Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2012.gada 11.oktobrīNr. 539

protokols Nr. 17, 30. punkts

Par atļauju izsniegšanu būvju nojaukšanai
Jūrmalā, Kapteiņa Zolta ielā 113

Pamatojoties uz sabiedrības ar ierobežotu atbildību „LATECTUS” (vienotais reģistrācijas kods 40103213378) pilnvarotā pārvaldnieka sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Baltic Property Trust Asset Management” (vienotais reģistrācijas kods 40003674473) 2012.gada 8.augusta iesniegumu Nr.1.2-1/2961 ar lūgumu atļaut nojaukt dzīvojamo ēku Nr.001 (būves kadastra apzīmējums 1300 019 3304 001) un saimniecības ēku Nr.002 (būves kadastra apzīmējums 1300 019 3304 002) Jūrmalā, Kapteiņa Zolta ielā 113, Jūrmalas pilsētas domes Ēku un būvju tehniskā stāvokļa novērtēšanas komisijas (turpmāk tekstā Komisija) 2012.gada 07.augusta sēdes dienas kārtībā tika iekļauts jautājums par atļaujas izsniegšanu šo būvju nojaukšanai.

Komisija izskatīja iesniegumu un tam pievienotos dokumentus: tehniskās inventarizācijas lieta, zemesgrāmatas nodalījuma noraksts Nr.5517, būvju fotofiksācijas, apbūves plāns, zemes robežu plāns, ēkas arhitektoniskais novērtējums, dzīvokļu nodaļas izziņa, pilnvaras, akts par ugunsgrēku.

Komisija, ņemot vērā nekustamā īpašuma īpašnieka izteikto vēlēšanos, vienbalsīgi pieņēma atzinumu – atļaut nojaukt būves.

Pamatojoties uz VKPAI atzinumu Nr.11-06/1910 un Jūrmalas pilsētas Teritorijas plānojuma II sējuma „Jūrmalas pilsētas teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi (būvnoteikumi)” Pielikuma Nr.2 septītās nodaļas prasībām un Jūrmalas pilsētas domes Ēku un būvju tehniskā stāvokļa novērtēšanas komisijas 2012.gada 7.augusta protokolu Nr.08, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Īpašniekam sabiedrībai ar ierobežotu atbildību „LATECTUS” (vienotais reģistrācijas kods 40103213378) atļaut nojaukt dzīvojamo ēku Nr.001 (būves kadastra apzīmējums 1300 019 3304 001) un saimniecības ēku Nr.002 (būves kadastra apzīmējums 1300 019 3304 002) Jūrmalā, Kapteiņa Zolta ielā 113.

2. Saskaņā ar Latvijas Republikas Būvniecības likuma 31.panta 5.daļu būves nojaukšana veicama Vispārīgajos būvnoteikumos paredzētajā kārtībā saskaņā ar akceptēto būvprojektu.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Lejupielāde: DOC un PDF