Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2012.gada 11.oktobrīNr. 521

protokols Nr. 17, 3. punkts

Par Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestādes
„Zvaniņš” vadītāja amatu

Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma ,,Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 9.punktu, Izglītības likuma 17.panta trešās daļas 2.punktu, Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 28.janvāra nolikuma Nr.13 ,,Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestādes „Zvaniņš” nolikums” VI nodaļas 34.punktu, Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 24.septembra protokolu Nr.2 par konkursa uz vakantajām Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestādes „Pienenīte”, Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestādes „Lācītis”, Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestādes „Zvaniņš” vadītāju amatiem II un III kārtu, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Apstiprināt Ilonas PĀVULES-VĪTOLAS kandidatūru Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestādes „Zvaniņš” vadītāja amatam.

2. Uzdot Ilonai PĀVULEI-VĪTOLAI veikt Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestādes „Zvaniņš” vadītāja pienākumus ar 2012.gada 24.oktobri.

3. Noteikt, ka Ilona PĀVULE-VĪTOLA ir iecelta amatā par Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestādes „Zvaniņš” vadītāju ar brīdi, kad saņemts Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministrijas saskaņojums.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Lejupielāde: DOC un PDF