Oficiālā publikācija laikrakstā "Latvijas Vēstnesis" 10.07.2012. Stājas spēkā 11.07.2012.
Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
SAISTOŠIE NOTEIKUMI
Jūrmalā

Zaudējis spēku ar domes 2018.gada 18.oktobra 36.saistošajiem noteikumiem

2012.gada 28.jūnijāNr. 24

protokols Nr. 9, 41. punkts

Par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Gaujas ielā 1
projekta grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu

Izdoti saskaņā ar Latvijas Republikas Ministru kabineta
2009.gada 6.oktobra noteikumu Nr.1148
„Vietējās pašvaldības teritorijas plānošanas noteikumi” 78.punktu un
Jūrmalas pilsētas domes 2011.gada 11.augusta lēmumu Nr.375
„Par detālplānojuma projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Jūrmalā, Gaujas ielā 1”

1. Apstiprināt detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Gaujas ielā 1 projekta grafisko daļu, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumus, saskaņā ar pielikumu.

2. Jūrmalas pilsētas domes Sabiedrisko attiecību nodaļai publicēt saistošos noteikumus vietējā pašvaldības laikrakstā un laikrakstā „Latvijas Vēstnesis”.

3. Saistošie noteikumi stājas spēkā nākošajā dienā pēc to publicēšanas laikrakstā „Latvijas Vēstnesis”.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Lejupielāde: DOC un PDF