Oficiālā publikācija laikrakstā "Latvijas Vēstnesis" 22.08.2012. Stājas spēkā 23.08.2012.
Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
SAISTOŠIE NOTEIKUMI
Jūrmalā
2012.gada 9.augustāNr. 30

protokols Nr. 13, 33. punkts

Par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Dzintaru prospektā 33
projekta grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu

Izdoti saskaņā ar Latvijas Republikas
Ministru kabineta 2009.gada 6.oktobra noteikumu Nr.1148
„Vietējās pašvaldības teritorijas plānošanas noteikumi” 78.punktu
un Jūrmalas pilsētas domes 2011.gada 17.marta lēmumu Nr.126
„Par detālplānojuma projekta izstrādes uzsākšanu
zemesgabalam Jūrmalā, Dzintaru prospektā 33”

1. Apstiprināt detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Dzintaru prospektā 33 projekta grafisko daļu, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumus saskaņā ar pielikumu.

2. Jūrmalas pilsētas domes Sabiedrisko attiecību nodaļai publicēt saistošos noteikumus vietējā pašvaldības laikrakstā un laikrakstā „Latvijas Vēstnesis”.

3. Saistošie noteikumi stājas spēkā nākošajā dienā pēc to publicēšanas laikrakstā „Latvijas Vēstnesis”.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Lejupielāde: DOC un PDF