Oficiālā publikācija laikrakstā "Latvijas Vēstnesis" 23.10.2012.
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministra rīkojumi Nr.67 13.02.2013., Nr.130 04.11.2013.


Izņemot:

 • grafiskās daļas kartēs "Teritorijas plānotā (atļautā) izmantošana", "Apbūves blīvums" un "Būvju augstumu ierobežojumi" noteikto attiecībā uz zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 1300 010 0102;

 • Apbūves noteikumu 299.punktā noteikto attiecībā uz zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 1300 010 0102.

 • Attiecībā uz zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 1300 010 0102 ir piemērojamas Jūrmalas pilsētas domes 2007.gada 12.jūlija saistošajos noteikumos Nr.19 "Par Jūrmalas Attīstības plāna (ģenerālplāna) grozījumu, grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu" noteiktās prasības.

  Latvijas Republika

  LATVIJAS REPUBLIKA
  JŪRMALAS PILSĒTAS DOMES
  SAISTOŠIE NOTEIKUMI
  Jūrmalā

  Zaudējis spēku ar domes 2012.gada 11.oktobra 42. saistošajiem noteikumiem
  Izmaiņas ar Satversmes tiesas 2009.gada 6.jūlija spriedumu lietā Nr.2008-38-03
  Ir izmaiņas ar Domes 2009.gada 15.oktobra 67. saistošajiem noteikumiem
  Ir izmaiņas 2009.gada 24.marta LR Satversmes tiesas spriedumu lietā Nr.2008-39-05
  Ir izmaiņas 2008.gada 10.jūnija Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijas rīkojumu Nr.2-02/299
  Ir izmaiņas ar Domes 2007.gada 4.oktobra 46. saistošajiem noteikumiem

  2007.gada 12. jūlijāNr.19

  Protokols Nr. 14, 37.punkts

  Par Jūrmalas Attīstības plāna (ģenerālplāna) grozījumu,
  grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un
  apbūves noteikumu apstiprināšanu

  Izdoti saskaņā ar Latvijas Republikas „Teritorijas plānošanas likuma”
  7.panta sestās daļas 2.punktu, likuma „Par pašvaldībām”
  43.panta pirmās daļas 1.punktu, „Būvniecības likuma” 7.panta
  pirmās daļas 1.punktu, Jūrmalas pilsētas domes 2003.gada 11.jūnija lēmumuNr.394
  „Par Jūrmalas pilsētas Apbūves noteikumu (Būvnoteikumi)
  1997.gada redakcijas grozījumu uzsākšanu” un
  Jūrmalas pilsētas domes 2004.gada 31.marta lēmumu Nr.201
  „Par Jūrmalas pilsētas Attīstības plāna (ģenerālplāna)
  grozījumu izstrādes uzsākšana”

  1. Turpmāk aizstāt nosaukumu Jūrmalas Attīstības plāns (ģenerālplāns) ar nosaukumu Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojums.

  2. Apstiprināt Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojuma grafisko daļu, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumus, saskaņā ar pielikumu.

  3. Saistošie noteikumi stājas spēkā nākošajā dienā pēc to publicēšanas laikrakstā „Latvijas Vēstnesis”.

  Priekšsēdētājs

  R.Munkevics


  Pielikums:
  DOC Nr.1Ir izmaiņas ar Domes 2009.gada 15.oktobra 67. saistošajiem noteikumiem

  DOC Nr.2

  DOC Nr.3

  Kartes: JPG 1, JPG 2, JPG 3, JPG 4, JPG 5, JPG 6, JPG 7, JPG 8, JPG 9, JPG 10, JPG 11, JPG 12, JPG 13, JPG 14, JPG 15, JPG 16, JPG 17, JPG 18

  Pielikums Nr.4: DOC