Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2012.gada 11.oktobrīNr. 540

protokols Nr. 17, 31. punkts

Par atļauju izsniegšanu būves nojaukšanai
Jūrmalā, Kļavu ielā 14

Pamatojoties uz sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Jūrmalas Madara”, vienotais reģistrācijas numurs 52802000631, (turpmāk tekstā – Iesniedzējs) 2012.gada 18.jūnija iesniegumu (lietas Nr.1.2-1/2279) ar lūgumu atļaut nojaukt būvi ar kadastra apzīmējumu 1300 010 2525 001 Jūrmalā, Kļavu ielā 14, Jūrmalas pilsētas domes Ēku un būvju tehniskā stāvokļa novērtēšanas komisijas (turpmāk tekstā - Komisija) 2012.gada 3.jūlija sēdē tika izskatīts jautājums par atļaujas izsniegšanu minētās būves nojaukšanai.

[1] Komisija izskatīja iesniegumu un tam pievienotos dokumentus un ir konstatēti sekojoši fakti lēmuma pieņemšanai par atļauju izsniegšanu būves nojaukšanai Kļavu ielā 14, Jūrmalā.

[1.1] Saskaņā ar Jūrmalas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumu Nr.100000141071, nekustamais īpašums Kļavu ielā 14, Jūrmalā sastāv no zemes gabala ar kadastra apzīmējumu 1300 010 2525, īpašnieks: Jūrmalas pilsētas pašvaldība, vienotais reģistrācijas numurs 90000056357. Nodalījuma III.daļas 1.iedaļas ierakstā Nr.2.1. nostiprināta nomas tiesība uz zemes gabalu līdz 2012.gada 6.novembrim. Pamats: 2004.gada 3.augusta Zemes nomas līgums Nr.1.1-16.3/735. Nomnieks: F.B. Jūrmalas pilsētas individuālais uzņēmums „Madara”, vienotais reģistrācijas numurs 52802000631.

[1.2] 2004.gada 4.oktobrī starp Jūrmalas pilsētas domi un F.B. Jūrmalas pilsētas individuālais uzņēmums „Madara”, vienotais reģistrācijas numurs 52802000631, noslēgta Vienošanās Nr.1.1-16.3/855 par grozījumiem 2004.gada 3.augusta līgumā Nr.1.1-16.3/735 (turpmāk tekstā – Vienošanās). Saskaņā ar Vienošanos zemes gabala ar kadastra apzīmējumu 1300 010 2525 Kļavu ielā 14, Jūrmalā nomas termiņš ir 2014.gada 6.novembris.

[1.3] Saskaņā ar Valsts zemes dienesta 2004.gada 23.augusta izziņu par nekustamā īpašuma piederību un sastāvu, būves ar kadastra apzīmējumu 1300 010 2525 001 Jūrmalā, Kļavu ielā 14 tiesiskais valdītājs ir F.B. Jūrmalas pilsētas individuālais uzņēmums „Madara”, vienotais reģistrācijas numurs 52802000631.

Ar Latvijas Republikas Tieslietu Ministrijas Uzņēmumu reģistra 2005.gada 9.marta lēmumu ir reģistrētas izmaiņas par F.B. Jūrmalas pilsētas individuālais uzņēmuma „Madara”, vienotais reģistrācijas numurs 52802000631, izslēgšanu no uzņēmumu reģistra un sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Jūrmalas Madara”, vienotais reģistrācijas numurs 52802000631, ierakstīšanu komercreģistrā.

Saskaņā ar 2012.gada 28.maija Izlīgumu sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Jūrmalas Madara”, vienotais reģistrācijas numurs 52802000631, pārņem arī sabiedrību ar ierobežotu atbildību „SO-HO”, vienotais reģistrācijas numurs 40003820383, tiesības un pienākumus saistībā ar būvē ar kadastra apzīmējumu 1300 010 2525 001 Jūrmalā, Kļavu ielā 14, būvniecības procesā veiktajiem ieguldījumiem.

Tātad saskaņā ar lietā esošajiem dokumentiem būves ar kadastra apzīmējumu 1300 010 2525 001 Jūrmalā, Kļavu ielā 14, Jūrmalas tiesiskais valdītājs ir sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Jūrmalas Madara”, vienotais reģistrācijas numurs 52802000631.

[2] Jūrmalas pilsētas dome, novērtējusi lietas apstākļus un iesniegumā minētos arguments, secina, ka pieņemams lēmums par atļauju izsniegšanu būves nojaukšanai Kļavu ielā 14, Jūrmalā.

[2.1] Saskaņā ar Latvijas Republikas Būvniecības likuma 11.panta pirmo un otro daļu, zemes gabalu var apbūvēt tā īpašnieks vai cita persona, kas noslēgusi līgumu ar attiecīgā zemes gabala īpašnieku un zemesgabalu drīkst apbūvēt, ja tā apbūve nav pretrunā ar teritorijas plānojumu.

Konkrētajā lietā sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Jūrmalas Madara”, vienotais reģistrācijas numurs 52802000631, ir zemes gabala Kļavu ielā 14, Jūrmalā nomnieks.

[2.2] Saskaņā ar Latvijas Republikas Ministru kabineta 1997.gada 1.aprīļa noteikumu Nr.112 „Vispārīgie būvnoteikumi” 31.punktu, būvniecību var ierosināt nekustamā īpašuma īpašnieks, valdītājs, nomnieks, lietotājs vai to pilnvarota persona (projekta vadītājs), kā arī enerģētikas un elektronisko sakaru reglamentējošos normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos – energoapgādes komersants, elektronisko sakaru komersants vai to pilnvarota persona.

Konkrētajā lietā Iesniedzējs ir būves ar kadastra apzīmējumu 1300 010 2525 001 Jūrmalā, Kļavu ielā 14, Jūrmalas tiesiskais valdītājs.

Pamatojoties uz VKPAI atzinumu un Jūrmalas pilsētas Teritorijas plānojuma II sējuma „Jūrmalas pilsētas teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi (būvnoteikumi)” Pielikuma Nr.2 septītās nodaļas prasībām un Jūrmalas pilsētas ēku un būvju tehniskā stāvokļa novērtēšanas komisijas 2012.gada 3.jūlija protokolu Nr.07 un Latvijas Republikas Ministru kabineta 1997.gada 1.aprīļa noteikumu Nr.112 „Vispārīgie būvnoteikumi” 31. punktu, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Tiesiskajam valdītājam sabiedrībai ar ierobežotu atbildību „Jūrmalas Madara” (vienotais reģistrācijas numurs 52802000631) atļaut nojaukt būvi ar kadastra apzīmējumu 1300 010 2525 001 Jūrmalā, Kļavu ielā 14.

2. Saskaņā ar Latvijas Republikas Būvniecības likuma 31.panta 5.daļu būves nojaukšana veicama Vispārīgajos būvnoteikumos paredzētajā kārtībā saskaņā ar akceptēto būvprojektu.

Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Rīgā, Antonijas ielā 6 viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Lejupielāde: DOC un PDF