Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2012.gada 11.oktobrīNr. 534

protokols Nr. 17, 22. punkts

Par dalību Eiropas Savienības Mūžizglītības programmā „Comenius”

Saskaņā ar 2012.gada 11.jūlija Valsts izglītības attīstības aģentūras lēmumu Nr.8.2.-1/7505 par finansējuma piešķiršanu Eiropas Savienības Mūžizglītības programmas „Comenius” apakšprogrammas daudzpusējās partnerības projektam „Dream Do Decide”, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Atbalstīt Jūrmalas pilsētas Jaundubultu vidusskolas dalību Eiropas Savienības Mūžizglītības programmas „Comenius” apakšprogrammā, Comenius skolu daudzpusējā partnerība ar projektu „Dream Do Decide.”

2. Noteikt projekta kopējās izmaksas 14 758.88 LVL (21 000 EUR), kas tiek segtas no Eiropas Savienības Mūžizglītības programmas līdzekļiem, saskaņā ar pielikumu.

3. Projekta priekšfinansējumu 20% apmērā no kopējās summas 2 951.78 LVL (4 200 EUR.), saskaņā ar pielikumu, segt no Jūrmalas pilsētas domes 2014.gada budžeta.

4. Jūrmalas pilsētas Jaundubultu vidusskolai nodrošināt projekta ieviešanu, par projekta norises gaitu informējot Jūrmalas pilsētas domes Ekonomikas un attīstības nodaļu.

Priekšsēdētājs

G.TruksnisPielikums apstiprināts ar Jūrmalas pilsētas domes

2012.gada 11.oktobra lēmumu Nr.534

(protokols Nr.17, 22.punkts)

Projekta finansēšanas plāns

Projekta īstenotājs

Jūrmalas pilsētas Jaundubultu vidusskola

Projekta nosaukums

Dream Do Decide

Funkcionālās klasifikācijas kods

09.210.

Kopējais projekta finansējums saskaņā ar līgumu:

14 758.88 LVLV (EUR 21 000)

Pozīcija / gads

2011.gada izpilde

2012

2013

2014

2015

1.ceturksnis

2.ceturksnis

3.ceturksnis

4.ceturksnis

Kopā

IEŅĒMUMI kopā

0

0

0

0

11 807

11 807

10 183

7 443

0

Atlikums gada (perioda) sākumā, t.sk.

0

0

0

0

0

0

10 183

1 539

0

no pašvaldības budžeta

0

0

0

0

0

0

0

0

0

no valsts budžeta

0

0

0

0

0

0

0

0

no ES fonda

0

0

0

0

0

0

0

0

0

no ārvalstu finanšu palīdzības

0

0

0

0

0

0

10 183

1 539

0

Priekšfinansējums no pašvaldības budžeta

0

0

0

0

0

0

2 952

0

Līdzfinansējums no pašvaldības budžeta

0

0

0

0

0

0

Pašvaldības budžeta līdzekļi neattiecināmo izmaksu veikšanai

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Pašvaldību no valsts budžeta iestādēm saņemtie transferti ES politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansētajiem projektiem (18.6.3.0.)

0

0

0

0

11 807

11 807

0

2 952

Ieņēmumi no citu valstu finanšu palīdzības programmu īstenošanas (21.1.9.2.)

0

0

0

0

0

Citi iepriekš neklasificētie pašu ieņēmumi (21.4.2.0.)

0

0

0

0

0

0

0

0

Pašvaldību saņemtie transferti no citām pašvaldībām (19.2.0.0.)

0

0

0

0

0

0

0

0

Pašvaldību saņemtie valsts budžeta transferti noteiktam mērķim (18.6.2.0.)

0

0

0

0

0

0

0

0

IZDEVUMI kopā

0

0

0

0

1 624

1 624

8 644

4 491


Lejupielāde: DOC un PDF