Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2012.gada 11.oktobrīNr. 543

protokols Nr. 17, 34. punkts

Par ēku un būvju nojaukšanu
Jūrmalā, Kolkas ielā 2

Izskatot Jūrmalas pilsētas domes sabiedrības 2012.gada 21.septembrī iesniegto iesniegumu Nr.1.1-33/4675 ar lūgumu atļaut nojaukt ēkas un būves Kolkas ielā 2, Jūrmalā.

Jūrmalas pilsētas dome (turpmāk tekstā – Dome), lai nodrošinātu Jūrmalas pilsētas iedzīvotājiem un tās viesiem drošu un sakārtotu pilsētvidi, aktīvi risina jautājumus par Jūrmalas pilsētā esošo nekustamo īpašumu sakārtošanu un uzturēšanu atbilstoši normatīvo aktu prasībām.

[1] Dome 2012.gada 21.septembrī iesniedza iesniegumu (lietas Nr.1.1-33/4675 ar lūgumu atļaut nojaukt avārijas stāvoklī esošās ēkas un būves ar kadastra apzīmējumiem 1300 025 1108 001, 1300 025 1108 002. 1300 025 1108 003, 1300 025 1108 004, 1300 025 1108 005, 1300 025 1108 006, 1300 025 1108 007,1300 025 1108 008,1300 025 1108 009, 1300 025 1108 059, 1300 025 1108 061, 1300 025 1108 063, 1300 025 1108 064, 1300 025 1108 066, 1300 025 1108 067, 1300 025 1108 068, 1300 025 1108 069, 1300 025 1108 070, 1300 025 1108 071, 1300 025 1108 072 un 1300 025 1108 073 Jūrmalā, Kolkas ielā 2 (turpmāk tekstā arī – Būves). Lūgums pamatots ar sertificēta būvinženiera Ulda Šulca, būvprakses sertifikāta Nr.20-4892 ēku tehniskās apsekošanas atzinumu. Atzinumā ir norādīts, ka Būvju nesošo konstrukciju bojājumi, kas tika konstatēti iepriekšējā apsekojuma laikā, termisku (iepriekšējās ziemas zemās temperatūras) faktoru, kā arī atmosfēras nokrišņu ietekmē progresējuši – pastiprinājusies dzelzsbetona elementu stiegrojuma un ieliekamo detaļu korozija, palielinājies plaisu atvērums mūra un karkasa elementos. Atzinumā secināts, ka Būves atrodas avārijas stāvoklī, radot apdraudējumu cilvēku veselībai un dzīvībai.

[2] Saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 55.panta otro daļu, iestādē ierosināta administratīvā lieta sakarā ar avārijas stāvoklī esošo Būvju Kolkas ielā 2, Jūrmalā nojaukšanu.

[3] Būvniecības likuma 7.panta pirmās daļas 4.punkts noteic, ka vietējo pašvaldību kompetencē ir kontrolēt kā būvniecības dalībnieki ievēro šā likuma un citu būvniecību reglamentējošo normatīvo aktu prasības, un nodrošināt būvniecības procesa tiesiskumu savā administratīvajā teritorijā.

Saskaņā ar Administratīvā procesa likuma prasībām pēc nepieciešamo faktu konstatēšanas un administratīvā procesa dalībnieku uzklausīšanas Jūrmalas pilsētas domei ir jāizvērtē lietas apstākļi un jāpieņem viens no lēmumiem:

1) par lietas izbeigšanu faktu trūkuma dēļ;

2) par lietas izbeigšanu sakarā ar to, ka administratīvā akta izdošana nav lietderīga – ja piemērojamā tiesību norma piešķir iestādei tā izdošanas izvēles tiesības;

3) par administratīvā akta izdošanu – ja piemērojamā tiesību norma paredz, ka administratīvais akts ir jāizdod vai arī piešķir iestādei izdošanas izvēles tiesības.

Konkrētajā gadījumā administratīvā lieta ir ierosināta pamatojoties Jūrmalas pilsētas domes, iesniegumu par avārijas stāvoklī esošo būvju nojaukšanu Kolas ielā 2, Jūrmalā un tātad piemērojamās tiesību normas ir Būvniecības likums un citi būvju uzturēšanu kārtībā regulējošie normatīvie akti.

Demokrātiskas valsts pamatprasība ir, ka attiecībām starp valsti un personu jābūt taisnīgām. Administratīvo tiesību piemērošanas uzdevums ir sabalansēt personas un sabiedrības intereses, radīt vislabāko līdzsvaru starp personas atsevišķo un sabiedrības kopīgo interešu ievērošanu, vienlaikus nodrošinot personu pret neattaisnotu viņa tiesību un leģitīmo interešu ierobežošanu.

Apsverot administratīvā akta izdošanas vai tā satura lietderību, iestādei jālemj arī par administratīvā akta nepieciešamību, lai sasniegtu leģitīmo mērķi; par administratīvā akta piemērotību attiecīgā mērķa sasniegšanai; par administratīvā akta atbilstību, salīdzinot personas tiesību aizskārumu un sabiedrības interešu aizskārumu un ņemot vērā, ka personas tiesību būtisku ierobežošanu var attaisnot tikai ievērojams sabiedrības ieguvums.

[4] Izvērtējot lietas apstākļus un uzklausot ierosinātās administratīvās lietas procesa dalībnieku viedokli un argumentus, kā arī piemērojot administratīvā procesa principus, Dome uzskata, ka pieņemams lēmums par būvju ar kadastra apzīmējumu 1300 025 1108 001, 1300 025 1108 002, 1300 025 1108 003, 1300 025 1108 004, 1300 025 1108 005, 1300 025 1108 006, 1300 025 1108 007, 1300 025 1108 008, 1300 025 1108 0059, 1300 025 1108 061, 1300 025 1108 063, 1300 025 1108 0064, 1300 025 1108 066, 1300 025 1108 067, 1300 025 1108 068, 1300 025 1108 069, 1300 025 1108 070, 1300 025 1108 071, 1300 025 1108 072 un 1300 025 1108 073 Jūrmalā, Kolkas ielā 2 nojaukšanu sekojošu iemeslu dēļ.

Pamatojoties uz Latvijas Republikas Civillikuma 1084.pantu katram būves īpašniekam, lai aizsargātu sabiedrisko drošību, jātur sava būve tādā stāvoklī, ka no tās nevar rasties kaitējums ne kaimiņiem, ne garāmgājējiem, ne arī tās lietotājiem. Ja būves īpašnieks vai valdītājs, pretēji attiecīgās varas pieprasījumam, nenovērš draudošās briesmas, tad attiecīgai iestādei, raugoties pēc apstākļiem, būve jāsaved kārtībā vai arī pavisam jānojauc uz īpašnieka rēķina.

Būvniecības likuma 31.pantā ir noteikts, ja būve ir pilnīgi vai daļēji sagruvusi vai nonākusi tādā stāvoklī, ka tās lietošana ir bīstama vai tā bojā ainavu, īpašniekam saskaņā ar attiecīgās pašvaldības lēmumu tā jāsaved kārtībā vai jānojauc atbilstoši Civillikuma 1084. panta noteikumiem.

Lietas materiāliem ir pievienots sertificēta būvinženiera atzinums pat to, ka Būves Kolkas ielā 2, Jūrmalā atrodas avārijas stāvoklī un tātad, saskaņā ar iepriekš minēto normatīvo aktu prasībām, īpašumam ir pienākums nojaukt minētās būves.

Atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajam, Jūrmalas pilsētas pašvaldībai ir jāizdod obligātais administratīvais akts un jāpieņem lēmums par avārijas stāvoklī esošo Būvju Kolkas ielā 2, Jūrmalā nojaukšanu.

[5] Lēmuma pieņemšanā ir piemērotas sekojošas tiesību normas: Latvijas Republikas Būvniecības likuma 2.panta trešā daļa, 3.pants, 7.panta pirmās daļas 4.punkts, 31.panta pirmā un ceturtā daļa, Civillikuma 1098.pants, Administratīvā procesa likuma 63.panta pirmās daļas 1.punkts.

Ņemot vērā augstāk minēto un pamatojoties uz Latvijas Republikas Administratīvā procesa likuma 1.panta trešo daļu, 5.,8.,9.pantu, 27.panta pirmo daļu, 62.panta pirmo daļu, 63.panta pirmās daļas 1.punktu, 79.panta pirmo daļu, Latvijas Republikas Civillikuma 1084.pantu, Būvniecības likuma 31.pantu, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Uzdot būvju Kolkas ielā 2, Jūrmalā īpašniekam Jūrmalas pilsētas domei līdz 2013.gada 11.oktobrim veikt būvju: administratīvā ēka (būves kadastra apzīmējums 1300 025 1108 001), viesnīcas korpusa (būves kadastra apzīmējums 1300 025 1108 002), viesnīcas korpusa (būves kadastra apzīmējums 1300 025 1108 003), viesnīcas korpusa (būves kadastra apzīmējums 1300 025 1108 004), viesnīcas korpusa (būves kadastra apzīmējums 1300 025 1108 005), viesnīcas korpusa (būves kadastra apzīmējums 1300 025 1108 006), viesnīcas korpusa (būves kadastra apzīmējums 1300 025 1108 007), viesnīcas korpusa (būves kadastra apzīmējums 1300 025 1108 008), viesnīcas korpusa (būves kadastra apzīmējums 1300 025 1108 059), ēdnīcas (būves kadastra apzīmējums 1300 025 1108 061), veikala (būves kadastra apzīmējums 1300 025 1108 063), garāžas (būves kadastra apzīmējums 1300 025 1108 064), viesnīcas korpusa (būves kadastra apzīmējums 1300 025 1108 066), viesnīcas korpusa (būves kadastra apzīmējums 1300 025 1108 067), viesnīcas korpusa (būves kadastra apzīmējums 1300 025 1108 068), viesnīcas korpusa (būves kadastra apzīmējums 1300 025 1108 069) viesnīcas korpusa (būves kadastra apzīmējums 1300 025 1108 070), viesnīcas korpusa (būves kadastra apzīmējums 1300 025 1108 071), viesnīcas korpusa (būves kadastra apzīmējums 1300 025 1108 072) un dušas (būves kadastra apzīmējums 1300 025 1108 073) Kolkas ielā 2, Jūrmalā nojaukšanu Vispārīgajos būvnoteikumos paredzētajā kārtībā saskaņā ar akceptēto būvprojektu.

2. Lēmuma izpildi kontrolēt Jūrmalas pilsētas domes Pilsētplānošanas nodaļas būvinspektoram.

Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Rīgā, Antonijas ielā 6 viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Lejupielāde: DOC un PDF