Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2012.gada 11.oktobrīNr. 565

protokols Nr. 17, 58. punkts

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2009.gada 23.aprīļa lēmumā Nr.308
„Par adreses noteikšanu telpu grupām Jūrmalā, Dzirnavu ielā 48A”

Izskatot Valsts zemes dienesta Rīgas reģionālās nodaļas 2012.gada 30.augusta vēstuli Nr.2-04.1-R/3867 par adrešu piešķiršanu telpu grupām, kuras atrodas uz zemes vienības Dzirnavu ielā 48A, Jūrmalā, un Jūrmalas pilsētas domes Pilsētplānošanas nodaļas 2012.gada 28.septembra vēstuli Nr.14-1/2994 ar lūgumu Jūrmalas pilsētas domes Pašvaldības īpašumu tiesiskās reģistrācijas un datu bāzes nodaļai piešķirt adresi viena dzīvokļa dzīvojamai mājai ar kadastra apzīmējumu 1300 021 9305 002, kura atrodas uz zemes vienības Dzirnavu ielā 48A, Jūrmalā ar kadastra apzīmējumu 1300 021 9305, Jūrmalas pilsētas dome konstatē:

Ar Jūrmalas pilsētas domes 2009.gada 23.aprīļa lēmumu Nr.308 „Par adreses noteikšanu telpu grupām Jūrmalā, Dzirnavu ielā 48A” ir noteiktas adreses dzīvojamā ēkā ar kadastra apzīmējumu 1300 021 9305 002 Jūrmalā, Dzirnavu ielā 48A esošajai dzīvojamo telpu grupai 001, kura sastāv no dzīvojamām telpām Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4, Nr.5, Nr.6 – Jūrmalā, Dzirnavu ielā 48A, korpuss 1, dzīvoklis 11 (Dzirnavu ielā 48A k-1-11), un nedzīvojamo telpu grupai 601, kas sastāv no nedzīvojamām telpām Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4, Nr.5, Nr.6, Nr.7, Nr.8, Nr.9, Nr.10, Nr.11, Nr.12, Nr.13, Nr.14, Nr.15, noteikta adrese Jūrmalā, Dzirnavu ielā 48A k-1-601.

Ar 2007.gada 18.janvāra Vienkāršotās rekonstrukcijas projektu Nr.23 dzīvokļu īpašumam – daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas (kadastra Nr.1300 021 9305 002), dzīvokļa īpašumam Nr.11, koplietošanas telpu grupām Nr.902, pagrabam Nr.901 un nedzīvojamai telpai Nr.601 ir veikta vienkāršota rekonstrukcija par viena dzīvokļa māju.

Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz Latvijas Republikas Ministru kabineta 2009.gada 3.novembra noteikumiem Nr.1269 „Adresācijas sistēmas noteikumi”, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

Veikt grozījumus Jūrmalas pilsētas domes 2009.gada 23.aprīļa lēmumā Nr.308 „Par adreses noteikšanu telpu grupām Jūrmalā, Dzirnavu ielā 48A”:

1. Lēmuma 8.punktu izteikt šādā redakcijā:

„8. Likvidēt adresi Dzirnavu ielā 48A k-1-11, Jūrmalā un noteikt adresi viendzīvokļa dzīvojamai mājai Jūrmalā, Dzirnavu ielā 48A ar kadastra apzīmējumu 1300 021 9305 002 – Dzirnavu ielā 48A, korpuss 1”.

2. Likvidēt adresi Dzirnavu ielā 48A k-1-601 un atzīt par spēku zaudējušu lēmuma 9.punktu.

Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Rīgā, Antonijas ielā 6 viena mēneša laikā no tā paziņošanas dienas.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Atvērt spēkā esošo redakciju

Lejupielāde: DOC un PDF