Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
SĒDES PROTOKOLS
Jūrmalā
2012.gada 11.oktobrīNr.17

Pirmdiena

Jūrmalā Jomas ielā 1/5

Sēde atklāta plkst.1300

Sēdi vada:

domes priekšsēdētājs

Gatis Truksnis

Sēdi protokolē:

domes Administratīvās nodaļas lietvede

Liene Zalkovska

Sēdē piedalās:

domes priekšsēdētāja vietniece pilsētsaimniecības jautājumos

Larisa Loskutova

Deputāti:

Zigurds Starks, Egmonts Krūmiņš, Vladimirs Maksimovs, Ilmārs Ančāns, Juris Visockis, Aigars Tampe, Marija Vorobjova, Dzintra Homka, Raimonds Munkevics, Iveta Blaua, Māris Dzenītis, Arnis Ābelītis, Dzintra Hirša

Sēdē piedalās:

Izpilddirektors

Valdis Vītoliņš

Administratīvās nodaļas vadītāja

Indra Kalvāne

Juridiskās nodaļas vadītāja

Evija Rakiša

Budžeta nodaļas vadītāja

Inga Brača

Pilsētplānošanas nodaļas vadītāja

Vita Zvejniece

Revīzijas un audita nodaļas vadītāja

Anita Adijāne

Ekonomikas un attīstības nodaļas vadītāja

Ligita Maziņa

Sabiedrisko attiecību nodaļas vadītājs

Reinholds Pelše

Pilsētsaimniecības un labiekārtošanas nodaļas vadītāja

Gunta Smalkā

Sēdē uzaicināti:

Gunta Jubele, Laima Grobiņa, Indra Brinkmane, Dzintars Krūmiņš, Aīda Paipare, Gunta Ušpele, Māris Demme, Jānis Lodiņš, Romans Mežeckis, Anna Deičmane, Ģirts Brambergs, Artūrs Joksts, Līga, Baumgarte, Uldis Ciekurs, Elvis Venters, Jānis Rāfelds

Piedalās:

pilsētas iedzīvotāji, preses pārstāvji

Saskaņā ar 2010.gada 4.februāra saistošo noteikumu Nr.6 „Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums” 113.punktu balsošana par visiem jautājumiem notiek paceļot roku.

G.Truksnis jautā, vai deputātiem ir ierosinājumi darba kārtības papildināšanai?

M.Dzenītis lūdz sniegt informāciju par to, kas šobrīd notiek Pašvaldību savienībā, par domstarpībām ar Pašvaldību savienību un parakstīto vienošanās protokolu ar valdību, kā arī Lielo pilsētu asociācijas viedokli šajā jautājumā.

I.Ančāns lūdz sniegt informāciju par reģionālās partijas darbību Pašvaldību savienībā.

G.Truksnis – šodien bija Lielo pilsētu asociācijas tikšanās ar ministru prezidentu Valdi Dombrovski, kuras laikā tika pārrunāta virkne būtisku jautājumu. Pirmkārt, tika pārrunāts jautājums par nacionālās attīstības plānu. Valdībai 23.oktobrī šis plāns ir jāpieņem un Jūrmalas intereses šajā attīstības plānā ir ievērotas. Otrs jautājums, kas tika apspriests ir Ekonomikas ministrijas virzītā dokumentu pakete, kas attiecas uz Valsts un pašvaldību kapitālsabiedrību pārvaldīšanu. Arī šajā jautājumā tika panāks, ka tiks ņemti vērā visi iebildumi un jautājums netiks virzīts steidzamības kārtā. Trešais jautājums bija par iedzīvotāju ienākuma nodokļa sadali starp pašvaldībām. Vienojās, ka lielās pilsētas kopā ar Finanšu ministriju strādās pie ilgtermiņa plāna un modeļa kādā veidā taisnīgi tiks sadalīts iedzīvotāju ienākuma nodoklis. Pašvaldību savienībā, diemžēl, dalībnieki nesaprotot par ko balso, nobalsoja par īstermiņa labumu. Kas attiecas uz Jūrmalas dalību Pašvaldību savienībā, uzskata, ka tā ir vienīgais instruments ar kā palīdzību ietekmēt likumdošanu, jo Latvijas likumdošanā ir noteikts, ka ir nepieciešams Pašvaldību savienības saskaņojums, pieņemot un apstiprinot likumus.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par sēdes darba kārtību („par” – 15 (I.Ančāns, E.Krūmiņš, L.Loskutova, G.Truksnis, M.Vorobjova, V.Maksimovs, R.Munkevics, Dz.Homka, M.Dzenītis, J.Visockis , A.Tampe, Z.Starks, I.Blaua, A.Ābelītis, Dz.Hirša), „pret” – nav, „atturas” – nav), sēdes darba kārtība ir apstiprināta.

Darba kārtība:

1.

Par Jūrmalas pilsētas izglītības iestādes „Pienenīte” vadītāja amatu

2.

Par Jūrmalas pilsētas izglītības iestādes „Lācītis” vadītāja amatu

3.

Par Jūrmalas pilsētas izglītības iestādes „Zvaniņš” vadītāja amatu

4.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 26.janvāra saistošajos noteikumos Nr.4 „Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2012.gada budžeta apstiprināšanu”

5.

Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanas kārtību

6.

Par Memoranda par sadraudzības pilsētām noslēgšanu starp Jūrmalu un Ašdodu (Izraēla)

7.

Par dalību Eiropas Reģionālās Attīstības Fonda atklātā projektu konkursā

8.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2011.gada 31.marta nolikumā Nr.7 „Naudas balvas par izciliem sasniegumiem sportā un kultūrā piešķiršanas kārtība un apmērs”

9.

Par atzinības izteikšanu un naudas balvas piešķiršanu Latvijas III Olimpiādes 1.-3.vietu ieguvējiem un to treneriem

10.

Par atzinības izteikšanu un naudas balvas piešķiršanu vieglatlētei L. I. un viņas trenerim A.A.

11.

Par atzinības izteikšanu un naudas balvas piešķiršanu pludmales volejbolistam A.S. un viņa trenerim G.S.

12.

Par Jūrmalas pilsētas domes izpilddirektora pilnvarojumu

13.

Par Jūrmalas pilsētas pašvaldībai piederošo sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Jūrmalas televīzijas sabiedrība” kapitāla daļu pārdošanu

14.

Par Jūrmalas pilsētas pašvaldībai piederošo sabiedrības ar ierobežotu atbildību „SPORTREHS” kapitāla daļu pārdošanu

15.

Par Jūrmalas pilsētas pašvaldībai piederošo sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Jūrmalas ātrā palīdzība” kapitāla daļu pārdošanu

16.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 19.augusta noteikumos Nr.1 „Valsts budžeta mērķdotācijas aprēķina un sadales kārtība Jūrmalas pilsētas vispārējās izglītības iestāžu pedagogu darba samaksai”

17.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 30.augusta saistošajos noteikumos Nr.33 „Par ēdināšanas maksas atvieglojumiem Jūrmalas pašvaldības izglītības iestādēs”

18.

Par Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 16.februāra lēmuma Nr.68 „Par kritērijiem maksas samazināšanai par ēdināšanas pakalpojumu Jūrmalas pilsētas pirmsskolas izglītības iestādēs un pirmsskolas izglītības grupās pie izglītības iestādēm” atzīšanu par spēku zaudējušu

19.

Par dalību Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansētā projekta atklātā konkursā „Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai” II kārta

20.

Par ESF projekta „Speciālistu piesaiste Jūrmalas pilsētas domei” īstenošanu

21.

Par dalību Eiropas Savienības Mūžizglītības programmā „Comenius” (projekts „Sky units us”)

22.

Par dalību Eiropas Savienības Mūžizglītības programmā „Comenius” (projekts „Dream Do Decide”)

23.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 11.novembra nolikumā Nr.73 „Jūrmalas pilsētas speciālās pirmsskolas izglītības iestādes „Podziņa” nolikums”

24.

Par sociālo dzīvojamo telpu īres līgumu pagarināšanu

25.

Par dāvanu karšu saņēmēju mērķa grupu noteikšanu

26.

Par īpašumiem, atzīstot ģimeni vai atsevišķi dzīvojošu personu par trūcīgu vai maznodrošinātu Jūrmalas pašvaldībā

27.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2005.gada 23.februāra saistošajos noteikumos Nr.6 „Personu, kurām nepieciešama palīdzība dzīvokļu jautājumu risināšanā, reģistrācijas un palīdzības sniegšanas kārtībā”

28.

Par atļauju izsniegšanu būvju nojaukšanai Jūrmalā, Jūras ielā 1

29.

Par atļauju izsniegšanu būvju nojaukšanai Jūrmalā, Jūras ielā 23/25

30.

Par atļauju izsniegšanu būvju nojaukšanai Jūrmalā, Kapteiņa Zolta ielā 113

31.

Par atļauju izsniegšanu būvju nojaukšanai Jūrmalā, Kļavu ielā 14

32.

Par atļauju izsniegšanu būvju nojaukšanai Jūrmalā, Ozolu ielā 15

33.

Par atļauju izsniegšanu būvju nojaukšanai Jūrmalā, Viktorijas ielā 17

34.

Par ēku un būvju nojaukšanu Kolkas ielā 2, Jūrmalā

35.

Par zemes vienības Kaugurciema ielā 16, Jūrmalā sadales apstiprināšanu un adreses piešķiršanu

36.

Par zemes ierīcības projekta un zemes vienības robežu pārkārtošanas apstiprināšanu starp zemes vienībām Alkšņu ielā 4, Jūrmalā un Alkšņu ielā 6, Jūrmalā

37.

Par zemes ierīcības projekta un zemes vienības robežu pārkārtošanas apstiprināšanu starp zemes vienībām Lienes ielā 36, Jūrmalā un Lienes ielā 38, Jūrmalā

38.

Par zemes ierīcības projekta un zemes vienības robežu pārkārtošanas apstiprināšanu starp zemes vienībām Pērļu ielā 21, Jūrmalā un Rūpniecības ielā 3, Jūrmalā

39.

Par patvaļīgās būvniecības radīto seku novēršanu zemes gabalā ar kadastra numuru 1300 004 8203 Jūrmalā, Buru ielā 3A

40.

Par patvaļīgās būvniecības radīto seku novēršanu zemes gabalā ar kadastra numuru 1300 001 1323 Jūrmalā, Kleistes ielā 16

41.

Par patvaļīgās būvniecības radīto seku novēršanu zemes gabalā ar kadastra numuru 1300 010 2804 Jūrmalā, Pīlādžu ielā 1

42.

Par patvaļīgās būvniecības radīto seku novēršanu zemes gabalā ar kadastra apzīmējumu 1300 04 8103 002 Jūrmalā, Viļņu ielā 4

43.

Par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 3.maijā lēmumā Nr.241 „Par patvaļīgās būvniecības radīto seku novēršanu dzīvojamā mājā (kadastra apzīmējums 1300 010 2910 001) Jūrmalā, Dubultu prospektā 10”

44.

Par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2009.gada 3.decembra lēmumā Nr.932 „Par iespēju turpināt būvniecību Jūrmalā, Vidus prospektā 21”

45.

Par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 3.maijā lēmumā Nr.242 „Par patvaļīgās būvniecības radīto seku novēršanu dzīvojamā mājā ar kadastra apzīmējumu 1300 004 6702 001 Jūrmalā, Saldus ielā 7”

46.

Par detālplānojuma pirmās redakcijas zemesgabalam Jūrmalā, Dzintaru prospektā 23 nodošanu sabiedriskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai

47.

Par detālplānojuma pirmās redakcijas zemesgabalam Jūrmalā, Kāpu ielā 37 nodošanu sabiedriskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai

48.

Par detālplānojuma pirmās redakcijas zemesgabalam Jūrmalā, Krišjāņa Valdemāra ielā 16 nodošanu sabiedriskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai

49.

Par detālplānojuma pirmās redakcijas zemesgabalam Jūrmalā, Mencu ielā 5 nodošanu sabiedriskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai

50.

Par detālplānojuma pirmās redakcijas zemesgabalam Jūrmalā, Zigfrīda Meierovica prospektā 3 nodošanu sabiedriskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai

51.

Par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Amatas ielā 2A apstiprināšanu

52.

Par detālplānojuma projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Jūrmalā, Bērzaunes ielā 1

53.

Par detālplānojuma grozījumu zemesgabalam Jūrmalā, Puķu ielā 1 apstiprināšanu

54.

Par Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojuma apstiprināšanu un saistošo noteikumu izdošanu

55.

Par Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojuma grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu

56.

Par ceļa servitūta noteikšanu zemesgabalā Jūrmalā, Majori 8001

57.

Par Rīgas pilsētas pašvaldībai piederošu zemesgabalu Buļļupes iela 1201, Jūrmalā, Kleistes ielā 1304, Jūrmalā, Baltās kāpas ielā 1304, Jūrmalā, Baltās kāpas ielā 1201, Jūrmalā, Kantora iela 1201, Jūrmalā pārņemšanu Jūrmalas pilsētas pašvaldības īpašumā

58.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2009.gada 23.aprīļa lēmumā Nr.308 „Par adreses noteikšanu telpu grupām Jūrmalā, Dzirnavu ielā 48A”

59.

Par objekta privatizācijas pabeigšanu

60.

Par nekustamā īpašuma Tirgus ielā 8B, Jūrmalā pirkumu

61.

Par nekustamā īpašuma Jūrmalā, Baznīcas ielā 2A iznomāšanu

62.

Par zemesgabala Jūrmalā, Aizputes ielā 11 daļas nomas līguma noslēgšanu ar A.F.

63.

Par zemesgabala Jūrmalā, Dzintari 7816 daļas nomas līguma noslēgšanu ar L.Č.

64.

Par zemesgabala Jūrmalā, Dubultu prospekts 2526 daļas nomas līguma noslēgšanu ar sabiedrību ar ierobežotu atbildību „Decoline”

65.

Par zemesgabala Jūrmalā, Kolkas ielā 2 daļas nomāšanu no D.K.

66.

Par zemesgabala Jūrmalā, Kolkas ielā 2 daļas nomāšanu no O.G.

67.

Par zemesgabala Jūrmalā, Kolkas ielā 2 daļas nomāšanu no A.P.

68.

Par zemesgabala Jūrmalā, Kolkas ielā 2 daļas nomāšanu no G.L.

69.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2001.gada 19.decembra lēmumā Nr.799 „Par pašvaldības nekustamo īpašumu nodošanu apsaimniekošanā”

1. Par Jūrmalas pilsētas izglītības iestādes „Pienenīte” vadītāja amatu (lēmums Nr.519)

Ziņotājs:

L.Baumgarte

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 15 (I.Ančāns, E.Krūmiņš, L.Loskutova, G.Truksnis, M.Vorobjova, V.Maksimovs, R.Munkevics, J.Visockis, Dz.Homka, A.Tampe, A.Ābelītis, Z.Starks, I.Blaua, M.Dzenītis, Dz.Hirša), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par Jūrmalas pilsētas izglītības iestādes „Pienenīte” vadītāja amatu.

2. Par Jūrmalas pilsētas izglītības iestādes „Lācītis” vadītāja amatu (lēmums Nr.520) L.Baumgarte

Ziņotājs:

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 15 (I.Ančāns, E.Krūmiņš, L.Loskutova, G.Truksnis, M.Vorobjova, V.Maksimovs, R.Munkevics, J.Visockis, Dz.Homka, A.Tampe, A.Ābelītis, Z.Starks, I.Blaua, M.Dzenītis, Dz.Hirša), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par Jūrmalas pilsētas izglītības iestādes „Lācītis” vadītāja amatu.

3. Par Jūrmalas pilsētas izglītības iestādes „Zvaniņš” vadītāja amatu (lēmums Nr.521)

Ziņotājs:

L.Baumgarte

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 15 (I.Ančāns, E.Krūmiņš, L.Loskutova, G.Truksnis, M.Vorobjova, V.Maksimovs, R.Munkevics, J.Visockis, Dz.Homka, A.Tampe, A.Ābelītis, Z.Starks, I.Blaua, M.Dzenītis, Dz.Hirša), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par Jūrmalas pilsētas izglītības iestādes „Zvaniņš” vadītāja amatu.

4. Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 26.janvāra saistošajos noteikumos Nr.4 „Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2012.gada budžeta apstiprināšanu” (saistošie noteikumi Nr.38)

Ziņotājs:

I.Brača lūdz skatīt kopā ar saistošo noteikumu projekta papildinājumu un svītrot 1.3.3.2.punktu, jo šodien ir saņemta papildu informācija, kas ir jāizvērtē.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par saistošo noteikumu projektu ar papildinājumiem („par” – 11 (I.Ančāns, E.Krūmiņš, L.Loskutova, G.Truksnis, M.Vorobjova, V.Maksimovs, R.Munkevics, J.Visockis, Dz.Homka, A.Ābelītis, M.Dzenītis), „pret” – nav, „atturas” – 4 (I.Blaua, Z.Starks, A.Tampe, Dz.Hirša)), nolēma pieņemt saistošos noteikumus „Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 26.janvāra saistošajos noteikumos Nr.4 „Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2012.gada budžeta apstiprināšanu””.

5. Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanas kārtību (saistošie noteikumi Nr.37)

Ziņotājs:

A.Lindermane

Izsakās:

J.Visockis uzskata, ka 11.punktu vajag atcelt, jo nav iespējams noteikt, kādu zemes daļu izmanto nomnieks, ja ir iznomātas telpas.

A.Lindermane – nomas līgumā jānorāda proporcionāli, kādu zemes domājamo daļu nomnieks izmanto.

A.Ābelītis ierosina atsevišķām kategorijām noteikt, ka iesniegums nav atkārtoti jāiesniedz katru gadu, bet ir derīgs uz vairākiem gadiem vai pat uz visiem laikiem.

A.Lindermane – tas jau ir ņemts vērā un iekļauts saistošajos noteikumos.

Z.Starks ierosina 7.2.4.punktā noteikt nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu ēkai 70%.

A.Lindermane – šajā punktā nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojums ēkām jau ir palielināts no 25% uz 50% un papildu arī nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojums zemei, ja īpašnieks dzīvo īpašumā, ir 70% apmērā.

Lūdz veikt redakcionālus labojumus saistošo noteikumu 6.punktā izsakot to šādi: „ Atvieglojumu no taksācijas gadam aprēķinātā nekustamā īpašuma nodokļa par zemes īpašumiem, īpašumu vai tā daļu piešķir nodokļa maksātājam-fiziskai personai, kurš deklarējis pamata dzīves vietu Jūrmalas administratīvajā teritorijā līdz pirmstaksācijas gada 31.decembrim 70% apmērā.” Saistošos noteikumus papildināt ar 10.punktu šādā redakcijā: „Ja nodokļa maksājumam ir tiesības saņemt atvieglojumus pamatojoties uz likumu vai noteikumiem, vai uz vairākiem nosacījumiem, atvieglojumu piešķir atbilstoši vienam – personai vislabvēlīgākajam nosacījumam.” Labot numerāciju.

M.Dzenītis – šie atvieglojumi tiešā veidā ietekmēs pašvaldības budžetu, palielināsies summa, no kuras būs jāveic maksājums izlīdzināšanas fondā. Šobrīd jāpieņem šos saistošos noteikumus, bet ir jāturpina darbs ar ministrijām, lai būtu iespējas mainīt arī nodokļu likmi.

G.Truksnis daļēji var piekrist, taču ietekme uz budžetu nebūs tik dramatiska. Šobrīd pašvaldība izlīdzināšanas fondā jāmaksā aptuveni 4 000 000. 4/5 no šīs summas maksā no iedzīvotāju ienākuma nodokļa, apmēram 800 000 no nekustamā īpašuma nodokļa. Ja ienākumi no nodokļa par zemi un ēkām ir paredzēti aptuveni 5 000 000, tad izlīdzināšanas fondā aizietu tikai aptuveni 140 000. Tas protams nav taisnīgi, bet šogad izmaiņas nav iespējams panākt. Aicina deputātus balsot par Z.Starka priekšlikumu.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par Z.Starka priekšlikumu („par” – 6 (J.Visockis, A.Tampe, A.Ābelītis, Z.Starks, I.Blaua, Dz.Hirša), „pret” – nav, „atturas” – 9 (E.Krūmiņš, L.Loskutova, G.Truksnis, M.Vorobjova, V.Maksimovs, Dz.Homka, R.Munkevics, M.Dzenītis, I.Ančāns)), priekšlikums netiek pieņemts.

G.Truksnis – aicina balsot par saistošo noteikumu projektu kopumā.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par saistošo noteikumu projektu („par” – 15 (I.Ančāns, E.Krūmiņš, L.Loskutova, G.Truksnis, M.Vorobjova, V.Maksimovs, R.Munkevics, J.Visockis, Dz.Homka, A.Tampe, A.Ābelītis, Z.Starks, I.Blaua, M.Dzenītis, Dz.Hirša), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt saistošos noteikumus par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanas kārtību.

6. Par Memoranda par sadraudzības pilsētām noslēgšanu starp Jūrmalu un Ašdodu (Izraēla) (lēmums Nr.522)

Ziņotājs:

G.Ušpele

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 15 (I.Ančāns, E.Krūmiņš, L.Loskutova, G.Truksnis, M.Vorobjova, V.Maksimovs, R.Munkevics, J.Visockis, Dz.Homka, A.Tampe, A.Ābelītis, Z.Starks, I.Blaua, M.Dzenītis, Dz.Hirša), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par Memoranda par sadraudzības pilsētām noslēgšanu starp Jūrmalu un Ašdodu (Izraēla).

7. Par dalību Eiropas Reģionālās Attīstības Fonda atklātā projektu konkursā (lēmums Nr.523)

Ziņotājs:

G.Ušpele

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 15 (I.Ančāns, E.Krūmiņš, L.Loskutova, G.Truksnis, M.Vorobjova, V.Maksimovs, R.Munkevics, J.Visockis, Dz.Homka, A.Tampe, A.Ābelītis, Z.Starks, I.Blaua, M.Dzenītis, Dz.Hirša), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par dalību Eiropas Reģionālās Attīstības Fonda atklātā projektu konkursā.

8. Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2011.gada 31.marta nolikumā Nr.7 „Naudas balvas par izciliem sasniegumiem sportā un kultūrā piešķiršanas kārtība un apmērs” (nolikums Nr.18)

Ziņotājs:

I.Brinkmne

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par nolikuma projektu („par” – 15 (I.Ančāns, E.Krūmiņš, L.Loskutova, G.Truksnis, M.Vorobjova, V.Maksimovs, R.Munkevics, J.Visockis, Dz.Homka, A.Tampe, A.Ābelītis, Z.Starks, I.Blaua, M.Dzenītis, Dz.Hirša), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt nolikumu „Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2011.gada 31.marta nolikumā Nr.7 „Naudas balvas par izciliem sasniegumiem sportā un kultūrā piešķiršanas kārtība un apmērs.””

9. Par atzinības izteikšanu un naudas balvas piešķiršanu Latvijas III Olimpiādes 1.-3.vietu ieguvējiem un to treneriem (lēmums Nr.524)

Ziņotājs:

I.Brinkmane lūdz veikt tehnisku labojumu, kas radies nepareizi sarēķinot gala summu. Pareizā summa ir Ls 9150.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu ar labojumu („par” – 15 (I.Ančāns, E.Krūmiņš, L.Loskutova, G.Truksnis, M.Vorobjova, V.Maksimovs, R.Munkevics, J.Visockis, Dz.Homka, A.Tampe, A.Ābelītis, Z.Starks, I.Blaua, M.Dzenītis, Dz.Hirša), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par atzinības izteikšanu un naudas balvas piešķiršanu Latvijas III Olimpiādes 1.-3.vietu ieguvējiem un to treneriem.

10. Par atzinības izteikšanu un naudas balvas piešķiršanu vieglatlētei L.I. un viņas trenerim A.A. (lēmums Nr.525)

Ziņotājs:

I.Brinkmane

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 15 (I.Ančāns, E.Krūmiņš, L.Loskutova, G.Truksnis, M.Vorobjova, V.Maksimovs, R.Munkevics, J.Visockis, Dz.Homka, A.Tampe, A.Ābelītis, Z.Starks, I.Blaua, M.Dzenītis, Dz.Hirša), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par atzinības izteikšanu un naudas balvas piešķiršanu vieglatlētei L.I. un viņas trenerim A.A.

11. Par atzinības izteikšanu un naudas balvas piešķiršanu pludmales volejbolistam A.S. un viņa trenerim G.S. (lēmums Nr.526)

Ziņotājs:

I.Brinkmane

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 15 (I.Ančāns, E.Krūmiņš, L.Loskutova, G.Truksnis, M.Vorobjova, V.Maksimovs, R.Munkevics, J.Visockis, Dz.Homka, A.Tampe, A.Ābelītis, Z.Starks, I.Blaua, M.Dzenītis, Dz.Hirša), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par atzinības izteikšanu un naudas balvas piešķiršanu pludmales volejbolistam A.S. un viņa trenerim G.S.

12. Par Jūrmalas pilsētas domes izpilddirektora pilnvarojumu (lēmums Nr.527)

Ziņotājs:

J.Lodiņš lūdz veikt redakcionālu labojumu lēmuma nosaukumu izsakot sekojošā redakcijā: „Par Jūrmalas pilsētas domes pilnvarojumu izpilddirektoram”.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu ar labojumu („par” – 15 (I.Ančāns, E.Krūmiņš, L.Loskutova, G.Truksnis, M.Vorobjova, V.Maksimovs, R.Munkevics, J.Visockis, Dz.Homka, A.Tampe, A.Ābelītis, Z.Starks, I.Blaua, M.Dzenītis, Dz.Hirša), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par Jūrmalas pilsētas domes pilnvarojumu izpilddirektoram.

13. Par Jūrmalas pilsētas pašvaldībai piederošo sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Jūrmalas televīzijas sabiedrība” kapitāla daļu pārdošanu (lēmums Nr.528)

Ziņotājs:

E.Venters

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 14 (I.Ančāns, E.Krūmiņš, L.Loskutova, G.Truksnis, V.Maksimovs, R.Munkevics, J.Visockis, Dz.Homka, A.Tampe, A.Ābelītis, Z.Starks, I.Blaua, M.Dzenītis, Dz.Hirša), „pret” – nav, „atturas” – nav, balsošanas laikā izgājusi M.Vorobjova), nolēma pieņemt lēmumu par Jūrmalas pilsētas pašvaldībai piederošo sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Jūrmalas televīzijas sabiedrība” kapitāla daļu pārdošanu.

14. Par Jūrmalas pilsētas pašvaldībai piederošo sabiedrības ar ierobežotu atbildību „SPORTREHS” kapitāla daļu pārdošanu (lēmums Nr.529)

Ziņotājs:

E.Venters

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 14 (I.Ančāns, E.Krūmiņš, L.Loskutova, G.Truksnis, V.Maksimovs, R.Munkevics, J.Visockis, Dz.Homka, A.Tampe, A.Ābelītis, Z.Starks, I.Blaua, M.Dzenītis, Dz.Hirša), „pret” – nav, „atturas” – nav, balsošanas laikā izgājusi M.Vorobjova), nolēma pieņemt lēmumu par Jūrmalas pilsētas pašvaldībai piederošo sabiedrības ar ierobežotu atbildību „SPORTREHS” kapitāla daļu pārdošanu.

15. Par Jūrmalas pilsētas pašvaldībai piederošo sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Jūrmalas ātrā palīdzība” kapitāla daļu pārdošanu (lēmums Nr.530)

Ziņotājs:

E.Venters

Izsakās:

J.Visockis jautā, ar ko šobrīd nodarbojas PSIA „Jūrmalas ātrā palīdzība”, kāda ir peļņa un izdevumi?

U.Ciekurs - PSIA „Jūrmalas ātrā palīdzība” nodarbojas ar veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanu Jūrmalas pilsētā. Pagājušajā gadā peļņa bija 44 000 Ls, šī pati summa bija arī izdevumu summa.

J.Visockis uzskata, ka ēku un zemi PSIA „Jūrmalas ātrā palīdzība” pamatkapitālā nevajadzētu ieguldīt, jo tas attieksies tikai uz nākamo investoru, kas šo kapitālsabiedrību iegādāsies.

M.Dzenītis jautā, kādēļ ir jāveic šis ieguldījums? Kādēļ nevar pārdot kapitāldaļas, neveicot pamatkapitāla palielinājumu?

G.Truksnis - vērtētāji uzskatīja, a neveicot ieguldījumu kapitāldaļām varētu nebūt vērtība.

A.Tampe jautā, vai vērtētāji ir izvērtējuši, vai pašvaldībai ir nepieciešama glābšanas stacija uz Lielupes?

E.Venters – šādi šis jautājums netika vērtēts.

Z.Starks – ierosina balsot par lēmuma projektu, svītrojot 1.punktu un 2.punkta daļu „pēc pamatkapitāla palielinājuma lēmuma 1.punktā noteiktajā kārtībā”.

A.Tampe – neatbalsta pamatkapitāla palielināšanu.

M.Dzenītis – atbalsta Z.Starka priekšlikumu.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par Z.Starka priekšlikumu („par” – 7 (J.Visockis, A.Tampe, A.Ābelītis, Z.Starks, M.Dzenītis, I.Blaua, Dz.Hirša), „pret” – nav, „atturas” – 8 (E.Krūmiņš, L.Loskutova, G.Truksnis, M.Vorobjova, V.Maksimovs, Dz.Homka, R.Munkevics, I.Ančāns)), priekšlikums netiek pieņemts.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 8 (I.Ančāns, E.Krūmiņš, L.Loskutova, G.Truksnis, M.Vorobjova, V.Maksimovs, R.Munkevics, Dz.Homka), „pret” – 6 (A.Ābelītis, Dz.Hirša, Z.Starks, A.Tampe, I.Blaua, J.Visockis), „atturas” – 1 (M.Dzenītis)), nolēma pieņemt lēmumu par Jūrmalas pilsētas pašvaldībai piederošo sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Jūrmalas ātrā palīdzība” kapitāla daļu pārdošanu.

16. Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 19.augusta noteikumos Nr.1 „Valsts budžeta mērķdotācijas aprēķina un sadales kārtība Jūrmalas pilsētas vispārējās izglītības iestāžu pedagogu darba samaksai” (noteikumi Nr.1)

Ziņotājs:

A.Paipare

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par noteikumu projektu („par” – 15 (I.Ančāns, E.Krūmiņš, L.Loskutova, G.Truksnis, M.Vorobjova, V.Maksimovs, R.Munkevics, J.Visockis, Dz.Homka, A.Tampe, A.Ābelītis, Z.Starks, I.Blaua, M.Dzenītis, Dz.Hirša), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt noteikumus „Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 19.augusta noteikumos Nr.1 „Valsts budžeta mērķdotācijas aprēķina un sadales kārtība Jūrmalas pilsētas vispārējās izglītības iestāžu pedagogu darba samaksai.””

17. Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 30.augusta saistošajos noteikumos Nr.33 „Par ēdināšanas maksas atvieglojumiem Jūrmalas pašvaldības izglītības iestādēs” (saistošie notikumi Nr.39)

Ziņotājs:

A.Paipare

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par saistošo noteikumu projektu („par” – 15 (I.Ančāns, E.Krūmiņš, L.Loskutova, G.Truksnis, M.Vorobjova, V.Maksimovs, R.Munkevics, J.Visockis, Dz.Homka, A.Tampe, A.Ābelītis, Z.Starks, I.Blaua, M.Dzenītis, Dz.Hirša), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt saistošos noteikumus „Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 30.augusta saistošajos noteikumos Nr.33 „Par ēdināšanas maksas atvieglojumiem Jūrmalas pašvaldības izglītības iestādēs.””

18. Par Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 16.februāra lēmuma Nr.68 „Par kritērijiem maksas samazināšanai par ēdināšanas pakalpojumu Jūrmalas pilsētas pirmsskolas izglītības iestādēs un pirmsskolas izglītības grupās pie izglītības iestādēm” atzīšanu par spēku zaudējušu (lēmums Nr.531)

Ziņotājs:

A.Paipare

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 15 (I.Ančāns, E.Krūmiņš, L.Loskutova, G.Truksnis, M.Vorobjova, V.Maksimovs, R.Munkevics, J.Visockis, Dz.Homka, A.Tampe, A.Ābelītis, Z.Starks, I.Blaua, M.Dzenītis, Dz.Hirša), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 16.februāra lēmuma Nr.68 „Par kritērijiem maksas samazināšanai par ēdināšanas pakalpojumu Jūrmalas pilsētas pirmsskolas izglītības iestādēs un pirmsskolas izglītības grupās pie izglītības iestādēm” atzīšanu par spēku zaudējušu.

19. Par dalību Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansētā projekta atklātā konkursā „Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai” II kārta

Ziņotājs:

A.Legante

Izsakās:

G.Truksnis noņem jautājumu no izskatīšanas, jo pagarināts iesniegšanas termiņš un šobrīd nav zināmas projekta izmaksas un nepieciešamā līdzfinansējuma apmērs.

Jautājums noņemts no izskatīšanas.

20. Par ESF projekta „Speciālistu piesaiste Jūrmalas pilsētas domei” īstenošanu (lēmums Nr.532)

Ziņotājs:

J.Milberga

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 14 (I.Ančāns, E.Krūmiņš, L.Loskutova, G.Truksnis, M.Vorobjova, V.Maksimovs, R.Munkevics, J.Visockis, Dz.Homka, A.Tampe, A.Ābelītis, Z.Starks, M.Dzenītis, Dz.Hirša), „pret” – nav, „atturas” – nav, „nebalso” – 1 (I.Blaua)), nolēma pieņemt lēmumu par ESF projekta „Speciālistu piesaiste Jūrmalas pilsētas domei” īstenošanu.

21. Par dalību Eiropas Savienības Mūžizglītības programmā „Comenius” (projekts „Sky units us”) (lēmums Nr.533)

Ziņotājs:

I.Kausiniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 15 (I.Ančāns, E.Krūmiņš, L.Loskutova, G.Truksnis, M.Vorobjova, V.Maksimovs, R.Munkevics, J.Visockis, Dz.Homka, A.Tampe, A.Ābelītis, Z.Starks, I.Blaua, M.Dzenītis, Dz.Hirša), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par dalību Eiropas Savienības Mūžizglītības programmā „Comenius” (projekts „Sky units us”).

22. Par dalību Eiropas Savienības Mūžizglītības programmā „Comenius” (projekts „Dream Do Decide”) (lēmums Nr.534)

Ziņotājs:

Ē.Annuškāns

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 15 (I.Ančāns, E.Krūmiņš, L.Loskutova, G.Truksnis, M.Vorobjova, V.Maksimovs, R.Munkevics, J.Visockis, Dz.Homka, A.Tampe, A.Ābelītis, Z.Starks, I.Blaua, M.Dzenītis, Dz.Hirša), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par dalību Eiropas Savienības Mūžizglītības programmā „Comenius” (projekts „Dream Do Decide”).

23. Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 11.novembra nolikumā Nr.73 „Jūrmalas pilsētas speciālās pirmsskolas izglītības iestādes „Podziņa” nolikums” (nolikums Nr.19)

Ziņotājs:

A.Auziņa

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par nolikuma projektu („par” – 15 (I.Ančāns, E.Krūmiņš, L.Loskutova, G.Truksnis, M.Vorobjova, V.Maksimovs, R.Munkevics, J.Visockis, Dz.Homka, A.Tampe, A.Ābelītis, Z.Starks, I.Blaua, M.Dzenītis, Dz.Hirša), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt nolikumu „Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 11.novembra nolikumā Nr.73 „Jūrmalas pilsētas speciālās pirmsskolas izglītības iestādes „Podziņa” nolikums.””

24. Par sociālo dzīvojamo telpu īres līgumu pagarināšanu (lēmums Nr.535)

Ziņotājs:

L.Grobiņa

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 15 (I.Ančāns, E.Krūmiņš, L.Loskutova, G.Truksnis, M.Vorobjova, V.Maksimovs, R.Munkevics, J.Visockis, Dz.Homka, A.Tampe, A.Ābelītis, Z.Starks, I.Blaua, M.Dzenītis, Dz.Hirša), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par sociālo dzīvojamo telpu īres līgumu pagarināšanu.

25. Par dāvanu karšu saņēmēju mērķa grupu noteikšanu (lēmums Nr.536)

Ziņotājs:

L.Grobiņa

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 15 (I.Ančāns, E.Krūmiņš, L.Loskutova, G.Truksnis, M.Vorobjova, V.Maksimovs, R.Munkevics, J.Visockis, Dz.Homka, A.Tampe, A.Ābelītis, Z.Starks, I.Blaua, M.Dzenītis, Dz.Hirša), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par dāvanu karšu saņēmēju mērķa grupu noteikšanu.

26. Par īpašumiem, atzīstot ģimeni vai atsevišķi dzīvojošu personu par trūcīgu vai maznodrošinātu Jūrmalas pašvaldībā (saistošie noteikumi Nr.40)

Ziņotājs:

L.Grobiņa

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par saistošo noteikumu projektu („par” – 15 (I.Ančāns, E.Krūmiņš, L.Loskutova, G.Truksnis, M.Vorobjova, V.Maksimovs, R.Munkevics, J.Visockis, Dz.Homka, A.Tampe, A.Ābelītis, Z.Starks, I.Blaua, M.Dzenītis, Dz.Hirša), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt saistošos noteikumus par īpašumiem, atzīstot ģimeni vai atsevišķi dzīvojošu personu par trūcīgu vai maznodrošinātu Jūrmalas pašvaldībā.

27. Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2005.gada 23.februāra saistošajos noteikumos Nr.6 „Personu, kurām nepieciešama palīdzība dzīvokļu jautājumu risināšanā, reģistrācijas un palīdzības sniegšanas kārtība” (saistošie noteikumi Nr.41)

Ziņotājs:

Dz.Krūmiņš

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par saistošo noteikumu projektu („par” – 15 (I.Ančāns, E.Krūmiņš, L.Loskutova, G.Truksnis, M.Vorobjova, V.Maksimovs, R.Munkevics, J.Visockis, Dz.Homka, A.Tampe, A.Ābelītis, Z.Starks, I.Blaua, M.Dzenītis, Dz.Hirša), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt saistošos noteikumus „Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2005.gada 23.februāra saistošajos noteikumos Nr.6 „Personu, kurām nepieciešama palīdzība dzīvokļu jautājumu risināšanā, reģistrācijas un palīdzības sniegšanas kārtība.””

Pārtraukums no plkst.14.30-15.00

28. Par atļauju izsniegšanu būvju nojaukšanai Jūrmalā, Jūras ielā 1 (lēmums Nr.537)

29. Par atļauju izsniegšanu būvju nojaukšanai Jūrmalā, Jūras ielā 23/25 (lēmums Nr.538)

30. Par atļauju izsniegšanu būvju nojaukšanai Jūrmalā, Kapteiņa Zolta ielā 113 (lēmums Nr.539)

31. Par atļauju izsniegšanu būvju nojaukšanai Jūrmalā, Kļavu ielā 14 (lēmums Nr.540)

32. Par atļauju izsniegšanu būvju nojaukšanai Jūrmalā, Ozolu ielā 15 (lēmums Nr.541)

33. Par atļauju izsniegšanu būvju nojaukšanai Jūrmalā, Viktorijas ielā 17 (lēmums Nr.542)

Ziņotājs:

V.Zvejniece

Saskaņā ar 2010.gada 4.februāra saistošo noteikumu Nr.6 „Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums” 115.punktu, ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmumu projektiem („par” – 13 (I.Ančāns, E.Krūmiņš, L.Loskutova, G.Truksnis, M.Vorobjova, V.Maksimovs, R.Munkevics, Dz.Homka, A.Tampe, A.Ābelītis, I.Blaua, M.Dzenītis, Dz.Hirša), „pret” – nav, „atturas” – 1 (Z.Starks), balsošanas laikā izgājis J.Visockis), nolēma pieņemt:

1. Lēmumu par atļauju izsniegšanu būvju nojaukšanai Jūrmalā, Jūras ielā 1.

2. Lēmumu par atļauju izsniegšanu būvju nojaukšanai Jūrmalā, Jūras ielā 23/25.

3. Lēmumu par atļauju izsniegšanu būvju nojaukšanai Jūrmalā, Kapteiņa Zolta ielā 113.

4. Lēmumu par atļauju izsniegšanu būvju nojaukšanai Jūrmalā, Kļavu ielā 14.

5. Lēmumu par atļauju izsniegšanu būvju nojaukšanai Jūrmalā, Ozolu ielā 15.

6. Lēmumu par atļauju izsniegšanu būvju nojaukšanai Jūrmalā, Viktorijas ielā 17.

34. Par ēku un būvju nojaukšanu Kolkas ielā 2, Jūrmalā (lēmums Nr.543)

Ziņotājs:

V.Zvejniece

Izsakās:

M.Dzenītis uzskata, ka grausti protams izskatās briesmīgi, un ir bīstami, bet šaubās vai vajadzētu nojaukt, jo gadījumā, ja īpašums tiek pārdots, šie grausti būs kā apgrūtinājums un noteiks zemesgabala vērtību.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 14 (I.Ančāns, E.Krūmiņš, L.Loskutova, G.Truksnis, M.Vorobjova, V.Maksimovs, R.Munkevics, J.Visockis, Dz.Homka, A.Tampe, A.Ābelītis, Z.Starks, I.Blaua, Dz.Hirša), „pret” – nav, „atturas” – 1 (M.Dzenītis)), nolēma pieņemt lēmumu par ēku un būvju nojaukšanu Kolkas ielā 2, Jūrmalā.

35. Par zemes vienības Kaugurciema ielā 16, Jūrmalā sadales apstiprināšanu un adreses piešķiršanu (lēmums Nr.544)

Ziņotājs:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 15 (I.Ančāns, E.Krūmiņš, L.Loskutova, G.Truksnis, M.Vorobjova, V.Maksimovs, R.Munkevics, J.Visockis, Dz.Homka, A.Tampe, A.Ābelītis, Z.Starks, I.Blaua, M.Dzenītis, Dz.Hirša), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par zemes vienības Kaugurciema ielā 16, Jūrmalā sadales apstiprināšanu un adreses piešķiršanu.

36. Par zemes ierīcības projekta un zemes vienības robežu pārkārtošanas apstiprināšanu starp zemes vienībām Alkšņu ielā 4, Jūrmalā un Alkšņu ielā 6, Jūrmalā (lēmums Nr.545)

Ziņotājs:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 15 (I.Ančāns, E.Krūmiņš, L.Loskutova, G.Truksnis, M.Vorobjova, V.Maksimovs, R.Munkevics, J.Visockis, Dz.Homka, A.Tampe, A.Ābelītis, Z.Starks, I.Blaua, M.Dzenītis, Dz.Hirša), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par zemes ierīcības projekta un zemes vienības robežu pārkārtošanas apstiprināšanu starp zemes vienībām Alkšņu ielā 4, Jūrmalā un Alkšņu ielā 6, Jūrmalā.

37. Par zemes ierīcības projekta un zemes vienības robežu pārkārtošanas apstiprināšanu starp zemes vienībām Lienes ielā 36, Jūrmalā un Lienes ielā 38, Jūrmalā (lēmums Nr.546)

Ziņotājs:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 15 (I.Ančāns, E.Krūmiņš, L.Loskutova, G.Truksnis, M.Vorobjova, V.Maksimovs, R.Munkevics, J.Visockis, Dz.Homka, A.Tampe, A.Ābelītis, Z.Starks, I.Blaua, M.Dzenītis, Dz.Hirša), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par zemes ierīcības projekta un zemes vienības robežu pārkārtošanas apstiprināšanu starp zemes vienībām Lienes ielā 36, Jūrmalā un Lienes ielā 38, Jūrmalā.

38. Par zemes ierīcības projekta un zemes vienības robežu pārkārtošanas apstiprināšanu starp zemes vienībām Pērļu ielā 21, Jūrmalā un Rūpniecības ielā 3, Jūrmalā (lēmums Nr.547)

Ziņotājs:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 15 (I.Ančāns, E.Krūmiņš, L.Loskutova, G.Truksnis, M.Vorobjova, V.Maksimovs, R.Munkevics, J.Visockis, Dz.Homka, A.Tampe, A.Ābelītis, Z.Starks, I.Blaua, M.Dzenītis, Dz.Hirša), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par zemes ierīcības projekta un zemes vienības robežu pārkārtošanas apstiprināšanu starp zemes vienībām Pērļu ielā 21, Jūrmalā un Rūpniecības ielā 3, Jūrmalā.

39. Par patvaļīgās būvniecības radīto seku novēršanu zemes gabalā ar kadastra numuru 1300 004 8203 Jūrmalā, Buru ielā 3A (lēmums Nr.548)

40. Par patvaļīgās būvniecības radīto seku novēršanu zemes gabalā ar kadastra numuru 1300 001 1323 Jūrmalā, Kleistes ielā 16 (lēmums Nr.549)

41. Par patvaļīgās būvniecības radīto seku novēršanu zemes gabalā ar kadastra numuru 1300 010 2804 Jūrmalā, Pīlādžu ielā 1 (lēmums Nr.550)

42. Par patvaļīgās būvniecības radīto seku novēršanu zemes gabalā ar kadastra apzīmējumu 1300 04 8103 002 Jūrmalā, Viļņu ielā 4 (lēmums Nr.551)

Ziņotājs:

V.Zvejniece

Saskaņā ar 2010.gada 4.februāra saistošo noteikumu Nr.6 „Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums” 115.punktu, ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmumu projektiem („par” – 15 (I.Ančāns, E.Krūmiņš, L.Loskutova, G.Truksnis, M.Vorobjova, V.Maksimovs, R.Munkevics, J.Visockis, Dz.Homka, A.Tampe, A.Ābelītis, Z.Starks, I.Blaua, M.Dzenītis, Dz.Hirša), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt:

1. Lēmumu par patvaļīgās būvniecības radīto seku novēršanu zemes gabalā ar kadastra numuru 1300 004 8203 Jūrmalā, Buru ielā 3A.

2. Lēmumu par patvaļīgās būvniecības radīto seku novēršanu zemes gabalā ar kadastra numuru 1300 001 1323 Jūrmalā, Kleistes ielā 16.

3. Lēmumu par patvaļīgās būvniecības radīto seku novēršanu zemes gabalā ar kadastra numuru 1300 010 2804 Jūrmalā, Pīlādžu ielā 1.

4. Lēmumu par patvaļīgās būvniecības radīto seku novēršanu zemes gabalā ar kadastra apzīmējumu 1300 04 8103 002 Jūrmalā, Viļņu ielā 4.

43. Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 3.maijā lēmumā Nr.241 „Par patvaļīgās būvniecības radīto seku novēršanu dzīvojamā mājā (kadastra apzīmējums 1300 010 2910 001) Jūrmalā, Dubultu prospektā 10” (lēmums Nr.552)

Ziņotājs:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 15 (I.Ančāns, E.Krūmiņš, L.Loskutova, G.Truksnis, M.Vorobjova, V.Maksimovs, R.Munkevics, J.Visockis, Dz.Homka, A.Tampe, A.Ābelītis, Z.Starks, I.Blaua, M.Dzenītis, Dz.Hirša), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu „Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 3.maijā lēmumā Nr.241 „Par patvaļīgās būvniecības radīto seku novēršanu dzīvojamā mājā (kadastra apzīmējums 1300 010 2910 001) Jūrmalā, Dubultu prospektā 10.””

44. Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2009.gada 3.decembra lēmumā Nr.932 „Par iespēju turpināt būvniecību Jūrmalā, Vidus prospektā 21” (lēmums Nr.553)

Ziņotājs:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 15 (I.Ančāns, E.Krūmiņš, L.Loskutova, G.Truksnis, M.Vorobjova, V.Maksimovs, R.Munkevics, J.Visockis, Dz.Homka, A.Tampe, A.Ābelītis, Z.Starks, I.Blaua, M.Dzenītis, Dz.Hirša), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu „Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2009.gada 3.decembra lēmumā Nr.932 „Par iespēju turpināt būvniecību Jūrmalā, Vidus prospektā 21.””

45. Grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 3.maijā lēmumā Nr.242 „Par patvaļīgās būvniecības radīto seku novēršanu dzīvojamā mājā ar kadastra apzīmējumu 1300 004 6702 001 Jūrmalā, Saldus ielā 7” (lēmums Nr.554)

Ziņotājs:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 15 (I.Ančāns, E.Krūmiņš, L.Loskutova, G.Truksnis, M.Vorobjova, V.Maksimovs, R.Munkevics, J.Visockis, Dz.Homka, A.Tampe, A.Ābelītis, Z.Starks, I.Blaua, M.Dzenītis, Dz.Hirša), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu „Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 3.maijā lēmumā Nr.242 „Par patvaļīgās būvniecības radīto seku novēršanu dzīvojamā mājā ar kadastra apzīmējumu 1300 004 6702 001 Jūrmalā, Saldus ielā 7.””

46. Par detālplānojuma pirmās redakcijas zemesgabalam Jūrmalā, Dzintaru prospektā 23 nodošanu sabiedriskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai (lēmums Nr.555)

Ziņotājs:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 14 (I.Ančāns, E.Krūmiņš, L.Loskutova, G.Truksnis, M.Vorobjova, V.Maksimovs, R.Munkevics, J.Visockis, Dz.Homka, A.Tampe, Z.Starks, I.Blaua, M.Dzenītis, Dz.Hirša), „pret” – 1 (A.Ābelītis), „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par detālplānojuma pirmās redakcijas zemesgabalam Jūrmalā, Dzintaru prospektā 23 nodošanu sabiedriskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai.

47. Par detālplānojuma pirmās redakcijas zemesgabalam Jūrmalā, Kāpu ielā 37 nodošanu sabiedriskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai (lēmums Nr.556)

Ziņotājs:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 15 (I.Ančāns, E.Krūmiņš, L.Loskutova, G.Truksnis, M.Vorobjova, V.Maksimovs, R.Munkevics, J.Visockis, Dz.Homka, A.Tampe, A.Ābelītis, Z.Starks, I.Blaua, M.Dzenītis, Dz.Hirša), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par detālplānojuma pirmās redakcijas zemesgabalam Jūrmalā, Kāpu ielā 37 nodošanu sabiedriskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai.

48. Par detālplānojuma pirmās redakcijas zemesgabalam Jūrmalā, Krišjāņa Valdemāra ielā 16 nodošanu sabiedriskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai (lēmums Nr.557)

Ziņotājs:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 9 (I.Ančāns, E.Krūmiņš, G.Truksnis, M.Vorobjova, V.Maksimovs, R.Munkevics, J.Visockis, Dz.Homka, M.Dzenītis), „pret” – 1 (A.Ābelītis), „atturas” – 5 (A.Tampe, L.Loskutova, Z.Starks, I.Blaua, Dz.Hirša)), nolēma pieņemt lēmumu par detālplānojuma pirmās redakcijas zemesgabalam Jūrmalā, Krišjāņa Valdemāra ielā 16 nodošanu sabiedriskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai.

49. Par detālplānojuma pirmās redakcijas zemesgabalam Jūrmalā, Mencu ielā 5 nodošanu sabiedriskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai (lēmums Nr.558)

Ziņotājs:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 15 (I.Ančāns, E.Krūmiņš, L.Loskutova, G.Truksnis, M.Vorobjova, V.Maksimovs, R.Munkevics, J.Visockis, Dz.Homka, A.Tampe, A.Ābelītis, Z.Starks, I.Blaua, M.Dzenītis, Dz.Hirša), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par detālplānojuma pirmās redakcijas zemesgabalam Jūrmalā, Mencu ielā 5 nodošanu sabiedriskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai.

50. Par detālplānojuma pirmās redakcijas zemesgabalam Jūrmalā, Zigfrīda Meierovica prospektā 3 nodošanu sabiedriskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai (lēmums Nr.559)

Ziņotājs:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 12 (I.Ančāns, E.Krūmiņš, L.Loskutova, G.Truksnis, M.Vorobjova, V.Maksimovs, R.Munkevics, J.Visockis, Dz.Homka, A.Ābelītis, M.Dzenītis, Dz.Hirša), „pret” – nav, „atturas” – 3 (Z.Starks, I.Blaua, A.Tampe)), nolēma pieņemt lēmumu par detālplānojuma pirmās redakcijas zemesgabalam Jūrmalā, Zigfrīda Meierovica prospektā 3 nodošanu sabiedriskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai.

51. Par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Amatas ielā 2A apstiprināšanu (lēmums Nr.560)

Ziņotājs:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 13 (I.Ančāns, E.Krūmiņš, L.Loskutova, G.Truksnis, M.Vorobjova, V.Maksimovs, R.Munkevics, J.Visockis, Dz.Homka, A.Tampe, A.Ābelītis, M.Dzenītis, Dz.Hirša), „pret” – nav, „atturas” – 2 (Z.Starks, I.Blaua)), nolēma pieņemt lēmumu par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Amatas ielā 2A apstiprināšanu.

52. Par detālplānojuma projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Jūrmalā, Bērzaunes ielā 1

Ziņotājs:

V.Zvejniece

Izsakās:

G.Truksnis – noņem jautājumu no izskatīšanas un novirza izskatīšanai Attīstības un vides jautājumu komitejā.

Jautājums noņemts no izskatīšanas un novirzīts izskatīšanai Attīstības un vides jautājumu komitejā.

53. Par detālplānojuma grozījumu zemesgabalam Jūrmalā, Puķu ielā 1 apstiprināšanu (lēmums Nr.561)

Ziņotājs:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 15 (I.Ančāns, E.Krūmiņš, L.Loskutova, G.Truksnis, M.Vorobjova, V.Maksimovs, R.Munkevics, J.Visockis, Dz.Homka, A.Tampe, A.Ābelītis, Z.Starks, I.Blaua, M.Dzenītis, Dz.Hirša), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par detālplānojuma grozījumu zemesgabalam Jūrmalā, Puķu ielā 1 apstiprināšanu.

54. Par Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojuma apstiprināšanu un saistošo noteikumu izdošanu (lēmums Nr.562)

55. Par Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojuma grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu (saistošie noteikumi Nr.42)

Ziņotājs:

V.Zvejniece

Saskaņā ar 2010.gada 4.februāra saistošo noteikumu Nr.6 „Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums” 115.punktu, ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma un saistošo noteikumu projektiem („par” – 11 (I.Ančāns, E.Krūmiņš, L.Loskutova, G.Truksnis, M.Vorobjova, V.Maksimovs, R.Munkevics, J.Visockis, Dz.Homka, M.Dzenītis, Dz.Hirša), „pret” – nav, „atturas” – 4 (A.Tampe, A.Ābelītis, Z.Starks, I.Blaua)), nolēma pieņemt:

5. Lēmumu par Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojuma apstiprināšanu un saistošo noteikumu izdošanu.

6. Saistošos noteikumus par Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojuma grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu.

56. Par ceļa servitūta noteikšanu zemesgabalā Jūrmalā, Majori 8001 (lēmums Nr.563)

Ziņotājs:

A.Deičmane

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 15 (I.Ančāns, E.Krūmiņš, L.Loskutova, G.Truksnis, M.Vorobjova, V.Maksimovs, R.Munkevics, J.Visockis, Dz.Homka, A.Tampe, A.Ābelītis, Z.Starks, I.Blaua, M.Dzenītis, Dz.Hirša), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par ceļa servitūta noteikšanu zemesgabalā Jūrmalā, Majori 8001.

57. Par Rīgas pilsētas pašvaldībai piederošu zemesgabalu Buļļupes iela 1201, Jūrmalā, Kleistes ielā 1304, Jūrmalā, Baltās kāpas ielā 1304, Jūrmalā, Baltās kāpas ielā 1201, Jūrmalā, Kantora iela 1201, Jūrmalā pārņemšanu Jūrmalas pilsētas pašvaldības īpašumā (lēmums Nr.564)

Ziņotājs:

A.Deičmane

Izsakās:

G.Truksnis lūdz kooperatīva pārstāvi izteikties.

Kooperatīva pārstāvis – šis jautājums ir aktualizējies, jo kooperatīvs vēlas veikt elektrolīniju izbūvi. Lai to izdarītu, jāveic zemes transformācija un šobrīd pašvaldība to varētu izdarīt bez maksas.

A.Ābelītis – nevar atbalstīt, jo Slokā, Kauguros un Ķemeros ir ļoti daudz ielu, kas ir katastrofālā stāvoklī.

G.Truksnis – pašvaldība savā administratīvajā teritorijā ir atbildīga par ielu izbūvi un uzturēšanu, tāpēc aicina atbalstīt.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 9 (I.Ančāns, E.Krūmiņš, L.Loskutova, G.Truksnis, M.Vorobjova, V.Maksimovs, R.Munkevics, Dz.Homka, M.Dzenītis), „pret” – nav, „atturas” – 6 (A.Tampe, A.Ābelītis, J.Visockis, Z.Starks, I.Blaua, Dz.Hirša)), nolēma pieņemt lēmumu par Rīgas pilsētas pašvaldībai piederošu zemesgabalu Buļļupes iela 1201, Jūrmalā, Kleistes ielā 1304, Jūrmalā, Baltās kāpas ielā 1304, Jūrmalā, Baltās kāpas ielā 1201, Jūrmalā, Kantora iela 1201, Jūrmalā pārņemšanu Jūrmalas pilsētas pašvaldības īpašumā.

58. Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2009.gada 23.aprīļa lēmumā Nr.308 „Par adreses noteikšanu telpu grupām Jūrmalā, Dzirnavu ielā 48A” (lēmums Nr.565)

Ziņotājs:

A.Deičmane

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 15 (I.Ančāns, E.Krūmiņš, L.Loskutova, G.Truksnis, M.Vorobjova, V.Maksimovs, R.Munkevics, J.Visockis, Dz.Homka, A.Tampe, A.Ābelītis, Z.Starks, I.Blaua, M.Dzenītis, Dz.Hirša), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu „Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2009.gada 23.aprīļa lēmumā Nr.308 „Par adreses noteikšanu telpu grupām Jūrmalā, Dzirnavu ielā 48A.””

59. Par objekta privatizācijas pabeigšanu (lēmums Nr.566)

Ziņotājs:

G.Jubele

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 15 (I.Ančāns, E.Krūmiņš, L.Loskutova, G.Truksnis, M.Vorobjova, V.Maksimovs, R.Munkevics, J.Visockis, Dz.Homka, A.Tampe, A.Ābelītis, Z.Starks, I.Blaua, M.Dzenītis, Dz.Hirša), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par objekta privatizācijas pabeigšanu.

60. Par nekustamā īpašuma Tirgus ielā 8B, Jūrmalā pirkumu (lēmums Nr.567)

Ziņotājs:

G.Jubele

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 15 (I.Ančāns, E.Krūmiņš, L.Loskutova, G.Truksnis, M.Vorobjova, V.Maksimovs, R.Munkevics, J.Visockis, Dz.Homka, A.Tampe, A.Ābelītis, Z.Starks, I.Blaua, M.Dzenītis, Dz.Hirša), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par nekustamā īpašuma Tirgus ielā 8B, Jūrmalā pirkumu.

61. Par nekustamā īpašuma Jūrmalā, Baznīcas ielā 2A iznomāšanu (lēmums Nr.568)

Ziņotājs:

G.Jubele

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 15 (I.Ančāns, E.Krūmiņš, L.Loskutova, G.Truksnis, M.Vorobjova, V.Maksimovs, R.Munkevics, J.Visockis, Dz.Homka, A.Tampe, A.Ābelītis, Z.Starks, I.Blaua, M.Dzenītis, Dz.Hirša), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par nekustamā īpašuma Jūrmalā, Baznīcas ielā 2A iznomāšanu.

62. Par zemesgabala Jūrmalā, Aizputes ielā 11 daļas nomas līguma noslēgšanu ar A.F. (lēmums Nr.569)

Ziņotājs:

G.Jubele

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 15 (I.Ančāns, E.Krūmiņš, L.Loskutova, G.Truksnis, M.Vorobjova, V.Maksimovs, R.Munkevics, J.Visockis, Dz.Homka, A.Tampe, A.Ābelītis, Z.Starks, I.Blaua, M.Dzenītis, Dz.Hirša), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par zemesgabala Jūrmalā, Aizputes ielā 11 daļas nomas līguma noslēgšanu ar A.F.

63. Par zemesgabala Jūrmalā, Dzintari 7816 daļas nomas līguma noslēgšanu ar L.Č. (lēmums Nr.570)

Ziņotājs:

G.Jubele

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 15 (I.Ančāns, E.Krūmiņš, L.Loskutova, G.Truksnis, M.Vorobjova, V.Maksimovs, R.Munkevics, J.Visockis, Dz.Homka, A.Tampe, A.Ābelītis, Z.Starks, I.Blaua, M.Dzenītis, Dz.Hirša), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par zemesgabala Jūrmalā, Dzintari 7816 daļas nomas līguma noslēgšanu ar L.Č.

64. Par zemesgabala Jūrmalā, Dubultu prospekts 2526 daļas nomas līguma noslēgšanu ar sabiedrību ar ierobežotu atbildību „Decoline” (lēmums Nr.571)

Ziņotājs:

G.Jubele

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 14 (I.Ančāns, E.Krūmiņš, L.Loskutova, G.Truksnis, M.Vorobjova, V.Maksimovs, R.Munkevics, J.Visockis, Dz.Homka, A.Tampe, A.Ābelītis, Z.Starks, M.Dzenītis, Dz.Hirša), „pret” – nav, „atturas” – 1 (I.Blaua)), nolēma pieņemt lēmumu par zemesgabala Jūrmalā, Dubultu prospekts 2526 daļas nomas līguma noslēgšanu ar sabiedrību ar ierobežotu atbildību „Decoline”.

65. Par zemesgabala Jūrmalā, Kolkas ielā 2 daļas nomāšanu no D.K. (lēmums Nr.572)

66. Par zemesgabala Jūrmalā, Kolkas ielā 2 daļas nomāšanu no O.G. (lēmums Nr.573)

67. Par zemesgabala Jūrmalā, Kolkas ielā 2 daļas nomāšanu no A.P. (Nr.574)

68. Par zemesgabala Jūrmalā, Kolkas ielā 2 daļas nomāšanu no G.L. (lēmums Nr.575)

Ziņotājs:

G.Jubele – deputātiem ir iesniegts alternatīvs lēmuma projekts, kas tika sagatavots pēc Finanšu komitejas, ņemot vērā Finanšu komitejā lemto.

Izsakās:

G.L. nepiekrīt lietošanas kārtībai, jo sadalot lietošanu pastāv iespēja, ka zemesgabals var tikt sadalīts reāli.

D.K. – nepiekrīt lietošanas kārtības līgumam, uzskata, ka par to vēl būtu jārunā un atsevišķi jāvienojas.

G.L. – šāda lietošanas kārtība būs saistoša arī nākamajam īpašniekam, ja dome nolems savu daļu pārdot.

G.Truksnis – līgumā iekļaut punktu, kas nosaka, ka lietošanas kārtība zaudē spēku mainoties zemesgabala īpašniekiem.

Saskaņā ar 2010.gada 4.februāra saistošo noteikumu Nr.6 „Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums” 115.punktu, ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmumu projektiem („par” – 14 (I.Ančāns, E.Krūmiņš, L.Loskutova, G.Truksnis, M.Vorobjova, V.Maksimovs, J.Visockis, Dz.Homka, A.Tampe, A.Ābelītis, Z.Starks, I.Blaua, M.Dzenītis, Dz.Hirša), „pret” – nav, „atturas” – 1 (R.Munkevics)), nolēma pieņemt:

1. Lēmumu par zemesgabala Jūrmalā, Kolkas ielā 2 daļas nomāšanu no D.K.

2. Lēmumu par zemesgabala Jūrmalā, Kolkas ielā 2 daļas nomāšanu no O.G.

3. Lēmumu par zemesgabala Jūrmalā, Kolkas ielā 2 daļas nomāšanu no A.P.

4. Lēmumu par zemesgabala Jūrmalā, Kolkas ielā 2 daļas nomāšanu no G.L.

69. Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2001.gada 19.decembra lēmumā Nr.799 „Par pašvaldības nekustamo īpašumu nodošanu apsaimniekošanā” (lēmums Nr.576)

Ziņotājs:

G.Jubele:

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 15 (I.Ančāns, E.Krūmiņš, L.Loskutova, G.Truksnis, M.Vorobjova, V.Maksimovs, R.Munkevics, J.Visockis, Dz.Homka, A.Tampe, A.Ābelītis, Z.Starks, I.Blaua, M.Dzenītis, Dz.Hirša), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu „Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2001.gada 19.decembra lēmumā Nr.799 „Par pašvaldības nekustamo īpašumu nodošanu apsaimniekošanā.””

Sēde slēgta 16.00

Nākamā kārtējā domes sēde notiks 2012.gada 1.novembrī plkst.10.00.

Sēdes vadītājs

G.Truksnis

Sēdes protokolētāja

L.Zalkovska

2012.gada 15.oktobrī


Lejupielāde: DOC un PDF