Oficiālā publikācija laikrakstā "Latvijas Vēstnesis" 16.05.2012. Stājas spēkā 17.05.2012.
Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
SAISTOŠIE NOTEIKUMI
Jūrmalā

Zaudējuši spēku ar domes 2019.gada 20.jūnija 24.saistošajiem noteikumiem

2012.gada 3.maijāNr. 21

protokols Nr. 7, 36. punkts

Par detālplānojuma Jūrmalā, zemesgabaliem Kļavu ielā 1A,
Rūdolfa Blaumaņa ielā 15A un piegulošai kāpu teritorijai projekta grafiskās daļas,
teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu

Izdoti saskaņā ar Latvijas Republikas
Ministru kabineta 2009.gada 6.oktobra noteikumu Nr.1148
„Vietējās pašvaldības teritorijas plānošanas noteikumi” 78.punktu
un Jūrmalas pilsētas domes 2007.gada 12.novembra lēmumu Nr.968
„Par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2004.gada 28.jūlija lēmumā Nr.554
„Par detālplānojuma –Attīstības plāna grozījumu izstrādes uzsākšanu Jūrmalā,
zemesgabalam Rūdolfa Blaumaņa ielā 15a un pieguļošai kāpu teritorijai un darba uzdevuma precizēšanu””

1. Apstiprināt detālplānojuma Jūrmalā, zemesgabaliem Kļavu ielā 1A, Rūdolfa Blaumaņa ielā 15A un piegulošai kāpu teritorijai projekta grafisko daļu, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumus, saskaņā ar pielikumu.

2. Jūrmalas pilsētas domes Sabiedrisko attiecību nodaļai publicēt saistošos noteikumus vietējā pašvaldības laikrakstā un laikrakstā „Latvijas Vēstnesis”.

3. Saistošie noteikumi stājas spēkā nākošajā dienā pēc to publicēšanas laikrakstā „Latvijas Vēstnesis”.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis