Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
SĒDES PROTOKOLS
Jūrmalā
2012.gada 28.jūnijāNr.9

Ceturtdiena

Jūrmalā Jomas ielā 1/5

Sēde atklāta plkst.1005

Sēdi vada:

domes priekšsēdētājs

Gatis Truksnis

Sēdi protokolē:

domes Administratīvās nodaļas lietvede

Arnita Liepiņa

Sēdē piedalās:

domes priekšsēdētāja vietniece pilsētsaimniecības jautājumos

Larisa Loskutova

Deputāti:

Arnis Ābelītis, Egmonts Krūmiņš, Vladimirs Maksimovs, Ilmārs Ančāns, Juris Visockis, Aigars Tampe, Marija Vorobjova, Dzintra Homka, Raimonds Munkevics, Zigurds Starks, Iveta Blaua, Māris Dzenītis, Dzintra Hirša

Sēdē piedalās:

Izpilddirektors

Valdis Vītoliņš

Administratīvās nodaļas vadītāja

Indra Kalvāne

Juridiskās nodaļas vadītāja

Evija Rakiša

Budžeta nodaļas vadītāja

Inga Brača

Pilsētplānošanas nodaļas vadītāja

Vita Zvejniece

Nodokļu nodaļas vadītāja

Anita Lindermane

Revīzijas un audita nodaļas vadītāja

Anita Adiāne

Ekonomikas un attīstības nodaļas vadītāja

Ligita Maziņa

Sabiedrisko attiecību nodaļas vadītājs

Reinholds Pelše

Sēdē uzaicināti:

Laima Grobiņa, Agita Bērzupe, Maija Putniņa, Sandra Brauere, Jānis Artemjevs, Veronika Ramāne, Ēriks Annuškāns, Sarmīte Limba, Aleksejs Ļeonovs, Vita Jaunzeme, Dzintra Pikāne, Baiba Birka, Atis Sapronovs,

Piedalās:

pilsētas iedzīvotāji, preses pārstāvji

Saskaņā ar 2010.gada 4.februāra saistošo noteikumu Nr.6 „Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums” 113.punktu balsošana par visiem jautājumiem notiek paceļot roku.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par sēdes darba kārtību („par” – 15 (I.Ančāns, E.Krūmiņš, L.Loskutova, G.Truksnis, A.Ābelītis, M.Vorobjova, V.Maksimovs, R.Munkevics, J.Visockis, Dz.Homka, M.Dzenītis, Z.Starks , I.Blaua, A.Tampe, Dz.Hirša), „pret” – nav, „atturas” – nav), sēdes darba kārtība tika apstiprināta.

Darba kārtība:

1.

Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2011.gada publisko pārskatu

2.

Par nekustamā īpašuma nodokļa samaksas termiņu pagarināšanu

3.

Par dalību klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansēto projektu atklātajā konkursā „Siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšanas transporta sektorā - atbalsts elektromobiļu un to uzlādes infrastruktūras ieviešanai”

4.

Par dalību Eiropas Komisijas konkursā finansējuma saņemšanai no „LIFE+” programmas

5.

Par sociālo dzīvojamo telpu īres līgumu noslēgšanu un pagarināšanu

6.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2011.gada 17.decembra lēmumā Nr.66 „Par maksas pakalpojumiem Jūrmalas pilsētas Jaundubultu vidusskolā”

7.

Par maksas pakalpojumiem sākumskolā „Taurenītis”

8.

Par Jūrmalas Peldēšanas un futbola skolas maksas pakalpojumiem

9.

Par Jūrmalas Peldēšanas un futbola skolas (Jūrmalas pilsētas stadions) maksas pakalpojumiem

10.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2011.gada 21.aprīļa lēmumā Nr.174 „Par Jūrmalas pilsētas domes dzīvokļu nodaļas maksas pakalpojumiem”

11.

Par maksas pakalpojumiem Jūrmalas pilsētas domes Dzimtsarakstu nodaļā

12.

Par pašvaldības aģentūras „Jūrmalas sociālās aprūpes centrs” ar pievienotās vērtības nodokli apliekamajiem maksas pakalpojumiem

13.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2011.gada 29.decembra nolikumā Nr.25 „Pašvaldības aģentūras „Jūrmalas sociālās aprūpes centrs” nolikums””

14.

Par Jūrmalas pilsētas bāriņtiesas sastāvu

15.

Par atzinumu meža zemes transformācijai zemesgabalā Jūrmalā, Olgas ielā 39

16.

Par atzinumu meža zemes transformācijai zemesgabalā Jūrmalā, Skautu ielā 43a

17.

Par atļauju izsniegšanu būvju nojaukšanai Jūrmalā, Grāvju ielā 4

18.

Par atļauju izsniegšanu būvju nojaukšanai Jūrmalā, Edinburgas prospektā 53

19.

Par atļauju izsniegšanu būvju nojaukšanai Jūrmalā, Ikšķiles ielā 1

20.

Par atļauju izsniegšanu būvju nojaukšanai Jūrmalā, Viktorijas ielā 41a

21.

Par patvaļīgās būvniecības radīto seku novēršanu zemes gabalā ar kadastra numuru 1300 015 1404 Jūrmalā, Aveņu ielā 7

22.

Par patvaļīgās būvniecības radīto seku novēršanu zemes gabalā ar kadastra numuru 1300 006 1403 Jūrmalā, Babītes ielā 3

23.

Par patvaļīgās būvniecības radīto seku novēršanu Jūrmalā, Kazeņu ielā 3 (kadastra apzīmējums 1300 015 2008)

24.

Par patvaļīgās būvniecības radīto seku novēršanu zemes gabalā ar kadastra numuru 1300 010 1104 014 Jūrmalā, Juglas ielā 2/4

25.

Par patvaļīgās būvniecības radīto seku novēršanu biroju ēkā ar kadastra apzīmējumu 1300 009 4008 001 Jūrmalā, Lienes ielā 7

26.

Par patvaļīgās būvniecības radīto seku novēršanu zemes gabalā ar kadastra numuru 1300 014 8818 Jūrmalā, Puķu ielā 73

27.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2011.gada 27.janvāra lēmumā Nr.37 „Par patvaļīgās būvniecības radīto seku novēršanu Jūrmalā, Jāņa Pliekšāna ielā 54 (kadastra numuru 1300 009 6320)”

28.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2006.gada 10.augusta lēmumā Nr.783 „Par būvju Jūrmalā, Vārnukroga ceļš 11 (kadastra Nr.1300 001 1123) sakārtošanas uzsākšanu atbilstoši reglamentējošo aktu noteiktajai kārtībai”

29.

Par detālplānojuma projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabaliem Jūrmalā, Asaru prospektā 57, Asaru prospektā 59 un Vēju ielā 7

30.

Par detālplānojuma projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Jūrmalā, Kāpu ielā 37

31.

Par detālplānojuma projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Jūrmalā, Kāpu ielā 93

32.

Par detālplānojuma projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Jūrmalā, Oskara Kalpaka prospektā 12/14

33.

Par detālplānojuma projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Jūrmalā, Peldu ielā 4

34.

Par detālplānojuma projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Jūrmalā, Pils ielā 5

35.

Par detālplānojuma projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Jūrmalā, Slokas ielā 49B

36.

Par detālplānojuma projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Jūrmalā, Slokas ielā 59A

37.

Par detālplānojuma projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Jūrmalā, Zigfrīda Meierovica prospektā 3

38.

Par detālplānojuma pirmās redakcijas zemesgabalam Jūrmalā, Amatas ielā 2A nodošanu sabiedriskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai

39.

Par Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojuma turpmākajiem 12 gadiem otrās redakcijas un vides pārskata pilnveidošanu un galīgās redakcijas sagatavošanu

40.

Par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Gaujas ielā 1 apstiprināšanu

41.

Par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Gaujas ielā 1 projekta grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves apstiprināšanu

42.

Par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Gaujas ielā 2 apstiprināšanu

43.

Par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Gaujas ielā 2 projekta grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves apstiprināšanu

44.

Par zemes lietošanas mērķa maiņu zemesgabalam Jūrmalā, Straumes ielā 2

45.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 1999.gada 18.februāra lēmumā Nr.148 „Par zemesgabala sadalīšanu Jūrmalā, Liedaga ielā 12”

46.

Par atļauju atvērt kazino un organizēt azartspēles Jomas ielā 47/49, Jūrmalā

47.

Par nekustamā īpašuma Jūrmalā, Meža prospektā 101 saimniecības ēkas nodošanu privatizācijai

48.

Par neapbūvēta zemesgabala Jūrmalā, „Priedaine 2208” privatizācijas ierosinājuma noraidīšanu

49.

Par nekustamā īpašuma Jūrmalā, Smilšu ielā 12k-1 garāžas ēkas Nr.6 izsoles noteikumu apstiprināšanu

50.

Par zemesgabala Jūrmalā, Dubulti 0119 ar kadastra apzīmējumu 1300 010 0119 nodošanu bezatlīdzības lietošanā sabiedriskā labuma organizācijai – biedrībai „Jurmala Racing Team”

1. Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2011.gada publisko pārskatu (lēmums Nr.330 )

Ziņotājs:

V.Ramāne

Izsakās:

M.Dzenītis iebilst, ka sadaļā pie pašvaldības 2012.gadā plānotajiem lielākajiem būvdarbiem nav minēta Dzintaru koncertzāles mazās zāles rekonstrukcija.

G.Truksnis uzskata, ka, lai gan tam ir paredzēts aizņēmums no Valsts kases, kas pēc tam tiks atmaksāts no pašvaldības budžeta, tomēr noteikti publiskajā pārskatā ir jāmin Dzintaru koncertzāles mazās zāles rekonstrukcija. Lūdz V.Ramāni, konsultējoties ar Ekonomikas un attīstības nodaļu un Būvniecības nodaļu, papildināt publisko pārskatu ar šo informāciju.

Dz.Hirša iebilst, ka publiskajā pārskatā nekas nav minēts par uzsākto meliorācijas sistēmas sakārtošanu pilsētā.

G.Truksnis uzskata, ka arī tas noteikti ir jāatspoguļo publiskajā pārskatā, pieņemot, ka tas jau ir minēts, iespējams, sadaļā pie pašvaldības budžeta piešķirtajiem līdzekļiem pašvaldības kapitālsabiedrībām.

M.Dzenītis iebilst pret to, ka sadaļā „Sports” ir minēti pašvaldības sporta politikas galvenie mērķi, kas, viņaprāt, nav jāatspoguļo publiskajā pārskatā. Savukārt pie Kultūras un sporta pasākumiem nav minēti tādi nozīmīgi pasākumi pilsētā kā konkurss „Jaunais vilnis” un festivāls „Summertime”, kā arī maratoni, kas arī tiek līdzfinansēti no pašvaldības budžeta.

Dz.Hirša izsakās, ka būtu ļoti vēlams, ja publiskajā pārskatā par paveikto darbu attiecībā uz Valsts kontroles revīzijas ziņojumā norādītajiem trūkumiem tiktu pārskatāmi atspoguļots ne tikai par pašvaldībai piederošo un piekrītošo nekustamo īpašumu uzskaiti, kas ir sagatavotajā pārskatā, bet arī par citās nodaļās novērstajiem aizrādījumiem. Būtu arī vēlams, ka sadaļā „Tūrisms” tiktu atspoguļota informācija par 2011.gadā jaunizveidotiem vai pārveidotiem esošiem pilsētas tūrisma apskates objektiem. Izsakās, ka ļoti labi ir atspoguļota informācija izglītības jomā, taču attiecībā uz izglītību uzskata, ka domei būtu politiski jāizlemj par skolu reorganizāciju.

M.Dzenītis izsakās, ka atbalstīs sagatavoto lēmumprojektu un cer, ka tas tiks papildināts, ņemot vērā deputātu izteiktās piezīmes. Izsaka vēlējumu, nākamgad gatavojot publisko pārskatu, tām nodaļām, kurām ir izstrādāta stratēģija un plāni, arī attiecībā uz tiem tiktu atspoguļoti konkrēti rezultāti par paveikto.

G.Truksnis aicina deputātus balsot par sagatavoto lēmumprojektu, papildinot to ar informāciju par Dzintaru koncertzāles mazās zāles rekonstrukciju un par uzsākto meliorācijas sistēmas sakārtošanu pilsētā.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu ar papildinājumiem („par” – 15 (I.Ančāns, E.Krūmiņš, L.Loskutova, G.Truksnis, A.Ābelītis, M.Vorobjova, V.Maksimovs, R.Munkevics, J.Visockis, Dz.Homka, M.Dzenītis, Z.Starks , I.Blaua, A.Tampe, Dz.Hirša), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2011.gada publisko pārskatu ar papildinājumiem.

2. Par nekustamā īpašuma nodokļa samaksas termiņu pagarināšanu (lēmums Nr.331 )

Ziņotājs:

A.Lindermane

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 15 (I.Ančāns, E.Krūmiņš, L.Loskutova, G.Truksnis, A.Ābelītis, M.Vorobjova, V.Maksimovs, R.Munkevics, J.Visockis, Dz.Homka, M.Dzenītis, Z.Starks , I.Blaua, A.Tampe, Dz.Hirša), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par nekustamā īpašuma nodokļa samaksas termiņu pagarināšanu.

3. Par dalību klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansēto projektu atklātajā konkursā „Siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšanas transporta sektorā - atbalsts elektromobiļu un to uzlādes infrastruktūras ieviešanai” (lēmums Nr.332)

Ziņotājs:

J.Artemjevs

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 15 (I.Ančāns, E.Krūmiņš, L.Loskutova, G.Truksnis, A.Ābelītis, M.Vorobjova, V.Maksimovs, R.Munkevics, J.Visockis, Dz.Homka, M.Dzenītis, Z.Starks , I.Blaua, A.Tampe, Dz.Hirša), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par dalību klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansēto projektu atklātajā konkursā „Siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšanas transporta sektorā - atbalsts elektromobiļu un to uzlādes infrastruktūras ieviešanai”.

4. Par dalību Eiropas Komisijas konkursā finansējuma saņemšanai no „LIFE+” programmas (lēmums Nr.333 )

Ziņotājs:

J.Artemjevs

Izsakās:

I.Ančāns aicina izvērtēt iespēju krasta kāpu nostiprināšanai izmantot Amerikā ražotas plastmasas plāksnes, kas ir izturīgākas nekā tērauds un, kas pasaulē ir atzītas par ļoti efektīvām jūras un okeānu krastu nostiprināšanai.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 15 (I.Ančāns, E.Krūmiņš, L.Loskutova, G.Truksnis, A.Ābelītis, M.Vorobjova, V.Maksimovs, R.Munkevics, J.Visockis, Dz.Homka, M.Dzenītis, Z.Starks , I.Blaua, A.Tampe, Dz.Hirša), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par dalību Eiropas Komisijas konkursā finansējuma saņemšanai no „LIFE+” programmas.

5. Par sociālo dzīvojamo telpu īres līgumu noslēgšanu un pagarināšanu (lēmums Nr.334 )

Ziņotājs:

L.Grobiņa

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 15 (I.Ančāns, E.Krūmiņš, L.Loskutova, G.Truksnis, A.Ābelītis, M.Vorobjova, V.Maksimovs, R.Munkevics, J.Visockis, Dz.Homka, M.Dzenītis, Z.Starks , I.Blaua, A.Tampe, Dz.Hirša), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par sociālo dzīvojamo telpu īres līgumu noslēgšanu un pagarināšanu.

6. Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2011.gada 17.decembra lēmumā Nr.66 „Par maksas pakalpojumiem Jūrmalas pilsētas Jaundubultu vidusskolā” (lēmums Nr.335 )

Ziņotājs:

Ē.Annuškāns

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 15 (I.Ančāns, E.Krūmiņš, L.Loskutova, G.Truksnis, A.Ābelītis, M.Vorobjova, V.Maksimovs, R.Munkevics, J.Visockis, Dz.Homka, M.Dzenītis, Z.Starks , I.Blaua, A.Tampe, Dz.Hirša), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2011.gada 17.decembra lēmumā Nr.66 „Par maksas pakalpojumiem Jūrmalas pilsētas Jaundubultu vidusskolā”.

7. Par maksas pakalpojumiem sākumskolā „Taurenītis” (lēmums Nr.336 )

Ziņotājs:

S.Limba

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 15 (I.Ančāns, E.Krūmiņš, L.Loskutova, G.Truksnis, A.Ābelītis, M.Vorobjova, V.Maksimovs, R.Munkevics, J.Visockis, Dz.Homka, M.Dzenītis, Z.Starks, I.Blaua, A.Tampe, Dz.Hirša), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par maksas pakalpojumiem sākumskolā „Taurenītis”.

8. Par Jūrmalas Peldēšanas un futbola skolas maksas pakalpojumiem (lēmums Nr.337 )

Ziņotājs:

A.Ļeonovs

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 15 (I.Ančāns, E.Krūmiņš, L.Loskutova, G.Truksnis, A.Ābelītis, M.Vorobjova, V.Maksimovs, R.Munkevics, J.Visockis, Dz.Homka, M.Dzenītis, Z.Starks, I.Blaua, A.Tampe, Dz.Hirša), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par Jūrmalas Peldēšanas un futbola skolas maksas pakalpojumiem.

9. Par Jūrmalas Peldēšanas un futbola skolas (Jūrmalas pilsētas stadions) maksas pakalpojumiem (lēmums Nr.338 )

Ziņotājs:

A.Ļeonovs

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 15 (I.Ančāns, E.Krūmiņš, L.Loskutova, G.Truksnis, A.Ābelītis, M.Vorobjova, V.Maksimovs, R.Munkevics, J.Visockis, Dz.Homka, M.Dzenītis, Z.Starks, I.Blaua, A.Tampe, Dz.Hirša), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par Jūrmalas Peldēšanas un futbola skolas (Jūrmalas pilsētas stadions) maksas pakalpojumiem.

10. Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2011.gada 21.aprīļa lēmumā Nr.174 „Par Jūrmalas pilsētas domes dzīvokļu nodaļas maksas pakalpojumiem” (lēmums Nr.339 )

Ziņotājs:

Dz.Krūmiņš

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 15 (I.Ančāns, E.Krūmiņš, L.Loskutova, G.Truksnis, A.Ābelītis, M.Vorobjova, V.Maksimovs, R.Munkevics, J.Visockis, Dz.Homka, M.Dzenītis, Z.Starks, I.Blaua, A.Tampe, Dz.Hirša), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2011.gada 21.aprīļa lēmumā Nr.174 „Par Jūrmalas pilsētas domes dzīvokļu nodaļas maksas pakalpojumiem”.

11. Par maksas pakalpojumiem Jūrmalas pilsētas domes Dzimtsarakstu nodaļā (lēmums Nr.340 )

Ziņotājs:

Dz.Pikāne

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 15 (I.Ančāns, E.Krūmiņš, L.Loskutova, G.Truksnis, A.Ābelītis, M.Vorobjova, V.Maksimovs, R.Munkevics, J.Visockis, Dz.Homka, M.Dzenītis, Z.Starks, I.Blaua, A.Tampe, Dz.Hirša), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par maksas pakalpojumiem Jūrmalas pilsētas domes Dzimtsarakstu nodaļā.

12. Par pašvaldības aģentūras „Jūrmalas sociālās aprūpes centrs” ar pievienotās vērtības nodokli apliekamajiem maksas pakalpojumiem (lēmums Nr.341 )

Ziņotājs:

A.Bērzupe

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 15 (I.Ančāns, E.Krūmiņš, L.Loskutova, G.Truksnis, A.Ābelītis, M.Vorobjova, V.Maksimovs, R.Munkevics, J.Visockis, Dz.Homka, M.Dzenītis, Z.Starks, I.Blaua, A.Tampe, Dz.Hirša), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par pašvaldības aģentūras „Jūrmalas sociālās aprūpes centrs” ar pievienotās vērtības nodokli apliekamajiem maksas pakalpojumiem.

13. Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2011.gada 29.decembra nolikumā Nr.25 „Pašvaldības aģentūras „Jūrmalas sociālās aprūpes centrs” nolikums”” (nolikums Nr.9)

Ziņotājs:

A.Bērzupe

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par nolikuma projektu („par” – 15 (I.Ančāns, E.Krūmiņš, L.Loskutova, G.Truksnis, A.Ābelītis, M.Vorobjova, V.Maksimovs, R.Munkevics, J.Visockis, Dz.Homka, M.Dzenītis, Z.Starks, I.Blaua, A.Tampe, Dz.Hirša), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt nolikumu par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2011.gada 29.decembra nolikumā Nr.25 „Pašvaldības aģentūras „Jūrmalas sociālās aprūpes centrs” nolikums””.

14. Par Jūrmalas pilsētas bāriņtiesas sastāvu (lēmums Nr.342 )

Ziņotājs:

B.Birka

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 14 (I.Ančāns, E.Krūmiņš, L.Loskutova, G.Truksnis, A.Ābelītis, M.Vorobjova, V.Maksimovs, R.Munkevics, J.Visockis, Dz.Homka, M.Dzenītis, Z.Starks, I.Blaua, Dz.Hirša), „pret” – nav, „atturas” – nav, A.Tampe nebalso), nolēma pieņemt lēmumu par Jūrmalas pilsētas bāriņtiesas sastāvu.

15. Par atzinumu meža zemes transformācijai zemesgabalā Jūrmalā, Olgas ielā 39 (lēmums Nr.343 )

Ziņotājs:

A.Sapronovs

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 14 (I.Ančāns, E.Krūmiņš, L.Loskutova, G.Truksnis, A.Ābelītis, M.Vorobjova, V.Maksimovs, R.Munkevics, J.Visockis, Dz.Homka, M.Dzenītis, Z.Starks, I.Blaua, A.Tampe), „pret” – 1 (Dz.Hirša), „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par atzinumu meža zemes transformācijai zemesgabalā Jūrmalā, Olgas ielā 39.

16. Par atzinumu meža zemes transformācijai zemesgabalā Jūrmalā, Skautu ielā 43a (lēmums Nr.344 )

Ziņotājs:

A.Sapronovs

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 13 (I.Ančāns, E.Krūmiņš, L.Loskutova, G.Truksnis, A.Ābelītis, M.Vorobjova, V.Maksimovs, R.Munkevics, J.Visockis, Dz.Homka, M.Dzenītis, Z.Starks, A.Tampe), „pret” – 1 (Dz.Hirša), „atturas” – 1 (I.Blaua)), nolēma pieņemt lēmumu par atzinumu meža zemes transformācijai zemesgabalā Jūrmalā, Skautu ielā 43a.

17. Par atļauju izsniegšanu būvju nojaukšanai Jūrmalā, Grāvju ielā 4 (lēmums Nr.345 )

18. Par atļauju izsniegšanu būvju nojaukšanai Jūrmalā, Edinburgas prospektā 53 (lēmums Nr.346 )

19. Par atļauju izsniegšanu būvju nojaukšanai Jūrmalā, Ikšķiles ielā 1 (lēmums Nr.347 )

20. Par atļauju izsniegšanu būvju nojaukšanai Jūrmalā, Viktorijas ielā 41a (lēmums Nr.348 )

Ziņotājs:

V.Zvejniece

Saskaņā ar 2010.gada 4.februāra saistošo noteikumu Nr.6 „Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums” 115.punktu, ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmumu projektiem („par” – 15 (I.Ančāns, E.Krūmiņš, L.Loskutova, G.Truksnis, A.Ābelītis, M.Vorobjova, V.Maksimovs, R.Munkevics, J.Visockis, Dz.Homka, M.Dzenītis, Z.Starks, I.Blaua, A.Tampe, Dz.Hirša), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumus:

1. Par atļauju izsniegšanu būvju nojaukšanai Jūrmalā, Grāvju ielā 4.

2. Par atļauju izsniegšanu būvju nojaukšanai Jūrmalā, Edinburgas prospektā 53.

3. Par atļauju izsniegšanu būvju nojaukšanai Jūrmalā, Ikšķiles ielā 1.

4. Par atļauju izsniegšanu būvju nojaukšanai Jūrmalā, Viktorijas ielā 41a.

21. Par patvaļīgās būvniecības radīto seku novēršanu zemes gabalā ar kadastra numuru 1300 015 1404 Jūrmalā, Aveņu ielā 7 (lēmums Nr.349 )

22. Par patvaļīgās būvniecības radīto seku novēršanu zemes gabalā ar kadastra numuru 1300 006 1403 Jūrmalā, Babītes ielā 3 (lēmums Nr.350 )

23. Par patvaļīgās būvniecības radīto seku novēršanu Jūrmalā, Kazeņu ielā 3 (kadastra apzīmējums 1300 015 2008) (lēmums Nr.351 )

24. Par patvaļīgās būvniecības radīto seku novēršanu zemes gabalā ar kadastra numuru 1300 010 1104 014 Jūrmalā, Juglas ielā 2/4 (lēmums Nr.352 )

25. Par patvaļīgās būvniecības radīto seku novēršanu biroju ēkā ar kadastra apzīmējumu 1300 009 4008 001 Jūrmalā, Lienes ielā 7 (lēmums Nr.353

26. Par patvaļīgās būvniecības radīto seku novēršanu zemes gabalā ar kadastra numuru 1300 014 8818 Jūrmalā, Puķu ielā 73 (lēmums Nr.354 )

Ziņotājs:

V.Zvejniece

Izsakās:

Z.Starks jautā par nelikumīgo būvniecību Dzintaru pludmalē?

G.Truksnis izsakās, ka vakar ir saņemts V.Zvejnieces parakstīts ziņojums par būvinspektora veikto apsekojumu un konstatēto patvaļīgo būvniecību un ieteikumiem, kā to sakārtot. Balstoties uz to ir novīzēts uz domes sēdi sagatavot lēmumprojektu par patvaļīgās būvniecības radīto seku novēršanu.

Z.Starks izsaka priekšlikumu, lai būtu korekti pret pilsētas iedzīvotājiem,  sagatavotos lēmumprojektus par patvaļīgo būvniecību noņemt no izskatīšanas, un tuvāko dienu laikā sagatavot  lēmumprojektu par patvaļīgās būvniecības radīto seku novēršanu Dzintaru pludmalē, un tad šos jautājumus kopā izskatīt tuvākajā laikā sasaucot domes ārkārtas sēdi.

V.Zvejniece uzskata, ka tādā veidā tiks kavēta iespēja iedzīvotājiem uzsākt likumdošanā noteiktajā kārtībā sakārtot patvaļīgās būvniecības radīto seku novēršanu.

Saskaņā ar 2010.gada 4.februāra saistošo noteikumu Nr.6 „Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums” 115.punktu, ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmumu projektiem („par” – 11 (I.Ančāns, E.Krūmiņš, L.Loskutova, G.Truksnis, A.Ābelītis, M.Vorobjova, V.Maksimovs, R.Munkevics, J.Visockis, Dz.Homka, M.Dzenītis), „pret” – 3 (Z.Starks, I.Blaua, Dz.Hirša ) , „atturas” – 1 (A.Tampe), nolēma pieņemt lēmumus:

1. Par patvaļīgās būvniecības radīto seku novēršanu zemes gabalā ar kadastra numuru 1300 015 1404 Jūrmalā, Aveņu ielā 7.

2. Par patvaļīgās būvniecības radīto seku novēršanu zemes gabalā ar kadastra numuru 1300 006 1403 Jūrmalā, Babītes ielā 3.

3. Par patvaļīgās būvniecības radīto seku novēršanu Jūrmalā, Kazeņu ielā 3 (kadastra apzīmējums 1300 015 2008).

4. Par patvaļīgās būvniecības radīto seku novēršanu zemes gabalā ar kadastra numuru 1300 010 1104 014 Jūrmalā, Juglas ielā 2/4.

5. Par patvaļīgās būvniecības radīto seku novēršanu biroju ēkā ar kadastra apzīmējumu 1300 009 4008 001 Jūrmalā, Lienes ielā 7.

6. Par patvaļīgās būvniecības radīto seku novēršanu zemes gabalā ar kadastra numuru 1300 014 8818 Jūrmalā, Puķu ielā 73.

27. Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2011.gada 27.janvāra lēmumā Nr.37 „Par patvaļīgās būvniecības radīto seku novēršanu Jūrmalā, Jāņa Pliekšāna ielā 54 (kadastra numuru 1300 009 6320)” (lēmums Nr.355 )

Ziņotājs:

V.Zvejniece ziņo, ka ņemot vērā pirms sēdes saņemto zemesgabala īpašnieka iesniegumu,  ir priekšlikums lēmumprojektu papildināt ar punktu šādā redakcijā: „ līdz 2012.gada 30.novembrim nojaukt patvaļīgi uzbūvēto šķūni un vārtus uz zemes gabala robežas;”.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu ar papildinājumu („par” – 13 (I.Ančāns, E.Krūmiņš, L.Loskutova, G.Truksnis, A.Ābelītis, M.Vorobjova, V.Maksimovs, R.Munkevics, J.Visockis, Dz.Homka, M.Dzenītis, I.Blaua, A.Tampe), „pret” – nav, „atturas” – 2 (Dz.Hirša, Z.Starks)), nolēma pieņemt lēmumu par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2011.gada 27.janvāra lēmumā Nr.37„Par patvaļīgās būvniecības radīto seku novēršanu Jūrmalā, Jāņa Pliekšāna ielā 54 (kadastra numuru 1300 009 6320)” ar papildinājumu.

28. Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2006.gada 10.augusta lēmumā Nr.783 „Par būvju Jūrmalā, Vārnukroga ceļš 11 (kadastra Nr.1300 001 1123) sakārtošanas uzsākšanu atbilstoši reglamentējošo aktu noteiktajai kārtībai” (lēmums Nr.356 )

Ziņotājs:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 12 (I.Ančāns, E.Krūmiņš, L.Loskutova, G.Truksnis, A.Ābelītis, M.Vorobjova, V.Maksimovs, R.Munkevics, J.Visockis, Dz.Homka, M.Dzenītis, Dz.Hirša), „pret” – nav, „atturas” – 3 (I.Blaua, Z.Starks, A.Tampe)), nolēma pieņemt lēmumu par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2006.gada 10.augusta lēmumā Nr.783 „Par būvju Jūrmalā, Vārnukroga ceļš 11 (kadastra Nr.1300 001 1123) sakārtošanas uzsākšanu atbilstoši reglamentējošo aktu noteiktajai kārtībai”.

29. Par detālplānojuma projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabaliem Jūrmalā, Asaru prospektā 57, Asaru prospektā 59 un Vēju ielā 7 (lēmums Nr.357 )

Ziņotājs:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 14 (I.Ančāns, E.Krūmiņš, L.Loskutova, G.Truksnis, A.Ābelītis, M.Vorobjova, V.Maksimovs, R.Munkevics, J.Visockis, Dz.Homka, M.Dzenītis, Dz.Hirša, Z.Starks, A.Tampe), „pret” – nav, „atturas” – 1 (I.Blaua)), nolēma pieņemt lēmumu par detālplānojuma projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabaliem Jūrmalā, Asaru prospektā 57, Asaru prospektā 59 un Vēju ielā 7.

30. Par detālplānojuma projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Jūrmalā, Kāpu ielā 37 (lēmums Nr.358 )

Ziņotājs:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 14 (I.Ančāns, E.Krūmiņš, L.Loskutova, G.Truksnis, A.Ābelītis, M.Vorobjova, V.Maksimovs, R.Munkevics, J.Visockis, Dz.Homka, M.Dzenītis, Z.Starks, A.Tampe, I.Blaua), „pret” –1 (Dz.Hirša), „atturas” – nav,) nolēma pieņemt lēmumu par detālplānojuma projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Jūrmalā, Kāpu ielā 37.

31. Par detālplānojuma projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Jūrmalā, Kāpu ielā 93 (lēmums Nr.359 )

Ziņotājs:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 13 (I.Ančāns, E.Krūmiņš, L.Loskutova, G.Truksnis, A.Ābelītis, M.Vorobjova, V.Maksimovs, R.Munkevics, J.Visockis, Dz.Homka, M.Dzenītis, Z.Starks, A.Tampe), „pret” – nav, „atturas” – 2 (I.Blaua, Dz.Hirša)), nolēma pieņemt lēmumu par detālplānojuma projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Jūrmalā, Kāpu ielā 93.

32. Par detālplānojuma projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Jūrmalā, Oskara Kalpaka prospektā 12/14 (lēmums Nr.360 )

Ziņotājs:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 8 (I.Ančāns, E.Krūmiņš, L.Loskutova, G.Truksnis, M.Vorobjova, V.Maksimovs, R.Munkevics, Dz.Homka), „pret” – 1 (A.Ābelītis), „atturas” – 6 (M.Dzenītis, J.Visockis, Dz.Hirša, Z.Starks, A.Tampe, I.Blaua)), nolēma pieņemt lēmumu par detālplānojuma projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Jūrmalā, Oskara Kalpaka prospektā 12/14.

33. Par detālplānojuma projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Jūrmalā, Peldu ielā 4 (lēmums Nr.361 )

Ziņotājs:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 13 (I.Ančāns, E.Krūmiņš, L.Loskutova, G.Truksnis, A.Ābelītis, M.Vorobjova, V.Maksimovs, R.Munkevics, Dz.Homka, M.Dzenītis, Z.Starks, A.Tampe, Dz.Hirša), „pret” – nav, „atturas” – 2 (J.Visockis, I.Blaua)), nolēma pieņemt lēmumu par detālplānojuma projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Jūrmalā, Peldu ielā 4.

34. Par detālplānojuma projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Jūrmalā, Pils ielā 5 (lēmums Nr.362 )

Ziņotājs:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 15 (I.Ančāns, E.Krūmiņš, L.Loskutova, G.Truksnis, A.Ābelītis, M.Vorobjova, V.Maksimovs, R.Munkevics, J.Visockis, Dz.Homka, M.Dzenītis, Z.Starks, I.Blaua, A.Tampe, Dz.Hirša), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par

detālplānojuma projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Jūrmalā, Pils ielā 5.

35. Par detālplānojuma projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Jūrmalā, Slokas ielā 49B (lēmums Nr.363 )

Ziņotājs:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 15 (I.Ančāns, L.Loskutova, G.Truksnis, A.Ābelītis, M.Vorobjova, V.Maksimovs, R.Munkevics, E.Krūmiņš, J.Visockis, Dz.Homka, M.Dzenītis, Z.Starks, I.Blaua, A.Tampe, Dz.Hirša), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par detālplānojuma projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Jūrmalā, Slokas ielā 49B.

36. Par detālplānojuma projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Jūrmalā, Slokas ielā 59A (lēmums Nr.364 )

Ziņotājs:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 14 (I.Ančāns, E.Krūmiņš, L.Loskutova, G.Truksnis, A.Ābelītis, M.Vorobjova, V.Maksimovs, R.Munkevics, J.Visockis, Dz.Homka, M.Dzenītis, Z.Starks, A.Tampe, Dz.Hirša), „pret” – nav, „atturas” – 1 (I.Blaua)), nolēma pieņemt lēmumu par detālplānojuma projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Jūrmalā, Slokas ielā 59A.

37. Par detālplānojuma projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Jūrmalā, Zigfrīda Meierovica prospektā 3 (lēmums Nr.365 )

Ziņotājs:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 14 (I.Ančāns, E.Krūmiņš, L.Loskutova, G.Truksnis, A.Ābelītis, M.Vorobjova, V.Maksimovs, R.Munkevics, J.Visockis, Dz.Homka, M.Dzenītis, Z.Starks, I.Blaua, A.Tampe), „pret” – nav, „atturas” – 1 (Dz.Hirša)), nolēma pieņemt lēmumu par detālplānojuma projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Jūrmalā, Zigfrīda Meierovica prospektā 3.

38. Par detālplānojuma pirmās redakcijas zemesgabalam Jūrmalā, Amatas ielā 2A nodošanu sabiedriskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai (lēmums Nr.366 )

Ziņotājs:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 14 (I.Ančāns, E.Krūmiņš, L.Loskutova, G.Truksnis, A.Ābelītis, M.Vorobjova, V.Maksimovs, R.Munkevics, J.Visockis, Dz.Homka, M.Dzenītis, Z.Starks, I.Blaua, A.Tampe), „pret” – 1 (Dz.Hirša), „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par detālplānojuma pirmās redakcijas zemesgabalam Jūrmalā, Amatas ielā 2A nodošanu sabiedriskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai.

39. Par Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojuma turpmākajiem 12 gadiem otrās redakcijas un vides pārskata pilnveidošanu un galīgās redakcijas sagatavošanu (lēmums Nr.367 )

Ziņotājs:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 13 (I.Ančāns, E.Krūmiņš, L.Loskutova, G.Truksnis, A.Ābelītis, M.Vorobjova, V.Maksimovs, R.Munkevics, J.Visockis, Dz.Homka, M.Dzenītis, I.Blaua, Dz.Hirša)), „pret” – nav, „atturas” – 2 (Z.Starks , A.Tampe)), nolēma pieņemt lēmumu par Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojuma turpmākajiem 12 gadiem otrās redakcijas un vides pārskata pilnveidošanu un galīgās redakcijas sagatavošanu.

40. Par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Gaujas ielā 1 apstiprināšanu (lēmums Nr.368 )

41. Par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Gaujas ielā 1 projekta grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves apstiprināšanu (saistošie noteikumi Nr.24 )

Ziņotājs:

V.Zvejniece

Izsakās:

A.Ābelītis uzskata, ka projektā paredzētā būve nav raksturīga Jūrmalas arhitektūrai, tāpēc ierosina apstiprinot detālplānojuma galīgo redakciju, ieviest korekcijas attiecībā uz būvju vizuālo izskatu.

Dz.Hirša izsakās, ka, pirmkārt, atbalsta A.Ābelīša priekšlikumu, jo arī uzskata, ka arī jaunajiem projektiem jābūt raksturīgiem Jūrmalas vecajai koka arhitektūrai. Otrkārt, vērš deputātu uzmanību uz to, ka šajā zemesgabalā ir arī aizsargājamais biotops.

M.Dzenītis aicina deputātus šodien neatbalstīt detālplānojuma apstiprināšanu ne zemesgabalam Gaujas ielā 1, ne arī zemesgabalam Gaujas ielā 2, bet novirzīt tos izskatīšanai vēlreiz Attīstības un vides jautājumu komitejā, mainot galīgo redakciju, ņemot vērā deputātu iepriekš izteiktos iebildumus.

Saskaņā ar 2010.gada 4.februāra saistošo noteikumu Nr.6 „Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums” 115.punktu, ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma un saistošo noteikumu projektu („par” – 8 (I.Ančāns, E.Krūmiņš, L.Loskutova, G.Truksnis, M.Vorobjova, V.Maksimovs, R.Munkevics, Dz.Homka), „pret” – 7 (A.Ābelītis, M.Dzenītis, Z.Starks, I.Blaua, A.Tampe, Dz.Hirša, J.Visockis), „atturas” – nav), nolēma pieņemt:

1. Lēmumu par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Gaujas ielā 1 apstiprināšanu.

2. Saistošos noteikumus par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Gaujas ielā 1 projekta grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves apstiprināšanu.

42. Par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Gaujas ielā 2 apstiprināšanu (lēmums Nr.369 )

43. Par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Gaujas ielā 2 projekta grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves apstiprināšanu (saistošie noteikumi Nr.325 )

Ziņotājs:

V.Zvejniece

Izsakās:

Z.Starks izsakās, ka šādu objektu apbūve, it sevišķi, zemesgabalos kāpās pie jūras, kur tiek likvidēta vēsturiskā apbūve nav atbalstāma, jo vajadzētu saglabāt to noskaņu, kas Jūrmalas pilsētai ir raksturīga. Tāpēc izsaka priekšlikumu domei sagatavot ieteikumus šo zemesgabalu īpašniekiem par paredzēto ēku vizuālo izskatu, kas saglabātu pilsētas vēsturisko noskaņojumu.

Saskaņā ar 2010.gada 4.februāra saistošo noteikumu Nr.6 „Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums” 115.punktu, ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma un saistošo noteikumu projektu („par” – 8 (I.Ančāns, E.Krūmiņš, L.Loskutova, G.Truksnis, M.Vorobjova, V.Maksimovs, R.Munkevics, Dz.Homka), „pret” – 7 (A.Ābelītis, M.Dzenītis, Z.Starks, I.Blaua, A.Tampe, Dz.Hirša, J.Visockis), „atturas” – nav), nolēma pieņemt:

1. Lēmumu par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Gaujas ielā 2 apstiprināšanu.

2. Saistošos noteikumus par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Gaujas ielā 2 projekta grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves apstiprināšanu.

44. Par zemes lietošanas mērķa maiņu zemesgabalam Jūrmalā, Straumes ielā 2 (lēmums Nr.370 )

Ziņotājs:

M.Putniņa

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 13 (I.Ančāns, E.Krūmiņš, L.Loskutova, G.Truksnis, A.Ābelītis, M.Vorobjova, V.Maksimovs, R.Munkevics, Dz.Homka, M.Dzenītis, Z.Starks, A.Tampe, Dz.Hirša), „pret” – nav, „atturas” – 2 (I.Blaua, J.Visockis)), nolēma pieņemt lēmumu par zemes lietošanas mērķa maiņu zemesgabalam Jūrmalā, Straumes ielā 2.

45. Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 1999.gada 18.februāra lēmumā Nr.148 „Par zemesgabala sadalīšanu Jūrmalā, Liedaga ielā 12” (lēmums Nr.371 )

Ziņotājs:

M.Putniņa

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 15 (I.Ančāns, E.Krūmiņš, L.Loskutova, G.Truksnis, A.Ābelītis, M.Vorobjova, V.Maksimovs, R.Munkevics, J.Visockis, Dz.Homka, M.Dzenītis, Z.Starks, I.Blaua, A.Tampe, Dz.Hirša), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 1999.gada 18.februāra lēmumā Nr.148 „Par zemesgabala sadalīšanu Jūrmalā, Liedaga ielā 12”.

46. Par atļauju atvērt kazino un organizēt azartspēles Jomas ielā 47/49, Jūrmalā

Ziņotājs:

S.Brauere

Izsakās:

Z.Starks, tā kā blakus atrodas Mūzikas skola, jautā, cik tālu, saskaņā ar normatīvajiem aktiem, no azartspēļu organizēšanas vietas var atrasties izglītības iestāde?

S.Brauere izsakās, ka šobrīd precīzi uz šo jautājumu nevar atbildēt.

G.Truksnis noņem jautājumu no izskatīšanas.

47. Par nekustamā īpašuma Jūrmalā, Meža prospektā 101 saimniecības ēkas nodošanu privatizācijai (lēmums Nr.372 )

Ziņotājs:

S.Brauere

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 14 (I.Ančāns, E.Krūmiņš, L.Loskutova, G.Truksnis, A.Ābelītis, M.Vorobjova, V.Maksimovs, R.Munkevics, J.Visockis, Dz.Homka, Z.Starks, I.Blaua, A.Tampe, Dz.Hirša), „pret” – nav, „atturas” – 1 (M.Dzenītis)), nolēma pieņemt lēmumu par nekustamā īpašuma Jūrmalā, Meža prospektā 101 saimniecības ēkas nodošanu privatizācijai.

48. Par neapbūvēta zemesgabala Jūrmalā, „Priedaine 2208” privatizācijas ierosinājuma noraidīšanu (lēmums Nr.373 )

Ziņotājs:

S.Brauere

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 15 (I.Ančāns, E.Krūmiņš, L.Loskutova, G.Truksnis, A.Ābelītis, M.Vorobjova, V.Maksimovs, R.Munkevics, J.Visockis, Dz.Homka, M.Dzenītis, Z.Starks, I.Blaua, A.Tampe, Dz.Hirša), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par neapbūvēta zemesgabala Jūrmalā, „Priedaine 2208” privatizācijas ierosinājuma noraidīšanu.

49. Par nekustamā īpašuma Jūrmalā, Smilšu ielā 12k-1 garāžas ēkas Nr.6 izsoles noteikumu apstiprināšanu (lēmums Nr.374 )

Ziņotājs:

S.Brauere

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 15 (I.Ančāns, E.Krūmiņš, L.Loskutova, G.Truksnis, A.Ābelītis, M.Vorobjova, V.Maksimovs, R.Munkevics, J.Visockis, Dz.Homka, M.Dzenītis, Z.Starks, I.Blaua, A.Tampe, Dz.Hirša), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par nekustamā īpašuma Jūrmalā, Smilšu ielā 12k-1 garāžas ēkas Nr.6 izsoles noteikumu apstiprināšanu.

50. Par zemesgabala Jūrmalā, Dubulti 0119 ar kadastra apzīmējumu 1300 010 0119 nodošanu bezatlīdzības lietošanā sabiedriskā labuma organizācijai – biedrībai „Jurmala Racing Team” (lēmums Nr.375 )

Ziņotājs:

S.Brauere

Izsakās:

L.Loskutova izsakās, ka sagatavotais lēmumprojekts ir atbalstāms. Ir zināms, ka katru gadu no pašvaldības budžeta tiek piešķirti līdzekļi sporta atbalstam un, tai skaitā, tiek atbalstīti arī privātie sporta klubi. Vēsturiski ūdenssports ir vienmēr bijis raksturīgs Jūrmalai, jo tai blakus atrodas Lielupe. Šīs biedrības mērķis ir attīstīt ūdenssportu arī tālāk, iespējams, nākotnē Jūrmalā izveidot arī nacionālo ūdenssporta bāzi, piesaistot tam valsts līdzekļus. Uzskata, ka, ņemot vērā Jūrmalas ūdenssportista lieliskos sasniegumus pasaules čempionātos un iepriekš minēto,  nav pamata apšaubīt šo ideju.

A.Tampe izsakās, ka lēmumprojekts nav atbalstāms, jo viņaprāt, tajā nav pateikts, ko un kad šī biedrība vēlas attīstīt, un par kādiem līdzekļiem.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 8 (I.Ančāns, E.Krūmiņš, L.Loskutova, G.Truksnis, M.Vorobjova, V.Maksimovs, R.Munkevics, Dz.Homka), „pret” – 6 (A.Ābelītis, J.Visockis, Z.Starks, I.Blaua, A.Tampe, Dz.Hirša), „atturas” – 1 (M.Dzenītis)), nolēma pieņemt lēmumu par zemesgabala Jūrmalā, Dubulti 0119 ar kadastra apzīmējumu 1300 010 0119 nodošanu bezatlīdzības lietošanā sabiedriskā labuma organizācijai – biedrībai „Jurmala Racing Team”.

Sēde slēgta 12.00

Nākamā kārtējā domes sēde notiks 2012.gada 19.jūlijā plkst.10.00.

Sēdes vadītājs

G.Truksnis

Sēdes protokolētāja

A.Liepiņa

2012.gada 5.jūlijā


Lejupielāde: DOC un PDF