Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2012.gada 11.oktobrīNr. 529

protokols Nr. 17, 14. punkts

Par Jūrmalas pilsētas pašvaldībai piederošo
sabiedrības ar ierobežotu atbildību „SPORTREHS”
kapitāla daļu pārdošanu

Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, 21.panta pirmās daļas 27.punktu, likuma „Par valsts un pašvaldību kapitāla daļām un kapitālsabiedrībām” 118.panta otro daļu, ņemot vērā to, ka sabiedrības ar ierobežotu atbildību „SPORTREHS” veic komercdarbību, kas nav saistīta ar pašvaldības autonomo funkciju īstenošanai nepieciešamo pārvaldes uzdevumu veikšanu un pakalpojumu sniegšanu, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Pārdot visas pašvaldībai piederošās sabiedrības ar ierobežotu atbildību „SPORTREHS” (reģistrācijas Nr.40003557650) kapitāla daļas saskaņā ar pārdošanas noteikumiem, kurus apstiprina ar Jūrmalas pilsētas domes lēmumu.

2. Jūrmalas pilsētas domes Pašvaldības īpašumu pārvaldīšanas nodaļai divu mēnešu laikā sagatavot un iesniegt Jūrmalas pilsētas domei lēmuma 1.punktā minētos kapitāla daļu pārdošanas noteikumus.

3. Lēmuma izpildi kontrolēt Jūrmalas pilsētas domes izpilddirektoram.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Lejupielāde: DOC un PDF