Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2012.gada 28.jūnijāNr. 330

protokols Nr. 9, 1. punkts

Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības
2011.gada publisko pārskatu

Atbilstoši Latvijas Republikas likuma „Par budžetu un finanšu vadību” 14.panta 3.daļai, Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļas 2.punktam, 69.panta 7.punktam un 72.pantam, Latvijas Republikas Ministru kabineta 2010.gada 5.maija noteikumiem Nr.413 „Noteikumi par gada publiskajiem pārskatiem” Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Apstiprināt Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2011.gada publisko pārskatu saskaņā ar pielikumu.

2. Jūrmalas pilsētas domes Informātikas nodaļai līdz 2012.gada 1.augustam publicēt publisko pārskatu interneta mājaslapā www.jurmala.lv.

3. Jūrmalas pilsētas domes Administratīvajai nodaļai līdz 2012.gada 1.septembrim Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2011.gada publisko pārskatu nosūtīt Latvijas Republikas Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai publicēšanai tās mājaslapā internetā.

4. Jūrmalas pilsētas domes priekšsēdētājam G.Truksnim kontrolēt lēmuma izpildi.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Pielikums PDF


Lejupielāde: DOC un PDF