Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2012.gada 11.oktobrīNr. 522

protokols Nr. 17, 6. punkts

Par Memoranda par sadraudzības pilsētām noslēgšanu
starp Jūrmalu un Ašdodu (Izraēla)

Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 12.pantu un, ņemot vērā Ašdodas pašvaldības ieinteresētību noslēgt sadarbības līgumu, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Atbalstīt Memoranda par sadraudzības pilsētām noslēgšanu starp Jūrmalas pilsētas domi un Ašdodas pašvaldību, ar mērķi turpmāk attīstīt savstarpēji izdevīgu sadarbību un veicināt draudzīgu partnerību starp abām pilsētām saskaņā ar Memoranda projektu pielikumā.

2. Jūrmalas domes priekšsēdētājam G.Truksnim parakstīt Memorandu par sadraudzības pilsētām starp Jūrmalu un Ašdodu.

3. Jūrmalas pilsētas domes Tūrisma un ārējo sakaru nodaļai Memorandā paredzēto aktivitāšu koordinēšanu.

Priekšsēdētājs

G.TruksnisPielikums apstiprināts ar Jūrmalas pilsētas domes

2012.gada 11.oktobra lēmumu Nr.522

(protokols Nr.17, 6.punkts)

Memorands par sadraudzību starp pilsētām Jūrmala (Latvijas Republika) un Ašdoda (Izraēla)

Vēloties paplašināt savstarpējo sapratni starp kultūrām, Jūrmalas mērs (Latvijas Republika) un Ašdodas mērs (Izraēla) paraksta sekojošo memorandu, lai nodibinātu savstarpējas sadraudzības pilsētu attiecības.

Abas pilsētas vienojas attīstīt miermīlīgu sadarbību starp Jūrmalas un Ašdodas iedzīvotājiem, balstītu uz toleranci un savstarpējo sapratni.

Jūrmalas un Ašdodas pilsētas aktīvi attīstīs draudzīgās attiecības un plaši atbalstīs kontaktus starp iedzīvotājiem. Abas puses vienojas aktīvi līdzdarboties kultūras apmaiņā un atbalstīt sadarbību sekojošās sfērās:

1. Balstoties uz vienlīdzības un abpusējās intereses principiem, abas puses realizēs apmaiņu un sadarbību starp pilsētām tūrismā, kūrortu, ekonomikas un tirdzniecības, zinātnes un tehnoloģijas, mākslas un kultūras, izglītības un sporta, veselības, jaunatnes lietu jomās ar mērķi veicināt pilsētu labklājību un attīstību.

2. Viss augstāk minētais tiek īstenots saskaņā ar Izraēlas valsts un Latvijas Republikas likumdošanu, kā arī pamatojoties uz Jūrmalas pilsētas domes un Ašdodas pašvaldības normatīviem aktiem.

3. Viss augstāk minētais tiek īstenots saskaņā ar pašvaldību budžetiem.

4. Lai nodrošinātu konsultācijas, informācijas apmaiņu un sadarbību kopīgos projektos, regulāri tiks uzturēti kontakti starp pilsētu vadību un iesaistītajām nodaļām.

5. Memorands stājas spēkā tā parakstīšanas dienā.

6. Memorands tiek parakstīts 2012. gada 17. oktobrī Ašdodā latviešu, angļu valodās un ivritā, katrai valodai ir vienāds juridisks spēks.

_______________________ ________________________
Gatis Truksnis Yehiel Lasri
Jūrmalas mērs Ašdodas mērs
Latvijas Republika Izraēlas Valsts

Lejupielāde: DOC un PDF