Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2012.gada 11.oktobrīNr. 520

protokols Nr. 17, 2. punkts

Par Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestādes
„Lācītis” vadītāja amatu

Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma ,,Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 9.punktu, Izglītības likuma 17.panta trešās daļas 2.punktu, Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 28.janvāra nolikuma Nr.7 ,,Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestādes „Lācītis” nolikums” VI nodaļas 36.punktu, Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 24.septembra protokolu Nr.2 par konkursa uz vakantajām Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestādes „Pienenīte”, Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestādes „Lācītis”, Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestādes „Zvaniņš” vadītāju amatiem II un III kārtu, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Apstiprināt Vizmas KLĀSONES kandidatūru Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestādes „Lācītis” vadītāja amatam.

2. Noteikt, ka Vizma KLĀSONE ir iecelta amatā par Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestādes „Lācītis” vadītāju ar brīdi, kad saņemts Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministrijas saskaņojums.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Lejupielāde: DOC un PDF