Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2012.gada 11.oktobrīNr. 541

protokols Nr. 17, 32. punkts

Par atļauju izsniegšanu būvju nojaukšanai
Jūrmalā, Ozolu ielā 15

Pamatojoties uz J.Č. (personas kods ***) 2012.gada 31.jūlija iesniegumu Nr.1.2-1/2853 ar lūgumu atļaut nojaukt dzīvojamo ēku Nr.001 (būves kadastra apzīmējums 1300 014 5802 001) Jūrmalā, Ozolu ielā 15, Jūrmalas pilsētas domes Ēku un būvju tehniskā stāvokļa novērtēšanas komisijas (turpmāk tekstā Komisija) 2012.gada 7.augusta sēdes dienas kārtībā tika iekļauts jautājums par atļaujas izsniegšanu šīs būves nojaukšanai.

Komisija izskatīja iesniegumu un tam pievienotos dokumentus: tehniskās inventarizācijas lieta, zemesgrāmatas nodalījuma noraksts Nr.1186, būvju fotofiksācijas, apbūves plāns, zemes robežu plāns, ēkas arhitektoniskais novērtējums, dzīvokļu nodaļas izziņa, pilnvara.

Komisija, ņemot vērā nekustamā īpašuma īpašnieka izteikto vēlēšanos, vienbalsīgi pieņēma atzinumu – atļaut nojaukt būvi.

Pamatojoties uz VKPAI atzinumu Nr.11-06/1910 un Jūrmalas pilsētas Teritorijas plānojuma II sējuma „Jūrmalas pilsētas teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi (būvnoteikumi)” Pielikuma Nr.2 septītās nodaļas prasībām un Jūrmalas pilsētas Ēku un būvju tehniskā stāvokļa novērtēšanas komisijas 2012.gada 7. augusta protokolu Nr.08, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Īpašniekam J.Č. (personas kods ***) atļaut nojaukt dzīvojamo ēku Nr.001 (būves kadastra apzīmējums 1300 014 5802 001) Jūrmalā, Ozolu ielā 15.

2. Saskaņā ar Latvijas Republikas Būvniecības likuma 31.panta 5.daļu būves nojaukšana veicama Vispārīgajos būvnoteikumos paredzētajā kārtībā saskaņā ar akceptēto būvprojektu.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Lejupielāde: DOC un PDF