Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2012.gada 11.oktobrīNr. 567

protokols Nr. 17, 60. punkts

Par nekustamā īpašuma Tirgus ielā 8B, Jūrmalā pirkumu

Pamatojoties uz Latvijas Republikas Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 34.panta otro daļu, saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 7.jūnija lēmumu Nr.313 „Par nekustamā īpašuma Jūrmalā, Tirgus ielā 8B atsavināšanu” apstiprināto izsoles noteikumu 6., 7. un 12.punktu, ņemot vērā Jūrmalas pilsētas domes Izsoles komisijas 2012.gada 23.augusta protokolu Nr.8-7/9 un to, ka A.N. (personas kods ***) ir veicis visu maksājumu Ls 12600,00 (divpadsmit tūkstoši seši simti latu 00 santīmu) apmērā par nekustamā īpašuma Tirgus ielā 8B, Jūrmalā pirkumu, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Apstiprināt 2012.gada 23.augustā notikušās nekustamā īpašuma Tirgus ielā 8B, Jūrmalā, kadastra numurs 1300 026 3302, izsoles rezultātus.

2. Noslēgt līgumu ar A.N. (personas kods ***) par nekustamā īpašuma Tirgus ielā 8B, Jūrmalā, kadastra numurs 1300 026 3302, kas sastāv no zemes gabala ar kadastra apzīmējumu 1300 026 3302 kopējā platībā 1050 m2, uz zemes gabala esošu noliktavu (kadastra apzīmējums 1300 026 3302 001), noliktavu (kadastra apzīmējums 1300 026 3302 003), noliktavu (kadastra apzīmējums 1300 026 3302 004), noliktavu (kadastra apzīmējums 1300 026 3302 005), šķūni (kadastra apzīmējums 1300 026 3302 006), pirkumu.

3. Jūrmalas pilsētas domes Pašvaldības īpašumu pārvaldīšanas nodaļai (G.Jubele) septiņu dienu laikā sagatavot lēmuma 2.punktā minēto pirkuma līgumu.

4. Apstiprināt ar lēmuma 2.punktā minētās mantas atsavināšanu saistītos izdevumus saskaņā ar pielikumu.

Priekšsēdētājs

G.TruksnisPielikums apstiprināts ar Jūrmalas pilsētas domes

2012.gada 11.oktobra lēmumu Nr.567

(protokols Nr.17, 60.punkts)

Izdevumu tāme

1. Samaksa AS „BDO” par īpašuma novērtējumu Ls 183,00

2. Samaksa par sludinājumu laikrakstā „Latvijas Vēstnesis” Ls 102,00

Kopā: Ls 285,00


Lejupielāde: DOC un PDF