Oficiālā publikācija laikrakstā "Latvijas Vēstnesis" 07.02.2012. Stājas spēkā 08.02.2012.
Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
SAISTOŠIE NOTEIKUMI
Jūrmalā
2012.gada 26.janvārīNr. 6

protokols Nr. 1 , 43. punkts

Par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Birzes ielā 4
projekta grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu

Izdots saskaņā ar Latvijas Republikas Ministru kabineta
2009.gada 6.oktobra noteikumu Nr.1148 „Vietējās pašvaldības teritorijas plānošanas noteikumi” 78.punktu
un Jūrmalas pilsētas domes 2011.gada 17.marta lēmumu Nr.125
„Par detālplānojuma projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Jūrmalā, Birzes ielā 4”

1. Apstiprināt detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Birzes ielā 4 projekta grafisko daļu, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumus, saskaņā ar pielikumu.

2. Jūrmalas pilsētas domes Sabiedrisko attiecību nodaļai publicēt saistošos noteikumus vietējā pašvaldības laikrakstā un laikrakstā „Latvijas Vēstnesis”.

3. Saistošie noteikumi stājas spēkā nākošajā dienā pēc to publicēšanas laikrakstā „Latvijas Vēstnesis”.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Lejupielāde: DOC un PDF