Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
SĒDES PROTOKOLS
Jūrmalā
2012.gada 26.janvārīNr.1

Ceturtdiena

Jūrmalā Jomas ielā 1/5

Sēde atklāta plkst.1005

Sēdi vada:

domes priekšsēdētājs

Gatis Truksnis

Sēdi protokolē:

domes Administratīvās nodaļas lietvede

Arnita Liepiņa

Sēdē piedalās:

domes priekšsēdētāja vietniece pilsētsaimniecības jautājumos

Larisa Loskutova

Deputāti:

Arnis Ābelītis, Egmonts Krūmiņš, Vladimirs Maksimovs, Ilmārs Ančāns, Dzintra Homka, Juris Visockis, Aigars Tampe, Marija Vorobjova, Dzintra Hirša, Raimonds Munkevics, Māris Dzenītis, Zigurds Starks

Nepiedalās deputāti:

Iveta Blaua

Sēdē piedalās:

Izpilddirektors

Valdis Vītoliņš

Administratīvās nodaļas vadītāja

Indra Kalvāne

Pilsētplānošanas nodaļas vadītāja

Vita Zvejniece

Juridiskās nodaļas vadītāja

Evija Rakiša

Budžeta nodaļas vadītāja

Inga Brača

Nodokļu nodaļas vadītāja

Anita Lindermane

Sabiedrisko attiecību nodaļas vadītājs

Reinholds Pelše

Sēdē uzaicināti:

Gunta Jubele, Laima Grobiņa, Guna Voitkāne, Agita Bērzupe, Aīda Paipare, Iveta Mantramoviča, Anna Deičmane, Aleksandra Stramkale, Jekaterina Beļajeva, Ieva Kairo, Dzintars Krūmiņš, Atis Sapronovs, Ināra Kundziņa, Anita Auziņa

Piedalās:

pilsētas iedzīvotāji, preses pārstāvji

Saskaņā ar 2010.gada 4.februāra saistošo noteikumu Nr.6 „Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums” 113.punktu balsošana par visiem jautājumiem notiek paceļot roku.

G.Truksnis ierosina noņemt no sēdes darba kārtības šādus jautājumus:

· Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2009.gada 27.augusta lēmumā Nr.666 „Par zemes komisiju”

· Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2009.gada 1.oktobra lēmumā Nr.716 „Par Lielupes ostas pārvaldes valdi”

Un ierosina sēdes darba kārtībā iekļaut šādus papildu jautājumus:

· Par dalību Latvijas un Šveices sadarbības programmas projektā „Skola un sabiedrība čigānu bērnu iekļaušanai”

· Par papildus speciālās pirmsskolas grupas atvēršanu Jūrmalas speciālajā pirmsskolas izglītības iestādē „Podziņa”

· Par nomas maksājumiem 2012.gadā

A.Ābelītis iesniedz sēdes vadītājam lēmumprojektu: „Par iepriekšreģistrētās informācijas izmaiņu apstiprināšanu” un ierosina to iekļaut kā papildu jautājumu sēdes darba kārtībā.

G.Truksnis aicina deputātus balsot par katru priekšlikumu atsevišķi.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par priekšlikumu no sēdes darba kārtības noņemt jautājumu „Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2009.gada 27.augusta lēmumā Nr.666 „Par zemes komisiju”” („par” – 12 (I.Ančāns, L.Loskutova, G.Truksnis, A.Ābelītis, M.Vorobjova, V.Maksimovs, J.Visockis, A.Tampe, Dz.Homka, Dz.Hirša, Z.Starks, M.Dzenītis), „pret” – nav, „atturas” – 2 (E.Krūmiņš, R.Munkevics)), jautājums tiek noņemts no sēdes darba kārtības.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par priekšlikumu no sēdes darba kārtības noņemt jautājumu „Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2009.gada 1.oktobra lēmumā Nr.716 „Par Lielupes ostas pārvaldes valdi”” („par” – 12 (I.Ančāns, L.Loskutova, G.Truksnis, A.Ābelītis, M.Vorobjova, V.Maksimovs, J.Visockis, A.Tampe, Dz.Homka, Dz.Hirša, Z.Starks, M.Dzenītis), „pret” – nav, „atturas” – 2 (E.Krūmiņš, R.Munkevics)), jautājums tiek noņemts no sēdes darba kārtības.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par priekšlikumu sēdes darba kārtībā iekļaut jautājumu „Par iepriekšreģistrētās informācijas izmaiņu apstiprināšanu” („par” – 6 (A.Ābelītis, J.Visockis, A.Tampe, Dz.Hirša, Z.Starks, M.Dzenītis), „pret” – nav, „atturas” – 7 (E.Krūmiņš, I.Ančāns, L.Loskutova, G.Truksnis, M.Vorobjova, V.Maksimovs, Dz.Homka), R.Munkevics nebalso), jautājums netiek iekļauts sēdes darba kārtībā.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par priekšlikumu sēdes darba kārtībā iekļaut jautājumu „Par dalību Latvijas un Šveices sadarbības programmas projektā „Skola un sabiedrība čigānu bērnu iekļaušanai”” („par” – 12 (I.Ančāns, L.Loskutova, G.Truksnis, E.Krūmiņš, R.Munkevics, A.Ābelītis, M.Vorobjova, V.Maksimovs, A.Tampe, Dz.Homka, Z.Starks, M.Dzenītis), „pret” – nav, „atturas” – nav, Dz.Hirša un J.Visockis nebalso), jautājums tiek iekļauts sēdes darba kārtībā.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par priekšlikumu sēdes darba kārtībā iekļaut jautājumu „Par papildus speciālās pirmsskolas grupas atvēršanu Jūrmalas speciālajā pirmsskolas izglītības iestādē „Podziņa”” („par” – 14 (I.Ančāns, L.Loskutova, G.Truksnis, E.Krūmiņš, R.Munkevics, A.Ābelītis, M.Vorobjova, V.Maksimovs, A.Tampe, Dz.Homka, Z.Starks, M.Dzenītis, Dz.Hirša, J.Visockis), „pret” – nav, „atturas” – nav), jautājums tiek iekļauts sēdes darba kārtībā.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par priekšlikumu sēdes darba kārtībā iekļaut jautājumu „Par nomas maksājumiem 2012.gadā ” („par” – 14 (I.Ančāns, L.Loskutova, G.Truksnis, E.Krūmiņš, R.Munkevics, A.Ābelītis, M.Vorobjova, V.Maksimovs, A.Tampe, Dz.Homka, Z.Starks, M.Dzenītis, Dz.Hirša, J.Visockis), „pret” – nav, „atturas” – nav), jautājums tiek iekļauts sēdes darba kārtībā.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par sēdes darba kārtību ar izmaiņām („par” – 14 (I.Ančāns, E.Krūmiņš, L.Loskutova, G.Truksnis, A.Ābelītis, M.Vorobjova, V.Maksimovs, R.Munkevics, J.Visockis, A.Tampe, Dz.Homka, Dz.Hirša, Z.Starks, M.Dzenītis), „pret” – nav, „atturas” – nav,) sēdes darba kārtība ar izmaiņām tiek apstiprināta.

Darba kārtība:

1.

Par dalību Latvijas un Šveices sadarbības programmas projektā „Skola un sabiedrība čigānu bērnu iekļaušanai”

2.

Par papildus speciālās pirmsskolas grupas atvēršanu Jūrmalas speciālajā pirmsskolas izglītības iestādē „Podziņa”

3.

Par nomas maksājumiem 2012.gadā

4.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2009.gada 13.augusta lēmumā Nr.658 „Par Jūrmalas pilsētas domes administratīvo komisiju”

5.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2009.gada 13.augusta lēmumā Nr.655 „Par privatizācijas komisiju”

6.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 4.februāra saistošajos noteikumos Nr.6 „Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums”

7.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 27.maija lēmumā Nr.408 „Par pastāvīgajām deputātu komitejām”

8.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 4.februāra nolikumā Nr.23 „Jūrmalas pilsētas domes Pilsētsaimniecības un labiekārtošanas nodaļas nolikums”

9.

Par Jūrmalas pašvaldības darbinieku skaita (darba vietu) sarakstu apstiprināšanu

10.

Par nekustamā īpašuma nodokļa samaksas termiņu pagarināšanu

11.

Par nekustamā īpašuma nodokli Jūrmalā 2012.gadā

12.

Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanas kārtību 2012.gadā

13.

Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2012.gada budžeta apstiprināšanu

14.

Par Jūrmalas pilsētas tūrisma stratēģijas 2007.-2018.gadam aktualizētu programmu 2012.- 2016.gadam apstiprināšanu

15.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2011.gada 20.oktobra lēmumā Nr.454 „Par Jūrmalas pilsētas attīstības programmas 2014.-2020.gadam izstrādes uzsākšanu”

16.

Par Jūrmalas pilsētas investīciju plānu 2012.-2014.gadam

17.

Par dalību Latvijas Republikas Valsts Reģionālās attīstības aģentūras projektā „Publisko interneta pieejas punktu attīstība”

18.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2011.gada 24.novembra lēmumā Nr.505 „Par dalību Eiropas Reģionālās Attīstības Fonda projektā „Jūrmalas pilsētas tranzītielas P128 (Talsu šoseja/Kolkas iela) izbūve”

19.

Par dalību aktīvās nodarbinātības pasākumā „Algotie pagaidu sabiedriskie darbi”

20.

Par sociālo dzīvojamo telpu īres līgumu noslēgšanu

21.

Par dzīvojamo telpu īres līgumu noslēgšanu

22.

Par atzinumu meža zemes transformācijai zemesgabalā Jūrmalā, Buļļupes ielā 1

23.

Par atzinumu meža zemes transformācijai zemesgabalā Jūrmalā, Krišjāņa Barona ielā 26a

24.

Par atļauju izsniegšanu būvju nojaukšanai Jūrmalā, Burtnieku ielā 14

25.

Par atļauju izsniegšanu būvju nojaukšanai Jūrmalā, Ikšķiles ielā 4

26.

Par atļauju izsniegšanu būvju nojaukšanai Jūrmalā, Konkordijas ielā 66

27.

Par atļauju izsniegšanu būvju nojaukšanai Jūrmalā, Puķu ielā 1

28.

Par atļauju izsniegšanu būvju nojaukšanai Jūrmalā, Vasaras ielā 52/54

29.

Par zemes vienības Dāvja ielā 8 Jūrmalā, sadales apstiprināšanu un adreses piešķiršanu

30.

Par zemes vienības sadales apstiprināšanu Ausekļa ielā 2, Jūrmalā, un adreses piešķiršanu

31.

Par zemes vienību apvienošanu Oļu ielā 3, Jūrmalā, Oļu ielā 3A Jūrmalā un adreses piešķiršanu

32.

Par patvaļīgās būvniecības radīto seku novēršanu zemes gabalā ar kadastra numuru 1300 010 2016 Jūrmalā, Rūdolfa Blaumaņa ielā 11

33.

Par patvaļīgās būvniecības radīto seku novēršanu zemes gabalā ar kadastra numuru 1300 010 1502 Jūrmalā, Slokas ielā 3

34.

Par patvaļīgās būvniecības radīto seku novēršanu zemes gabalā ar kadastra numuru 1300 010 5805 Jūrmalā, Turaidas ielā 61

35.

Par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 17.jūnija lēmumā Nr.459 „Par patvaļīgās būvniecības radīto seku novēršanu Jūrmalā, Upmalas ielā 30A (kadastra apzīmējums 1300 005 1115)”

36.

Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu Kalēju ielā 5, Jūrmalā un adreses piešķiršanu

37.

Par zemes ierīcības projekta un zemes vienības sadales apstiprināšanu Pļavu ielā 4, Jūrmalā un adreses piešķiršanu

38.

Par detālplānojuma projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Jūrmalā, Dzirnavu ielā 36/38

39.

Par detālplānojuma grozījumu projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Jūrmalā, Dīķu ielā 30 un detālplānojuma izstrādi zemesgabalam Jūrmalā, Dīķu ielā 30A un Dīķu ielā 30B

40.

Par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Kaugurciema ielā 48 apstiprināšanu

41.

Par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Kaugurciema ielā 48 projekta grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu

42.

Par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Birzes ielā 4 apstiprināšanu

43.

Par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Birzes ielā 4 projekta grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu

44.

Par zemes lietošanas mērķa maiņu zemesgabala daļai Jūrmalā, 36.līnija 1202

45.

Par zemes lietošanas mērķa maiņu zemesgabala daļai Jūrmalā, Jaunķemeri 1114

46.

Par kompensācijas sertifikātu piešķiršanu par pārbūvēto namīpašumu Jūrmalā, Ķemeru ielā 37

47.

Par zemesgabala Jūrmalā, Tirgoņu ielā 29 daļas nomāšanu no P.K.

48.

Par zemesgabala Jūrmalā, Pulkveža Brieža 46 daļas nomāšanu no I.S.

49.

Par zemesgabala Jūrmalā, Jomas ielā 82 daļas nomāšanu

50.

Par zemesgabala Jūrmalā, Friča Brīvzemnieka ielā 7 daļas nomas līguma noslēgšanu ar S.A.

51.

Par nekustamā īpašuma Jūrmalā, Edinburgas prospektā 33 kadastra apzīmējumu 1300 008 2604 001 īres līguma noslēgšanu ar L.K.

52.

Par nekustamā īpašuma Jūrmalā, Edinburgas prospektā 33 kadastra apzīmējumu 1300 008 2604 003 īres līguma pagarināšanu ar S.M.

53.

Par nekustamā īpašuma Jūrmalā, Edinburgas prospektā 33 kadastra apzīmējumu 1300 008 2604 003 īres līguma pagarināšanu ar I.S.

54.

Par nekustamā īpašuma Jūrmalā, Edinburgas prospektā 33 kadastra apzīmējumu 1300 008 2604 003 īres līguma pagarināšanu ar T.K.

55.

Par nekustamā īpašuma Jūrmalā, Edinburgas prospektā 33 kadastra apzīmējumu 1300 008 2604 004 īres līguma pagarināšanu ar A.S.

56.

Par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2011.gada 10.novembra lēmumā Nr.498 „Par nekustamā īpašuma Jūrmalā, Edinburgas prospektā 33 ar kadastra apzīmējumu 1300 008 2604 004 daļas īres līguma pagarināšanu”

57.

Par dzīvojamās ēkas liters 2 un zemesgabala, kadastra numurs 1300 015 2304, 37/100 domājamo daļu Jūrmalā, Piekrastes ielā 19 trešās izsoles uzskatīšanu par nenotikušu

58.

Par ēku (būvju) nekustamā īpašuma Jūrmalā, Miera ielā 10k -1 pirkumu

59.

Par apbūvēta zemesgabala Jūrmalā, Plūdu ielā 1a 6/42 domājamo daļu nodošanu atsavināšanai

60.

Par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2011.gada 12.maija lēmumā Nr.234 „Par atsevišķa apbūvēta zemesgabala Jūrmalā, Jelgavas ielā 5 daļas nodošanu privatizācijai”

61.

Par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2011.gada 12.maija lēmumā Nr.234 „Par atsevišķa apbūvēta zemesgabala Jūrmalā, Jelgavas ielā 5 daļas nodošanu privatizācijai”

62.

Par atsevišķa apbūvēta zemesgabala Jūrmalā, Jelgavas ielā 5 daļas nodošanu privatizācijai

63.

Par atsevišķa apbūvēta zemesgabala Jūrmalā, Jelgavas ielā 5 daļas nodošanu privatizācijai

64.

Par zemesgabala Jūrmalā, Jelgavas ielā 5 daļas nomas līguma noslēgšanu ar SIA „Jūrmalas siltums”

65.

Par zemesgabala Jūrmalā, Tukuma ielā 8/10 daļas nomas līguma noslēgšanu ar SIA „Jūrmalas siltums”

66.

Par zemesgabala Jūrmalā, Konkordijas ielā 66 daļas nomas līguma noslēgšanu ar SIA „Jūrmalas siltums”

67.

Par 2011.gada 11.aprīļa zemes nomas līguma Nr.1.1-16.3.1/347 pārjaunošanu ar SIA „B-40”

68.

Par nekustamā īpašuma Jūrmalā, Jomas ielā 17 iznomāšanu

69.

Par nekustamā īpašuma Jūrmalā, Kļavu ielā 13 daļas  iznomāšanu

70.

Par nekustamā īpašuma Jūrmalā, Drosmes ielā 7 iznomāšanu

71.

Par nekustamā īpašuma Jūrmalā, Rūpniecības ielā 19 iznomāšanu

72.

Par nekustamā īpašuma Jūrmalā, Talsu šosejā 31 iznomāšanu

1. Par dalību Latvijas un Šveices sadarbības programmas projektā „Skola un sabiedrība čigānu bērnu iekļaušanai” (lēmums Nr.1)

Ziņotājs:

I.Mantramoviča

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 13 (I.Ančāns, E.Krūmiņš, L.Loskutova, G.Truksnis, M.Vorobjova, V.Maksimovs, R.Munkevics, J.Visockis, A.Tampe, Dz.Homka, Dz.Hirša, Z.Starks, M.Dzenītis), „pret” – nav, „atturas” – 1 (A.Ābelītis)), nolēma pieņemt lēmumu par dalību Latvijas un Šveices sadarbības programmas projektā „Skola un sabiedrība čigānu bērnu iekļaušanai”.

2. Par papildus speciālās pirmsskolas grupas atvēršanu Jūrmalas speciālajā pirmsskolas izglītības iestādē „Podziņa” (lēmums Nr.2)

Ziņotājs:

A.Auziņa

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 14 (I.Ančāns, E.Krūmiņš, L.Loskutova, G.Truksnis, M.Vorobjova, V.Maksimovs, R.Munkevics, J.Visockis, A.Tampe, Dz.Homka, Dz.Hirša, Z.Starks, M.Dzenītis, A.Ābelītis), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par papildus speciālās pirmsskolas grupas atvēršanu Jūrmalas speciālajā pirmsskolas izglītības iestādē „Podziņa” (ar 2012.gada 26.janvāri).

3. Par nomas maksājumiem 2012.gadā (lēmums Nr.3)

Ziņotājs:

I.Kundziņa

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 14 (I.Ančāns, E.Krūmiņš, L.Loskutova, G.Truksnis, M.Vorobjova, V.Maksimovs, R.Munkevics, J.Visockis, A.Tampe, Dz.Homka, Dz.Hirša, Z.Starks, M.Dzenītis, A.Ābelītis), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par nomas maksājumiem 2012.gadā.

4. Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2009.gada 13.augusta lēmumā Nr.658 „Par Jūrmalas pilsētas domes administratīvo komisiju” (lēmums Nr.4)

Ziņotājs:

I.Kalvāne

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 14 (I.Ančāns, E.Krūmiņš, L.Loskutova, G.Truksnis, M.Vorobjova, V.Maksimovs, R.Munkevics, J.Visockis, A.Tampe, Dz.Homka, Dz.Hirša, Z.Starks, M.Dzenītis, A.Ābelītis), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2009.gada 13.augusta lēmumā Nr.658 „Par Jūrmalas pilsētas domes administratīvo komisiju.

5. Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2009.gada 13.augusta lēmumā Nr.655 „Par privatizācijas komisiju” (lēmums Nr.5)

Ziņotājs:

I.Kalvāne

Izsakās:

G.Truksnis izsaka priekšlikumu Privatizācijas komisijā iekļaut Juridiskās nodaļas juriskonsultu Eduardu Grietiņu.

A.Tampe izsaka priekšlikumu Privatizācijas komisijā iekļaut Alekseju Volkovu.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par G.Trukšņa priekšlikumu („par” – 8 (I.Ančāns, E.Krūmiņš, L.Loskutova, G.Truksnis, M.Vorobjova, V.Maksimovs, R.Munkevics, Dz.Homka,), „pret” – nav, „atturas” – 6 (A.Ābelītis, J.Visockis, A.Tampe, Dz.Hirša, Z.Starks, M.Dzenītis)), priekšlikums tika atbalstīts.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu ar G.Trukšņa priekšlikumu („par” – 13 (I.Ančāns, E.Krūmiņš, L.Loskutova, G.Truksnis, M.Vorobjova, V.Maksimovs, R.Munkevics, J.Visockis, A.Tampe, Dz.Homka, Dz.Hirša, A.Ābelītis, M.Dzenītis), „pret” – nav, „atturas” – 1 (Z.Starks)), nolēma pieņemt lēmumu par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2009.gada 13.augusta lēmumā Nr.655„Par privatizācijas komisiju”, Privatizācijas komisijā apstiprinot Juridiskās nodaļas juriskonsultu Eduardu Grietiņu.

6. Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 4.februāra saistošajos noteikumos Nr.6 „Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums” (saistošie noteikumi Nr.1)

Ziņotājs:

I.Kalvāne

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par saistošo noteikumu projektu („par” – 14 (I.Ančāns, E.Krūmiņš, L.Loskutova, G.Truksnis, M.Vorobjova, V.Maksimovs, R.Munkevics, J.Visockis, A.Tampe, Dz.Homka, Dz.Hirša, Z.Starks, M.Dzenītis, A.Ābelītis), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt saistošos noteikumus par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 4.februāra saistošajos noteikumos Nr.6 „Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums”.

7. Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 27.maija lēmumā Nr.408 „Par pastāvīgajām deputātu komitejām” (lēmums Nr.6)

Ziņotājs:

I.Kalvāne

Izsakās:

M.Dzenītis izsaka priekšlikumu par katru deputāta kandidatūru ievēlēšanai Sociālo, veselības, kultūras un sporta jautājumu komitejā balsot atsevišķi un, ņemot vērā to, ka pats iepriekš ir bijis Sociālo un veselības jautājumu komitejas sastāvā, izvirza arī savu kandidatūru.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par I.Ančāna ievēlēšanu Sociālo, veselības, kultūras un sporta jautājumu komitejas sastāvā („par” – 13 (I.Ančāns, E.Krūmiņš, L.Loskutova, G.Truksnis, M.Vorobjova, V.Maksimovs, R.Munkevics, J.Visockis, A.Tampe, Dz.Homka, Dz.Hirša, A.Ābelītis, Z.Starks), „pret” – nav, „atturas” – 1 (M.Dzenītis)), I.Ančāns tiek ievēlēts Sociālo, veselības, kultūras un sporta jautājumu komitejas sastāvā.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par I.Blauas ievēlēšanu Sociālo, veselības, kultūras un sporta jautājumu komitejas sastāvā („par” – 14 (I.Ančāns, E.Krūmiņš, L.Loskutova, G.Truksnis, M.Vorobjova, V.Maksimovs, R.Munkevics, J.Visockis, A.Tampe, Dz.Homka, Dz.Hirša, A.Ābelītis, Z.Starks, M.Dzenītis), „pret” – nav, „atturas” – nav), I.Blaua tiek ievēlēta Sociālo, veselības, kultūras un sporta jautājumu komitejas sastāvā.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par Dz.Homkas ievēlēšanu Sociālo, veselības, kultūras un sporta jautājumu komitejas sastāvā („par” – 14 (I.Ančāns, E.Krūmiņš, L.Loskutova, G.Truksnis, M.Vorobjova, V.Maksimovs, R.Munkevics, J.Visockis, A.Tampe, Dz.Homka, Dz.Hirša, A.Ābelītis, Z.Starks, M.Dzenītis), „pret” – nav, „atturas” – nav), Dz.Homka tiek ievēlēta Sociālo, veselības, kultūras un sporta jautājumu komitejas sastāvā.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par V.Maksimova ievēlēšanu Sociālo, veselības, kultūras un sporta jautājumu komitejas sastāvā („par” – 11 (I.Ančāns, E.Krūmiņš, L.Loskutova, G.Truksnis, M.Vorobjova, R.Munkevics, A.Tampe, Dz.Homka, Dz.Hirša, A.Ābelītis, Z.Starks), „pret” – nav, „atturas” – 2 (M.Dzenītis. , J.Visockis), V.Maksimovs nebalso), V.Maksimovs tiek ievēlēts Sociālo, veselības, kultūras un sporta jautājumu komitejas sastāvā.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par A.Tampes ievēlēšanu Sociālo, veselības, kultūras un sporta jautājumu komitejas sastāvā („par” – 13 (I.Ančāns, E.Krūmiņš, L.Loskutova, G.Truksnis, M.Vorobjova, V.Maksimovs, R.Munkevics, J.Visockis, Dz.Homka, Dz.Hirša, A.Ābelītis, Z.Starks, M.Dzenītis), „pret” – nav, „atturas” – nav, A.Tampe nebalso), A.Tampe tiek ievēlēts Sociālo, veselības, kultūras un sporta jautājumu komitejas sastāvā.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 14 (I.Ančāns, E.Krūmiņš, L.Loskutova, G.Truksnis, M.Vorobjova, V.Maksimovs, R.Munkevics, J.Visockis, A.Tampe, Dz.Homka, Dz.Hirša, A.Ābelītis, M.Dzenītis, Z.Starks), „pret” – nav, „atturas” –nav), nolēma pieņemt lēmumu par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 27.maija lēmumā Nr.408 „Par pastāvīgajām deputātu komitejām”.

8. Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 4.februāra nolikumā Nr.23 „Jūrmalas pilsētas domes Pilsētsaimniecības un labiekārtošanas nodaļas nolikums” (nolikums Nr.1)

Ziņotājs:

G.Voitkāne

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par nolikuma projektu („par” – 14 (I.Ančāns, E.Krūmiņš, L.Loskutova, G.Truksnis, M.Vorobjova, V.Maksimovs, R.Munkevics, J.Visockis, A.Tampe, Dz.Homka, Dz.Hirša, A.Ābelītis, M.Dzenītis, Z.Starks), „pret” – nav, „atturas” –nav), nolēma pieņemt nolikumu „Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 4.februāra nolikumā Nr.23 „Jūrmalas pilsētas domes Pilsētsaimniecības un labiekārtošanas nodaļas nolikums”.

9. Par Jūrmalas pašvaldības darbinieku skaita (darba vietu) sarakstu apstiprināšanu (lēmums Nr.7)

Ziņotājs:

G.Voitkāne ziņo, ka deputātiem ir izsniegti grozījumi lēmumprojektā, kas tika sagatavoti ņemot vērā Finanšu komitejā izteiktos priekšlikumus.

Izsakās:

J.Visockis ierosina nākamās domes sēdes darba kārtībā iekļaut Revīzijas un audita nodaļas atskaiti par 2011.gadā paveikto.

A.Ābelītis ierosina uz nākamo domes sēdi uzaicināt Pašvaldības policijas priekšnieku izklāstīt savu vīziju par Pašvaldības policijas turpmāko darbu.

Dz.Hirša izsaka priekšlikumus lēmumprojekta 12.punktam:

1) domes priekšsēdētājam var būt 2 ārštata padomnieki ar amatalgas likmi ne vairāk kā 700 Ls;

2) domes priekšsēdētāja vietniekiem var būt 1 ārštata padomnieks ar amatalgas likmi ne vairāk kā 600 Ls;

3) domes izpilddirektoram nevar būt neviens ārštata padomnieks, jo ir iespējams slēgt līgumus par konkrētu darbu izpildi.

M.Dzenītis , lai veicinātu patriotismu bērnos un jauniešos, kā arī viņu fizisko sagatavotību, izsaka priekšlikumu izveidot Sporta skolas darbinieku štatos jaunu štata vienību – Jaunsargu instruktors ar amatalgas likmi 363Ls.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par Dz.Hiršas priekšlikumu domes priekšsēdētājam var būt 2 ārštata padomnieki ar amatalgas likmi ne vairāk kā 700 Ls („par” – 6 (A.Tampe, Dz.Hirša, A.Ābelītis, M.Dzenītis, Z.Starks, J.Visockis), „pret” – nav, „atturas” – 7 (L.Loskutova, G.Truksnis, M.Vorobjova, V.Maksimovs, E.Krūmiņš, I.Ančāns, Dz.Homka), R.Munkevics nebalso), priekšlikums tika noraidīts.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par Dz.Hiršas priekšlikumu domes priekšsēdētāja vietniekiem var būt 1 ārštata padomnieks ar amatalgas likmi ne vairāk kā 600 Ls („par” – 6 (A.Tampe, Dz.Hirša, A.Ābelītis, M.Dzenītis, Z.Starks, J.Visockis), „pret” – nav, „atturas” – 8 (L.Loskutova, G.Truksnis, M.Vorobjova, V.Maksimovs, E.Krūmiņš, I.Ančāns, Dz.Homka, R.Munkevics)), priekšlikums tika noraidīts.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par Dz.Hiršas priekšlikumu domes izpilddirektoram nevar būt neviens ārštata padomnieks („par” – 6 (A.Tampe, Dz.Hirša, A.Ābelītis, M.Dzenītis, Z.Starks, J.Visockis), „pret” – nav, „atturas” – 7 (L.Loskutova, G.Truksnis, M.Vorobjova, V.Maksimovs, E.Krūmiņš, I.Ančāns, R.Munkevics), Dz.Homka nebalso), priekšlikums tika noraidīts.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par M.Dzenīša priekšlikumu izveidot Sporta skolas darbinieku štatos jaunu amatu – Jaunsargu instruktors ar amatalgas likmi 363 Ls („par” – 6 (A.Tampe, Dz.Hirša, A.Ābelītis, M.Dzenītis, Z.Starks, J.Visockis), „pret” – nav, „atturas” – 8 (L.Loskutova, G.Truksnis, M.Vorobjova, V.Maksimovs, E.Krūmiņš, I.Ančāns, R.Munkevics, Dz.Homka)), priekšlikums tika noraidīts.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu ar izsniegtajiem grozījumiem („par” – 8 (I.Ančāns, E.Krūmiņš, L.Loskutova, G.Truksnis, M.Vorobjova, V.Maksimovs, R.Munkevics, Dz.Homka), „pret” – 1 (J.Visockis), „atturas” – 5 (A.Tampe, Dz.Hirša, A.Ābelītis, M.Dzenītis, Z.Starks), nolēma pieņemt lēmumu par Jūrmalas pašvaldības darbinieku skaita (darba vietu) sarakstu apstiprināšanu ar izsniegtajiem grozījumiem.

10. Par nekustamā īpašuma nodokļa samaksas termiņu pagarināšanu (lēmums Nr.8)

Ziņotājs:

A.Lindermane

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 14 (I.Ančāns, E.Krūmiņš, L.Loskutova, G.Truksnis, M.Vorobjova, V.Maksimovs, R.Munkevics, J.Visockis, A.Tampe, Dz.Homka, Dz.Hirša, A.Ābelītis, M.Dzenītis, Z.Starks), „pret” – nav, „atturas” –nav), nolēma pieņemt lēmumu par nekustamā īpašuma nodokļa samaksas termiņu pagarināšanu.

11. Par nekustamā īpašuma nodokli Jūrmalā 2012.gadā (saistošie noteikumi Nr.2)

Ziņotājs:

A.Lindermane

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par saistošo noteikumu projektu („par” – 14 (I.Ančāns, E.Krūmiņš, L.Loskutova, G.Truksnis, M.Vorobjova, V.Maksimovs, R.Munkevics, J.Visockis, A.Tampe, Dz.Homka, Dz.Hirša, A.Ābelītis, M.Dzenītis, Z.Starks), „pret” – nav, „atturas” –nav), nolēma pieņemt saistošos noteikumus par nekustamā īpašuma nodokli Jūrmalā 2012.gadā.

12. Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanas kārtību 2012.gadā

(saistošie noteikumi Nr.3)

Ziņotājs:

A.Lindermane ziņo, ka nepieciešams veikt šādus labojumus saistošo noteikumu projektā:

- 1.5.punktā otro teikumu izteikt šādā redakcijā:

„ Noteikumu 2.1.12.-2.1.15.punktā noteiktajai kategorijai ģimene (mājsaimniecība) ir persona, kura saņem pabalstus par aizbildnībā esošu bērnu vai, kura saņem uzturlīdzekļus bērnam no Uzturlīdzekļu garantijas fonda un šīs personas laulātais, bērni, ja tādu nav vecāki.”;

- 2.2.1.punktā svītrot pēdējo vārdu: „mēnesī”.

Izsakās:

R.Munkevics izsaka šādus (izsniegtus) priekšlikumus:

1) Papildināt 2.1.punktu ar kategorijām:

2.1.22. Nodokļa maksātājam, kura īpašumu vai tā daļu saskaņā ar nomas vai īres līgumu lieto persona, kurai pašvaldība ir piešķīrusi trūcīgas ģimenes (personas) statusu un līgumā noteikts, ka nomnieks vai īrnieks maksā nekustamā īpašuma nodokli, par to īpašumu, kurā ir trūcīgās ģimenes (personas) deklarētā pamata dzīvesvieta bez pārtraukuma no 2011.gada 1.janvāra vai agrāk, no aprēķinātās nodokļu summas par to periodu, kurā nodokļu maksātājs atbilst trūcīgās ģimenes (personas) statusam. Atvieglojums piemērojams gadījumā, ja nodokļa maksātājam Valsts ieņēmumu dienestā īpašumā reģistrēta saimnieciskās darbība –nekustamā īpašuma izīrēšana, iznomāšana un iesniegumam pievienots nodokļa maksātāja apliecinājums, ka šajā punktā noteiktajai trūcīgajai ģimenei (personai ) tiks samazināts maksājamais nekustamā īpašuma nodoklis par summu, kas piešķirta kā nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojums -90%;

2.1.23. Nodokļa maksātājam, kura īpašumu vai tā daļu saskaņā ar nomas vai īres līgumu lieto persona, kurai pašvaldība ir piešķīrusi maznodrošinātas ģimenes (personas) statusu un līgumā noteikts, ka nomnieks vai īrnieks maksā nekustamā īpašuma nodokli, par to īpašumu, kurā ir maznodrošinātās ģimenes (personas) deklarētā pamata dzīvesvieta bez pārtraukuma no 2011.gada 1.janvāra vai agrāk, no aprēķinātās nodokļu summas par to periodu, kurā nodokļu maksātājs atbilst trūcīgās ģimenes (personas) statusam. Atvieglojums piemērojams gadījumā, ja nodokļa maksātājam Valsts ieņēmumu dienestā īpašumā reģistrēta saimnieciskās darbība –nekustamā īpašuma izīrēšana, iznomāšana un iesniegumam pievienots nodokļa maksātāja apliecinājums, ka šajā punktā noteiktajai maznodrošinātajai ģimenei (personai) tiks samazināts maksājamais nekustamā īpašuma nodoklis par summu, kas piešķirta kā nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojums- 50%;

2.1.24. Nodokļa maksātājam, kura īpašumu vai tā daļu saskaņā ar nomas vai īres līgumu lieto politiski represētā persona un līgumā noteikts, ka nomnieks vai īrnieks maksā nekustamā īpašuma nodokli, par to īpašumu, kurā ir politiski represētās personas deklarētā pamata dzīvesvieta bez pārtraukuma no 2011.gada 1.janvāra vai agrāk. Atvieglojums piemērojams gadījumā, ja nodokļa maksātājam Valsts ieņēmumu dienestā īpašumā reģistrēta saimnieciskās darbība –nekustamā īpašuma izīrēšana, iznomāšana un iesniegumam pievienots nodokļa maksātāja apliecinājums, ka šajā punktā noteiktajai politiski represētajai personai tiks samazināts maksājamais nekustamā īpašuma nodoklis par summu, kas piešķirta kā nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojums- 90%;

2.1.25. Nodokļa maksātājam-I un II grupas invalīdam par īpašumā vai valdījumā esošu garāžu, kurā tiek novietota invalīda īpašumā esoša automašīna un zemi tās uzturēšanai.

2) Papildināt noteikumu 3.6.punktu ar 2.1.22.-2.1.25.kategorijām iesniedzamajiem dokumentiem, kas jāpievieno iesniegumam:

Nodokļu maksātāja kategorija

Iesnieguma pievienojamo dokumentu saraksts

2.1.22. - nomas vai īres līguma kopija, uzrādot oriģinālu;

-nodokļa maksātāja apliecinājums, ka šajā punktā noteiktajai trūcīgajai ģimenei (personai) tiks samazināts maksājamais nekustamā īpašuma nodoklis par summu, kas piešķirta kā nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojums, ko parakstījusi arī punktā noteiktā trūcīgā ģimene (persona)

2.1.23. -nomas vai īres līguma kopija, uzrādot oriģinālu;

-nodokļa maksātāja apliecinājums, ka šajā punktā noteiktajai maznodrošinātajai ģimenei (personai) tiks samazināts maksājamais nekustamā īpašuma nodoklis par summu, kas piešķirta kā nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojums, ko parakstījusi arī punktā noteiktā maznodrošinātā ģimene (persona)

2.1.24. -nomas vai īres līguma kopija, uzrādot oriģinālu;

-nodokļa maksātāja apliecinājums, ka šajā punktā noteiktajai politiski represētajai personai tiks samazināts maksājamais nekustamā īpašuma nodoklis par summu, kas piešķirta kā nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojums, ko parakstījusi arī punktā noteiktā politiski represētā persona

2.1.25. - nomas vai īres līguma kopija, uzrādot oriģinālu;

-invalīda apliecības kopija;

-invalīda īpašumā esošas automašīnas tehniskās pases kopija un invalīda apliecinājums, ka garāžā, par kuru tiek lūgts atvieglojums, tiek novietota šī invalīda īpašumā esoša automašīna

M.Dzenītis izsaka šādus priekšlikumus:

1) 2.1.punktu ar visiem apakšpunktiem attiecināt arī uz kategoriju – nomnieki vai īrnieki, kuriem ir piešķirts trūcīgas ģimenes, maznodrošinātas ģimenes vai represētās personas statuss;

2) 1.2.punktā noteikt, ka nevis Nodokļu nodaļa, bet īpaši izveidota komisija

izvērtē un pieņem lēmumu par nekustamā īpašuma nodokļa maksātāja atbilstību noteikumu nosacījumiem;

3) 2.1.14.punktā nodokļa atvieglojuma apmēru noteikt no 25% uz 50%

4) 2.1.15.punktā nodokļa atvieglojuma apmēru noteikt no 50% uz 70%;

5) 2.2.5.punktu pārcelt uz pastāvīgo sadaļu;

6) 2.2.6.punktā svītrot 2010., 2011.gadu;

7) 2.2.2.punktā svītrot tekstu: „bez pārtraukuma ir deklarēta ne mazāk kā divus gadus pirms iesnieguma iesniegšanas dienas”;

8) papildināt saistošo noteikumu projektu ar punktu par nekustamā īpašuma atvieglojumu piešķiršanu titula Jūrmalas „Gada cilvēks” īpašniekiem - 50% apmērā.

R.Munkevics izsakās, ka nepieciešams viņa iesniegto priekšlikumu 2.1.23.punkta pirmā teikuma beigās „trūcīgās ģimenes” precizēt uz „maznodrošinātas ģimenes”.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par M.Dzenīša priekšlikumu saistošo noteikuma projektu 2.1.punktu ar visiem apakšpunktiem attiecināt arī uz kategoriju – nomnieki vai īrnieki, kuriem ir piešķirts trūcīgas ģimenes, maznodrošinātas ģimenes vai represētās personas statuss („par” – 6 (J.Visockis, A.Tampe, Dz.Hirša, A.Ābelītis, M.Dzenītis, Z.Starks), „pret” – nav, „atturas” – 8 (I.Ančāns, E.Krūmiņš, L.Loskutova, G.Truksnis, M.Vorobjova, V.Maksimovs, R.Munkevics, Dz.Homka)), priekšlikums tika noraidīts.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par R.Munkevica priekšlikumu saistošo noteikumu projektā 2.1.punktu papildināt ar 2.1.22.-2.1.24.kategorijām iepriekš nosauktajā redakcijā („par” – 14 (I.Ančāns, E.Krūmiņš, L.Loskutova, G.Truksnis, M.Vorobjova, V.Maksimovs, R.Munkevics, J.Visockis, A.Tampe, Dz.Homka, Dz.Hirša, A.Ābelītis, M.Dzenītis, Z.Starks), „pret” – nav, „atturas” –nav), priekšlikums tika atbalstīts.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par R.Munkevica priekšlikumu saistošo noteikumu projektā 2.1.punktu papildināt ar 2.1.25.kategoriju iepriekš nosauktajā redakcijā („par” – 14 (I.Ančāns, E.Krūmiņš, L.Loskutova, G.Truksnis, M.Vorobjova, V.Maksimovs, R.Munkevics, J.Visockis, A.Tampe, Dz.Homka, Dz.Hirša, A.Ābelītis, M.Dzenītis, Z.Starks), „pret” – nav, „atturas” –nav), priekšlikums tika atbalstīts.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par R.Munkevica priekšlikumu saistošo noteikumu projekta 3.6.punktu papildināt ar 2.1.22.-2.1.25.kategorijām iesniedzamajiem dokumentiem iepriekš nosauktajā redakcijā („par” – 14 (I.Ančāns, E.Krūmiņš, L.Loskutova, G.Truksnis, M.Vorobjova, V.Maksimovs, R.Munkevics, J.Visockis, A.Tampe, Dz.Homka, Dz.Hirša, A.Ābelītis, M.Dzenītis, Z.Starks), „pret” – nav, „atturas” –nav), priekšlikums tika atbalstīts.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par M.Dzenīša priekšlikumu 1.2.punktā noteikt, ka nevis Nodokļu nodaļa, bet īpaši izveidota komisija izvērtē un pieņem lēmumu par nekustamā īpašuma nodokļa maksātāja atbilstību noteikumu nosacījumiem („par” – 2 (J.Visockis, M.Dzenītis), „pret” – nav, „atturas” – 12 (I.Ančāns, E.Krūmiņš, L.Loskutova, G.Truksnis, M.Vorobjova, V.Maksimovs, R.Munkevics, Dz.Homka A.Tampe, Dz.Hirša, A.Ābelītis, Z.Starks)), priekšlikums tika noraidīts.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par M.Dzenīša priekšlikumu 2.1.14.punktā nodokļa atvieglojuma apmēru noteikt no 25% uz 50% („par” – 5 (A.Tampe, Dz.Hirša, A.Ābelītis, Z.Starks, M.Dzenītis), „pret” – nav, „atturas” – 9 (I.Ančāns, E.Krūmiņš, L.Loskutova, G.Truksnis, M.Vorobjova, V.Maksimovs, R.Munkevics, Dz.Homka, J.Visockis)), priekšlikums tika noraidīts.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par M.Dzenīša priekšlikumu 2.1.15.punktā nodokļa atvieglojuma apmēru noteikt no 50% uz 70% („par” – 6 (A.Tampe, Dz.Hirša, A.Ābelītis, Z.Starks, M.Dzenītis, J.Visockis), „pret” – nav, „atturas” – 8 (I.Ančāns, E.Krūmiņš, L.Loskutova, G.Truksnis, M.Vorobjova, V.Maksimovs, R.Munkevics, Dz.Homka)), priekšlikums tika noraidīts.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par M.Dzenīša priekšlikumu 2.2.5.punktu pārcelt uz saistošo noteikumu projekta pastāvīgo sadaļu („par” – 5 (A.Tampe, Dz.Hirša, A.Ābelītis, Z.Starks, M.Dzenītis), „pret” – nav, „atturas” – 8 (I.Ančāns, E.Krūmiņš, L.Loskutova, G.Truksnis, M.Vorobjova, V.Maksimovs, R.Munkevics, Dz.Homka), J.Visockis nebalso)), priekšlikums tika noraidīts.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par M.Dzenīša priekšlikumu 2.2.6.punktā svītrot 2010., 2011.gadu („par” – 4 (A.Tampe, J.Visockis, A.Ābelītis, M.Dzenītis), „pret” – nav, „atturas” – 10 (I.Ančāns, E.Krūmiņš, L.Loskutova, G.Truksnis, M.Vorobjova, V.Maksimovs, R.Munkevics, Dz.Homka, Dz.Hirša, Z.Starks)), priekšlikums tika noraidīts.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par M.Dzenīša priekšlikumu papildināt saistošo noteikumu projektu ar punktu par nekustamā īpašuma atvieglojumu piešķiršanu titula Jūrmalas „Gada cilvēks” īpašniekiem - 50%  par vienu īpašumu („par” – 1 (M.Dzenītis), „pret” – nav, „atturas” – 13 (I.Ančāns, E.Krūmiņš, L.Loskutova, G.Truksnis, M.Vorobjova, V.Maksimovs, R.Munkevics, Dz.Homka, Dz.Hirša, Z.Starks, A.Tampe, A.Ābelītis, J.Visockis), priekšlikums tika noraidīts.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par M.Dzenīša priekšlikumu 2.2.2.punktā svītrot tekstu: „bez pārtraukuma ir deklarēta ne mazāk kā divus gadus pirms iesnieguma iesniegšanas dienas” („par” – 1 (M.Dzenītis), „pret” – nav, „atturas” – 12 (I.Ančāns, E.Krūmiņš, L.Loskutova, G.Truksnis, M.Vorobjova, V.Maksimovs, R.Munkevics, Dz.Homka, Dz.Hirša, Z.Starks, A.Tampe, A.Ābelītis), J.Visockis nebalso), priekšlikums tika noraidīts.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par saistošo noteikumu projektu ar papildinājumiem („par” – 14 (I.Ančāns, E.Krūmiņš, L.Loskutova, G.Truksnis, M.Vorobjova, V.Maksimovs, R.Munkevics, J.Visockis, A.Tampe, Dz.Homka, Dz.Hirša, A.Ābelītis, M.Dzenītis, Z.Starks), „pret” – nav, „atturas” –nav), nolēma pieņemt saistošos noteikumus par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanas kārtību 2012.gadā ar papildinājumiem.

G.Truksnis ierosina, pirms jautājuma par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2012.gada budžeta apstiprināšanas, skatīt jautājumu par Jūrmalas pilsētas investīciju plānu 2012.-2014.gadam. Deputāti neiebilst.

Pārtraukums 11.35-12.05

16. Par Jūrmalas pilsētas investīciju plānu 2012.-2014.gadam (lēmums Nr.9)

Ziņotājs:

I.Kaire ziņo, ka deputātiem ir izsniegti grozījumi lēmumprojektā, ņemot vērā Apvienotajā komitejā izteiktos priekšlikumus.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu ar grozījumiem(„par” – 9 (I.Ančāns, E.Krūmiņš, L.Loskutova, G.Truksnis, M.Vorobjova, V.Maksimovs, R.Munkevics, J.Visockis, Dz.Homka), „pret” – nav, „atturas” –5 (A.Tampe, Dz.Hirša, A.Ābelītis, M.Dzenītis, Z.Starks)), nolēma pieņemt lēmumu par Jūrmalas pilsētas investīciju plānu 2012.-2014.gadam ar grozījumiem.

13. Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2012.gada budžeta apstiprināšanu (saistošie noteikumi Nr.4)

Ziņotājs:

I.Brača ziņo, ka, ņemot vērā Apvienotajā komitejā izteiktos priekšlikumus, deputātiem ir izsniegti izskatīšanai papildinājumi saistošo noteikumu projektam.

Izsakās:

A.Ābelītis uzskata, ka šobrīd būtu jāvērš uzmanība tieši uz pilsētas un tās infrastruktūras attīstību, tādējādi radot arī jaunas darba vietas, kas līdz šim šī deputātu sasaukuma laikā nav izdarīts. Taču diemžēl lielāks pašvaldības atbalsts ir tieši sociālajiem jautājumiem. Uzskata, ka vairāk līdzekļi pašvaldības budžetā ir jāpiešķir sporta komandu atbalstam. Izsakās, ka nav saprotams tas, ka, lai gan Jūrmalā darbojās vairākas apsaimniekošanas uzņēmumi, bet tieši „Jūrmalas namsaimniekam” tiek piešķirti līdzekļi no pašvaldības budžeta.

A.Tampe izsaka priekšlikumus:

1) līdzekļus, kas piešķirti futbola klubam „Kauguri PBLC” 9532 Ls apmērā novirzīt Peldēšanas skolai;

2)Visām sporta komandām, kas startē Latvijas čempionāta virslīgā – basketbola komandai, rokas bumbas komandai un florbola komandai, kā arī 3 futbola komandām, kuras pašreiz nestartē, bet gatavojas sezonai, piešķirt finansējumu 30 000 Ls katrai.

A.Ābelītis ierosina izskatīt iespēju par bezmaksas ieejas nodrošināšanu Jūrmalas pilsētas muzejā, paredzot šos līdzekļus segt no pašvaldības budžeta.

I.Brača izsakās, ka šis jautājums jau tiek risināts un no 1.janvāra viss, ko iepriekš muzejs sedza no pašu ienākumiem, tiek segts no pašvaldības budžeta. Šobrīd maksas pakalpojumi faktiski nav atcelti, jo tas ir muzeja direktores kompetences jautājums, bet no šī gada 1.maija ir paredzēts likvidēt kasiera amata vienību muzejā.

Z.Starks izsaka priekšlikumu, ko jau ir izteicis iepriekš Apvienotajā komitejā, proti, nodrošināt brīvpusdienas 2.-5. klašu skolēniem, paredzot tam līdzekļus no rezerves fonda.

I.Ančāns uzskata, ka ņemot vērā to, ka Jūrmalā pēdējos divos gados vairākās vietās ievērojami ir paaugstinājies gruntsūdens līmenis, kas sagādā lielas problēmas un neērtības daudziem pilsētas iedzīvotājiem, ir jāpievērš liela uzmanība meliorācijas un notekūdeņu sistēmas sakārtošanai pilsētai un, ja pavasarī saistībā ar plūdiem izveidosies ārkārtas situācija, tad noteikti tam ir jāpiešķir papildus līdzekļi.

M.Dzenītis izsaka priekšlikumus:

1) saistošo noteikumu projekta 10.punktā paredzētos no SIA „Jūrmalas namsaimnieks” privatizācijas prognozētos ieņēmumus 1 136 832 Ls apjomā paredzēt Ķemeru parka rekonstrukcijai;

2) ieņēmumu daļā palielināt ieņēmumus no pašvaldības īpašuma iznomāšanas un pārdošanas no 302 085 Ls līdz 1milj.Ls;

3) atbalstīt Tūrisma un ārējo sakaru nodaļai 120 787 Ls vietā piešķirt pieprasītos 137 391 Ls;

4) Vides aizsardzības veicināšanas pasākumiem 33 000 Ls vietā piešķirt pieprasītos 77 000 Ls;

5) Lielupes ostai 89 000 Ls vietā piešķirt pieprasītos 155 000 Ls.

Izsakās, ka šos līdzekļus varētu piešķirt novirzot no līdzekļiem, kas paredzēti meliorācijas un notekūdeņus sistēmas apsaimniekošanai, kam ir piešķirts par 109 000 Ls vairāk nekā tika pieprasīts. Uzskata, ka saskaņā ar likumā noteiktajiem termiņiem, pašvaldības budžets šodien ir jāpieņem un zinot, to ka būs jāveic neskaitāmi budžeta grozījumi, tad varētu arī šodien to atbalstīt.

A.Ābelītis izsaka priekšlikumu ekonomiski un racionāli izvērtēt līdzekļu 305 000 Ls apmērā piešķiršanu aukstumapgādes izveidei domes ēkā, jo uzskata, ka šai problēmai varētu rast arī citu risinājumu, piemēram, visiem domes darbiniekiem jūlijā doties ikgadējā atvaļinājumā.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par A.Tampes priekšlikumu līdzekļus, kas piešķirti futbola klubam „Kauguri PBLC” 9532 Ls apmērā novirzīt Peldēšanas skolai

(„par” – 5 (Dz.Hirša A.Tampe, A.Ābelītis, M.Dzenītis, Z.Starks), „pret” – nav, „atturas” – 9 (I.Ančāns, E.Krūmiņš, L.Loskutova, G.Truksnis, M.Vorobjova, V.Maksimovs, R.Munkevics, Dz.Homka, J.Visockis)), priekšlikums tika noraidīts.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par A.Tampes priekšlikumu visām sporta komandām, kas startē Latvijas čempionāta virslīgā – basketbola, rokas bumbas un florbola komanda un 3 futbola komandām piešķirt finansējumu 30 000 Ls apmērā katrai („par” – 7 (J.Visockis, A.Tampe, A.Ābelītis, M.Dzenītis, Z.Starks, R.Munkevics, Dz.Hirša), „pret” – nav, „atturas” – 7 (I.Ančāns, E.Krūmiņš, L.Loskutova, G.Truksnis, M.Vorobjova, V.Maksimovs, Dz.Homka)), saskaņā ar 2010.gada 4.februāra saistošo noteikumu Nr.6 „Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums” 114.punktu, izdarāma pārbalsošana.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par A.Tampes priekšlikumu visām sporta komandām, kas startē Latvijas čempionāta virslīgā – basketbola komandai, rokas bumbas komandai un florbola komandai, kā arī 3 futbola komandām piešķirt finansējumu 30 000 Ls apmērā katrai („par” – 6 (J.Visockis, A.Tampe, A.Ābelītis, M.Dzenītis, Z.Starks, Dz.Hirša), „pret” – nav, „atturas” – 7 (I.Ančāns, E.Krūmiņš, L.Loskutova, G.Truksnis, M.Vorobjova, V.Maksimovs, Dz.Homka), R.Munkevics nebalso), priekšlikums tika noraidīts.

G.Truksnis izsakās, ka, tā kā budžeta projektam iesniegtajos papildus priekšlikumos ir paredzēti līdzekļi 2.klašu brīvpusdienu nodrošināšanai, tad aicina deputātus balsot par Z.Starka priekšlikumu nodrošināt brīvpusdienas 3., 4., un 5.klašu skolēniem.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par Z.Starka priekšlikumu nodrošināt brīvpusdienas 3., 4., un 5.klašu skolēniem, paredzot tam līdzekļus no rezerves fonda („par” – 6 (J.Visockis, A.Tampe, A.Ābelītis, M.Dzenītis, Z.Starks, Dz.Hirša), „pret” – nav, „atturas” – 8 (I.Ančāns, E.Krūmiņš, L.Loskutova, G.Truksnis, M.Vorobjova, V.Maksimovs, Dz.Homka, R.Munkevics)), priekšlikums tika noraidīts.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par M.Dzenīša priekšlikumu saistošo noteikumu projekta 10.punktā paredzētos no SIA „Jūrmalas namsaimnieks” privatizācijas prognozētos ieņēmumus 1 136 832 Ls apjomā, paredzēt Ķemeru parka rekonstrukcijai („par” – 5 (A.Tampe, A.Ābelītis, M.Dzenītis, Z.Starks, Dz.Hirša), „pret” – 1 (J.Visockis), „atturas” – 8 (I.Ančāns, E.Krūmiņš, L.Loskutova, G.Truksnis, M.Vorobjova, V.Maksimovs, R.Munkevics, Dz.Homka)), priekšlikums tika noraidīts.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par M.Dzenīša priekšlikumu ieņēmumu daļā palielināt ieņēmumus no pašvaldības īpašuma iznomāšanas un pārdošanas no 302 085 Ls līdz 1milj.Ls („par” – 1 (M.Dzenītis), „pret” – nav, „atturas” – 12 (I.Ančāns, E.Krūmiņš, L.Loskutova, G.Truksnis, M.Vorobjova, V.Maksimovs, R.Munkevics, Dz.Homka A.Tampe, A.Ābelītis, Z.Starks, Dz.Hirša), J.Visockis nebalso), priekšlikums tika noraidīts.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par M.Dzenīša priekšlikumu atbalstīt Tūrisma un ārējo sakaru nodaļai 120 787 Ls vietā piešķirt pieprasītos 137 391 Ls („par” – 5 (A.Tampe, A.Ābelītis, M.Dzenītis, Z.Starks, Dz.Hirša), „pret” – 2 (J.Visockis, R.Munkevics), „atturas” – 7 (I.Ančāns, E.Krūmiņš, L.Loskutova, G.Truksnis, M.Vorobjova, V.Maksimovs, Dz.Homka)), priekšlikums tika noraidīts.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par M.Dzenīša priekšlikumu Vides aizsardzības veicināšanas pasākumiem 33 000 Ls vietā piešķirt pieprasītos 77 000 Ls

(„par” – 1 (M.Dzenītis), „pret” – nav, „atturas” – 13 (I.Ančāns, E.Krūmiņš, L.Loskutova, G.Truksnis, M.Vorobjova, V.Maksimovs, R.Munkevics, Dz.Homka A.Tampe, A.Ābelītis, Z.Starks, Dz.Hirša, J.Visockis), priekšlikums tika noraidīts.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par M.Dzenīša priekšlikumu Lielupes ostai 89 000 Ls vietā piešķirt pieprasītos 155 000 Ls („par” – 1 (M.Dzenītis), „pret” –3 (E.Krūmiņš, R.Munkevics, J.Visockis), „atturas” – 10 (I.Ančāns, L.Loskutova, G.Truksnis, M.Vorobjova, V.Maksimovs, Dz.Homka A.Tampe, A.Ābelītis, Z.Starks, Dz.Hirša), priekšlikums tika noraidīts.

G.Truksnis izsakās, ka A.Ābelīša priekšlikums attiecās uz jau apstiprināto Investīciju plānu.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par saistošo noteikumu projektu ar papildinājumiem („par” – 11 (I.Ančāns, E.Krūmiņš, L.Loskutova, G.Truksnis, M.Vorobjova, V.Maksimovs, R.Munkevics, J.Visockis, Dz.Homka, Dz.Hirša, M.Dzenītis), „pret” – nav, „atturas” –3 (A.Ābelītis, A.Tampe, Z.Starks)), nolēma pieņemt saistošos noteikumus par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2012.gada budžeta apstiprināšanu ar papildinājumiem.

14. Par Jūrmalas pilsētas tūrisma stratēģijas 2007.-2018.gadam aktualizētu programmu 2012.- 2016.gadam apstiprināšanu (lēmums Nr.10)

Ziņotājs:

A.Stramkale

Izsakās:

G.Truksnis jautā, vai šajās programmās nav minēta pludmales promenāde, jo tās izveidošana jaunajā Attīstības plānā nav paredzēta?

A.Stramkale atbild, ka šajās programmās pludmales promenāde nav minēta.

G.Truksnis jautā, cik provizorisks vai obligāts ir paredzētais budžets Ls 500 000 (ES līdzfinansējums) Pludmales sporta centra izveidei Dubultos, Kļavu ielā kā partnerus minot Jūrmalas pilsētas dome un uzņēmēji.

A.Stramkale atbild, ka tas ir noteikts indikatīvi, ja, gadījumā, radīsies iespēja izmantot ES līdzekļus.

Dz.Hirša uzskata, ka šajās programmās visiem terminiem ir jābūt lietotiem latviešu valodā.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 14 (I.Ančāns, E.Krūmiņš, L.Loskutova, G.Truksnis, M.Vorobjova, V.Maksimovs, R.Munkevics, J.Visockis, A.Tampe, Dz.Homka, Dz.Hirša, A.Ābelītis, M.Dzenītis, Z.Starks), „pret” – nav, „atturas” –nav), nolēma pieņemt lēmumu par Jūrmalas pilsētas tūrisma stratēģijas 2007.-2018.gadam aktualizētu programmu 2012.-2016.gadam apstiprināšanu.

15. Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2011.gada 20.oktobra lēmumā Nr.454 „Par Jūrmalas pilsētas attīstības programmas 2014.-2020.gadam izstrādes uzsākšanu” (lēmums Nr.11)

Ziņotājs:

J.Beļajeva

Izsakās:

A.Ābelītis izsaka priekšlikumu šīs programmas izstrādes vadības grupas sastāvā iekļaut arī Dz.Homku un I.Ančānu, jo šobrīd par pašvaldības galveno prioritāti ir noteikta tieši sociālā sfēra.

I.Ančāns noņem savu kandidatūru.

Dz.Homka arī noņem savu kandidatūru.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” –12 (I.Ančāns, E.Krūmiņš, L.Loskutova, G.Truksnis, M.Vorobjova, V.Maksimovs, R.Munkevics, J.Visockis, Dz.Homka, Dz.Hirša, M.Dzenītis, Z.Starks), „pret” – nav, „atturas” –2 (A.Ābelītis, A.Tampe)), nolēma pieņemt lēmumu par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2011.gada 20.oktobra lēmumā Nr.454 „Par Jūrmalas pilsētas attīstības programmas 2014.-2020.gadam izstrādes uzsākšanu”.

17. Par dalību Latvijas Republikas Valsts Reģionālās attīstības aģentūras projektā „Publisko interneta pieejas punktu attīstība” (lēmums Nr.12)

Ziņotājs:

J.Beļajeva

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 14 (I.Ančāns, E.Krūmiņš, L.Loskutova, G.Truksnis, M.Vorobjova, V.Maksimovs, R.Munkevics, J.Visockis, A.Tampe, Dz.Homka, Dz.Hirša, A.Ābelītis, M.Dzenītis, Z.Starks), „pret” – nav, „atturas” –nav), nolēma pieņemt lēmumu par dalību Latvijas Republikas Valsts Reģionālās attīstības aģentūras projektā „Publisko interneta pieejas punktu attīstība”.

18. Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2011.gada 24.novembra lēmumā Nr.505 „Par dalību Eiropas Reģionālās Attīstības Fonda projektā „Jūrmalas pilsētas tranzītielas P128 (Talsu šoseja/Kolkas iela) izbūve” (lēmums Nr.13)

Ziņotājs:

J.Beļajeva

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 14 (I.Ančāns, E.Krūmiņš, L.Loskutova, G.Truksnis, M.Vorobjova, V.Maksimovs, R.Munkevics, J.Visockis, A.Tampe, Dz.Homka, Dz.Hirša, A.Ābelītis, M.Dzenītis, Z.Starks), „pret” – nav, „atturas” –nav), nolēma pieņemt lēmumu par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2011.gada 24.novembra lēmumā Nr.505 „Par dalību Eiropas Reģionālās Attīstības Fonda projektā „Jūrmalas pilsētas tranzītielas P128 (Talsu šoseja/Kolkas iela) izbūve”.

19. Par dalību aktīvās nodarbinātības pasākumā „Algotie pagaidu sabiedriskie darbi” (lēmums Nr.14)

Ziņotājs:

J.Beļajeva

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 13 (I.Ančāns, E.Krūmiņš, L.Loskutova, G.Truksnis, M.Vorobjova, V.Maksimovs, R.Munkevics, J.Visockis, A.Tampe, Dz.Homka, Dz.Hirša, A.Ābelītis, Z.Starks), „pret” – nav, „atturas” –1 (M.Dzenītis)), nolēma pieņemt lēmumu par dalību aktīvās nodarbinātības pasākumā „Algotie pagaidu sabiedriskie darbi”.

20. Par sociālo dzīvojamo telpu īres līgumu noslēgšanu (lēmums Nr.15)

Ziņotājs:

L.Grobiņa

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 14 (I.Ančāns, E.Krūmiņš, L.Loskutova, G.Truksnis, M.Vorobjova, V.Maksimovs, R.Munkevics, J.Visockis, A.Tampe, Dz.Homka, Dz.Hirša, A.Ābelītis, M.Dzenītis, Z.Starks), „pret” – nav, „atturas” –nav), nolēma pieņemt lēmumu par sociālo dzīvojamo telpu īres līgumu noslēgšanu.

21. Par dzīvojamo telpu īres līgumu noslēgšanu (lēmums Nr.16)

Ziņotājs:

Dz.Krūmiņš

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 14 (I.Ančāns, E.Krūmiņš, L.Loskutova, G.Truksnis, M.Vorobjova, V.Maksimovs, R.Munkevics, J.Visockis, A.Tampe, Dz.Homka, Dz.Hirša, A.Ābelītis, M.Dzenītis, Z.Starks), „pret” – nav, „atturas” –nav), nolēma pieņemt lēmumu par dzīvojamo telpu īres līgumu noslēgšanu.

22. Par atzinumu meža zemes transformācijai zemesgabalā Jūrmalā, Buļļupes ielā 1 (lēmums Nr.17)

Ziņotājs:

A.Sapronovs

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 14 (I.Ančāns, E.Krūmiņš, L.Loskutova, G.Truksnis, M.Vorobjova, V.Maksimovs, R.Munkevics, J.Visockis, A.Tampe, Dz.Homka, Dz.Hirša, A.Ābelītis, M.Dzenītis, Z.Starks), „pret” – nav, „atturas” –nav), nolēma pieņemt lēmumu par atzinumu meža zemes transformācijai zemesgabalā Jūrmalā, Buļļupes ielā 1.

23. Par atzinumu meža zemes transformācijai zemesgabalā Jūrmalā, Krišjāņa Barona ielā 26a (lēmums Nr.18)

Ziņotājs:

A.Sapronovs

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 14 (I.Ančāns, E.Krūmiņš, L.Loskutova, G.Truksnis, M.Vorobjova, V.Maksimovs, R.Munkevics, J.Visockis, A.Tampe, Dz.Homka, Dz.Hirša, A.Ābelītis, M.Dzenītis, Z.Starks), „pret” – nav, „atturas” –nav), nolēma pieņemt lēmumu par atzinumu meža zemes transformācijai zemesgabalā Jūrmalā, Krišjāņa Barona ielā 26a.

24. Par atļauju izsniegšanu būvju nojaukšanai Jūrmalā, Burtnieku ielā 14

(lēmums Nr.19)

25. Par atļauju izsniegšanu būvju nojaukšanai Jūrmalā, Ikšķiles ielā 4

(lēmums Nr.20)

26. Par atļauju izsniegšanu būvju nojaukšanai Jūrmalā, Konkordijas ielā 66 (lēmums Nr.21)

27. Par atļauju izsniegšanu būvju nojaukšanai Jūrmalā, Puķu ielā 1 (lēmums Nr.22)

28. Par atļauju izsniegšanu būvju nojaukšanai Jūrmalā, Vasaras ielā 52/54

(lēmums Nr.23)

Ziņotājs:

V.Zvejniece

Saskaņā ar 2010.gada 4.februāra saistošo noteikumu Nr.6„Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums” 115.punktu, ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmumu projektiem („par” – 14 (I.Ančāns, E.Krūmiņš, L.Loskutova, G.Truksnis, M.Vorobjova, V.Maksimovs, R.Munkevics, J.Visockis, A.Tampe, Dz.Homka, Dz.Hirša, A.Ābelītis, M.Dzenītis, Z.Starks), „pret” – nav, „atturas” –nav), nolēma pieņemt lēmumus:

1. Par atļauju izsniegšanu būvju nojaukšanai Jūrmalā, Burtnieku ielā 14.

2. Par atļauju izsniegšanu būvju nojaukšanai Jūrmalā, Ikšķiles ielā 4.

3. Par atļauju izsniegšanu būvju nojaukšanai Jūrmalā, Konkordijas ielā 66.

4. Par atļauju izsniegšanu būvju nojaukšanai Jūrmalā, Puķu ielā 1.

5. Par atļauju izsniegšanu būvju nojaukšanai Jūrmalā, Vasaras ielā 52/54.

29. Par zemes vienības Dāvja ielā 8 Jūrmalā, sadales apstiprināšanu un adreses piešķiršanu (lēmums Nr.24)

30. Par zemes vienības sadales apstiprināšanu Ausekļa ielā 2, Jūrmalā, un adreses piešķiršanu (lēmums Nr.25)

31. Par zemes vienību apvienošanu Oļu ielā 3, Jūrmalā, Oļu ielā 3A Jūrmalā un adreses piešķiršanu (lēmums Nr.26)

Ziņotājs:

V.Zvejniece

Saskaņā ar 2010.gada 4.februāra saistošo noteikumu Nr.6 „Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums” 115.punktu, ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmumu projektiem („par” – 14 (I.Ančāns, E.Krūmiņš, L.Loskutova, G.Truksnis, M.Vorobjova, V.Maksimovs, R.Munkevics, J.Visockis, A.Tampe, Dz.Homka, Dz.Hirša, A.Ābelītis, M.Dzenītis, Z.Starks), „pret” – nav, „atturas” –nav), nolēma pieņemt lēmumus:

1. Par zemes vienības Dāvja ielā 8 Jūrmalā, sadales apstiprināšanu un adreses piešķiršanu.

2. Par zemes vienības sadales apstiprināšanu Ausekļa ielā 2, Jūrmalā, un adreses piešķiršanu.

3. Par zemes vienību apvienošanu Oļu ielā 3, Jūrmalā, Oļu ielā 3A Jūrmalā un adreses piešķiršanu.

32. Par patvaļīgās būvniecības radīto seku novēršanu zemes gabalā ar kadastra numuru 1300 010 2016 Jūrmalā, Rūdolfa Blaumaņa ielā 11 (lēmums Nr.27)

33. Par patvaļīgās būvniecības radīto seku novēršanu zemes gabalā ar kadastra numuru 1300 010 1502 Jūrmalā, Slokas ielā 3 (lēmums Nr.28)

34. Par patvaļīgās būvniecības radīto seku novēršanu zemes gabalā ar kadastra numuru 1300 010 5805 Jūrmalā, Turaidas ielā 61 (lēmums Nr.29)

35. Par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 17.jūnija lēmumā Nr.459 „Par patvaļīgās būvniecības radīto seku novēršanu Jūrmalā, Upmalas ielā 30A (kadastra apzīmējums 1300 005 1115)” (lēmums Nr.30)

Ziņotājs:

V.Zvejniece

Saskaņā ar 2010.gada 4.februāra saistošo noteikumu Nr.6 „Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums” 115.punktu, ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmumu projektiem („par” – 14 (I.Ančāns, E.Krūmiņš, L.Loskutova, G.Truksnis, M.Vorobjova, V.Maksimovs, R.Munkevics, J.Visockis, A.Tampe, Dz.Homka, Dz.Hirša, A.Ābelītis, M.Dzenītis, Z.Starks), „pret” – nav, „atturas” –nav), nolēma pieņemt lēmumus:

1. Par patvaļīgās būvniecības radīto seku novēršanu zemes gabalā ar kadastra numuru 1300 010 2016 Jūrmalā, Rūdolfa Blaumaņa ielā 11.

2. Par patvaļīgās būvniecības radīto seku novēršanu zemes gabalā ar kadastra numuru 1300 010 1502 Jūrmalā, Slokas ielā 3.

3. Par patvaļīgās būvniecības radīto seku novēršanu zemes gabalā ar kadastra numuru 1300 010 5805 Jūrmalā, Turaidas ielā 61.

4. Par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 17.jūnija lēmumā Nr.459 „Par patvaļīgās būvniecības radīto seku novēršanu Jūrmalā, Upmalas ielā 30A (kadastra apzīmējums 1300 005 1115)”.

36. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu Kalēju ielā 5, Jūrmalā un adreses piešķiršanu (lēmums Nr.31)

37. Par zemes ierīcības projekta un zemes vienības sadales apstiprināšanu Pļavu ielā 4, Jūrmalā un adreses piešķiršanu (lēmums Nr.32)

Ziņotājs:

V.Zvejniece

Saskaņā ar 2010.gada 4.februāra saistošo noteikumu Nr.6 „Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums” 115.punktu, ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmumu projektiem („par” – 14 (I.Ančāns, E.Krūmiņš, L.Loskutova, G.Truksnis, M.Vorobjova, V.Maksimovs, R.Munkevics, J.Visockis, A.Tampe, Dz.Homka, Dz.Hirša, A.Ābelītis, M.Dzenītis, Z.Starks), „pret” – nav, „atturas” –nav), nolēma pieņemt lēmumus:

1. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu Kalēju ielā 5, Jūrmalā un adreses piešķiršanu.

2. Par zemes ierīcības projekta un zemes vienības sadales apstiprināšanu Pļavu ielā 4, Jūrmalā un adreses piešķiršanu.

38. Par detālplānojuma projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Jūrmalā, Dzirnavu ielā 36/38 (lēmums Nr.33)

Ziņotājs:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 13 (I.Ančāns, E.Krūmiņš, L.Loskutova, G.Truksnis, M.Vorobjova, V.Maksimovs, R.Munkevics, J.Visockis, A.Tampe, Dz.Homka, Dz.Hirša, A.Ābelītis, M.Dzenītis), „pret” – nav, „atturas” – 1 (Z.Starks)), nolēma pieņemt lēmumu par detālplānojuma projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Jūrmalā, Dzirnavu ielā 36/38.

39. Par detālplānojuma grozījumu projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Jūrmalā, Dīķu ielā 30 un detālplānojuma izstrādi zemesgabalam Jūrmalā, Dīķu ielā 30A un Dīķu ielā 30B (lēmums Nr.34)

Ziņotājs:

V.Zvejniece

Izsakās:

J.Visockis izsakās, ka nepieciešams redakcionāls labojums adresei lēmumprojekta 1.pielikumā.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 9 (I.Ančāns, E.Krūmiņš, L.Loskutova, G.Truksnis, M.Vorobjova, V.Maksimovs, R.Munkevics, Dz.Homka, M.Dzenītis), „pret” – 1 (J.Visockis), „atturas” – 3 (A.Ābelītis Z.Starks, A.Tampe), Dz.Hirša), nolēma pieņemt lēmumu par detālplānojuma grozījumu projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Jūrmalā, Dīķu ielā 30 un detālplānojuma izstrādi zemesgabalam Jūrmalā, Dīķu ielā 30A un Dīķu ielā 30B, ar redakcionālu labojumu 1.pielikumā.

40. Par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Kaugurciema ielā 48 apstiprināšanu (lēmums Nr.35)

41. Par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Kaugurciema ielā 48 projekta grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu

(saistošie noteikumi Nr.5)

Ziņotājs:

V.Zvejniece

Saskaņā ar 2010.gada 4.februāra saistošo noteikumu Nr.6„Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums” 115.punktu, ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma un saistošo noteikumu projektu („par” – 14 (I.Ančāns, E.Krūmiņš, L.Loskutova, G.Truksnis, M.Vorobjova, V.Maksimovs, R.Munkevics, J.Visockis, A.Tampe, Dz.Homka, Dz.Hirša, A.Ābelītis, M.Dzenītis, Z.Starks), „pret” – nav, „atturas” –nav), nolēma pieņemt:

1. Lēmumu par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Kaugurciema ielā 48 apstiprināšanu.

2. Saistošos noteikumus par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Kaugurciema ielā 48 projekta grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu.

42. Par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Birzes ielā 4 apstiprināšanu (lēmums Nr.36)

43. Par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Birzes ielā 4 projekta grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu

(saistošie noteikumi Nr.6)

Ziņotājs:

V.Zvejniece

Saskaņā ar 2010.gada 4.februāra saistošo noteikumu Nr.6 „Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums” 115.punktu, ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma un saistošo noteikumu projektu („par” – 14 (I.Ančāns, E.Krūmiņš, L.Loskutova, G.Truksnis, M.Vorobjova, V.Maksimovs, R.Munkevics, J.Visockis, A.Tampe, Dz.Homka, Dz.Hirša, A.Ābelītis, M.Dzenītis, Z.Starks), „pret” – nav, „atturas” –nav), nolēma pieņemt:

1. Lēmumu par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Birzes ielā 4 apstiprināšanu.

2. Saistošos noteikumus par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Birzes ielā 4 projekta grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu.

44. Par zemes lietošanas mērķa maiņu zemesgabala daļai Jūrmalā, 36.līnija 1202 (lēmums Nr.37)

Ziņotājs:

A.Deičmane

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 14 (I.Ančāns, E.Krūmiņš, L.Loskutova, G.Truksnis, M.Vorobjova, V.Maksimovs, R.Munkevics, J.Visockis, A.Tampe, Dz.Homka, Dz.Hirša, A.Ābelītis, M.Dzenītis, Z.Starks), „pret” – nav, „atturas” –nav), nolēma pieņemt lēmumu par zemes lietošanas mērķa maiņu zemesgabala daļai Jūrmalā, 36.līnija 1202.

45. Par zemes lietošanas mērķa maiņu zemesgabala daļai Jūrmalā, Jaunķemeri 1114 (lēmums Nr.38)

Ziņotājs:

A.Deičmane

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 14 (I.Ančāns, E.Krūmiņš, L.Loskutova, G.Truksnis, M.Vorobjova, V.Maksimovs, R.Munkevics, J.Visockis, A.Tampe, Dz.Homka, Dz.Hirša, A.Ābelītis, M.Dzenītis, Z.Starks), „pret” – nav, „atturas” –nav), nolēma pieņemt lēmumu par zemes lietošanas mērķa maiņu zemesgabala daļai Jūrmalā, Jaunķemeri 1114.

46. Par kompensācijas sertifikātu piešķiršanu par pārbūvēto namīpašumu Jūrmalā, Ķemeru ielā 37 (lēmums Nr.39)

Ziņotājs:

A.Deičmane

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 14 (I.Ančāns, E.Krūmiņš, L.Loskutova, G.Truksnis, M.Vorobjova, V.Maksimovs, R.Munkevics, J.Visockis, A.Tampe, Dz.Homka, Dz.Hirša, A.Ābelītis, M.Dzenītis, Z.Starks), „pret” – nav, „atturas” –nav), nolēma pieņemt lēmumu par kompensācijas sertifikātu piešķiršanu par pārbūvēto namīpašumu Jūrmalā, Ķemeru ielā 37.

47. Par zemesgabala Jūrmalā, Tirgoņu ielā 29 daļas nomāšanu no P.K. (lēmums Nr.40)

Ziņotājs:

G.Jubele

Izsakās:

A.Tampe izsaka priekšlikumu šo objektu ierakstīt kā prioritāru pašvaldībai piederošo zemesgabalu sarakstā, kuri paredzēti apmaiņai kompensācijā pret citiem zemesgabaliem.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 14 (I.Ančāns, E.Krūmiņš, L.Loskutova, G.Truksnis, M.Vorobjova, V.Maksimovs, R.Munkevics, J.Visockis, A.Tampe, Dz.Homka, Dz.Hirša, A.Ābelītis, Z.Starks, M.Dzenītis), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par zemesgabala Jūrmalā, Tirgoņu ielā 29 daļas nomāšanu no P.K.

48. Par zemesgabala Jūrmalā, Pulkveža Brieža 46 daļas nomāšanu no I.S. (lēmums Nr.41)

Ziņotājs:

G.Jubele

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 13 (I.Ančāns, E.Krūmiņš, L.Loskutova, G.Truksnis, M.Vorobjova, V.Maksimovs, R.Munkevics, J.Visockis, A.Tampe, Dz.Homka, Dz.Hirša, A.Ābelītis, Z.Starks), „pret” – nav, „atturas” –1 (M.Dzenītis)), nolēma pieņemt lēmumu par zemesgabala Jūrmalā, Pulkveža Brieža 46 daļas nomāšanu no I.S.

49. Par zemesgabala Jūrmalā, Jomas ielā 82 daļas nomāšanu (lēmums Nr.42)

Ziņotājs:

G.Jubele

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 14 (I.Ančāns, E.Krūmiņš, L.Loskutova, G.Truksnis, M.Vorobjova, V.Maksimovs, R.Munkevics, J.Visockis, A.Tampe, Dz.Homka, Dz.Hirša, A.Ābelītis, M.Dzenītis, Z.Starks), „pret” – nav, „atturas” –nav), nolēma pieņemt lēmumu par zemesgabala Jūrmalā, Jomas ielā 82 daļas nomāšanu.

50. Par zemesgabala Jūrmalā, Friča Brīvzemnieka ielā 7 daļas nomas līguma noslēgšanu ar S.A. (lēmums Nr.43)

Ziņotājs:

G.Jubele

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 14 (I.Ančāns, E.Krūmiņš, L.Loskutova, G.Truksnis, M.Vorobjova, V.Maksimovs, R.Munkevics, J.Visockis, A.Tampe, Dz.Homka, Dz.Hirša, A.Ābelītis, M.Dzenītis, Z.Starks), „pret” – nav, „atturas” –nav), nolēma pieņemt lēmumu par zemesgabala Jūrmalā, Friča Brīvzemnieka ielā 7 daļas nomas līguma noslēgšanu ar S.A.

51. Par nekustamā īpašuma Jūrmalā, Edinburgas prospektā 33 kadastra apzīmējumu 1300 008 2604 001 īres līguma noslēgšanu ar L.K. (lēmums Nr.44)

52. Par nekustamā īpašuma Jūrmalā, Edinburgas prospektā 33 kadastra apzīmējumu 1300 008 2604 003 īres līguma pagarināšanu ar S.M. (lēmums Nr.45)

53. Par nekustamā īpašuma Jūrmalā, Edinburgas prospektā 33 kadastra apzīmējumu 1300 008 2604 003 īres līguma pagarināšanu ar I.S. (lēmums Nr.46)

54. Par nekustamā īpašuma Jūrmalā, Edinburgas prospektā 33 kadastra apzīmējumu 1300 008 2604 003 īres līguma pagarināšanu ar T.K. (lēmums Nr.47)

55. Par nekustamā īpašuma Jūrmalā, Edinburgas prospektā 33 kadastra apzīmējumu 1300 008 2604 004 īres līguma pagarināšanu ar A.S. (lēmums Nr.48)

56. Par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2011.gada 10.novembra lēmumā Nr.498 „Par nekustamā īpašuma Jūrmalā, Edinburgas prospektā 33 ar kadastra apzīmējumu 1300 008 2604 004 daļas īres līguma pagarināšanu” (lēmums Nr.49)

Ziņotājs:

G.Jubele

Saskaņā ar 2010.gada 4.februāra saistošo noteikumu Nr.6 „Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums” 115.punktu, ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmumu projektiem („par” – 14 (I.Ančāns, E.Krūmiņš, L.Loskutova, G.Truksnis, M.Vorobjova, V.Maksimovs, R.Munkevics, J.Visockis, A.Tampe, Dz.Homka, Dz.Hirša, A.Ābelītis, M.Dzenītis, Z.Starks), „pret” – nav, „atturas” –nav), nolēma pieņemt lēmumus:

1. Par nekustamā īpašuma Jūrmalā, Edinburgas prospektā 33 kadastra apzīmējumu 1300 008 2604 001 īres līguma noslēgšanu ar L.K.

2. Par nekustamā īpašuma Jūrmalā, Edinburgas prospektā 33 kadastra apzīmējumu 1300 008 2604 003 īres līguma pagarināšanu ar S.M.

3. Par nekustamā īpašuma Jūrmalā, Edinburgas prospektā 33 kadastra apzīmējumu 1300 008 2604 003 īres līguma pagarināšanu ar I.S.

4. Par nekustamā īpašuma Jūrmalā, Edinburgas prospektā 33 kadastra apzīmējumu 1300 008 2604 003 īres līguma pagarināšanu ar T.K.

5. Par nekustamā īpašuma Jūrmalā, Edinburgas prospektā 33 kadastra apzīmējumu 1300 008 2604 004 īres līguma pagarināšanu ar A.S.

6. Par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2011.gada 10.novembra lēmumā Nr.498 „Par nekustamā īpašuma Jūrmalā, Edinburgas prospektā 33 ar kadastra apzīmējumu 1300 008 2604 004 daļas īres līguma pagarināšanu.

57. Par dzīvojamās ēkas liters 2 un zemesgabala, kadastra numurs 1300 015 2304, 37/100 domājamo daļu Jūrmalā, Piekrastes ielā 19 trešās izsoles uzskatīšanu par nenotikušu (lēmums Nr.50)

Ziņotājs:

G.Jubele

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 14 (I.Ančāns, E.Krūmiņš, L.Loskutova, G.Truksnis, M.Vorobjova, V.Maksimovs, R.Munkevics, J.Visockis, A.Tampe, Dz.Homka, Dz.Hirša, A.Ābelītis, M.Dzenītis, Z.Starks), „pret” – nav, „atturas” –nav), nolēma pieņemt lēmumu par dzīvojamās ēkas liters 2 un zemesgabala, kadastra numurs 1300 015 2304, 37/100 domājamo daļu Jūrmalā, Piekrastes ielā 19 trešās izsoles uzskatīšanu par nenotikušu.

58. Par ēku (būvju) nekustamā īpašuma Jūrmalā, Miera ielā 10k -1 pirkumu (lēmums Nr.51)

Ziņotājs:

G.Jubele

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 14 (I.Ančāns, E.Krūmiņš, L.Loskutova, G.Truksnis, M.Vorobjova, V.Maksimovs, R.Munkevics, J.Visockis, A.Tampe, Dz.Homka, Dz.Hirša, A.Ābelītis, M.Dzenītis, Z.Starks), „pret” – nav, „atturas” –nav), nolēma pieņemt lēmumu par ēku (būvju) nekustamā īpašuma Jūrmalā, Miera ielā 10k -1 pirkumu.

59. Par apbūvēta zemesgabala Jūrmalā, Plūdu ielā 1a 6/42 domājamo daļu nodošanu atsavināšanai (lēmums Nr.52)

Ziņotājs:

G.Jubele

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 14 (I.Ančāns, E.Krūmiņš, L.Loskutova, G.Truksnis, M.Vorobjova, V.Maksimovs, R.Munkevics, J.Visockis, A.Tampe, Dz.Homka, Dz.Hirša, A.Ābelītis, M.Dzenītis, Z.Starks), „pret” – nav, „atturas” –nav), nolēma pieņemt lēmumu par apbūvēta zemesgabala Jūrmalā, Plūdu ielā 1a 6/42 domājamo daļu nodošanu atsavināšanai.

60. Par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2011.gada 12.maija lēmumā Nr.234 „Par atsevišķa apbūvēta zemesgabala Jūrmalā, Jelgavas ielā 5 daļas nodošanu privatizācijai” (lēmums Nr.53)

61. Par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2011.gada 12.maija lēmumā Nr.235 „Par atsevišķa apbūvēta zemesgabala Jūrmalā, Jelgavas ielā 5 daļas nodošanu privatizācijai” (lēmums Nr.54)

62. Par atsevišķa apbūvēta zemesgabala Jūrmalā, Jelgavas ielā 5 daļas nodošanu privatizācijai (lēmums Nr.55)

63. Par atsevišķa apbūvēta zemesgabala Jūrmalā, Jelgavas ielā 5 daļas nodošanu privatizācijai (lēmums Nr.56)

Ziņotājs:

G.Jubele

Saskaņā ar 2010.gada 4.februāra saistošo noteikumu Nr.6 „Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums” 115.punktu, ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmumu projektiem („par” – 14 (I.Ančāns, E.Krūmiņš, L.Loskutova, G.Truksnis, M.Vorobjova, V.Maksimovs, R.Munkevics, J.Visockis, A.Tampe, Dz.Homka, Dz.Hirša, A.Ābelītis, M.Dzenītis, Z.Starks), „pret” – nav, „atturas” –nav), nolēma pieņemt lēmumus:

1. Par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2011.gada 12.maija lēmumā Nr.234 „Par atsevišķa apbūvēta zemesgabala Jūrmalā, Jelgavas ielā 5 daļas nodošanu privatizācijai”.

2. Par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2011.gada 12.maija lēmumā Nr.235 „Par atsevišķa apbūvēta zemesgabala Jūrmalā, Jelgavas ielā 5 daļas nodošanu privatizācijai”.

3. Par atsevišķa apbūvēta zemesgabala Jūrmalā, Jelgavas ielā 5 daļas nodošanu privatizācijai.

4. Par atsevišķa apbūvēta zemesgabala Jūrmalā, Jelgavas ielā 5 daļas nodošanu privatizācijai.

64. Par zemesgabala Jūrmalā, Jelgavas ielā 5 daļas nomas līguma noslēgšanu ar SIA „Jūrmalas siltums” (lēmums Nr.57)

Ziņotājs:

G.Jubele

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 14 (I.Ančāns, E.Krūmiņš, L.Loskutova, G.Truksnis, M.Vorobjova, V.Maksimovs, R.Munkevics, J.Visockis, A.Tampe, Dz.Homka, Dz.Hirša, A.Ābelītis, M.Dzenītis, Z.Starks), „pret” – nav, „atturas” –nav), nolēma pieņemt lēmumu par zemesgabala Jūrmalā, Jelgavas ielā 5 daļas nomas līguma noslēgšanu ar SIA „Jūrmalas siltums”.

65. Par zemesgabala Jūrmalā, Tukuma ielā 8/10 daļas nomas līguma noslēgšanu ar SIA „Jūrmalas siltums” (lēmums Nr.58)

Ziņotājs:

G.Jubele

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 14 (I.Ančāns, E.Krūmiņš, L.Loskutova, G.Truksnis, M.Vorobjova, V.Maksimovs, R.Munkevics, J.Visockis, A.Tampe, Dz.Homka, Dz.Hirša, A.Ābelītis, M.Dzenītis, Z.Starks), „pret” – nav, „atturas” –nav), nolēma pieņemt lēmumu par zemesgabala Jūrmalā, Tukuma ielā 8/10 daļas nomas līguma noslēgšanu ar SIA „Jūrmalas siltums”.

66. Par zemesgabala Jūrmalā, Konkordijas ielā 66 daļas nomas līguma noslēgšanu ar SIA „Jūrmalas siltums” (lēmums Nr.59)

Ziņotājs:

G.Jubele

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 13 (I.Ančāns, E.Krūmiņš, L.Loskutova, G.Truksnis, M.Vorobjova, V.Maksimovs, R.Munkevics, J.Visockis, A.Tampe, Dz.Homka, Dz.Hirša, A.Ābelītis, Z.Starks), „pret” – nav, „atturas” –1 (M.Dzenītis)), nolēma pieņemt lēmumu par zemesgabala Jūrmalā, Konkordijas ielā 66 daļas nomas līguma noslēgšanu ar SIA „Jūrmalas siltums”.

67. Par 2011.gada 11.aprīļa zemes nomas līguma Nr.1.1-16.3.1/347 pārjaunošanu ar SIA „B-40” (lēmums Nr.60)

Ziņotājs:

G.Jubele

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 14 (I.Ančāns, E.Krūmiņš, L.Loskutova, G.Truksnis, M.Vorobjova, V.Maksimovs, R.Munkevics, J.Visockis, A.Tampe, Dz.Homka, Dz.Hirša, A.Ābelītis, Z.Starks, M.Dzenītis), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par 2011.gada 11.aprīļa zemes nomas līguma Nr.1.1-16.3.1/347 pārjaunošanu ar SIA „B-40”.

68. Par nekustamā īpašuma Jūrmalā, Jomas ielā 17 iznomāšanu (lēmums Nr.61)

Ziņotājs:

G.Jubele

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 14 (I.Ančāns, E.Krūmiņš, L.Loskutova, G.Truksnis, M.Vorobjova, V.Maksimovs, R.Munkevics, J.Visockis, A.Tampe, Dz.Homka, Dz.Hirša, A.Ābelītis, Z.Starks, M.Dzenītis), „pret” – nav, „atturas” –nav), nolēma pieņemt lēmumu par nekustamā īpašuma Jūrmalā, Jomas ielā 17 iznomāšanu.

69. Par nekustamā īpašuma Jūrmalā, Kļavu ielā 13 daļas iznomāšanu (lēmums Nr.62)

Ziņotājs:

G.Jubele ziņo, ka ir nepieciešams lēmumprojekta 1. un 2.pielikumā veikt izmaiņas, nosakot izsoles soli 30 Ls, bet nomas maksu 293,99 Ls/mēnesī + PVN.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu ar izmaiņām („par” – 13 (I.Ančāns, E.Krūmiņš, L.Loskutova, G.Truksnis, M.Vorobjova, V.Maksimovs, R.Munkevics, J.Visockis, A.Tampe, Dz.Homka, A.Ābelītis, Z.Starks, M.Dzenītis), „pret” – nav, „atturas” –1 (Dz.Hirša), nolēma pieņemt lēmumu par nekustamā īpašuma Jūrmalā, Kļavu ielā 13 daļas iznomāšanu ar izmaiņām.

70. Par nekustamā īpašuma Jūrmalā, Drosmes ielā 7 iznomāšanu (lēmums Nr.63)

Ziņotājs:

G.Jubele

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 13 (I.Ančāns, E.Krūmiņš, L.Loskutova, G.Truksnis, M.Vorobjova, V.Maksimovs, J.Visockis, A.Tampe, Dz.Homka, A.Ābelītis, Z.Starks, M.Dzenītis, Dz.Hirša), „pret” – nav, „atturas” – nav, R.Munkevics nebalso), nolēma pieņemt lēmumu par nekustamā īpašuma Jūrmalā, Drosmes ielā 7 iznomāšanu.

71. Par nekustamā īpašuma Jūrmalā, Rūpniecības ielā 19 iznomāšanu (lēmums Nr.64)

Ziņotājs:

G.Jubele

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 13 (I.Ančāns, E.Krūmiņš, L.Loskutova, G.Truksnis, M.Vorobjova, V.Maksimovs, J.Visockis, A.Tampe, Dz.Homka, A.Ābelītis, Z.Starks, M.Dzenītis, Dz.Hirša), „pret” – nav, „atturas” – nav, R.Munkevics nebalso), nolēma pieņemt lēmumu par nekustamā īpašuma Jūrmalā, Rūpniecības ielā 19 iznomāšanu.

72. Par nekustamā īpašuma Jūrmalā, Talsu šosejā 31 iznomāšanu (lēmums Nr.65)

Ziņotājs:

G.Jubele ziņo, ka nepieciešams lēmumprojektā precizēt adresi -Talsu šoseja 31, k-25.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 13 (I.Ančāns, E.Krūmiņš, L.Loskutova, G.Truksnis, M.Vorobjova, V.Maksimovs, J.Visockis, A.Tampe, Dz.Homka, A.Ābelītis, Z.Starks, M.Dzenītis, Dz.Hirša), „pret” – nav, „atturas” – nav, R.Munkevics nebalso), nolēma pieņemt lēmumu par nekustamā īpašuma Jūrmalā, Talsu šosejā 31, k-25 iznomāšanu.

Sēde slēgta 14.05

Nākamā kārtējā domes sēde notiks 2012.gada 16.februārī plkst.10.00.

Sēdes vadītājs

G.Truksnis

Sēdes protokolētāja

A.Liepiņa

2012.gada 3.februārī


Lejupielāde: DOC un PDF