Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2012.gada 11.oktobrīNr. 538

protokols Nr. 17, 29. punkts

Par atļauju izsniegšanu būvju nojaukšanai
Jūrmalā, Jūras ielā 23/25

Pamatojoties uz sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Baltic Hotel Group” (vienotais reģistrācijas kods 40003072918) 2012.gada 4.jūnija iesniegumu Nr.1.2-1/2041 ar lūgumu atļaut nojaukt noliktavas ēku Nr.011 (būves kadastra apzīmējums 1300 009 1405 011) Jūrmalā, Jūras ielā 23/25, Jūrmalas pilsētas domes Ēku un būvju tehniskā stāvokļa novērtēšanas komisijas (turpmāk tekstā Komisija) 2012.gada 5.jūnija sēdes dienas kārtībā tika iekļauts jautājums par atļaujas izsniegšanu šīs būves nojaukšanai.

Komisija izskatīja iesniegumu un tam pievienotos dokumentus: tehniskās inventarizācijas lieta, zemesgrāmatas nodalījuma noraksts Nr.100000041402, būvju fotofiksācijas, apbūves plāns, zemes robežu plāns, ēkas arhitektoniskais novērtējums.

Komisija, ņemot vērā nekustamā īpašuma īpašnieka izteikto vēlēšanos, vienbalsīgi pieņēma atzinumu – atļaut nojaukt būvi.

Pamatojoties uz VKPAI atzinumu Nr.11-06/1454 un Jūrmalas pilsētas Teritorijas plānojuma II sējuma „Jūrmalas pilsētas teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi (būvnoteikumi)” Pielikuma Nr.2 septītās nodaļas prasībām un Jūrmalas pilsētas Ēku un būvju tehniskā stāvokļa novērtēšanas komisijas 2012.gada 5.jūnija protokolu Nr.06, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Īpašniekam sabiedrībai ar ierobežotu atbildību „Baltic Hotel Group” (vienotais reģistrācijas kods 40003072918) atļaut nojaukt noliktavas ēku Nr.011 (būves kadastra apzīmējums 1300 009 1405 011) Jūrmalā, Jūras ielā 23/25.

2. Saskaņā ar Latvijas Republikas Būvniecības likuma 31.panta 5.daļu būves nojaukšana veicama Vispārīgajos būvnoteikumos paredzētajā kārtībā saskaņā ar akceptēto būvprojektu.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Lejupielāde: DOC un PDF