Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā

Precizējumi ar domes 2012.gada 22.novembra 639.lēmumu
Atvērt spēkā esošo redakciju

2012.gada 17.septembrīNr. 509

protokols Nr. 16, 18. punkts

Par detālplānojuma grozījumu projekta izstrādes
uzsākšanu zemesgabalam Jūrmalā, Salacas ielā 3

Ar Jūrmalas pilsētas domes 2009.gada 11.jūnija saistošajiem noteikumiem Nr.46 „Par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Salacas ielā 1/3 projekta grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu” tika apstiprināts detālplānojums zemesgabalam Jūrmalā, Salacas ielā 1/3. Apstiprinātajā detālplānojuma redakcijā tika paredzēta zemesgabala Jūrmalā, Salacas ielā1/3 sadalīšana divās zemes vienībās un noteikti ierobežojumi apbūves intensitātē.

Jūrmalas pilsētas dome 2009.gada 29.oktobrī pieņēma lēmumu Nr.831 „Par zemesgabala sadales apstiprināšanu Jūrmalā, Salacas ielā 1/3un adreses piešķiršanu”. Ar minēto lēmumu tika apstiprināta zemesgabala Jūrmalā, Salacas ielā 1/3 sadale, izveidojot divas zemes vienības Jūrmalā, Salacas iela 1 un Salacas iela 3.

Jūrmalas pilsētas domes Pilsētplānošanas nodaļā ir saņemts zemesgabala Jūrmalā, Salacas ielā 3 īpašnieka P.F.iesniegums ar priekšlikumu izstrādāt grozījumus detālplānojumam Jūrmalā, Salacas ielā 1/3, attiecībā uz zemesgabalu Salacas ielā 3.

Projekta mērķis ir izstrādāt detālplānojuma grozījumus, paredzot detalizēt zemesgabala Jūrmalā, Salacas ielā 3 apbūves rādītājus atbilstoši Jūrmalas pilsētas Teritorijas plānojumam un Jūrmalas pilsētas teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumiem (būvnoteikumiem).

Pamatojoties uz Latvijas Republikas Ministru kabineta 2009.gada 6.oktobra noteikumiem Nr.1148 „Vietējās pašvaldības teritorijas plānošanas noteikumi” un saskaņā ar 2012.gada 7.septembra Jūrmalas pilsētas domes Attīstības un vides jautājumu komitejas lēmumu (protokols Nr.1.1-59/09), Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Uzsākt detālplānojuma grozījumu izstrādi zemesgabalam Jūrmalā, Salacas ielā 3 (kadastra Nr.1300 012 0110), saskaņā ar 1.pielikumu.

2. Apstiprināt darba uzdevumu detālplānojuma izstrādei saskaņā ar 2.pielikumu.

3. Par detālplānojuma izstrādes vadītāju iecelt Jūrmalas pilsētas domes Pilsētplānošanas nodaļas teritorijas plānotāju Ritu Ansuli.

4. Jūrmalas pilsētas domes izpilddirektoram slēgt līgumu par detālplānojuma izstrādi, saskaņā ar 3.pielikumu.

5. Jūrmalas pilsētas domes Administratīvajai nodaļai (I.Kalvāne) nosūtīt šo lēmumu Latvijas Republikas Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis1.pielikums apstiprināts ar Jūrmalas pilsētas domes

2012.gada 17.septembra lēmumu Nr.509

(protokols Nr.16, 18.punkts)

PDF2.pielikums apstiprināts ar Jūrmalas pilsētas domes

2012.gada 17.septembra lēmumu Nr.509

(protokols Nr.16, 18.punkts)

Precizēts ar domes 2012.gada 22.novembra 639.lēmumu

DARBA UZDEVUMS DETĀLPLĀNOJUMA GROZĪJUMU IZSTRĀDEI

zemesgabalam Jūrmalā, Salacas ielā 3 (kadastra Nr.1300 012 0110),

zemesgabala platība 2309kv.m)

Zemesgabala īpašnieks P. F. (pers.kods ***)

Izstrādātājs LAS arhitekts (arhitektūras firma) ar arhitekta prakses sertifikātu

1. DETĀLPLĀNOJUMA IZSTRĀDES PAMATOJUMS

Projekta mērķis ir veikt grozījumus ar 2009.gada 11.jūnija saistošajiem noteikumiem Nr.46 apstiprinātajā detālplānojumā, precizējot apbūves rādītājus – apbūves intensitāti, blīvumu un augstumu savrupmāju dzīvojamai apbūvei zemesgabalā, vadoties no Jūrmalas pilsētas Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumiem (būvnoteikumiem), Latvijas Republikas būvnormatīviem, vides un ekoloģiskajiem apstākļiem.

Detālplānojuma izstrādes nepieciešamību nosaka Latvijas Republikas 2009.gada 6.oktobra. Ministru kabineta noteikumu Nr.1148 „Vietējās pašvaldības teritorijas plānošanas noteikumi” 57., 57.1., 57.3. un 80.punkts.

2. ZEMESGABALA RAKSTUROJUMS

2.1. Zemesgabals atrodas Jūrmalā, Pumpuru rajonā, teritorijā starp Salacas ielu, Dubultu prospektu, Gaujas ielu un pieguļošo meža teritoriju.

2.2. Īpašie apstākļi: zemesgabals saskaņā ar Jūrmalas pilsētas Teritorijas plānojumu atrodas Jauktas darījumu, atpūtas un dzīvojamā teritorijā (J), Valsts nozīmes pilsētbūvniecības pieminekļa teritorijā un Rīgas jūras līča krasta kāpu aizsargjoslā.

2.3. Apbūves noteikumos Jauktas darījumu, atpūtas un dzīvojamā teritorija (J) nozīmē zemesgabalu, kur primārais izmantošanas veids ir darījumu, tirdzniecības un/vai apkalpes iestāžu, atpūtas iestāžu un savrupmāju apbūve, bet sekundārais – cita izmantošana.

3. DARBA UZDEVUMS (SASKAŅĀ AR LR 19.10.2004. MK NOTEIKUMU

NR.883 7., 8. UN 70.PUNKTIEM)

3.1. Detālplānojumu izstrādā saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes 2007.gada 12.jūlija saistošajiem noteikumiem Nr.19 apstiprināto Jūrmalas pilsētas Teritorijas plānojuma un Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumiem (būvnoteikumiem), atbilstoši mēroga noteiktībai detalizējot un precizējot tajā noteiktās teritorijas daļas plānoto (atļauto) izmantošanu un izmantošanas aprobežojumus.

3.2. Veikt kvartāla zemesgabalos esošo māju vai būvju vidējā apjoma (intensitātes) aprēķinus.

3.3. Detālplānojumā katrai esošajai un plānotajai zemes vienībai parāda pašreizējo izmantošanu, ietverot Latvijas Republikas 2009.gada 6.oktobra. Ministru Kabineta noteikumu Nr.1148 8.1.-8.8.punktu prasības.

4. DETĀLPLĀNOJUMA SASTĀVDAĻAS

4.1. Saskaņā ar Latvijas Republikas 2009.gada 6.oktobra. Ministru Kabineta noteikumiem Nr.1148 „Vietējās pašvaldības teritorijas plānošanas noteikumi” 51., 52., 53., un 55. punktiem;

4.2. Detālplānojuma min. 4 (četri) sējumus noformēt saskaņā ar Latvijas Republikas 2012.gada 28.septembra Ministru Kabineta noteikumiem Nr.916 ”Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas noteikumi”.

4.3. Viens eksemplārs komplektējams atbilstoši Latvijas Republikas Ministru Kabineta 2009.gada 6.oktobra. noteikumu Nr1148„Vietējās pašvaldības teritorijas plānošanas noteikumi” 79.punkta prasībām.

5. DARBA IZSTRĀDĀŠANAS NOSACĪJUMI

5.1. Detālplānojuma projektu izstrādā saskaņā ar Latvijas Republikas 2009.gada 6.oktobra Ministru Kabineta noteikumu Nr.1148 „Vietējās pašvaldības teritorijas plānošanas noteikumi” prasībām;

5.2. Detālplānojuma izstrādei izmanto aktualizētu Latvijas ģeodēziskā koordinātu sistēmā LKS 92 izstrādātu topogrāfisko plānu ar mēroga noteiktību 1:500 līdz 1:2000.

5.3. Saņemt nosacījumus detālplānojuma izstrādei un atzinumus par izstrādāto detālplānojuma redakciju, no:

5.3.1. Lielrīgas reģionālā vides pārvaldes;

5.3.2. VZD Rīgas reģionālās nodaļas;

5.3.3. VAS „Latvijas Valsts ceļi”;

5.3.4. Veselības inspekcijas;

5.3.5. SIA “Jūrmalas Gaisma”;

5.3.6. SIA “Lattelecom” Lielrīgas reģiona;

5.3.7. SIA “Jūrmalas ūdens”;

5.3.8. CET Jūrmalas elektrisko tīklu rajona;

5.3.9. AS “Latvijas Gāze” Jūrmalas iecirkņa;

5.3.10. Domes būvniecības nodaļas;

5.3.11. Domes ekonomikas un attīstības nodaļas;

5.3.12. Domes Pilsētsaimniecības un labiekārtošanas nodaļas;

5.3.13. Domes inženierbūvju un ģeodēzijas nodaļas;

5.3.14. Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas;

5.3.15. Valsts Meža dienesta Rīgas reģionālās virsmežniecības.

6. DETĀLPLĀNOJUMA IZSTRĀDES LAIKA GRAFIKS

6.1. Ievērot Latvijas Republikas Ministru kabineta 2009.gada 6.oktobra noteikumu Nr.1148 “Vietējās pašvaldības teritorijas plānošanas noteikumi” 72. un 73.punktā noteiktos sabiedriskās apspriešanas termiņus.

6.2. Sabiedriskās apspriešanas ietvaros nosūtīt paziņojumus detālplānojuma teritorijā ietverto un tiem blakus esošo nekustamo īpašumu īpašniekiem.

6.3. Detālplānojuma pirmā redakcija iesniedzama izskatīšanai Jūrmalas pilsētas domes Pilsētplānošanas nodaļā ne vēlāk kā 6 mēnešus pēc darba uzdevuma apstiprināšanas.

6.4. Sabiedriskās apspriešanas laikā organizēt sabiedrisko apspriedi - tikšanos ar projekta autoriem, iedzīvotājiem un pašvaldības pārstāvjiem.

7. DETĀLPLĀNOJUMA AKCEPTĒŠANA, PIEŅEMŠANA

7.1. Pēc detālplānojuma projekta un izstrādes vadītāja atzinuma izskatīšanas vietējā pašvaldība pieņem lēmumu atbilstoši Latvijas Republikas Ministru kabineta 2009.gada 6.oktobra noteikumu Nr.1148 “Vietējās pašvaldības teritorijas plānošanas noteikumi” 71.punktam par detālplānojuma pirmās redakcijas nodošanu sabiedriskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai vai detālplānojuma redakcijas precizēšanu atbilstoši izstrādes vadītāja atzinumam. Pilsētplānošanas nodaļā tiek iesniegti detālplānojuma pirmās redakcijas materiāli sabiedriskajai apspriešanai, nosūtīšanai visām institūcijām atzinuma sniegšanai. Pieprasījumiem atzinuma saņemšanai jāpievieno detālplānojuma pirmās redakcijas eksemplārs.

7.2. Projekta materiāli sabiedriskajai apspriešanai iesniedzami uz planšetēm (A1 vai A2 formātā, vēlams uz plānā kartona) un digitālā veidā (*.dgn vai *dwg, un *.pdf formātā).

7.3. Detālplānojuma dokumentāciju izstrādes vadītājs iesniedz izskatīšanai domē, pievienojot savu atzinumu. Dome pieņem lēmumu atbilstoši Latvijas Republikas Ministru kabineta 2009.gada 6.oktobra noteikumu Nr.1148 „Vietējās pašvaldības teritorijas plānošanas noteikumi” 76.punktam un Teritorijas attīstības plānošanas likuma 29.pantam.

7.4. Detālplānojuma grafiskās daļas plānus iesniegt Pilsētplānošanas nodaļā digitālā veidā (*.dgn, *.dwg, *.dxf formātā), pievienojot iesniegto grafisko materiālu sarakstu.

Sagatavoja R.Ansule

294256223.pielikums apstiprināts ar Jūrmalas pilsētas domes

2012.gada 17.septembra lēmumu Nr.509

(protokols Nr.16, 18.punkts)

Projekts

Līgums Nr.____________

par detālplānojuma izstrādes finansēšanu

Jūrmalā, 2012.gada _____________

Jūrmalas pilsētas dome tās izpilddirektora V.Vītoliņa personā, kurš rīkojas saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 4.februāra saistošajiem noteikumiem Nr.6 „Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums”, turpmāk saukts – Vietējā pašvaldība, no vienas puses un

P. F. (personas kods ***), turpmāk saukts Detālplānojuma izstrādes ierosinātājs, no otras puses,

abi kopā saukti - Puses, pamatojoties uz Teritorijas attīstības plānošanas likuma 13.panta trešo daļu un Ministru kabineta 2009.gada 6.oktobra noteikumiem Nr.1148 „Vietējās pašvaldības teritorijas plānošanas noteikumi” noslēdz šādu līgumu, turpmāk saukts – Līgums :

1. Līguma priekšmets

1.1. Saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada __________ lēmumu Nr.____ „Par detālplānojuma grozījumu projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Jūrmalā, Salacas ielā 3” (prot.Nr.__, ___.punkts) Detālplānojuma izstrādes ierosinātājs finansē detālplānojuma izstrādi 100 (simts procentu) apmērā.

1.2. Detālplānojums tiek izstrādāts zemesgabalam Jūrmalā, Salacas ielā 3 (kadastra Nr.1300 012 0110).

1.3. Detālplānojuma izstrādes vadītāja ir Jūrmalas pilsētas domes Pilsētplānošanas nodaļas teritorijas plānotāja Rita Ansule.

2. Pašvaldības izdevumu detālplānojuma izstrādes

procedūras nodrošināšanai apmaksas kārtība un termiņi

2.1. Detālplānojuma izstrādes ierosinātājs apņemas segt pašvaldības izdevumus Ls 500.00 apmērā (papildus maksājot PVN) par detālplānojuma izstrādes procedūras nodrošināšanu, saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada ____ lēmumu Nr.____ „Par detālplānojuma grozījumu projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Jūrmalā, Salacas ielā 3” un Līguma 3.punktu, šādā kārtībā:

2.1.1. Detālplānojuma izstrādes ierosinātājs 10 (desmit) dienu laikā pēc Līguma parakstīšanas veic priekšapmaksu 50% apmērā (Ls 250.00 apmērā, papildus maksājot PVN);

2.1.2. Detālplānojuma izstrādes ierosinātājs 30 (trīsdesmit) dienu laikā pirms detālplānojuma galīgās redakcijas apstiprināšanas Jūrmalas pilsētas domē veic atlikušo maksājumu 50% apmērā (Ls 250.00 apmērā, papildus maksājot PVN).

3. Pušu saistības

3.1. Detālplānojuma izstrādes ierosinātājam ir pienākums veikt maksājumus Pašvaldībai Līgumā noteiktā apmērā un kārtībā.

3.2. Vietējai pašvaldībai ir pienākums nodrošināt detālplānojuma izstrādes vadību un uzraudzību saskaņā ar LR spēkā esošo normatīvu prasībām.

3.3. Pusēm ir tiesības veikt nepieciešamās tikšanās, pārrunas, kā arī izpildīt citas saskaņotas darbības, kas saistītas ar Līguma izpildi.

3.4. Detālplānojuma izstrādes ierosinātājam ir pienākums nodrošināt Pašvaldību ar nepieciešamajiem informatīvajiem materiāliem, to iesniegšanai Jūrmalas pilsētas domes komitejās un sēdēs pēc detālplānojuma izstrādes vadītāja pieprasījuma.

3.5. Detālplānojuma izstrādes ierosinātājam ir pienākums sagatavot nepieciešamos informatīvos materiālus sabiedriskās apspriešanas uzsākšanai un publicēt paziņojumu laikrakstā „Latvijas Vēstnesis” par detālplānojuma sabiedrisko apspriešanu.

3.6. Vietējā pašvaldība nodrošina detālplānojuma teritorijā un tai pieguļošo zemes īpašnieku un iedzīvotāju rakstisku informēšanu, nosūtot paziņojumus par sabiedriskās apspriešanas pasākumiem.

3.7. Vietējā pašvaldība nodrošina nepieciešamo lēmumu projektu sagatavošanu un iesniegšanu Jūrmalas pilsētas domes komitejās un sēdēs.

3.8. Vietējā pašvaldība publicē nepieciešamos paziņojumus pašvaldības mājaslapā internetā, vietējā laikrakstā un paziņojumu par detālplānojuma uzsākšanu un apstiprināšanu arī laikrakstā „Latvijas Vēstnesis”.

3.9. Vietējā pašvaldība pieprasa detālplānojuma izstrādei nepieciešamos nosacījumus no institūcijām, kas minētas Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada lēmuma Nr. otrā pielikuma 5.3. punktā.

3.10. Vietējā pašvaldība nodod Detālplānojuma izstrādes ierosinātājam šādus dokumentus vai to kopijas :

3.10.1. Saņemtos nosacījumus un atzinumus;

3.10.2. Sabiedriskās apspriešanas protokolus.

3.11. Pēc detālplānojuma galīgās redakcijas izstrādāšanas, izstrādes vadītājs iesniedz to izskatīšanai Jūrmalas pilsētas domē, pievienojot savu atzinumu. Vietējai pašvaldībai ir pienākums Jūrmalas pilsētas domes sēdē izskatīt detālplānojuma projektu un pieņemt vienu no lēmumiem saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem.

3.12. Ja Detālplānojuma izstrādes ierosinātājs nepilda Līguma 2.1.punktā noteikto kārtību, tad Detālplānojuma izstrādes ierosinātājs Vietējai pašvaldībai par katru nokavēto dienu maksā līgumsodu 1% (viena procenta) apmērā no 2.1.punktā minētās summas.

3.13. Detālplānojuma izstrādes finansēšanas kārtību nosaka Detālplānojuma izstrādes ierosinātājs un detālplānojuma izstrādātājs, savstarpēji vienojoties (ja detālplānojuma ierosinātājs pats neizstrādā detālplānojumu), līgumā norādot Ministru kabineta 2009.gada 6.oktobra noteikumu Nr.1148 „Vietējās pašvaldības teritorijas plānošanas noteikumi” 63.punktā noteikto.

4. Strīdu izskatīšanas kārtība

4.1. Strīdi, kas rodas Līguma neizpildes gadījumā, tiek risināti sarunu ceļā.

4.2. Ja sarunu ceļā nevar panākt vienošanos, tad strīds tiek risināts normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

5. Papildus nosacījumi

5.1. Līgumā izdarīti grozījumi ir spēkā tikai tādā gadījumā, ja tie iesniegti rakstiski un apstiprināti ar Pušu parakstiem.

5.2. Jautājumus, kas nav minēti Līgumā, Puses risina saskaņā ar normatīvajiem aktiem.

5.3. Līgums sastādīts divos eksemplāros, no kuriem viens tiek nodots Vietējai pašvaldībai, otrs - Detālplānojuma izstrādes ierosinātājam.

Pašvaldība Detālplānojuma izstrādes ierosinātājs:
Jūrmalas pilsētas dome P.F.
Jomas 1/5, Jūrmala, LV-2015 personas kods ***
Reģ. Nr. 90000056357 ***,
Konta Nr. LV81PARX0002484577002 tālr.***
AS”Citadele banka”,
SWIFT kods: PARXLV22
_______________________ ________________________
(V.Vītoliņš) (P.F.)

Lejupielāde: DOC un PDF