Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā

Grozījumi ar domes 2013.gada 21.februāra 108.lēmumu
Grozījumi ar domes 2013.gada 24. janvāra 56.lēmumu
Atvērt spēkā esošo redakciju

2012.gada 22.novembrīNr. 648

protokols Nr. 19, 37. punkts

Par 2010.gada 31.augusta telpu nomas līguma Nr.373
un 2012.gada 23.februāra vienošanās pārjaunošanu

Ar Jūrmalas zemesgrāmatu nodaļas 2002.gada 8.augusta lēmumu īpašuma tiesības uz nekustamo īpašumu Jūrmalā, Kapteiņa Zolta ielā 123, kadastra Nr.1300 019 1706, nostiprinātas Jūrmalas pilsētas pašvaldībai, zemesgrāmatu nodalījums 100000075166.

Pamatojoties uz Jūrmalas pilsētas domes 2002.gada 4.decembra lēmumu Nr.964 „Par pašvaldības nekustamā īpašuma nodošanu apsaimniekošanā” ar 2002.gada 18.decembra Pilnvarojuma līgumu Nr.01-16/1-13 pašvaldības sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Jūrmalas ātrā palīdzība” apsaimniekošanā tika nodots nekustamais īpašums Jūrmalā, Kapteiņa Zolta ielā 123.

2010.gada 31.augustā (Iznomātāja līguma Nr.373) starp pašvaldības sabiedrību ar ierobežotu atbildību „Jūrmalas ātrā palīdzība” un Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta Rīgas reģionālo centru tika noslēgts telpu nomas līgums.

Lai nodrošinātu Jūrmalas pilsētas pašvaldībai piederošo īpašumu racionālu izmantošanu un pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 14.pantu, kā arī ņemot vērā Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 7.jūnija lēmumu Nr.325 „Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2002.gada 4.decembra lēmumā Nr.964 „Par pašvaldības nekustamo īpašumu nodošanu apsaimniekošanā” un 2012.gada 29.jūnija Aktu par nekustamā īpašuma Jūrmalā, Kapteiņa Zolta ielā 123 nodošanu Pašvaldības policijai, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Pārjaunot 2010.gada 31.augustā starp pašvaldības sabiedrību ar ierobežotu atbildību „Jūrmalas ātrā palīdzība” un Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta Rīgas reģionālo centru noslēgto telpu daļas Jūrmalā, Kapteiņa Zolta ielā 123, kadastra apzīmējums 1300 019 1706 001, nomas līgumu (Iznomātāja līguma Nr.373) un 2012.gada 23.februāra vienošanos ar Pašvaldības policiju.

2. Precizējot LR VZD Lielrīgas reģionālās nodaļas 2001.gada 16.oktobra Būves Tehniskās inventarizācijas lietā nekustamā īpašuma Jūrmalā, Kapteiņa Zolta ielā 123 iznomājamās 1.stāva telpas Nr.1-4, 6-7 ar kopējo platību 147,50 m2, telpas Nr.1-9 ar kopējo platību 75,40 m2 . Grozīts ar domes 2013.gada 24.janvāra 56.lēmumu; Grozīts ar domes 2013.gada 21.februāra 108.lēmumu

3. Telpu mēneša nomas maksu noteikt Ls 97,94 apmērā, atbilstoši Latvijas Republikas Ministru kabineta noteikumu Nr.515 „Noteikumi par valsts un pašvaldību mantas iznomāšanas kārtību, nomas maksas noteikšanas metodiku un nomas līguma tipveida nosacījumiem”, samaksu izdarot ar pārskaitījumu saņēmējam: Jūrmalas pilsētas dome, reģistrācijas Nr.90000056357, AS „Citadele banka”, kods PARXLV22; kontā LV31PARX0002484571015. Maksājumi tiek veikti latos reizi ceturksnī, par kārtējo ceturksni maksājumus veicot līdz iepriekšējā mēneša 15.datumam. Grozīts ar domes 2013.gada 24.janvāra 56.lēmumu; Grozīts ar domes 2013.gada 21.februāra 108.lēmumu

4. Par zemesgabala daļas 822,50 m2 platībā nomu noteikt zemes nomas maksu gadā 1,5% no apbūvēta zemesgabala kadastrālās vērtības, papildus maksājot pievienotās vērtības nodokli un nekustamā īpašuma nodokli , samaksu izdarot ar pārskaitījumu saņēmējam: Jūrmalas pilsētas dome, reģistrācijas Nr.90000056357, AS „Citadele banka”, kods PARXLV22; kontā LV64PARX0002484571003 (nekustamā īpašuma nodoklis par zemi); kontā LV58PARX0002484571014 (zemes nomas maksa).

Maksājumi tiek veikti latos reizi ceturksnī, par kārtējo ceturksni maksājumus veicot līdz iepriekšējā mēneša 15.datumam. Grozīts ar domes 2013.gada 24.janvāra 56.lēmumu; Grozīts ar domes 2013.gada 21.februāra 108.lēmumu

5. Jūrmalas pilsētas domes Pašvaldības īpašumu pārvaldīšanas nodaļai (G.Jubele) divu mēnešu laikā sagatavot lēmuma 1.punktā minēto līgumu.

6. Ja divu mēnešu laikā no lēmuma pieņemšanas dienas līgums netiek noslēgts jaunā nomnieka vainas dēļ, šis lēmums zaudē spēku.

7. Uzdot pašvaldības sabiedrībai ar ierobežotu atbildību „Jūrmalas ātrā palīdzība” visus ienākumus , kas gūti no šajā lēmumā minētā līguma par laika periodu no 2012.gada 29.jūnija pārskaitīt līdz 2012.gada 10.decembrim saņēmējam: Jūrmalas pilsētas dome, reģistrācijas Nr.90000056357, AS „Citadele banka”, kods PARXLV22; kontā LV31PARX0002484571019.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Lejupielāde: DOC un PDF