Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā

Grozījumi ar domes 2012.gada 1.novembra 618.lēmumu
Atvērt spēkā esošo redakciju

2012.gada 11.oktobrīNr. 575

protokols Nr. 17, 68. punkts

Par zemesgabala Jūrmalā, Kolkas ielā 2
daļas nomāšanu no G.L.

Ar Jūrmalas zemesgrāmatu nodaļas 2004.gada 1.jūlija lēmumu īpašuma tiesības uz zemesgabala Jūrmalā, Kolkas ielā 2 ar kadastra numuru 1300 025 1108 un kopējo platību 103627 m2 51338/1000000 domājamām daļām nostiprinātas G. L.

Ar Jūrmalas zemesgrāmatu nodaļas 2004.gada 13.oktobra lēmumu īpašuma tiesības uz zemesgabala Jūrmalā, Kolkas ielā 2 ar kadastra numuru 1300 025 1108 un kopējo platību 103627 m2 9943/200000 domājamām daļām nostiprinātas G.L.

Ar Jūrmalas zemesgrāmatu nodaļas 2008.gada 30.maija lēmumu īpašuma tiesības uz zemesgabala Jūrmalā, Kolkas ielā 2 ar kadastra numuru 1300 025 1108 un kopējo platību 103627 m2 14216/100000 domājamām daļām nostiprinātas G. L.

Ar Jūrmalas zemesgrāmatu nodaļas 2008.gada 30.maija lēmumu īpašuma tiesības uz zemesgabala Jūrmalā, Kolkas ielā 2 ar kadastra numuru 1300 025 1108 un kopējo platību 103627 m2 244202/1000000 domājamām daļām nostiprinātas G. L.

Ar Jūrmalas zemesgrāmatu nodaļas 2012.gada 27.marta lēmumu īpašuma tiesības uz zemesgabala Jūrmalā, Kolkas ielā 2 ar kadastra numuru 1300 025 1108 un kopējo platību 103627 m2 9943/200000 domājamām daļām nostiprinātas G. L. Saskaņā ar ierakstu Jūrmalas Zemesgrāmatas nodaļas nodalījumā Nr.100000064236 G.L. īpašumtiesības nostiprinātas uz zemesgabala 53713/100000 domājamām daļām. Uz zemesgabala atrodas Jūrmalas pilsētas domes bilancē esošas kempinga „Jaunķemeri” ēkas un būves.

Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, ņemot vērā Jūrmalas pilsētas domes finanšu komitejas 2012.gada 9.oktobra lēmumu (protokols Nr.1.1-58/8) un pieņemot zināšanai G. L.2012.gada 9.augusta iesniegumu (lietas Nr.1.1-39/5872-L), Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Noslēgt līgumu ar G. L. (personas kods ***) par zemesgabala Jūrmalā, Kolkas ielā 2 ar kadastra numuru 1300 025 1108 un kopējo platību 103627 m2 (saskaņā ar pievienoto zemesgabala plānu) 53713/100000 domājamo daļu nomu līdz 2012.gada 31.decembrim kempinga ēku un būvju uzturēšanai.

2. Noteikt nomas maksu 4% (četru procentu) apmērā no zemes kadastrālās vērtības gadā, paredzot, ka maksājumi, atbilstoši īpašumā esošajām zemesgabala Jūrmalā, Kolkas ielā 2 ar kadastra numuru 1300 025 1108 un kopējo platību 103627 m2 domājamām daļām, tiek veikti par faktisko lietošanu no 2008.gada 1.janvāra:

2.1. 2008.gada 1.janvārī zemesgabala 103627 m2 platībā kadastrālā vērtība bija Ls 2136572; nomas maksa par periodu no 2008.gada 1.janvāra līdz 31.decembrim aprēķināta Ls 29864,03. Grozīts ar domes 2012.gada 1.novembra 618.lēmumu

2.2. 2009.gada 1.janvārī zemesgabala 103627 m2 platībā kadastrālā vērtība bija Ls 2133816; nomas maksa par periodu no 2009.gada 1.janvāra līdz 31.decembrim aprēķināta Ls 41601,04.

2.3. 2010.gada 1.janvārī zemesgabala 103627 m2 platībā kadastrālā vērtība bija Ls 1878920; nomas maksa par periodu no 2010.gada 1.janvāra līdz 31.decembrim aprēķināta Ls 36631,57.

2.4. 2011.gada 1.janvārī zemesgabala 103627 m2 platībā kadastrālā vērtība bija Ls 1643975; nomas maksa par periodu no 2011.gada 1.janvāra līdz 31.decembrim aprēķināta Ls 32051,06.

2.5. 2012.gada 1.janvārī zemesgabala 103627 m2 platībā kadastrālā vērtība bija Ls 1467846; nomas maksa par periodu no 2012.gada 1.janvāra līdz 31.decembrim aprēķināta Ls 30850,84.

3. Noteikt, ka lēmuma 2.punktā minētie maksājumu tiek veikti ieskaitot tos speciāli atvērtā darījumu kontā.

4. Noteikt, ka vienlaikus ar zemes nomas līgumu tiek parakstīts līgums par nekustamā īpašuma Jūrmalā, Kolkas ielā 2 lietošanas kārtību.

5. Jūrmalas pilsētas domes Centralizētajai grāmatvedībai (I.Kundziņa) divu nedēļu laikā atvērt lēmuma 3.punktā minēto darījumu kontu.

6. Jūrmalas pilsētas domes Pašvaldības īpašumu tiesiskās reģistrācijas un datu bāzes nodaļai (A.Deičmane) mēneša laikā sagatavot lēmuma 4.punktā minēto līgumu.

7. Jūrmalas pilsētas domes Pašvaldības īpašumu pārvaldīšanas nodaļai (G.Jubele) mēneša laikā sagatavot lēmuma 1.punktā minēto līgumu.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Pielikums PDF


Lejupielāde: DOC un PDF