Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā

Atcelts ar domes 2013.gada 21.februāra 108.lēmumu

2013.gada 24.janvārīNr. 56

protokols Nr. 1, 63. punkts

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 22.novembra lēmumā Nr.648
„Par 2010.gada 31.augusta telpu nomas līguma Nr.373
un 2012.gada 23.februāra vienošanās pārjaunošanu”

Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu un precizējot Valsts zemes dienesta datus, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

Veikt šādus grozījumus Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 22.novembra lēmumā Nr.648 „Par 2010.gada 31.augusta telpu nomas līguma Nr.373 un 2012.gada 23.februāra vienošanās pārjaunošanu”:

1. Lēmuma 2.punktu izteikt šādā redakcijā:

„2.Precizējot Latvijas Republikas Valsts zemes dienesta datus Lielrīgas reģionālās nodaļas 2006.gada 7.augusta Būves Kadastrālās uzmērīšanas lietā nekustamā īpašuma Jūrmalā, Kapteiņa Zolta ielā 123 iznomājamo 1.stāva telpu Nr.1-2, 4-11 kopējā platība 223,70 m2 (telpu plāns pielikumā).”

2. Lēmuma 3.punktā skaitļus „Ls 97,94” aizstāt ar skaitļiem „Ls 100,55”.

3. Lēmuma 4.punktā skaitļus „822,50” aizstāt ar skaitļiem „846,60”.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Pielikums PDF


Lejupielāde: DOC un PDF