Oficiālā publikācija tiesību aktu vortālā "Likumi.lv" Stājas spēkā 06.04.2012.
Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
SAISTOŠIE NOTEIKUMI
Jūrmalā

Zaudējuši spēku ar domes 2021.gada 16.decembra 49.saistošajiem noteikumiem

2012.gada 5.aprīlīNr. 11

protokols Nr. 6, 3. punkts

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 4.februāra saistošajos noteikumos Nr.6
„Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums”

Izdoti saskaņā ar Latvijas Republikas likuma
„Par pašvaldībām” 21.pantu

Veikt šādus grozījumus Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 4.februāra saistošajos noteikumos Nr.6 „Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums”:

1. Svītrot saistošo noteikumu 14.2.apakšpunktu.

2. Saistošo noteikumu 14.8.apakšpunktu izteikt šādā redakcijā:

„14.8. Privatizējamā SIA „Jūrmalas namsaimnieks”.

3. Papildināt saistošo noteikumus ar 14.16.apakšpunktu šādā redakcijā:

„14.16. SIA „Sportrehs”.

4. Apstiprināt Jūrmalas pilsētas domes struktūras shēmu saskaņā ar pielikumu.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Pielikums Struktūras shēmaPASKAIDROJUMA RAKSTS

Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 5.aprīļa saistošajiem noteikumiem Nr.11
„Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 4.februāra saistošajos noteikumos Nr.6
„Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums”

Sadaļas nosaukums

Sadaļas paskaidrojums

1.Projekta nepieciešamības pamatojums

Atbilstoši likuma „Par pašvaldībām” 24.panta pirmajai daļai pašvaldības nolikums ir saistošie noteikumi, kas nosaka pašvaldības pārvaldes organizāciju, lēmumu pieņemšanas kārtību, iedzīvotāju tiesības un pienākumus vietējā pārvaldē, kā arī citus pašvaldības darba organizācijas jautājumus.

Ar grozījumiem tiek precizēts pašvaldības nolikuma teksts un struktūrshēma

2.Īss projekta satura izklāsts

Ar grozījumiem tiek precizēts pašvaldības kapitālsabiedrību saraksts:

- svītrojot likvidēto kapitālsabiedrību „Dubultu šķelda”, kas saskaņā ar LR UR 2011.gada 28.decembra lēmumu Nr.6-12/168955 ir izslēgta no komercreģistra;

- kapitālsabiedrības „Jūrmalas namsaimnieks” nosaukums, papildinot to ar vārdu „privatizējamā”;

- novērsta neprecizitāte teksta daļā, papildinot ar privāto kapitālsabiedrību „Sportrehs”, kurā pašvaldībai ir kapitāla daļas.

3.Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetu

Saistošo noteikumu projekta īstenošana neietekmē pašvaldības budžetu

4.Informācija par plānoto projekta ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā

Nav attiecināms

5.Informācija par administratīvajām procedūrām

Līdzšinējā kārtība netiek mainīta

6.Informācija par konsultācijām ar privātpersonām

Saistošo noteikumu izstrādē nav nepieciešama konsultēšanās ar privātpersonām, jo tie neierobežo sabiedrības intereses

Priekšsēdētājs

G.Truksnis