Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2012.gada 11.oktobrīNr. 537

protokols Nr. 17, 28. punkts

Par atļauju izsniegšanu būvju nojaukšanai
Jūrmalā, Jūras ielā 1

Pamatojoties uz sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Jūras sēta” (vienotais reģistrācijas kods 40003711924) pilnvarotās personas P.K. (personas kods ***) 2012.gada 7.augusta iesniegumu Nr.1.2-1/2996 ar lūgumu atļaut nojaukt pamatceltni Nr.001 (būves kadastra apzīmējums 1300 009 1301 001) Jūrmalā, Jūras ielā 1, Jūrmalas pilsētas domes Ēku un būvju tehniskā stāvokļa novērtēšanas komisijas (turpmāk tekstā Komisija) 2012.gada 7.augusta sēdes dienas kārtībā tika iekļauts jautājums par atļaujas izsniegšanu šīs būves nojaukšanai.

Komisija izskatīja iesniegumu un tam pievienotos dokumentus: tehniskās inventarizācijas lieta, zemesgrāmatas nodalījuma noraksts Nr.3029, būvju fotofiksācijas, apbūves plāns, zemes robežu plāns, ēkas arhitektoniskais novērtējums, pilnvara.

Komisija, ņemot vērā nekustamā īpašuma īpašnieka izteikto vēlēšanos, vienbalsīgi pieņēma atzinumu – atļaut nojaukt būves.

Pamatojoties uz VKPAI atzinumu Nr.11-06/1910 un Jūrmalas pilsētas Teritorijas plānojuma II sējuma „Jūrmalas pilsētas teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi (būvnoteikumi)” Pielikuma Nr.2 septītās nodaļas prasībām un Jūrmalas pilsētas ēku un būvju tehniskā stāvokļa novērtēšanas komisijas 2012.gada 7. augusta protokolu Nr.08, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Īpašniekam sabiedrībai ar ierobežotu atbildību „Jūras sēta” (vienotais reģistrācijas kods 40003711924) atļaut nojaukt pamatceltni Nr.001 (būves kadastra apzīmējums 1300 009 1301 001) Jūrmalā, Jūras ielā 1.

2. Saskaņā ar Latvijas Republikas Būvniecības likuma 31.panta 5.daļu būves nojaukšana veicama Vispārīgajos būvnoteikumos paredzētajā kārtībā saskaņā ar akceptēto būvprojektu.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Lejupielāde: DOC un PDF