Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2012.gada 11.oktobrīNr. 556

protokols Nr. 17, 47. punkts

Par detālplānojuma pirmās redakcijas
zemesgabalam Jūrmalā, Kāpu ielā 37 nodošanu
sabiedriskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai

Ar Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 28.jūnija lēmumu Nr.358 „Par detālplānojuma projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Jūrmalā, Kāpu ielā 37” tika uzsākta detālplānojuma izstrāde.

Jūrmalas pilsētas domē ir iesniegts sagatavotais detālplānojuma projekts. Saskaņā ar Ministru kabineta 2009.gada 6.oktobra noteikumu Nr.1148 „Vietējās pašvaldības teritorijas plānošanas noteikumi” 71.punktu un ar Jūrmalas pilsētas domes Attīstības un vides jautājumu komitejas 2012.gada 3.oktobra lēmumu (protokols Nr.1.1-59/10), Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Nodot sabiedriskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai detālplānojuma pirmo redakciju zemesgabalam Jūrmalā, Kāpu ielā 37.

2. Detālplānojuma izstrādes vadītājam organizēt sabiedrisko apspriešanu.

3. Jūrmalas pilsētas domes Sabiedrisko attiecību nodaļai publicēt pašvaldības vietējā laikrakstā un pašvaldības publiskajā mājaslapā www.jurmala.lv paziņojumu par detālplānojuma sabiedrisko apspriešanu.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Paskaidrojuma raksts PDF

Apbūves noteikumi PDF

Teritorijas plānotā izmantošana JPG


Lejupielāde: DOC un PDF