilsētas autobusu Nr.1., 4., 7. un 8. maršrutos

Būvniecības nodaļai izstrādāt elektronisko karšu ieviešanu Jūrmalas pilsētas maršrutu autobusos līdz jaunā mācību gada sākumam.

G.Truksnis –vakar 06.06. par šiem jautājumiem ir uzrakstīta rezolūcija Budžeta nodaļai un Būvniecības nodaļai veikt aprēķinus par pašvaldības šī brīža budžeta izpildi un izvērtēt, vai un kādā veidā būtu iespējums realizēt kādu no šiem priekšlikumiem.

G.Truksnis  noņem no sēdes darba kārtības šādus jautājumus:

· Par nekustamā īpašuma Jūrmalā, Ģertrūdes prospektā 31 ar kadastra apzīmējumu 1300 014 7007 003 īres līguma noslēgšanu ar J.B.

· Par neapbūvēta zemesgabala Jūrmalā, Meža prospektā 38, Meža prospektā 38 B un Bulduri 4506 nomas līguma noslēgšanu ar SIA „Velmars”

Ierosina sēdes darba kārtībā iekļaut papildu jautājumu:

· Par pirmpirkuma tiesībām uz namīpašuma 1/5 domājamo daļu Jūrmalā, Krimuldas ielā 7

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par sēdes darba kārtību ar izmaiņām („par” – 14 (I.Ančāns, E.Krūmiņš, L.Loskutova, G.Truksnis, A.Ābelītis, M.Vorobjova, V.Maksimovs, R.Munkevics, J.Visockis, Dz.Homka, M.Dzenītis, Z.Starks , I.Blaua, A.Tampe), „pret” – nav, „atturas” – nav), sēdes darba kārtība ar izmaiņām tika apstiprināta.

Darba kārtība:

1.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2011.gada 15.decembra nolikumā Nr.21 „Jūrmalas pilsētas pašvaldības institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības nolikums”

2.

Par Jūrmalas pašvaldības 2011.gada finanšu un budžeta izpildes pārskata apstiprināšanu

3.

Par īres maksas noteikšanas metodiku

4.

Par nekustamā īpašuma nodokļa samaksas termiņu pagarināšanu

5.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 26.janvāra saistošajos noteikumos Nr.4 „Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2012.gada budžeta apstiprināšanu”

6.

Ieteikumi „Pakalpojumu cenas noteikšana Jūrmalas pilsētas pašvaldības kapitālsabiedrībās”

7.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 8.marta lēmumā Nr.116 „Par sadarbības līguma noslēgšanu 2012.gadā”

8.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 26.janvāra lēmumā Nr.7 „Par Jūrmalas pašvaldības darbinieku skaita (darba vietu) sarakstu apstiprināšanu

9.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2011.gada 20.oktobra lēmumā Nr.452 „Par dalību Eiropas Sociālā Fonda projektu konkursa 1.5.2.2.3.apakšaktivitātē „Atbalsts pašvaldībām kapacitātes stiprināšanā Eiropas Savienības politiku instrumentu un pasākumu īstenošanai”

10.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2011.gada 15.decembra lēmumā Nr.531 „Par rūpnieciskās zvejas rīku skaita limita sadali Rīgas jūras līča piekrastē”

11.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 16.februāra lēmumā Nr.68 „Par kritērijiem maksas samazināšanai par ēdināšanas pakalpojumu Jūrmalas pilsētas pirmsskolas izglītības iestādēs”

12.

Par Jūrmalas Bērnu un jauniešu interešu centra dalību Eiropas Komisijas programmas „Jaunatne darbībā” projektā

13.

Par dalību projektu konkursā „Resursu punktu jauniešiem izveide pašvaldībās sadarbībā ar jaunatnes organizācijām un biedrībām, kas veic darbu ar jaunatni”

14.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 19.augusta lēmumā Nr.597 „Par Jūrmalas Bērnu un jauniešu interešu centra maksas pakalpojumiem”

15.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2011.gada 21.aprīļa lēmumā Nr.173 „Par Jūrmalas Peldēšanas un futbola skolas (Jūrmalas pilsētas stadiona) maksas pakalpojumiem”

16.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 14.janvāra nolikumā Nr.2

„Jūrmalas peldēšanas un futbola skolas nolikums”

17.

Par maksas apstiprināšanu Jūrmalas Alternatīvās skolas darbinieku ēdināšanai

18.

Par sociālo dzīvojamo telpu īres līgumu pagarināšanu un noslēgšanu

19.

Par dzīvokļu jautājumiem

20.

Par dzīvojamo telpu īres līgumu noslēgšanu

21.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2008.gada 18.septembra lēmumā Nr.811 „Par projekta Jūrmalas ūdenssaimniecības attīstība” II kārtas realizāciju”

22.

Grozījums Jūrmalas pilsētas domes 2011.gada 15.decembra lēmumā Nr.532 „Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Atkritumu apsaimniekošanas sabiedrība „Piejūra”” dalību ES Kohēzijas fondā un galvojuma sniegšanu līdzfinansējuma saņemšanai”

23.

Par līguma noslēgšanu ar sabiedrību ar ierobežotu atbildību „Atkritumu apsaimniekošanas sabiedrība „Piejūra”” par sadzīves atkritumu apglabāšanu atkritumu poligonā „Janvāri”

24.

Par atļauju izsniegšanu būvju nojaukšanai Jūrmalā, Avotu ielā 7

25.

Par atļauju izsniegšanu būvju nojaukšanai Jūrmalā, Bulduru prospektā 52

26.

Par atļauju izsniegšanu būvju nojaukšanai Jūrmalā, Dzintaru prospektā 50

27.

Par atļauju izsniegšanu būvju nojaukšanai Jūrmalā, Konkordijas ielā 12

28.

Par atļauju izsniegšanu būvju nojaukšanai Jūrmalā, Siguldas ielā 9a

29.

Par Jūrmalas pilsētas domes 2009.gada 17.decembra lēmuma Nr.1025 „Par adreses noteikšanu divām dzīvojamām mājām Jūrmalā, Bulduru prospektā 43” atcelšanu

30.

Par zemes vienību Silu ielā 5A, Jūrmalā, Mellužu prospektā 63, Jūrmalā, Mellužu prospektā 61, Jūrmalā, Mellužu prospektā 59 un Mellužu prospektā 57, Jūrmalā robežu maiņas apstiprināšanu

31.

Par patvaļīgās būvniecības radīto seku novēršanu zemes gabalā ar kadastra apzīmējumu 1300 007 4404 Jūrmalā, Meža prospektā 30

32.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2006.gada 10.augusta lēmumā Nr.772 „Par būvju Jūrmalā, Baltās kāpas ielā 11 (kadastra Nr.1300 001 1404) sakārtošanas uzsākšanu atbilstoši reglamentējošo aktu noteiktajai kārtībai”

33.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 2.decembra lēmumā Nr.802 „Par patvaļīgās būvniecības radīto seku novēršanu Jūrmalā, Ūdru ielā 5 (kadastra numurs 1300 003 0807)”

34.

Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu Slokas ielā 11, Jūrmalā un adreses piešķiršanu

35.

Par zemes ierīcības projekta un zemes vienības sadales apstiprināšanu Ventspils šosejā 36, Jūrmalā un adreses piešķiršanu

36.

Par zemes ierīcības projekta un zemes vienību robežu pārkārtošanas apstiprināšanu starp zemes vienībām Dzintari 1513, Jūrmalā, Carnikavas ielā 2215, Jūrmalā un Turaidas ielā 19A, Jūrmalā

37.

Par atteikumu uzsākt zemes ierīcības projektu zemes vienībai Burtnieku ielā 24, Jūrmalā

38.

Par fitnesa centra jaunbūves ieceri Kauguri 3121, Jūrmalā

39.

Par detālplānojuma grozījumu pirmās redakcijas zemesgabalam Jūrmalā, Rīgas ielā 51 nodošanu sabiedriskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai

40.

Par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Dzintaru prospektā 33 apstiprināšanu

41.

Par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Dzintaru prospektā 33 projekta grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves apstiprināšanu

42.

Par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Gaujas ielā 1 apstiprināšanu

43.

Par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Gaujas ielā 1 projekta grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves apstiprināšanu

44.

Par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Gaujas ielā 2 apstiprināšanu

45.

Par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Gaujas ielā 2 projekta grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves apstiprināšanu

46.

Par zemesgabala Jūrmalā, Tērbatas ielā 35 nodošanu privatizācijai

47.

Par zemes lietošanas mērķa maiņu zemesgabalam Jūrmalā, Gulbju ielā 1

48.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 1999.gada 18.februāra lēmumā Nr.151 „Par zemesgabala sadalīšanu Jūrmalā, Rīgas ielā 98”

49.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2004.gada 17.novembra lēmumā Nr.791 „Par zemesgabala sadales apstiprināšanu Jūrmalā, Nometņu ielā 2A”

50.

Instrukcija „Jūrmalas pilsētas pašvaldības mantas iznomāšanas kārtība”

51.

Instrukcija pašvaldības kapitālsabiedrības kustamas mantas atsavināšanai par iespējami augstāko cenu

52.

Par dzīvojamās mājas Jūrmalā, Emīla Dārziņa ielā 4 pārvaldīšanas tiesību nodošanu

53.

Par dzīvokļa īpašuma Jūrmalā, Kalnciema ielā 20-5 pirkumu

54.

Par nekustamā īpašuma Jūrmalā, Ludzas ielā 2-8 pirkumu

55.

Par nekustamā īpašuma Jūrmalā, Kaugurciema ielā 46-601 pirkumu

56.

Par nekustamā īpašuma Jūrmalā, Jasmīnu ielā 20 atsavināšanu

57.

Par nekustamā īpašuma Jūrmalā, Tirgus ielā 8B atsavināšanu

58.

Par nekustamā īpašuma Jūrmalā, Asaru prospektā 64 k-2 trešās izsoles atzīšanu par nenotikušu

59.

Par dzīvokļa īpašuma Jūrmalā, Dzirnavu ielā 47-7 atsavināšanu

60.

Par nekustamā īpašuma Jūrmalā, Jāņa Pliekšāna ielā 13 korpuss 1 izsoles noteikumu apstiprināšanu

61.

Par nekustamā īpašuma Jūrmalā, Mellužu prospektā 7 darbnīcas ēkas izsoles noteikumu apstiprināšanu

62.

Par privatizējamās sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Jūrmalas namsaimnieks” privatizācijas pamatprincipiem

63.

Par nekustamā īpašuma Jūrmalā, Edinburgas prospektā 33 ar kadastra apzīmējumu 1300 008 2604 002 īres līguma pagarināšanu ar I.K.

64.

Par zemesgabala Jūrmalā, Kļavu ielā 14 nomas maksu

65.

Par pludmales nogabala Jūrmalā, no 18.līnijas ass līdz 17.līnijas asij iznomāšanu

66.

Par pludmales nogabala Jūrmalā, aiz Upes ielas ass Gaujas ielas virzienā iznomāšanu

67.

Par pludmales nogabala Jūrmalā, no Alūksnes ielas ass līdz Āraišu ielas asij iznomāšanu

68.

Par pludmales nogabala Jūrmalā, no Ainažu ielas ass līdz Alūksnes ielas asij iznomāšanu

69.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2002.gada 4.decembra lēmumā Nr.964 „Par pašvaldības nekustamo īpašumu nodošanu apsaimniekošanā”

70.

Par Jūrmalas pilsētas domes 2003.gada 19.janvāra pilnvarojuma līguma Nr.01-16/1190 grozījumiem

71.

Par Jūrmalas pilsētas domes 2005.gada 28.februāra pilnvarojuma līguma Nr.01-16/207 grozījumiem

72.

Par Jūrmalas pilsētas domes 2002.gada 2.janvāra pilnvarojuma līguma Nr.17 grozījumiem

73.

Par pirmpirkuma tiesībām uz namīpašuma 1/5 domājamo daļu Jūrmalā, Krimuldas ielā 7

1. Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2011.gada 15.decembra nolikumā Nr.21 „Jūrmalas pilsētas pašvaldības institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības nolikums” (nolikums Nr.7)

Ziņotājs:

G.Voitkāne

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par nolikuma projektu („par” – 14 (E.Krūmiņš, R.Munkevics, L.Loskutova, G.Truksnis, M.Vorobjova, V.Maksimovs, I.Ančāns, J.Visockis, Dz.Homka, Z.Starks, A.Tampe, M.Dzenītis, I.Blaua, A.Ābelītis), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt nolikumu par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2011.gada 15.decembra nolikumā Nr.21 „Jūrmalas pilsētas pašvaldības institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības nolikums”.

2. Par Jūrmalas pašvaldības 2011.gada finanšu un budžeta izpildes pārskata apstiprināšanu (lēmums Nr.270)

Ziņotājs:

I.Kundziņa

M.Biernis (SIA auditorfirma „Inspekcija”)

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 14 (E.Krūmiņš, R.Munkevics, L.Loskutova, G.Truksnis, M.Vorobjova, V.Maksimovs, I.Ančāns, J.Visockis, Dz.Homka, Z.Starks, A.Tampe, M.Dzenītis, I.Blaua, A.Ābelītis), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par Jūrmalas pašvaldības 2011.gada finanšu un budžeta izpildes pārskata apstiprināšanu.

3. Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2002.gada 30.janvāra lēmumā Nr.51 „Par nomas maksas noteikšanas metodiku” (Par īres maksas noteikšanas metodiku)

(lēmums Nr.271)

Ziņotājs:

I.Kundziņa

Izsakās:

Z.Starks uzskata, ka pašvaldībai piederošās vasarnīcas būtu jāpārdod.

G.Truksnis uzdod Pašvaldības īpašumu pārvaldīšanas nodaļai uz nākamo domes sēdi 28.06. sagatavot un deputātiem izsniegt vērtējumu par to, vai nebūtu lietderīgāk pašvaldībai piederošās vasarnīcas, kas šobrīd tiek izīrētas, atsavināt un pārdot izsolē.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 11 (E.Krūmiņš, R.Munkevics, L.Loskutova, G.Truksnis, M.Vorobjova, V.Maksimovs, I.Ančāns, J.Visockis, Dz.Homka, Z.Starks, A.Ābelītis), „pret” – nav, „atturas” – 3 (A.Tampe, M.Dzenītis, I.Blaua)), nolēma pieņemt lēmumu par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2002.gada 30.janvāra lēmumā Nr.51 „Par nomas maksas noteikšanas metodiku” (Par īres maksas noteikšanas metodiku).

4. Par nekustamā īpašuma nodokļa samaksas termiņu pagarināšanu (lēmums Nr.272)

Ziņotājs:

A.Lindermane

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 14 (E.Krūmiņš, R.Munkevics, L.Loskutova, G.Truksnis, M.Vorobjova, V.Maksimovs, I.Ančāns, J.Visockis, Dz.Homka, Z.Starks, A.Tampe, M.Dzenītis, I.Blaua, A.Ābelītis), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par nekustamā īpašuma nodokļa samaksas termiņu pagarināšanu.

5. Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 26.janvāra saistošajos noteikumos Nr.4 „Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2012.gada budžeta apstiprināšanu”

(saistošie noteikumi Nr.23)

Ziņotājs:

I.Brača ziņo, ka ir sagatavoti un deputātiem izsniegti papildinājumi saistošo noteikumu projektam.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par saistošo noteikumu projektu ar papildinājumiem („par” – 14 (E.Krūmiņš, R.Munkevics, L.Loskutova, G.Truksnis, M.Vorobjova, V.Maksimovs, I.Ančāns, J.Visockis, Dz.Homka, Z.Starks, A.Tampe, M.Dzenītis, I.Blaua, A.Ābelītis), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt saistošos noteikumus par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 26.janvāra saistošajos noteikumos Nr.4 „Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2012.gada budžeta apstiprināšanu” ar papildinājumiem.

6. Ieteikumi „Pakalpojumu cenas noteikšana Jūrmalas pilsētas pašvaldības kapitālsabiedrībās” (ieteikumi Nr.1)

Ziņotājs:

I.Brača

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par ieteikumu projektu („par” – 12 (E.Krūmiņš, R.Munkevics, L.Loskutova, G.Truksnis, M.Vorobjova, V.Maksimovs, I.Ančāns, J.Visockis, Dz.Homka, A.Tampe, M.Dzenītis, A.Ābelītis), „pret” – nav, „atturas” – 2 (Z.Starks, I.Blaua)), nolēma pieņemt ieteikumus „Pakalpojumu cenas noteikšana Jūrmalas pilsētas pašvaldības kapitālsabiedrībās”.

7. Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 8.marta lēmumā Nr.116 „Par sadarbības līguma noslēgšanu 2012.gadā” (lēmums Nr.273)

Ziņotājs:

E.Rakiša

Izsakās:

M.Dzenītis aicina deputātus neatbalstīt šo lēmumprojektu, jo uzskata, ka, ja domes priekšsēdētājs paraksta līgumu, tad arī pats nodrošina šī līguma kontroli. Šobrīd noņemt priekšsēdētāja atbildību par šī līguma kontroli, būtu nepareizi, it sevišķi par sadarbības līgumu par konkursu „Jaunais vilnis”, kas ir lielākais un nozīmīgākais vasaras pasākums Jūrmalā. Paredz, ka iespējams varētu rasties kārtējās domstarpības ar pasākuma organizatoriem, kas nav informēti par šo lēmumprojektu, un tāpēc būtu tikai korekti pirms šī lēmuma pieņemšanas par to konsultēties ar sadarbības partneriem. Vēlreiz aicina šodien šo lēmumprojektu neatbalstīt un par līguma kontroli atbildīgo atstāt domes priekšsēdētāju.

G.Truksnis izsakās, ka lēmums par līguma kontroli ir tikai domes iekšējā lieta, tas neattiecas ne uz vienu citu. Savukārt pats līgums, ko paraksta  vairākas puses vairs nav domes iekšējā lieta, un tas attiecas un par to atbild abas līguma parakstītājpuses. Tiek sakārtots iepriekš pieņemtais domes lēmums iekšējo līguma izpildes kontroli uzdodot domes izpilddirektoram, kas ir administrācijas vadītājs, un par to nav jābūt informētai otrai līguma slēdzējpusei, jo šis lēmumprojekts neko nemaina pašā noslēgtajā līgumā.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 9 (L.Loskutova, G.Truksnis, M.Vorobjova, I.Ančāns, J.Visockis, Dz.Homka, Z.Starks, A.Tampe, I.Blaua), „pret” – 1 (M.Dzenītis), „atturas” – 4 (E.Krūmiņš, R.Munkevics, V.Maksimovs, A.Ābelītis)), nolēma pieņemt lēmumu par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 8.marta lēmumā Nr.116 „Par sadarbības līguma noslēgšanu 2012.gadā”.

G.Truksnis uzdod V.Vītoliņam un G.Jubelei pēc pārtraukuma sniegt informāciju uz 6 deputātu iesniegtajā pieprasījumā minētajiem jautājumiem.

8. Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 26.janvāra lēmumā Nr.7 „Par Jūrmalas pašvaldības darbinieku skaita (darba vietu) sarakstu apstiprināšanu”

(lēmums Nr.274)

Ziņotājs:

V.Kivkucāns

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 14 (E.Krūmiņš, R.Munkevics, L.Loskutova, G.Truksnis, M.Vorobjova, V.Maksimovs, I.Ančāns, J.Visockis, Dz.Homka, Z.Starks, A.Tampe, M.Dzenītis, I.Blaua, A.Ābelītis), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 26.janvāra lēmumā Nr.7 „Par Jūrmalas pašvaldības darbinieku skaita (darba vietu) sarakstu apstiprināšanu”.

9. Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2011.gada 20.oktobra lēmumā Nr.452 „Par dalību Eiropas Sociālā Fonda projektu konkursa 1.5.2.2.3.apakšaktivitātē „Atbalsts pašvaldībām kapacitātes stiprināšanā Eiropas Savienības politiku instrumentu un pasākumu īstenošanai” (lēmums Nr.275)

Ziņotājs:

J.Beļajeva

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 14 (E.Krūmiņš, R.Munkevics, L.Loskutova, G.Truksnis, M.Vorobjova, V.Maksimovs, I.Ančāns, J.Visockis, Dz.Homka, Z.Starks, A.Tampe, M.Dzenītis, I.Blaua, A.Ābelītis), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2011.gada 20.oktobra lēmumā Nr.452 „Par dalību Eiropas Sociālā Fonda projektu konkursa 1.5.2.2.3.apakšaktivitātē „Atbalsts pašvaldībām kapacitātes stiprināšanā Eiropas Savienības politiku instrumentu un pasākumu īstenošanai”.

10. Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2011.gada 15.decembra lēmumā Nr.531 „Par rūpnieciskās zvejas rīku skaita limita sadali Rīgas jūras līča piekrastē”

(lēmums Nr.276)

Ziņotājs:

I.Černovska

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 13 (R.Munkevics, L.Loskutova, G.Truksnis, M.Vorobjova, V.Maksimovs, I.Ančāns, J.Visockis, Dz.Homka, Z.Starks, A.Tampe, M.Dzenītis, I.Blaua, A.Ābelītis), „pret” – nav, „atturas” – nav, E.Krūmiņš nebalso), nolēma pieņemt lēmumu par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2011.gada 15.decembra lēmumā Nr.531 „Par rūpnieciskās zvejas rīku skaita limita sadali Rīgas jūras līča piekrastē”.

11. Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 16.februāra lēmumā Nr.68 „Par kritērijiem maksas samazināšanai par ēdināšanas pakalpojumu Jūrmalas pilsētas pirmsskolas izglītības iestādēs” (lēmums Nr.277)

Ziņotājs:

A.Paipare

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 14 (E.Krūmiņš, R.Munkevics, L.Loskutova, G.Truksnis, M.Vorobjova, V.Maksimovs, I.Ančāns, J.Visockis, Dz.Homka, Z.Starks, A.Tampe, M.Dzenītis, I.Blaua, A.Ābelītis), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 16.februāra lēmumā Nr.68 „Par kritērijiem maksas samazināšanai par ēdināšanas pakalpojumu Jūrmalas pilsētas pirmsskolas izglītības iestādēs”.

12. Par Jūrmalas Bērnu un jauniešu interešu centra dalību Eiropas Komisijas programmas „Jaunatne darbībā” projektā (lēmums Nr.278)

Ziņotājs:

E.Majore ziņo, ka lēmumprojektu nepieciešams redakcionāli papildināt šādā redakcijā: „Atbalstīt Jūrmalas Bērnu un jauniešu interešu centra sadarbību ar biedrību „Jaunatnes līderu koalīcija” starptautiska projekta „NET: new energies tovard participated development” realizēšanā 2012.-2013.gadā, sedzot 30% no transporta izdevumiem starptautiskajos braucienos, nepārsniedzot Ls 700.”

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu ar papildinājumu („par” – 14 (E.Krūmiņš, R.Munkevics, L.Loskutova, G.Truksnis, M.Vorobjova, V.Maksimovs, I.Ančāns, J.Visockis, Dz.Homka, Z.Starks, A.Tampe, M.Dzenītis, I.Blaua, A.Ābelītis), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par Jūrmalas Bērnu un jauniešu interešu centra dalību Eiropas Komisijas programmas „Jaunatne darbībā” projektā ar papildinājumu.

13. Par dalību projektu konkursā „Resursu punktu jauniešiem izveide pašvaldībās sadarbībā ar jaunatnes organizācijām un biedrībām, kas veic darbu ar jaunatni”

(lēmums Nr.279)

Ziņotājs:

E.Majore

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 14 (E.Krūmiņš, R.Munkevics, L.Loskutova, G.Truksnis, M.Vorobjova, V.Maksimovs, I.Ančāns, J.Visockis, Dz.Homka, Z.Starks, A.Tampe, M.Dzenītis, I.Blaua, A.Ābelītis), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par dalību projektu konkursā „Resursu punktu jauniešiem izveide pašvaldībās sadarbībā ar jaunatnes organizācijām un biedrībām, kas veic darbu ar jaunatni”.

14. Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 19.augusta lēmumā Nr.597 „Par Jūrmalas Bērnu un jauniešu interešu centra maksas pakalpojumiem” (lēmums Nr.280)

Ziņotājs:

E.Majore

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 14 (E.Krūmiņš, R.Munkevics, L.Loskutova, G.Truksnis, M.Vorobjova, V.Maksimovs, I.Ančāns, J.Visockis, Dz.Homka, Z.Starks, A.Tampe, M.Dzenītis, I.Blaua, A.Ābelītis), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 19.augusta lēmumā Nr.597 „Par Jūrmalas Bērnu un jauniešu interešu centra maksas pakalpojumiem”.

15. Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2011.gada 21.aprīļa lēmumā Nr.173 „Par Jūrmalas Peldēšanas un futbola skolas (Jūrmalas pilsētas stadiona) maksas pakalpojumiem” (lēmums Nr.281)

Ziņotājs:

A.Ļeonovs

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 14 (E.Krūmiņš, R.Munkevics, L.Loskutova, G.Truksnis, M.Vorobjova, V.Maksimovs, I.Ančāns, J.Visockis, Dz.Homka, Z.Starks, A.Tampe, M.Dzenītis, I.Blaua, A.Ābelītis), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2011.gada 21.aprīļa lēmumā Nr.173 „Par Jūrmalas Peldēšanas un futbola skolas (Jūrmalas pilsētas stadiona) maksas pakalpojumiem”.

16. Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 14.janvāra nolikumā Nr.2 „Jūrmalas peldēšanas un futbola skolas nolikums” (nolikums Nr.8)

Ziņotājs:

A.Ļeonovs

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par nolikuma projektu („par” – 14 (E.Krūmiņš, R.Munkevics, L.Loskutova, G.Truksnis, M.Vorobjova, V.Maksimovs, I.Ančāns, J.Visockis, Dz.Homka, Z.Starks, A.Tampe, M.Dzenītis, I.Blaua, A.Ābelītis), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt nolikumu par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 14.janvāra nolikumā Nr.2 „Jūrmalas peldēšanas un futbola skolas nolikums”.

17. Par maksas apstiprināšanu Jūrmalas Alternatīvās skolas darbinieku ēdināšanai

(lēmums Nr.282)

Ziņotājs:

A.Dišlers

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 14 (E.Krūmiņš, R.Munkevics, L.Loskutova, G.Truksnis, M.Vorobjova, V.Maksimovs, I.Ančāns, J.Visockis, Dz.Homka, Z.Starks, A.Tampe, M.Dzenītis, I.Blaua, A.Ābelītis), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par maksas apstiprināšanu Jūrmalas Alternatīvās skolas darbinieku ēdināšanai.

18. Par sociālo dzīvojamo telpu īres līgumu pagarināšanu un noslēgšanu (lēmums Nr.283)

Ziņotājs:

L.Grobiņa ziņo, ka lēmumprojekta pielikumā nepieciešams svītrot 3.punktu.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu ar grozījumiem („par” – 14 (E.Krūmiņš, R.Munkevics, L.Loskutova, G.Truksnis, M.Vorobjova, V.Maksimovs, I.Ančāns, J.Visockis, Dz.Homka, Z.Starks, A.Tampe, M.Dzenītis, I.Blaua, A.Ābelītis), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par sociālo dzīvojamo telpu īres līgumu pagarināšanu un noslēgšanu, svītrojot lēmuma pielikuma 3.punktu.

19. Par dzīvokļu jautājumiem (lēmums Nr.284)

Ziņotājs:

Dz.Krūmiņš

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 14 (E.Krūmiņš, R.Munkevics, L.Loskutova, G.Truksnis, M.Vorobjova, V.Maksimovs, I.Ančāns, J.Visockis, Dz.Homka, Z.Starks, A.Tampe, M.Dzenītis, I.Blaua, A.Ābelītis), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par dzīvokļu jautājumiem.

20. Par dzīvojamo telpu īres līgumu noslēgšanu (lēmums Nr.285)

Ziņotājs:

Dz.Krūmiņš

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 14 (E.Krūmiņš, R.Munkevics, L.Loskutova, G.Truksnis, M.Vorobjova, V.Maksimovs, I.Ančāns, J.Visockis, Dz.Homka, Z.Starks, A.Tampe, M.Dzenītis, I.Blaua, A.Ābelītis), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par dzīvojamo telpu īres līgumu noslēgšanu.

21. Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2008.gada 18.septembra lēmumā Nr.811 „Par projekta Jūrmalas ūdenssaimniecības attīstība” II kārtas realizāciju”

(lēmums Nr.286)

Ziņotājs:

A.Zaķe

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 11 (E.Krūmiņš, R.Munkevics, L.Loskutova, G.Truksnis, M.Vorobjova, V.Maksimovs, I.Ančāns, J.Visockis, Dz.Homka, M.Dzenītis, A.Ābelītis), „pret” – nav, „atturas” – 3 (Z.Starks, A.Tampe , I.Blaua)), nolēma pieņemt lēmumu par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2008.gada 18.septembra lēmumā Nr.811 „Par projekta Jūrmalas ūdenssaimniecības attīstība” II kārtas realizāciju”.

Pārtraukums 11.35-12.05

G.Truksnis - balsojot par saistošo noteikumu projektu „Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 26.janvāra saistošajos noteikumos Nr.4 „Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2012.gada budžeta apstiprināšanu” ,netika iekļauti 3 papildinājumi. Izsaka priekšlikumu deputātiem nobalsot par izmaiņām sēdes darba kārtībā, proti, vēlreiz atgriezties pie jautājuma „Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 26.janvāra saistošajos noteikumos Nr.4 „Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2012.gada budžeta apstiprināšanu” un balsot par šo 3 papildinājumu iekļaušanu tajā.

Lūdz M.Demmi informēt par šiem papildinājumiem.

M.Demme – šie papildinājumi ir saistīti ar sezonas darbu izpildi, un, proti, ir nepieciešams papildus finansējums jaunās kapsētas Slokā izbūves 3.kārtas realizēšanai, ārkārtas situācijas likvidēšanai p.i.i. „Saulīte” un Pumpuru vidusskolas ēkas remonta pabeigšanai.

G.Truksnis aicina deputātus balsot par priekšlikumu vēlreiz skatīt jautājumu „Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 26.janvāra saistošajos noteikumos Nr.4 „Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2012.gada budžeta apstiprināšanu” ar šiem 3 papildinājumiem.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par G.Trukšņa priekšlikumu („par” – 13 (E.Krūmiņš, R.Munkevics, L.Loskutova, G.Truksnis, M.Vorobjova, V.Maksimovs, I.Ančāns, J.Visockis, Dz.Homka, Z.Starks, M.Dzenītis, I.Blaua, A.Ābelītis), „pret” – nav, „atturas” – nav, A.Tampe nav atgriezies), priekšlikums tika atbalstīts.

 Ienāk A.Tampe

5. Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 26.janvāra saistošajos noteikumos Nr.4 „Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2012.gada budžeta apstiprināšanu” (saistošie noteikumi Nr.23)

Ziņotājs:

I.Brača ziņo par 3 papildinājumiem saistošo noteikumu projektā:

1.  „Programmas „Teritoriju un mājokļu kapitālā celtniecība, kapitālais un kārtējais remonts” aktivitātei „Jaunas kapsētas projektēšana, izbūve un labiekārtošana (Slokā)” Ls 26 500 (klasifikācijas kods 06.600.5240), attiecīgi precizējot 6.pielikumu 2012.gada 26.janvāra saistošajos noteikumos Nr.4 „Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2012.gada budžeta apstiprināšanu”;

2. „Programmas „Pirmsskolas izglītības iestāžu kapitālā celtniecība, kapitālie un kārtējie remonti” aktivitātei „Ārkārtas situācijas likvidēšanas darbi P.i.i. „Saulīte”” Ls 30 000 (klasifikācijas kods 09.100.5250), attiecīgi precizējot 6.pielikumu 2012.gada 26.janvāra saistošajos noteikumos Nr.4 „Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2012.gada budžeta apstiprināšanu”;

3. „Programmas „Vispārējās izglītības iestāžu kapitālā celtniecība, kapitālie un kārtējie remonti” aktivitātei „Pumpuru vidusskolas ēkas remonts” Ls 12 200 (klasifikācijas kods 09.210.5250), attiecīgi precizējot 6.pielikumu 2012.gada 26.janvāra saistošajos noteikumos Nr.4 „Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2012.gada budžeta apstiprināšanu”.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par saistošo noteikumu projektu ar šiem 3 papildinājumiem („par” – 14 (E.Krūmiņš, R.Munkevics, L.Loskutova, G.Truksnis, M.Vorobjova, V.Maksimovs, I.Ančāns, J.Visockis, Dz.Homka, Z.Starks, A.Tampe, M.Dzenītis, I.Blaua, A.Ābelītis), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt saistošos noteikumus par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 26.janvāra saistošajos noteikumos Nr.4 „Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2012.gada budžeta apstiprināšanu” ar papildinājumiem.

22. Grozījums Jūrmalas pilsētas domes 2011.gada 15.decembra lēmumā Nr.532 „Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Atkritumu apsaimniekošanas sabiedrība „Piejūra”” dalību ES Kohēzijas fondā un galvojuma sniegšanu līdzfinansējuma saņemšanai” (lēmums Nr.287)

23. Par līguma noslēgšanu ar sabiedrību ar ierobežotu atbildību „Atkritumu apsaimniekošanas sabiedrība „Piejūra”” par sadzīves atkritumu apglabāšanu atkritumu poligonā „Janvāri” (lēmums NNr.288)

Ziņotājs:

G.Valants

Saskaņā ar 2010.gada 4.februāra saistošo noteikumu Nr.6 „Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums” 115.punktu, ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmumu projektiem („par” – 9 (E.Krūmiņš, R.Munkevics, L.Loskutova, G.Truksnis, M.Vorobjova, V.Maksimovs, I.Ančāns, J.Visockis, Dz.Homka)), „pret” – nav, „atturas” – 5 (Z.Starks, A.Tampe, M.Dzenītis, I.Blaua, A.Ābelītis)), nolēma pieņemt lēmumus:

1. Grozījums Jūrmalas pilsētas domes 2011.gada 15.decembra lēmumā Nr.532 „Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Atkritumu apsaimniekošanas sabiedrība „Piejūra”” dalību ES Kohēzijas fondā un galvojuma sniegšanu līdzfinansējuma saņemšanai”.

2. Par līguma noslēgšanu ar sabiedrību ar ierobežotu atbildību „Atkritumu apsaimniekošanas sabiedrība „Piejūra”” par sadzīves atkritumu apglabāšanu atkritumu poligonā „Janvāri”.

Iziet Dz.Homka

24. Par atļauju izsniegšanu būvju nojaukšanai Jūrmalā, Avotu ielā 7 (lēmums Nr.289)

25. Par atļauju izsniegšanu būvju nojaukšanai Jūrmalā, Bulduru prospektā 52 (lēmums Nr.290)

26. Par atļauju izsniegšanu būvju nojaukšanai Jūrmalā, Dzintaru prospektā 50 (lēmums Nr.291)

27. Par atļauju izsniegšanu būvju nojaukšanai Jūrmalā, Konkordijas ielā 12 (lēmums Nr.292)

28. Par atļauju izsniegšanu būvju nojaukšanai Jūrmalā, Siguldas ielā 9a (lēmums Nr.293)

Ziņotājs:

V.Zvejniece

Saskaņā ar 2010.gada 4.februāra saistošo noteikumu Nr.6 „Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums” 115.punktu, ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmumu projektiem („par” – 13 (E.Krūmiņš, R.Munkevics, L.Loskutova, G.Truksnis, M.Vorobjova, V.Maksimovs, I.Ančāns, J.Visockis, Z.Starks, A.Tampe, M.Dzenītis, I.Blaua, A.Ābelītis), „pret” – nav, „atturas” – nav, Dz.Homka izgājusi), nolēma pieņemt lēmumus:

1. Par atļauju izsniegšanu būvju nojaukšanai Jūrmalā, Avotu ielā 7.

2. Par atļauju izsniegšanu būvju nojaukšanai Jūrmalā, Bulduru prospektā 52.

3. Par atļauju izsniegšanu būvju nojaukšanai Jūrmalā, Dzintaru prospektā 50.

4. Par atļauju izsniegšanu būvju nojaukšanai Jūrmalā, Konkordijas ielā 12.

5. Par atļauju izsniegšanu būvju nojaukšanai Jūrmalā, Siguldas ielā 9a.

Ienāk Dz.Homka

29. Par Jūrmalas pilsētas domes 2009.gada 17.decembra lēmuma Nr.1025 „Par adreses noteikšanu divām dzīvojamām mājām Jūrmalā, Bulduru prospektā 43” atcelšanu (lēmums Nr.294)

Ziņotājs:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 14 (E.Krūmiņš, R.Munkevics, L.Loskutova, G.Truksnis, M.Vorobjova, V.Maksimovs, I.Ančāns, J.Visockis, Dz.Homka, Z.Starks, A.Tampe, M.Dzenītis, I.Blaua, A.Ābelītis), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par Jūrmalas pilsētas domes 2009.gada 17.decembra lēmuma Nr.1025 „Par adreses noteikšanu divām dzīvojamām mājām Jūrmalā, Bulduru prospektā 43” atcelšanu.

30. Par zemes vienību Silu ielā 5A, Jūrmalā, Mellužu prospektā 63, Jūrmalā, Mellužu prospektā 61, Jūrmalā, Mellužu prospektā 59 un Mellužu prospektā 57, Jūrmalā robežu maiņas apstiprināšanu (lēmums Nr.295)

Ziņotājs:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 9 (E.Krūmiņš, R.Munkevics, L.Loskutova, G.Truksnis, M.Vorobjova, V.Maksimovs, I.Ančāns, J.Visockis, Dz.Homka), „pret” – 1 (A.Ābelītis), „atturas” – 4 (Z.Starks, A.Tampe, M.Dzenītis, I.Blaua)), nolēma pieņemt lēmumu par zemes vienību Silu ielā 5A, Jūrmalā, Mellužu prospektā 63, Jūrmalā, Mellužu prospektā 61, Jūrmalā, Mellužu prospektā 59 un Mellužu prospektā 57, Jūrmalā robežu maiņas apstiprināšanu.

31. Par patvaļīgās būvniecības radīto seku novēršanu zemes gabalā ar kadastra apzīmējumu 1300 007 4404 Jūrmalā, Meža prospektā 30 (lēmums Nr.296)

Ziņotājs:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 14 (E.Krūmiņš, R.Munkevics, L.Loskutova, G.Truksnis, M.Vorobjova, V.Maksimovs, I.Ančāns, J.Visockis, Dz.Homka, Z.Starks, A.Tampe, M.Dzenītis, I.Blaua, A.Ābelītis), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par patvaļīgās būvniecības radīto seku novēršanu zemes gabalā ar kadastra apzīmējumu 1300 007 4404 Jūrmalā, Meža prospektā 30.

32. Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2006.gada 10.augusta lēmumā Nr.772 „Par būvju Jūrmalā, Baltās kāpas ielā 11 (kadastra Nr.1300 001 1404) sakārtošanas uzsākšanu atbilstoši reglamentējošo aktu noteiktajai kārtībai” (lēmums Nr.297)

Ziņotājs:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 12 (E.Krūmiņš, R.Munkevics, L.Loskutova, G.Truksnis, M.Vorobjova, V.Maksimovs, I.Ančāns, J.Visockis, Dz.Homka, Z.Starks, M.Dzenītis, I.Blaua), „pret” – nav, „atturas” – 2 (A.Ābelītis, A.Tampe)), nolēma pieņemt lēmumu par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2006.gada 10.augusta lēmumā Nr.772 „Par būvju Jūrmalā, Baltās kāpas ielā 11 (kadastra Nr.1300 001 1404) sakārtošanas uzsākšanu atbilstoši reglamentējošo aktu noteiktajai kārtībai”.

33. Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 2.decembra lēmumā Nr.802 „Par patvaļīgās būvniecības radīto seku novēršanu Jūrmalā, Ūdru ielā 5 (kadastra numurs 1300 003 0807)” (lēmums Nr.298)

Ziņotājs:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 14 (E.Krūmiņš, R.Munkevics, L.Loskutova, G.Truksnis, M.Vorobjova, V.Maksimovs, I.Ančāns, J.Visockis, Dz.Homka, Z.Starks, A.Tampe, M.Dzenītis, I.Blaua, A.Ābelītis), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 2.decembra lēmumā Nr.802 „Par patvaļīgās būvniecības radīto seku novēršanu Jūrmalā, Ūdru ielā 5 (kadastra numurs 1300 003 0807)”.

34. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu Slokas ielā 11, Jūrmalā un adreses piešķiršanu (lēmums Nr.299)

Ziņotājs:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 14 (E.Krūmiņš, R.Munkevics, L.Loskutova, G.Truksnis, M.Vorobjova, V.Maksimovs, I.Ančāns, J.Visockis, Dz.Homka, Z.Starks, A.Tampe, M.Dzenītis, I.Blaua, A.Ābelītis), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu Slokas ielā 11, Jūrmalā un adreses piešķiršanu.

35. Par zemes ierīcības projekta un zemes vienības sadales apstiprināšanu Ventspils šosejā 36, Jūrmalā un adreses piešķiršanu (lēmums Nr.300)

Ziņotājs:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 14 (E.Krūmiņš, R.Munkevics, L.Loskutova, G.Truksnis, M.Vorobjova, V.Maksimovs, I.Ančāns, J.Visockis, Dz.Homka, Z.Starks, A.Tampe, M.Dzenītis, I.Blaua, A.Ābelītis), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par zemes ierīcības projekta un zemes vienības sadales apstiprināšanu Ventspils šosejā 36, Jūrmalā un adreses piešķiršanu.

36. Par zemes ierīcības projekta un zemes vienību robežu pārkārtošanas apstiprināšanu starp zemes vienībām Dzintari 1513, Jūrmalā, Carnikavas ielā 2215, Jūrmalā un Turaidas ielā 19A, Jūrmalā (lēmums Nr.301)

Ziņotājs:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 14 (E.Krūmiņš, R.Munkevics, L.Loskutova, G.Truksnis, M.Vorobjova, V.Maksimovs, I.Ančāns, J.Visockis, Dz.Homka, Z.Starks, A.Tampe, M.Dzenītis, I.Blaua, A.Ābelītis), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par zemes ierīcības projekta un zemes vienību robežu pārkārtošanas apstiprināšanu starp zemes vienībām Dzintari 1513, Jūrmalā, Carnikavas ielā 2215, Jūrmalā un Turaidas ielā 19A, Jūrmalā .

37. Par atteikumu uzsākt zemes ierīcības projektu zemes vienībai Burtnieku ielā 24, Jūrmalā (lēmums Nr.302)

Ziņotājs:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 14 (E.Krūmiņš, R.Munkevics, L.Loskutova, G.Truksnis, M.Vorobjova, V.Maksimovs, I.Ančāns, J.Visockis, Dz.Homka, Z.Starks, A.Tampe, M.Dzenītis, I.Blaua, A.Ābelītis), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par atteikumu uzsākt zemes ierīcības projektu zemes vienībai Burtnieku ielā 24, Jūrmalā.

38. Par fitnesa centra jaunbūves ieceri Kauguri 3121, Jūrmalā

Ziņotājs:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 4 (M.Dzenītis, Dz.Homka, J.Visockis, A.Ābelītis), „pret” – nav, „atturas” – 10 (E.Krūmiņš, R.Munkevics, L.Loskutova, G.Truksnis, M.Vorobjova, V.Maksimovs, I.Ančāns, I.Blaua, Z.Starks, A.Tampe)), lēmumprojekts tika noraidīts.

G.Truksnis novirza jautājumu atkārtotai izskatīšanai uz Attīstības un vides jautājumu komiteju, konkrēta atzinuma sniegšanai.

39. Par detālplānojuma grozījumu pirmās redakcijas zemesgabalam Jūrmalā, Rīgas ielā 51 nodošanu sabiedriskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai (lēmums Nr.303)

Ziņotājs:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 12 (E.Krūmiņš, R.Munkevics, L.Loskutova, G.Truksnis, M.Vorobjova, V.Maksimovs, I.Ančāns, J.Visockis, Dz.Homka, Z.Starks, A.Tampe, I.Blaua), „pret” – nav, „atturas” – 2 (A.Ābelītis, M.Dzenītis)), nolēma pieņemt lēmumu par detālplānojuma grozījumu pirmās redakcijas zemesgabalam Jūrmalā, Rīgas ielā 51 nodošanu sabiedriskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai.

40. Par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Dzintaru prospektā 33 apstiprināšanu

41. Par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Dzintaru prospektā 33 projekta grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves apstiprināšanu

Ziņotājs:

V.Zvejniece

Izsakās:

G.Truksnis novirza jautājumus atkārtoti izskatīt Attīstības un vides jautājumu komitejā, lai izvērtētu pievienotās skices atbilstību atļautajam apbūves blīvumam.

42. Par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Gaujas ielā 1 apstiprināšanu

43. Par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Gaujas ielā 1 projekta grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves apstiprināšanu

Ziņotājs:

V.Zvejniece

Izsakās:

A.Ābelītis izsaka priekšlikumu izstrādāt saistošos noteikumus vai kādu citu normatīvo aktu, kas ļautu norobežoties no divdomīgiem projektiem, kā piemēram, Dzimtenes ielā un arī šajā zemesgabalā, proti, kad izstrādājot un apstiprinot detālplānojumu paredzēta ir savrupmāju apbūve, bet vēlāk tā pārtop par daudzdzīvokļu māju apbūvi.

Saskaņā ar 2010.gada 4.februāra saistošo noteikumu Nr.6 „Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums” 115.punktu, ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma un saistošo noteikumu projektu („par” – nav, „pret” – 1 (A.Ābelītis), „atturas” – 13 (M.Dzenītis, E.Krūmiņš, R.Munkevics, L.Loskutova, G.Truksnis, M.Vorobjova, V.Maksimovs, I.Ančāns, J.Visockis, Dz.Homka, Z.Starks, A.Tampe, I.Blaua)), lēmumprojekts un saistošo noteikumu projekts tika noraidīts.

44. Par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Gaujas ielā 2 apstiprināšanu

45. Par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Gaujas ielā 2 projekta grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves apstiprināšanu

Ziņotājs:

V.Zvejniece

Saskaņā ar 2010.gada 4.februāra saistošo noteikumu Nr.6 „Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums” 115.punktu, ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma un saistošo noteikumu projektu („par” – nav, „pret” – nav, „atturas” – 14 (M.Dzenītis, E.Krūmiņš, R.Munkevics, L.Loskutova, G.Truksnis, M.Vorobjova, V.Maksimovs, I.Ančāns, J.Visockis, Dz.Homka, Z.Starks, A.Tampe, I.Blaua, A.Ābelītis), lēmumprojekts un saistošo noteikumu projekts tika noraidīts.

46. Par zemesgabala Jūrmalā, Tērbatas ielā 35 nodošanu privatizācijai (lēmums Nr.304)

Ziņotājs:

A.Deičmane

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 11 (R.Munkevics, L.Loskutova, G.Truksnis, M.Vorobjova, V.Maksimovs, I.Ančāns, J.Visockis, Dz.Homka, Z.Starks, A.Tampe, M.Dzenītis), „pret” – nav, „atturas” – 3 (E.Krūmiņš, I.Blaua, A.Ābelītis)), nolēma pieņemt lēmumu par zemesgabala Jūrmalā, Tērbatas ielā 35 nodošanu privatizācijai.

47. Par zemes lietošanas mērķa maiņu zemesgabalam Jūrmalā, Gulbju ielā 1 (lēmums Nr.305)

Ziņotājs:

A.Deičmane

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 14 (E.Krūmiņš, R.Munkevics, L.Loskutova, G.Truksnis, M.Vorobjova, V.Maksimovs, I.Ančāns, J.Visockis, Dz.Homka, Z.Starks, A.Tampe, M.Dzenītis, I.Blaua, A.Ābelītis), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par zemes lietošanas mērķa maiņu zemesgabalam Jūrmalā, Gulbju ielā 1.

48. Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 1999.gada 18.februāra lēmumā Nr.151 „Par zemesgabala sadalīšanu Jūrmalā, Rīgas ielā 98” (lēmums Nr.306)

Ziņotājs:

A.Deičmane

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 14 (E.Krūmiņš, R.Munkevics, L.Loskutova, G.Truksnis, M.Vorobjova, V.Maksimovs, I.Ančāns, J.Visockis, Dz.Homka, Z.Starks, A.Tampe, M.Dzenītis, I.Blaua, A.Ābelītis), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 1999.gada 18.februāra lēmumā Nr.151 „Par zemesgabala sadalīšanu Jūrmalā, Rīgas ielā 98”.

49. Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2004.gada 17.novembra lēmumā Nr.791 „Par zemesgabala sadales apstiprināšanu Jūrmalā, Nometņu ielā 2A” (lēmums Nr.307)

Ziņotājs:

A.Deičmane

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 14 (E.Krūmiņš, R.Munkevics, L.Loskutova, G.Truksnis, M.Vorobjova, V.Maksimovs, I.Ančāns, J.Visockis, Dz.Homka, Z.Starks, A.Tampe, M.Dzenītis, I.Blaua, A.Ābelītis), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2004.gada 17.novembra lēmumā Nr.791 „Par zemesgabala sadales apstiprināšanu Jūrmalā, Nometņu ielā 2A”.

50. Instrukcija „Jūrmalas pilsētas pašvaldības mantas iznomāšanas kārtība” (instrukcija Nr.2)

Ziņotājs:

G.Jubele

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par instrukcijas projektu („par” – 13 (E.Krūmiņš, R.Munkevics, L.Loskutova, G.Truksnis, M.Vorobjova, V.Maksimovs, I.Ančāns, J.Visockis, Dz.Homka, Z.Starks, A.Tampe, I.Blaua, A.Ābelītis), „pret” – nav, „atturas” – 1 (M.Dzenītis)), nolēma pieņemt instrukciju „Jūrmalas pilsētas pašvaldības mantas iznomāšanas kārtība”.

51. Instrukcija pašvaldības kapitālsabiedrības kustamas mantas atsavināšanai par iespējami augstāko cenu (instrukcija Nr.3)

Ziņotājs:

G.Jubele

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par instrukcijas projektu („par” – 14 (E.Krūmiņš, R.Munkevics, L.Loskutova, G.Truksnis, M.Vorobjova, V.Maksimovs, I.Ančāns, J.Visockis, Dz.Homka, Z.Starks, A.Tampe, M.Dzenītis, I.Blaua, A.Ābelītis), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt instrukciju pašvaldības kapitālsabiedrības kustamas mantas atsavināšanai par iespējami augstāko cenu.

52. Par dzīvojamās mājas Jūrmalā, Emīla Dārziņa ielā 4 pārvaldīšanas tiesību nodošanu (lēmums Nr.308)

Ziņotājs:

G.Jubele

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 14 (E.Krūmiņš, R.Munkevics, L.Loskutova, G.Truksnis, M.Vorobjova, V.Maksimovs, I.Ančāns, J.Visockis, Dz.Homka, Z.Starks, A.Tampe, M.Dzenītis, I.Blaua, A.Ābelītis), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par dzīvojamās mājas Jūrmalā, Emīla Dārziņa ielā 4 pārvaldīšanas tiesību nodošanu.

53. Par dzīvokļa īpašuma Jūrmalā, Kalnciema ielā 20-5 pirkumu (lēmums Nr.309)

Ziņotājs:

G.Jubele

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 14 (E.Krūmiņš, R.Munkevics, L.Loskutova, G.Truksnis, M.Vorobjova, V.Maksimovs, I.Ančāns, J.Visockis, Dz.Homka, Z.Starks, A.Tampe, M.Dzenītis, I.Blaua, A.Ābelītis), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par dzīvokļa īpašuma Jūrmalā, Kalnciema ielā 20-5 pirkumu.

54. Par nekustamā īpašuma Jūrmalā, Ludzas ielā 2-8 pirkumu (lēmums Nr.310)

Ziņotājs:

G.Jubele

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 14 (E.Krūmiņš, R.Munkevics, L.Loskutova, G.Truksnis, M.Vorobjova, V.Maksimovs, I.Ančāns, J.Visockis, Dz.Homka, Z.Starks, A.Tampe, M.Dzenītis, I.Blaua, A.Ābelītis), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par nekustamā īpašuma Jūrmalā, Ludzas ielā 2-8 pirkumu.

55. Par nekustamā īpašuma Jūrmalā, Kaugurciema ielā 46-601 pirkumu (lēmums Nr.311)

Ziņotājs:

G.Jubele

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 13 (E.Krūmiņš, R.Munkevics, L.Loskutova, G.Truksnis, M.Vorobjova, V.Maksimovs, I.Ančāns, J.Visockis, Dz.Homka, Z.Starks, A.Tampe, M.Dzenītis, I.Blaua), „pret” – nav, „atturas” – nav, A.Ābelītis nebalso), nolēma pieņemt lēmumu par nekustamā īpašuma Jūrmalā, Kaugurciema ielā 46-601 pirkumu.

56. Par nekustamā īpašuma Jūrmalā, Jasmīnu ielā 20 atsavināšanu (lēmums Nr.312)

Ziņotājs:

G.Jubele ziņo, ka nepieciešams precizējums lēmumprojekta 4.punktā – domes Revīzijas un audita nodaļas vadītāja A.Adiāne.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu ar precizējumu („par” – 14 (E.Krūmiņš, R.Munkevics, L.Loskutova, G.Truksnis, M.Vorobjova, V.Maksimovs, I.Ančāns, J.Visockis, Dz.Homka, Z.Starks, A.Tampe, M.Dzenītis, I.Blaua, A.Ābelītis), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par nekustamā īpašuma Jūrmalā, Jasmīnu ielā 20 atsavināšanu ar precizējumu.

57. Par nekustamā īpašuma Jūrmalā, Tirgus ielā 8B atsavināšanu (lēmums Nr.313)

Ziņotājs:

G.Jubele ziņo, ka arī šī lēmumprojekta 3.punktā  nepieciešamas precizējums – domes Revīzijas un audita nodaļas vadītāja A.Adiāne.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu ar precizējumu („par” – 14 (E.Krūmiņš, R.Munkevics, L.Loskutova, G.Truksnis, M.Vorobjova, V.Maksimovs, I.Ančāns, J.Visockis, Dz.Homka, Z.Starks, A.Tampe, M.Dzenītis, I.Blaua, A.Ābelītis), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par nekustamā īpašuma Jūrmalā, Tirgus ielā 8B atsavināšanu ar precizējumu.

58. Par nekustamā īpašuma Jūrmalā, Asaru prospektā 64 k-2 trešās izsoles atzīšanu par nenotikušu (lēmums Nr.314)

Ziņotājs:

G.Jubele

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 14 (E.Krūmiņš, R.Munkevics, L.Loskutova, G.Truksnis, M.Vorobjova, V.Maksimovs, I.Ančāns, J.Visockis, Dz.Homka, Z.Starks, A.Tampe, M.Dzenītis, I.Blaua, A.Ābelītis), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par nekustamā īpašuma Jūrmalā, Asaru prospektā 64 k-2 trešās izsoles atzīšanu par nenotikušu.

59. Par dzīvokļa īpašuma Jūrmalā, Dzirnavu ielā 47-7 atsavināšanu (lēmums Nr.315)

Ziņotājs:

G.Jubele

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 14 (E.Krūmiņš, R.Munkevics, L.Loskutova, G.Truksnis, M.Vorobjova, V.Maksimovs, I.Ančāns, J.Visockis, Dz.Homka, Z.Starks, A.Tampe, M.Dzenītis, I.Blaua, A.Ābelītis), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par dzīvokļa īpašuma Jūrmalā, Dzirnavu ielā 47-7 atsavināšanu.

60. Par nekustamā īpašuma Jūrmalā, Jāņa Pliekšāna ielā 13 korpuss 1 izsoles noteikumu apstiprināšanu (lēmums Nr.316)

Ziņotājs:

G.Jubele

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 14 (E.Krūmiņš, R.Munkevics, L.Loskutova, G.Truksnis, M.Vorobjova, V.Maksimovs, I.Ančāns, J.Visockis, Dz.Homka, Z.Starks, A.Tampe, M.Dzenītis, I.Blaua, A.Ābelītis), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par nekustamā īpašuma Jūrmalā, Jāņa Pliekšāna ielā 13 korpuss 1 izsoles noteikumu apstiprināšanu.

61. Par nekustamā īpašuma Jūrmalā, Mellužu prospektā 7 darbnīcas ēkas izsoles noteikumu apstiprināšanu (lēmums Nr.317)

Ziņotājs:

G.Jubele

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 14 (E.Krūmiņš, R.Munkevics, L.Loskutova, G.Truksnis, M.Vorobjova, V.Maksimovs, I.Ančāns, J.Visockis, Dz.Homka, Z.Starks, A.Tampe, M.Dzenītis, I.Blaua, A.Ābelītis), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par nekustamā īpašuma Jūrmalā, Mellužu prospektā 7 darbnīcas ēkas izsoles noteikumu apstiprināšanu.

62. Par privatizējamās sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Jūrmalas namsaimnieks” privatizācijas pamatprincipiem (lēmums Nr.318)

Ziņotājs:

G.Jubele ziņo, ka vakar ir saņemta aizdevēja AS „Swedbank” vēstule, pamatojoties uz kuru, ir sagatavots un deputātiem izsniegts papildināts lēmumprojekts ar 2.6.apakšpunktu.

G.truksnis aicina deputātus balsot par papildināto lēmumprojektu.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 10 (E.Krūmiņš, R.Munkevics, L.Loskutova, G.Truksnis, M.Vorobjova, V.Maksimovs, I.Ančāns, J.Visockis, Dz.Homka, M.Dzenītis), „pret” – nav, „atturas” – 4 (I.Blaua, A.Ābelītis , Z.Starks, A.Tampe)), nolēma pieņemt lēmumu par privatizējamās sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Jūrmalas namsaimnieks” privatizācijas pamatprincipiem.

63. Par nekustamā īpašuma Jūrmalā, Edinburgas prospektā 33 ar kadastra apzīmējumu 1300 008 2604 002 īres līguma pagarināšanu ar I. K. (lēmums Nr.319)

Ziņotājs:

G.Jubele

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 14 (E.Krūmiņš, R.Munkevics, L.Loskutova, G.Truksnis, M.Vorobjova, V.Maksimovs, I.Ančāns, J.Visockis, Dz.Homka, Z.Starks, A.Tampe, M.Dzenītis, I.Blaua, A.Ābelītis), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par nekustamā īpašuma Jūrmalā, Edinburgas prospektā 33 ar kadastra apzīmējumu 1300 008 2604 002 īres līguma pagarināšanu ar Irinu Kovaļu.

64. Par zemesgabala Jūrmalā, Kļavu ielā 14 nomas maksu (lēmums Nr.320)

Ziņotājs:

G.Jubele

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 12 (E.Krūmiņš, R.Munkevics, L.Loskutova, G.Truksnis, M.Vorobjova, V.Maksimovs, I.Ančāns, J.Visockis, Dz.Homka, Z.Starks, A.Tampe, A.Ābelītis), „pret” – nav, „atturas” – 2 (M.Dzenītis, I.Blaua)), nolēma pieņemt lēmumu par zemesgabala Jūrmalā, Kļavu ielā 14 nomas maksu.

65. Par pludmales nogabala Jūrmalā, no 18.līnijas ass līdz 17.līnijas asij iznomāšanu (lēmums Nr.321)

66. Par pludmales nogabala Jūrmalā, aiz Upes ielas ass Gaujas ielas virzienā iznomāšanu (lēmums Nr.322)

67. Par pludmales nogabala Jūrmalā, no Alūksnes ielas ass līdz Āraišu ielas asij iznomāšanu (lēmums Nr.323)

68. Par pludmales nogabala Jūrmalā, no Ainažu ielas ass līdz Alūksnes ielas asij iznomāšanu (lēmums Nr.324)

Ziņotājs:

G.Jubele

Saskaņā ar 2010.gada 4.februāra saistošo noteikumu Nr.6 „Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums” 115.punktu, ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmumu projektiem („par” – 14 (E.Krūmiņš, R.Munkevics, L.Loskutova, G.Truksnis, M.Vorobjova, V.Maksimovs, I.Ančāns, J.Visockis, Dz.Homka, Z.Starks, A.Tampe, M.Dzenītis, I.Blaua, A.Ābelītis), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumus:

1. Par pludmales nogabala Jūrmalā, no 18.līnijas ass līdz 17.līnijas asij iznomāšanu.

2. Par pludmales nogabala Jūrmalā, aiz Upes ielas ass Gaujas ielas virzienā iznomāšanu.

3. Par pludmales nogabala Jūrmalā, no Alūksnes ielas ass līdz Āraišu ielas asij iznomāšanu.

4. Par pludmales nogabala Jūrmalā, no Ainažu ielas ass līdz Alūksnes ielas asij iznomāšanu.

69. Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2002.gada 4.decembra lēmumā Nr.964 „Par pašvaldības nekustamo īpašumu nodošanu apsaimniekošanā” (lēmums Nr.325)

Ziņotājs:

G.Jubele

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 13 (E.Krūmiņš, R.Munkevics, L.Loskutova, G.Truksnis, M.Vorobjova, V.Maksimovs, I.Ančāns, J.Visockis, Dz.Homka, Z.Starks, A.Tampe, I.Blaua, A.Ābelītis), „pret” – nav, „atturas” – 1 (M.Dzenītis)), nolēma pieņemt lēmumu par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2002.gada 4.decembra lēmumā Nr.964 „Par pašvaldības nekustamo īpašumu nodošanu apsaimniekošanā”.

70. Par Jūrmalas pilsētas domes 2003.gada 19.janvāra pilnvarojuma līguma Nr.01-16/1190 grozījumiem (lēmums Nr.326)

Ziņotājs:

G.Jubele

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 14 (E.Krūmiņš, R.Munkevics, L.Loskutova, G.Truksnis, M.Vorobjova, V.Maksimovs, I.Ančāns, J.Visockis, Dz.Homka, Z.Starks, A.Tampe, M.Dzenītis, I.Blaua, A.Ābelītis), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par Jūrmalas pilsētas domes 2003.gada 19.janvāra pilnvarojuma līguma Nr.01-16/1190 grozījumiem.

71. Par Jūrmalas pilsētas domes 2005.gada 28.februāra pilnvarojuma līguma Nr.01-16/207 grozījumiem (lēmums Nr.327)

Ziņotājs:

G.Jubele

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 14 (E.Krūmiņš, R.Munkevics, L.Loskutova, G.Truksnis, M.Vorobjova, V.Maksimovs, I.Ančāns, J.Visockis, Dz.Homka, Z.Starks, A.Tampe, M.Dzenītis, I.Blaua, A.Ābelītis), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par Jūrmalas pilsētas domes 2005.gada 28.februāra pilnvarojuma līguma Nr.01-16/207 grozījumiem.

72. Par Jūrmalas pilsētas domes 2002.gada 2.janvāra pilnvarojuma līguma Nr.17 grozījumiem (lēmums Nr.328)

Ziņotājs:

G.Jubele

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 14 (E.Krūmiņš, R.Munkevics, L.Loskutova, G.Truksnis, M.Vorobjova, V.Maksimovs, I.Ančāns, J.Visockis, Dz.Homka, Z.Starks, A.Tampe, M.Dzenītis, I.Blaua, A.Ābelītis), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par Jūrmalas pilsētas domes 2002.gada 2.janvāra pilnvarojuma līguma Nr.17 grozījumiem.

73. Par pirmpirkuma tiesībām uz namīpašuma 1/5 domājamo daļu Jūrmalā, Krimuldas ielā 7 (lēmums Nr.321)

Ziņotājs:

G.Jubele

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 14 (E.Krūmiņš, R.Munkevics, L.Loskutova, G.Truksnis, M.Vorobjova, V.Maksimovs, I.Ančāns, J.Visockis, Dz.Homka, Z.Starks, A.Tampe, M.Dzenītis, I.Blaua, A.Ābelītis), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par pirmpirkuma tiesībām uz namīpašuma 1/5 domājamo daļu Jūrmalā, Krimuldas ielā 7.

G.Jubele sniedz informāciju par sēdes sākumā 6 deputātu iesniegtajā pieprasījumā minētajiem jautājumiem.

Sēde slēgta 13.45

Nākamā kārtējā domes sēde notiks 2012.gada 28.jūnijā plkst.10.00.

Sēdes vadītājs

G.Truksnis

Sēdes protokolētāja

A.Liepiņa

2012.gada 12.jūnijā


Lejupielāde: DOC un PDF