Oficiālā publikācija laikrakstā "Latvijas Vēstnesis" 29.05.2012. Stājas spēkā 30.05.2012.
Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
SAISTOŠIE NOTEIKUMI
Jūrmalā

Zaudējis spēku ar domes 2013.gada 26.septembra 66.saistošajiem noteikumiem

2012.gada 5.aprīlīNr. 15

protokols Nr. 6, 20. punkts

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes
2009.gada 26.februāra saistošajos noteikumos Nr.7
„Par Jūrmalas pašvaldības pabalstiem”

Izdoti saskaņā ar Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 43.panta trešo daļu,
Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 35.panta trešo un ceturto daļu

1. Veikt Jūrmalas pilsētas domes 2009.gada 26.februāra saistošajos noteikumos Nr.7 „Par Jūrmalas pašvaldības pabalstiem” šādus grozījumus:

1.1. Papildināt ar 3.1.8.apakšpunktu šādā redakcijā:

„3.1.8. pabalsts izglītības ieguves atbalstam.”

1.2. Papildināt ar 10.1 nodaļu šādā redakcijā:

„101 . Pabalsts izglītības ieguves atbalstam.

101.1. Pabalsts izglītības ieguves atbalstam (turpmāk šajā nodaļā – pabalsts) ir paredzēts:

101.1.1. apģērba, skolas piederumu, kancelejas preču un citu mācību priekšmetu iegādei;

101.1.2. vispārizglītojošo skolu 9.klases un 12.klases absolvēšanas izdevumiem.

101.2. Pabalstu ir tiesīgas saņemt ģimenes, kurās ienākumi pēdējo trīs mēnešu laikā nepārsniedz 150 Ls uz vienu personu un kurās izglītojamais uzsāk vai turpina mācības Jūrmalas vispārizglītojošās skolās vai absolvē tās, vai apgūst obligāto pirmsskolas izglītību Jūrmalas pilsētā.

101.3. Pabalsta apmērs 101.1.1.apakšpunktā paredzētajos gadījumos ir līdz Ls 50 katram izglītojamajam, papildus iesniedzot izdevumus apliecinošus dokumentus.

101.4. Pabalsta apmērs 101.1.2.apakšpunktā paredzētajos gadījumos ir Ls 50 katram izglītojamajam.

101.5. Pabalsti 101.1.1. un 101.1.2. apakšpunktā noteikto vajadzību segšanai tiek piešķirti vienu reizi mācību gadā."

2. Saistošie noteikumi publicējami laikrakstā „Latvijas Vēstnesis” un „Jūrmalas pašvaldības informatīvais biļetens”, un tie stājas spēkā nākamajā dienā pēc to publikācijas laikrakstā „Latvijas Vēstnesis”.

Priekšsēdētājs

G.TruksnisPaskaidrojuma raksts Jūrmalas pilsētas domes

2012.gada 5.aprīļa saistošajiem noteikumiem Nr.15

„Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2009.gada 26.februāra saistošajos noteikumos Nr.7 „Par Jūrmalas pašvaldības pabalstiem””.

Jūrmalas pilsētas domes saistošo noteikumu projekts „Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2009.gada 26.februāra saistošajos noteikumos Nr.7 „Par Jūrmalas pašvaldības pabalstiem”” (turpmāk – saistošie noteikumi Nr.7) paredz papildināt saistošos noteikumus Nr.7 ar jaunu pabalsta veidu „Pabalsts izglītības ieguves atbalstam”. Pabalsta mērķis ir piešķirt materiālu palīdzību ģimenēm, kurās bērni iegūst izglītību vispārizglītojošās skolās.

Īss projekta satura izklāsts.

Jūrmalas pilsētas Labklājības pārvaldes izstrādātais Jūrmalas pilsētas domes saistošo noteikumu projekts „Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2009.gada 26.februāra saistošajos noteikumos Nr.7 „Par Jūrmalas pašvaldības pabalstiem”” paredz paplašināt pašvaldības palīdzību, piešķirot pabalstu ģimenēm, kurās bērni iegūst izglītību vispārizglītojošās skolās apģērba, skolas piederumu, kanceleja preču un citu mācību priekšmetu iegādei, kā arī vispārizglītojošo skolu 9.klases un 12.klases absolvēšanas izdevumiem. Pabalstu ir tiesīgas saņemt ģimenes, kurās ienākumi pēdējo trīs mēnešu laikā nepārsniedz 150 Ls uz vienu personu un kurās izglītojamais uzsāk vai turpina mācības Jūrmalas vispārizglītojošās skolās vai absolvē tās, vai apgūst obligāto pirmsskolas izglītību Jūrmalas pilsētā.

Vienreizējā pabalsta apmērs ir 50 Ls katram izglītojamajam kalendārajā gadā.

Projekta nepieciešamības pamatojums.

Saistošie noteikumi Nr.7 nosaka Jūrmalas pašvaldības pabalstu veidus tām iedzīvotāju kategorijām, kurām normatīvajos aktos noteiktā kārtībā nevar noteikt trūcīgas vai maznodrošinātas ģimenes statusu. Pabalsta izglītības ieguves atbalstam pamatuzdevums ir sniegt materiālu atbalstu ģimenēm ar bērniem, pirms tās ir kļuvušas par sociālā dienesta klientiem. Minētā pašvaldības pabalsta mērķis ir sniegt palīdzību plašākam iedzīvotāju lokam, t.i. ne tikai personām (ģimenēm), kurām noteikts trūcīgas vai maznodrošinātas personas (ģimenes) statuss un kuras jau saņem pabalstu izglītības ieguves atbalstam. Piešķirot pabalstu izglītības ieguves atbalstam tām ģimenēm, kurās ienākumi uz vienu ģimenes locekli pēdējo trīs mēnešu laikā nepārsniedz 150 Ls, noteiktai iedzīvotāju kategorijai tiks sniegts materiāls atbalsts ar izglītības ieguvi saistītu izdevumu segšanai. Tiks sniegta materiāla palīdzība ģimeņu pamatvajadzību nodrošināšanai un paaugstināta ģimeņu ar bērniem sociālās drošības sajūta.

Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetu .

2011.gadā pabalsta izglītības ieguves atbalstam Jūrmalas pilsētas pašvaldība izlietojusi 26000 Ls.

2012.gada Jūrmalas pilsētas pašvaldības budžetā šim mērķim ir paredzēti 50000 Ls. Pabalsta piešķiršanas administrēšanai papildus līdzekļi pašvaldības budžetā nav nepieciešami.

Informācija par plānoto projekta saskaņošanu un konsultācijām ar privātpersonām.

Projekta nepieciešamība apspriesta un atbalstīta Jūrmalas pilsētas domes Sociālo, veselības, kultūras un sporta jautājumu komitejā. Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 45.pantu saistošie noteikumi tiks publicēti laikrakstā „Latvijas Vēstnesis”, laikrakstā „Jūrmalas pašvaldības informatīvais biļetens” un pašvaldības mājas lapā.

Saistošo noteikumu projekts attiecas uz sociālo jomu.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Atvērt spēkā esošo redakciju

Lejupielāde: DOC un PDF