Oficiālā publikācija laikrakstā "Latvijas Vēstnesis" 16.05.2012. Stājas spēkā 17.05.2012.
Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
SAISTOŠIE NOTEIKUMI
Jūrmalā

Atcelts ar domes 2013.gada 3.aprīļa 10.saistošajiem noteikumiem

2012.gada 3.maijāNr. 22

protokols Nr. 7, 38. punkts

Par detālplānojuma zemesgabaliem Jūrmalā, Slokas ielā 69A un Slokas ielā 69B projekta
grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu

Izdoti saskaņā ar Latvijas Republikas Ministru kabineta 2009.gada 6.oktobra noteikumu Nr.1148
„Vietējās pašvaldības teritorijas plānošanas noteikumi” 78.punktu un
Jūrmalas pilsētas domes 2011.gada 11.augusta lēmumu Nr.378
„Par detālplānojuma projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabaliem
Jūrmalā, Slokas ielā 69A un Slokas ielā 69B”

1. Apstiprināt detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Slokas ielā 69A un Slokas ielā 69B projekta grafisko daļu, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumus saskaņā ar pielikumu.

2. Jūrmalas pilsētas domes Sabiedrisko attiecību nodaļai publicēt saistošos noteikumus vietējā pašvaldības laikrakstā un laikrakstā „Latvijas Vēstnesis”.

3. Saistošie noteikumi stājas spēkā nākošajā dienā pēc to publicēšanas laikrakstā „Latvijas Vēstnesis”.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Lejupielāde: DOC un PDF