Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2012.gada 11.oktobrīNr. 519

protokols Nr. 17, 1. punkts

Par Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestādes
„Pienenīte” vadītāja amatu

Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma ,,Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 9.punktu, Izglītības likuma 17.panta trešās daļas 2.punktu, Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 28.janvāra nolikuma Nr.8 ,,Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestādes „Pienenīte” nolikums” VI nodaļas 34.punktu, Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 24.septembra protokolu Nr.2 par konkursa uz vakantajām Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestādes „Pienenīte”, Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestādes „Lācītis”, Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestādes „Zvaniņš” vadītāju amatiem II un III kārtu, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Apstiprināt Intas ČERNAJAS kandidatūru Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestādes „Pienenīte” vadītāja amatam.

2. Uzdot Intai ČERNAJAI veikt Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestādes „Pienenīte” vadītāja pienākumus ar 2012.gada 15.oktobri.

3. Noteikt, ka Inta ČERNAJA ir iecelta amatā par Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestādes „Pienenīte” vadītāju ar brīdi, kad saņemts Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministrijas saskaņojums.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Lejupielāde: DOC un PDF