Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
SĒDES PROTOKOLS
Jūrmalā
2012.gada 9.augustāNr.13

Ceturtdiena

Jūrmalā Jomas ielā 1/5

Sēde atklāta plkst.1005

Sēdi vada:

domes priekšsēdētājs

Gatis Truksnis

Sēdi protokolē:

domes Administratīvās nodaļas lietvede

Arnita Liepiņa

Sēdē piedalās:

domes priekšsēdētāja vietniece pilsētsaimniecības jautājumos

Larisa Loskutova

Deputāti:

Arnis Ābelītis, Egmonts Krūmiņš, Vladimirs Maksimovs, Ilmārs Ančāns, Juris Visockis, Aigars Tampe, Marija Vorobjova, Dzintra Homka, Raimonds Munkevics, Iveta Blaua, Māris Dzenītis

Nepiedalās deputāti:

Dzintra Hirša, Zigurds Starks

Sēdē piedalās:

Izpilddirektors

Valdis Vītoliņš

Administratīvās nodaļas vadītāja

Indra Kalvāne

Juridiskās nodaļas vadītāja

Evija Rakiša

Budžeta nodaļas vadītāja

Inga Brača

Pilsētplānošanas nodaļas vadītāja

Vita Zvejniece

Revīzijas un audita nodaļas vadītāja

Anita Adiāne

Ekonomikas un attīstības nodaļas vadītāja

Ligita Maziņa

Sabiedrisko attiecību nodaļas vadītājs

Reinholds Pelše

Pilsētsaimniecības un labiekārtošanas nodaļas vadītāja

Gunta Smalkā

Sēdē uzaicināti:

Laima Grobiņa, Gunta Jubele, Sarmīte Limba, Dzintars Krūmiņš, Māris Demme, Gunta Ušpele, Atis Sapronovs, Indra Brinkmane, Romāns Orlovs

Piedalās:

pilsētas iedzīvotāji, preses pārstāvji

Saskaņā ar 2010.gada 4.februāra saistošo noteikumu Nr.6 „Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums” 113.punktu balsošana par visiem jautājumiem notiek paceļot roku.

G.Truksnis ierosina sēdes darba kārtībā iekļaut šādus papildu jautājumu:

· Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības saistību apmēra palielināšanu Dzintaru koncertzāles slēgtās zāles rekonstrukcijai/restaurācijai Turaidas ielā 1, Jūrmalā

· Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības saistību apmēra palielināšanu bērnudārza jaunbūvei Tukuma ielā 9, Jūrmalā

· Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības saistību apmēra palielināšanu Aspazijas mājas Nr.002 restaurācijai un ēkas Nr.001 rekonstrukcijai, saglabājot funkciju-muzejs Z.Meierovica prospektā 18/20, Jūrmalā

· Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 7.jūnija lēmumā Nr.318 „Par privatizējamās sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Jūrmalas namsaimnieks” privatizācijas pamatprincipiem”

· Par kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanu

· Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2011.gada 31.marta nolikumā Nr.7 „Naudas balvas par izciliem sasniegumiem sportā un kultūrā piešķiršanas kārtība un apmērs”

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par sēdes darba kārtību ar izmaiņām („par” – 11 (I.Ančāns, E.Krūmiņš, L.Loskutova, G.Truksnis, A.Ābelītis, M.Vorobjova, V.Maksimovs, R.Munkevics, J.Visockis, Dz.Homka, M.Dzenītis), „pret” – nav, „atturas” – 2 (I.Blaua, A.Tampe)), sēdes darba kārtība ar izmaiņām tika apstiprināta.

Darba kārtība:

1.

Par braukšanas maksas atvieglojumiem Jūrmalas pilsētas autobusu maršrutu tīkla maršrutos

2.

Par ēdināšanas pakalpojuma maksu sākumskolā „Taurenītis”

3.

Par dalību aktivitātes „Pasākumi centralizētās siltumapgādes sistēmu efektivitātes paaugstināšanai” 4.kārtā

4.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 26.janvāra saistošajos noteikumos Nr.4 „Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2012.gada budžeta apstiprināšanu”

5.

Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības saistību apmēra palielināšanu Dzintaru koncertzāles slēgtās zāles rekonstrukcijai/restaurācijai Turaidas ielā 1, Jūrmalā

6.

Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības saistību apmēra palielināšanu bērnudārza jaunbūvei Tukuma ielā 9, Jūrmalā

7.

Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības saistību apmēra palielināšanu Aspazijas mājas Nr.002 restaurācijai un ēkas Nr.001 rekonstrukcijai, saglabājot funkciju-muzejs Z.Meierovica prospektā 18/20, Jūrmalā

8.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2011.gada 31.marta nolikumā Nr.7 „Naudas balvas par izciliem sasniegumiem sportā un kultūrā piešķiršanas kārtība un apmērs”

9.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2011. gada 29. septembra lēmumā Nr.417 „Par dalību Eiropas Reģionālās Attīstības Fonda atklātā projektu konkursā”

10.

Par sociālo dzīvojamo telpu īres līgumu noslēgšanu un pagarināšanu

11.

Par istabu tipa dienesta viesnīcas izveidošanu

12.

Par dzīvokļu jautājumiem

13.

Par dzīvojamo telpu īres līgumu noslēgšanu

14.

Par atzinumu meža zemes transformācijai zemesgabalā Jūrmalā, 23. līnija 3610

15.

Par atzinumu meža zemes transformācijai zemesgabalā Jūrmalā, Burtnieku ielā 14

16.

Par atzinumu meža zemes transformācijai zemesgabalā Jūrmalā, Ezeru ielā 52

17.

Par atzinumu meža zemes transformācijai zemesgabalā Jūrmalā, Rīgas ielā 51

18.

Par atzinumu meža zemes transformācijai zemesgabalā Jūrmalā, Rīgas ielā 49

19.

Par atļauju izsniegšanu būvju nojaukšanai Jūrmalā, Teātra ielā 65

20.

Par atļauju izsniegšanu būvju nojaukšanai Jūrmalā, Priežu ielā 15

21.

Par atļauju izsniegšanu būvju nojaukšanai Jūrmalā, Vidus prospektā 39

22.

Par zemes ierīcības projekta un zemes vienības robežu pārkārtošanas apstiprināšanu starp zemes vienībām Tirgoņu ielā 6, Jūrmalā, Tirgoņu ielā 2617, Jūrmalā

23.

Par zemes vienību Gaujas ielā 2, Jūrmalā sadales apstiprināšanu un adreses piešķiršanu

24.

Par zemes vienību apvienošanu Dzintaru prospektā 50, Jūrmalā, Dzintari 0104, Jūrmalā

25.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 16.februāra lēmumā Nr.96 „Par patvaļīgās būvniecības radīto seku novēršanu zemes gabalā ar kadastra numuru 1300 004 4704 Jūrmalā, Meža prospektā 103A”

26.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2011.gada 12.maija lēmumā Nr.217 „Par patvaļīgās būvniecības radīto seku novēršanu zemes gabalā ar kadastra numuru 1300 009 8013 Jūrmalā, Jaunā ielā 88 un Jaunā ielā 88A”

27.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2011.gada 17.marta lēmumā Nr.121 „Par patvaļīgās būvniecības radīto seku novēršanu zemes gabalā ar kadastra numuru 1300 004 4604 Jūrmalā, Bulduru prospektā 110”

28.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 16.decembra lēmumā Nr.829 „Par patvaļīgās būvniecības radīto seku novēršanu Jūrmalā, Viktorijas ielā 41 (zemes kadastra apzīmējums 1300 009 6501)

29.

Par detālplānojuma pirmās redakcijas zemesgabaliem Jūrmalā, Kāpu ielā 139 un Kāpu ielā 141 nodošanu sabiedriskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai

30.

Par detālplānojuma pirmās redakcijas zemesgabalam Jūrmalā, Vikingu ielā 35 nodošanu sabiedriskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai

31.

Par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Puķu ielā 2 apstiprināšanu

32.

Par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Dzintaru prospektā 33 apstiprināšanu

33.

Par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Dzintaru prospektā 33 projekta grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu

34.

Par detālplānojuma zemesgabaliem Jūrmalā, Slokas ielā 51 un Slokas ielā 55B apstiprināšanu

35.

Par detālplānojuma zemesgabaliem Jūrmalā, Slokas ielā 51 un Slokas ielā 55B projekta grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu

36.

Par zemesgabala Jūrmalā, „Miera iela 4510” daļas nomas līguma noslēgšanu ar A.A. un E.A.

37.

Par zemesgabala Jūrmalā, „Dzintari 1513” daļas nomas līguma noslēgšanu ar sabiedrību ar ierobežotu atbildību „Bramaņu centrs”

38.

Par Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 30.decembra nekustamā īpašuma patapinājuma līguma Nr.1.1-16/945 grozījumiem

39.

Grozījumi 2001.gada 19.decembra lēmumā Nr.799 „Par pašvaldības nekustamo īpašumu nodošanu apsaimniekošanā”

40.

Par 2008.gada 2.janvāra pirkuma līguma Nr.1.1-16.1/1 pārjaunošanu ar P. M.

41.

Par dzīvokļa īpašuma Jūrmalā, Krišjāņa Valdemāra ielā 2-4 otrās izsoles rīkošanu

42.

Par nekustamā īpašuma Jūrmalā, Dzirnavu ielā 19-601 trešās izsoles rīkošanu

43.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 7.jūnija lēmumā Nr.318. „Par privatizējamās sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Jūrmalas namsaimnieks” privatizācijas pamatprincipiem”

44.

Par kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanu

1. Par braukšanas maksas atvieglojumiem Jūrmalas pilsētas autobusu maršrutu tīkla maršrutos (saistošie noteikumi Nr.28)

Ziņotājs:

M.Demme ziņo, ka saistošo noteikumu projekta 2.1. un 3.1.punktu nepieciešams papildināt ar tekstu: „šādām pasažieru kategorijām.”

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par saistošo noteikumu projektu ar redakcionāliem papildinājumiem („par” – 13 (I.Ančāns, E.Krūmiņš, L.Loskutova, G.Truksnis, A.Ābelītis, M.Vorobjova, V.Maksimovs, R.Munkevics, J.Visockis, Dz.Homka, M.Dzenītis, I.Blaua, A.Tampe), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt saistošos noteikumus par braukšanas maksas atvieglojumiem Jūrmalas pilsētas autobusu maršrutu tīkla maršrutos ar redakcionāliem papildinājumiem.

2. Par ēdināšanas pakalpojuma maksu sākumskolā „Taurenītis” (lēmums Nr.419)

Ziņotājs:

S.Limba

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 13 (I.Ančāns, E.Krūmiņš, L.Loskutova, G.Truksnis, A.Ābelītis, M.Vorobjova, V.Maksimovs, R.Munkevics, J.Visockis, Dz.Homka, M.Dzenītis, I.Blaua, A.Tampe), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par ēdināšanas pakalpojuma maksu sākumskolā „Taurenītis”.

3. Par dalību aktivitātes „Pasākumi centralizētās siltumapgādes sistēmu efektivitātes paaugstināšanai” 4.kārtā (lēmums Nr.420)

Ziņotājs:

R.Orlovs

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 13 (I.Ančāns, E.Krūmiņš, L.Loskutova, G.Truksnis, A.Ābelītis, M.Vorobjova, V.Maksimovs, R.Munkevics, J.Visockis, Dz.Homka, M.Dzenītis, I.Blaua, A.Tampe), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par dalību aktivitātes „Pasākumi centralizētās siltumapgādes sistēmu efektivitātes paaugstināšanai” 4. kārtā.

4. Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 26.janvāra saistošajos noteikumos Nr.4 „Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2012.gada budžeta apstiprināšanu”

(saistošie noteikumi Nr.29)

Ziņotājs:

I.Brača ziņo, ka ir sagatavoti un deputātiem izsniegti papildinājumi saistošo noteikumu projektam.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par saistošo noteikumu projektu ar papildinājumiem („par” – 13 (I.Ančāns, E.Krūmiņš, L.Loskutova, G.Truksnis, A.Ābelītis, M.Vorobjova, V.Maksimovs, R.Munkevics, J.Visockis, Dz.Homka, M.Dzenītis, I.Blaua, A.Tampe), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt saistošos noteikumus par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 26.janvāra saistošajos noteikumos Nr.4 „Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2012.gada budžeta apstiprināšanu” ar papildinājumiem.

5. Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības saistību apmēra palielināšanu Dzintaru koncertzāles slēgtās zāles rekonstrukcijai/restaurācijai Turaidas ielā 1, Jūrmalā

(lēmums Nr.421)

6. Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības saistību apmēra palielināšanu bērnudārza jaunbūvei Tukuma ielā 9, Jūrmalā (lēmums Nr.422)

7. Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības saistību apmēra palielināšanu Aspazijas mājas Nr.002 restaurācijai un ēkas Nr.001 rekonstrukcijai, saglabājot funkciju-muzejs Z.Meierovica prospektā 18/20, Jūrmalā (lēmums Nr.423)

Ziņotājs:

I.Brača

Izsakās:

J.Visockis jautā par agrāk izskatīto priekšlikumu par bērnudārza piebūvi pie Ķemeru vidusskolas.

G.Truksnis izsakās, ka notika vairākas Ķemeru iedzīvotāju sanāksmes, kurās bija arī izteiktas dažas idejas par bērnudārza piebūvi pie Ķemeru vidusskolas, bet bija arī ļoti, ļoti liela vecāku un iedzīvotāju pretestība pret to, ka bērnudārza telpas atradīsies un arī āra nodarbības notiks skolas teritorijā. Lielākā daļa kategoriski bija pret to un vēlējās atsevišķu bērnudārza ēku Tukuma ielā 9.

M.Demme izsakās, ka bija noslēgts līgums ar firmu „Ozola Būve” par Ķemeru vidusskolas rekonstrukciju, piebūvējot klāt lielu kompleksu sākumskolai un jaunu sporta zāli. Projekts izmaksu ziņā bija diezgan ievērojams un vairākus gadus bija iesaldēts. Šobrīd ir bijusi sarakste ar projektētāju un pēc būtības ir mainījies projektēšanas uzdevums. Nav vairs nepieciešamas tik lielas telpas, ir vajadzīga tikai neliela piebūve - ēdināšanas bloks, kā arī daļēji tiktu izveidotas telpas sākumskolai vidusskolas telpās un piebūvēta sporta zāle. Ir paredzams, ka varētu tikt veikti līguma grozījumi un samazinātas projekta izmaksas.

A.Tampe jautā, vai jau ir gatavs bērnudārza tehniskais projekts?

I.Brača atbild, ka ir beidzies iepirkums par bērnudārza būvniecību un šī ir precīzā summa. Kopējās bērnudārza būvniecības izmaksas sastāda Ls 2 159 000,  plānojot bērnudārzā 80 vietas. Uzskata, ka pastāv risks, ka bērnudārzs varētu būt neaizpildīts.

G.Truksnis izsakās, ka bērnudārza celtniecība Ķemeros bija iepriekš deputātu atbalstītā koncepcija. Šobrīd bērnudārzā ir aizpildītas 55 vietas, tāpēc jauno bērnudārzu plānots celt ar nelielu rezervi. Iespējams, ka sākotnēji telpas varētu tikt izmantotas arī kādai citai funkcijai vai arī, uzbūvējot jauno bērnudārzu, situācija varētu mainīties un bērnu skaits varētu palielināties, kas tikai būtu pozitīvs efekts Ķemeros.

I.Ančāns uzskata, ka jauna bērnudārza būvniecība Ķemeros ir nepieciešama, tāpēc aicina deputātus to atbalstīt.

A.Ābelītis uzskata, ka jauna bērnudārza būvniecība Ķemeros ir kompleksi saistīta gan ar sēdes darba kārtības jautājumu par kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanu, gan arī ar pašu Ķemeru attīstību. Aicina deputātus to atbalstīt.

Saskaņā ar 2010.gada 4.februāra saistošo noteikumu Nr.6 „Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums” 115.punktu, ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmumu projektiem („par” – 13 (I.Ančāns, E.Krūmiņš, L.Loskutova, G.Truksnis, A.Ābelītis, M.Vorobjova, V.Maksimovs, R.Munkevics, J.Visockis, Dz.Homka, M.Dzenītis, I.Blaua, A.Tampe), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumus:

1. Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības saistību apmēra palielināšanu Dzintaru koncertzāles slēgtās zāles rekonstrukcijai/restaurācijai Turaidas ielā 1, Jūrmalā.

2. Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības saistību apmēra palielināšanu bērnudārza jaunbūvei Tukuma ielā 9, Jūrmalā.

3. Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības saistību apmēra palielināšanu Aspazijas mājas Nr.002 restaurācijai un ēkas Nr.001 rekonstrukcijai, saglabājot funkciju-muzejs Z.Meierovica prospektā 18/20, Jūrmalā.

8. Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2011.gada 31.marta nolikumā Nr.7 „Naudas balvas par izciliem sasniegumiem sportā un kultūrā piešķiršanas kārtība un apmērs” (nolikums Nr.14)

Ziņotājs:

I.Brinkmane

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par nolikuma projektu („par” – 13 (I.Ančāns, E.Krūmiņš, L.Loskutova, G.Truksnis, A.Ābelītis, M.Vorobjova, V.Maksimovs, R.Munkevics, J.Visockis, Dz.Homka, M.Dzenītis, I.Blaua, A.Tampe), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par grozījumiem nolikumā Jūrmalas pilsētas domes 2011.gada 31.marta nolikumā Nr.7 „Naudas balvas par izciliem sasniegumiem sportā un kultūrā piešķiršanas kārtība un apmērs”.

9. Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2011. gada 29. septembra lēmumā Nr.417 „Par dalību Eiropas Reģionālās Attīstības Fonda atklātā projektu konkursā”

(lēmums Nr.424)

Ziņotājs:

G.Ušpele

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma  projektu („par” – 13 (I.Ančāns, E.Krūmiņš, L.Loskutova, G.Truksnis, A.Ābelītis, M.Vorobjova, V.Maksimovs, R.Munkevics, J.Visockis, Dz.Homka, M.Dzenītis, I.Blaua, A.Tampe), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2011. gada 29. septembra lēmumā Nr.417 „Par dalību Eiropas Reģionālās Attīstības Fonda atklātā projektu konkursā”.

10. Par sociālo dzīvojamo telpu īres līgumu noslēgšanu un pagarināšanu (lēmums Nr.425)

Ziņotājs:

L.Grobiņa

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma  projektu („par” – 13 (I.Ančāns, E.Krūmiņš, L.Loskutova, G.Truksnis, A.Ābelītis, M.Vorobjova, V.Maksimovs, R.Munkevics, J.Visockis, Dz.Homka, M.Dzenītis, I.Blaua, A.Tampe), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par sociālo dzīvojamo telpu īres līgumu noslēgšanu un pagarināšanu.

11. Par istabu tipa dienesta viesnīcas izveidošanu (lēmums Nr.426)

Ziņotājs:

Dz.Krūmiņš

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma  projektu („par” – 13 (I.Ančāns, E.Krūmiņš, L.Loskutova, G.Truksnis, A.Ābelītis, M.Vorobjova, V.Maksimovs, R.Munkevics, J.Visockis, Dz.Homka, M.Dzenītis, I.Blaua, A.Tampe), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par istabu tipa dienesta viesnīcas izveidošanu.

12. Par dzīvokļu jautājumiem (lēmums Nr.427)

Ziņotājs:

Dz.Krūmiņš

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 13 (I.Ančāns, E.Krūmiņš, L.Loskutova, G.Truksnis, A.Ābelītis, M.Vorobjova, V.Maksimovs, R.Munkevics, J.Visockis, Dz.Homka, M.Dzenītis, I.Blaua, A.Tampe), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par dzīvokļu jautājumiem.

13. Par dzīvojamo telpu īres līgumu noslēgšanu (lēmums Nr.428)

Ziņotājs:

Dz.Krūmiņš

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 13 (I.Ančāns, E.Krūmiņš, L.Loskutova, G.Truksnis, A.Ābelītis, M.Vorobjova, V.Maksimovs, R.Munkevics, J.Visockis, Dz.Homka, M.Dzenītis, I.Blaua, A.Tampe), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par dzīvojamo telpu īres līgumu noslēgšanu.

14. Par atzinumu meža zemes transformācijai zemesgabalā Jūrmalā, 23. līnija 3610

(lēmums Nr.429)

Ziņotājs:

A.Sapronovs

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 13 (I.Ančāns, E.Krūmiņš, L.Loskutova, G.Truksnis, A.Ābelītis, M.Vorobjova, V.Maksimovs, R.Munkevics, J.Visockis, Dz.Homka, M.Dzenītis, I.Blaua, A.Tampe), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par atzinumu meža zemes transformācijai zemesgabalā Jūrmalā, 23. līnija 3610.

15. Par atzinumu meža zemes transformācijai zemesgabalā Jūrmalā, Burtnieku ielā 14 (lēmums Nr.430)

Ziņotājs:

A.Sapronovs

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 13 (I.Ančāns, E.Krūmiņš, L.Loskutova, G.Truksnis, A.Ābelītis, M.Vorobjova, V.Maksimovs, R.Munkevics, J.Visockis, Dz.Homka, M.Dzenītis, I.Blaua, A.Tampe), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par atzinumu meža zemes transformācijai zemesgabalā Jūrmalā, Burtnieku ielā 14.

16. Par atzinumu meža zemes transformācijai zemesgabalā Jūrmalā, Ezeru ielā 52

(lēmums Nr.431)

Ziņotājs:

A.Sapronovs

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma  projektu („par” – 13 (I.Ančāns, E.Krūmiņš, L.Loskutova, G.Truksnis, A.Ābelītis, M.Vorobjova, V.Maksimovs, R.Munkevics, J.Visockis, Dz.Homka, M.Dzenītis, I.Blaua, A.Tampe), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par atzinumu meža zemes transformācijai zemesgabalā Jūrmalā, Ezeru ielā 52.

17. Par atzinumu meža zemes transformācijai zemesgabalā Jūrmalā, Rīgas ielā 51

(lēmums Nr.432)

Ziņotājs:

A.Sapronovs

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma  projektu („par” – 11 (I.Ančāns, E.Krūmiņš, L.Loskutova, G.Truksnis, V.Maksimovs, R.Munkevics, J.Visockis, Dz.Homka, M.Dzenītis, I.Blaua, A.Tampe), „pret” – nav, „atturas” – 2 (A.Ābelītis, M.Vorobjova)), nolēma pieņemt lēmumu par atzinumu meža zemes transformācijai zemesgabalā Jūrmalā, Rīgas ielā 51.//

18. Par atzinumu meža zemes transformācijai zemesgabalā Jūrmalā, Rīgas ielā 49

(lēmums Nr.433)

Ziņotājs:

A.Sapronovs

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma  projektu („par” –  9 (I.Ančāns, E.Krūmiņš, L.Loskutova, G.Truksnis, V.Maksimovs, R.Munkevics, J.Visockis, Dz.Homka, A.Tampe), „pret” – nav, „atturas” – 4 (A.Ābelītis, M.Vorobjova, M.Dzenītis, I.Blaua)), nolēma pieņemt lēmumu par atzinumu meža zemes transformācijai zemesgabalā Jūrmalā, Rīgas ielā 49.

19. Par atļauju izsniegšanu būvju nojaukšanai Jūrmalā, Teātra ielā 65 (lēmums Nr.434)

20. Par atļauju izsniegšanu būvju nojaukšanai Jūrmalā, Priežu ielā 15 (lēmums Nr.435)

21. Par atļauju izsniegšanu būvju nojaukšanai Jūrmalā, Vidus prospektā 39 (lēmums Nr.436)

Ziņotājs:

V.Zvejniece

Saskaņā ar 2010.gada 4.februāra saistošo noteikumu Nr.6 „Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums” 115.punktu, ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmumu  projektiem („par” – 13 (I.Ančāns, E.Krūmiņš, L.Loskutova, G.Truksnis, A.Ābelītis, M.Vorobjova, V.Maksimovs, R.Munkevics, J.Visockis, Dz.Homka, M.Dzenītis, I.Blaua, A.Tampe), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumus:

1. Par atļauju izsniegšanu būvju nojaukšanai Jūrmalā, Teātra ielā 65.

2. Par atļauju izsniegšanu būvju nojaukšanai Jūrmalā, Priežu ielā 15.

3. Par atļauju izsniegšanu būvju nojaukšanai Jūrmalā, Vidus prospektā 39.

22. Par zemes ierīcības projekta un zemes vienības robežu pārkārtošanas apstiprināšanu starp zemes vienībām Tirgoņu ielā 6, Jūrmalā, Tirgoņu ielā 2617, Jūrmalā (lēmums Nr.437)

Ziņotājs:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma  projektu („par” – 13 (I.Ančāns, E.Krūmiņš, L.Loskutova, G.Truksnis, A.Ābelītis, M.Vorobjova, V.Maksimovs, R.Munkevics, J.Visockis, Dz.Homka, M.Dzenītis, I.Blaua, A.Tampe), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par zemes ierīcības projekta un zemes vienības robežu pārkārtošanas apstiprināšanu starp zemes vienībām Tirgoņu ielā 6, Jūrmalā, Tirgoņu ielā 2617, Jūrmalā.

23. Par zemes vienību Gaujas ielā 2, Jūrmalā sadales apstiprināšanu un adreses piešķiršanu (lēmums Nr.438)

Ziņotājs:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 10 (I.Ančāns, E.Krūmiņš, L.Loskutova, G.Truksnis, M.Vorobjova, V.Maksimovs, R.Munkevics, J.Visockis, Dz.Homka, A.Tampe), „pret” – nav, „atturas” – 3 (A.Ābelītis, M.Dzenītis, I.Blaua)), nolēma pieņemt lēmumu par zemes vienību Gaujas ielā 2, Jūrmalā sadales apstiprināšanu un adreses piešķiršanu.

24. Par zemes vienību apvienošanu Dzintaru prospektā 50, Jūrmalā, Dzintari 0104, Jūrmalā (lēmums Nr.439)

Ziņotājs:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma  projektu („par” – 13 (I.Ančāns, E.Krūmiņš, L.Loskutova, G.Truksnis, A.Ābelītis, M.Vorobjova, V.Maksimovs, R.Munkevics, J.Visockis, Dz.Homka, M.Dzenītis, I.Blaua, A.Tampe), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par zemes vienību apvienošanu Dzintaru prospektā 50, Jūrmalā, Dzintari 0104, Jūrmalā.

25. Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 16.februāra lēmumā Nr.96 „Par patvaļīgās būvniecības radīto seku novēršanu zemes gabalā ar kadastra numuru 1300 004 4704 Jūrmalā, Meža prospektā 103A” (lēmums Nr.440)

Ziņotājs:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 12 (I.Ančāns, E.Krūmiņš, L.Loskutova, G.Truksnis, A.Ābelītis, M.Vorobjova, V.Maksimovs, R.Munkevics, J.Visockis, Dz.Homka, I.Blaua, A.Tampe), „pret” – nav, „atturas” – 1 (M.Dzenītis)), nolēma pieņemt lēmumu par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 16.februāra lēmumā Nr.96 „Par patvaļīgās būvniecības radīto seku novēršanu zemes gabalā ar kadastra numuru 1300 004 4704 Jūrmalā, Meža prospektā 103A”.

26. Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2011.gada 12.maija lēmumā Nr.217 „Par patvaļīgās būvniecības radīto seku novēršanu zemes gabalā ar kadastra numuru 1300 009 8013 Jūrmalā, Jaunā ielā 88 un Jaunā ielā 88A” (lēmums Nr.441)

Ziņotājs:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma  projektu („par” – 13 (I.Ančāns, E.Krūmiņš, L.Loskutova, G.Truksnis, A.Ābelītis, M.Vorobjova, V.Maksimovs, R.Munkevics, J.Visockis, Dz.Homka, M.Dzenītis, I.Blaua, A.Tampe), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2011.gada 12.maija lēmumā Nr.217 „Par patvaļīgās būvniecības radīto seku novēršanu zemes gabalā ar kadastra numuru 1300 009 8013 Jūrmalā, Jaunā ielā 88 un Jaunā ielā 88A”.

27. Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2011.gada 17.marta lēmumā Nr.121 „Par patvaļīgās būvniecības radīto seku novēršanu zemes gabalā ar kadastra numuru 1300 004 4604 Jūrmalā, Bulduru prospektā 110” (lēmums Nr.442)

Ziņotājs:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 13 (I.Ančāns, E.Krūmiņš, L.Loskutova, G.Truksnis, A.Ābelītis, M.Vorobjova, V.Maksimovs, R.Munkevics, J.Visockis, Dz.Homka, M.Dzenītis, I.Blaua, A.Tampe), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2011.gada 17.marta lēmumā Nr.121 „Par patvaļīgās būvniecības radīto seku novēršanu zemes gabalā ar kadastra numuru 1300 004 4604 Jūrmalā, Bulduru prospektā 110”.

28. Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 16.decembra lēmumā Nr.829 „Par patvaļīgās būvniecības radīto seku novēršanu Jūrmalā, Viktorijas ielā 41 (zemes kadastra apzīmējums 1300 009 6501) (lēmums Nr.443)

Ziņotājs:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 13 (I.Ančāns, E.Krūmiņš, L.Loskutova, G.Truksnis, A.Ābelītis, M.Vorobjova, V.Maksimovs, R.Munkevics, J.Visockis, Dz.Homka, M.Dzenītis, I.Blaua, A.Tampe), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 16.decembra lēmumā Nr.829 „Par patvaļīgās būvniecības radīto seku novēršanu Jūrmalā, Viktorijas ielā 41 (zemes kadastra apzīmējums 1300 009 6501).

29. Par detālplānojuma pirmās redakcijas zemesgabaliem Jūrmalā, Kāpu ielā 139 un Kāpu ielā 141 nodošanu sabiedriskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai

(lēmums Nr.444)

Ziņotājs:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 13 (I.Ančāns, E.Krūmiņš, L.Loskutova, G.Truksnis, A.Ābelītis, M.Vorobjova, V.Maksimovs, R.Munkevics, J.Visockis, Dz.Homka, M.Dzenītis, I.Blaua, A.Tampe), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par detālplānojuma pirmās redakcijas zemesgabaliem Jūrmalā, Kāpu ielā 139 un Kāpu ielā 141 nodošanu sabiedriskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai.

30. Par detālplānojuma pirmās redakcijas zemesgabalam Jūrmalā, Vikingu ielā 35 nodošanu sabiedriskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai (lēmums Nr.445)

Ziņotājs:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 8 (I.Ančāns, E.Krūmiņš, L.Loskutova, G.Truksnis, M.Vorobjova, V.Maksimovs, J.Visockis, Dz.Homka), „pret” – nav, „atturas” – 5 (M.Dzenītis, I.Blaua, A.Tampe , R.Munkevics, A.Ābelītis)), nolēma pieņemt lēmumu par detālplānojuma pirmās redakcijas zemesgabalam Jūrmalā, Vikingu ielā 35 nodošanu sabiedriskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai.

31. Par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Puķu ielā 2 apstiprināšanu (lēmums Nr.446)

Ziņotājs:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 12 (I.Ančāns, E.Krūmiņš, L.Loskutova, G.Truksnis, A.Ābelītis, M.Vorobjova, V.Maksimovs, J.Visockis, Dz.Homka, M.Dzenītis, I.Blaua, A.Tampe), „pret” – nav, „atturas” – 1 (R.Munkevics)), nolēma pieņemt lēmumu par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Puķu ielā 2 apstiprināšanu.

32. Par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Dzintaru prospektā 33 apstiprināšanu (lēmums Nr.447)

33. Par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Dzintaru prospektā 33 projekta grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu

(saistošie noteikumi Nr.30)

Ziņotājs:

V.Zvejniece

Saskaņā ar 2010.gada 4.februāra saistošo noteikumu Nr.6 „Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums” 115.punktu, ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma un saistošo noteikumu projektu („par” – 12 (I.Ančāns, E.Krūmiņš, L.Loskutova, G.Truksnis, A.Ābelītis, M.Vorobjova, V.Maksimovs, R.Munkevics, J.Visockis, Dz.Homka, M.Dzenītis, A.Tampe), „pret” – nav, „atturas” – 1 (I.Blaua)), nolēma pieņemt:

1. Lēmumu par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Dzintaru prospektā 33 apstiprināšanu.

2. Saistošos noteikumus par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Dzintaru prospektā 33 projekta grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu.

34. Par detālplānojuma zemesgabaliem Jūrmalā, Slokas ielā 51 un Slokas ielā 55B apstiprināšanu (lēmums Nr.448)

35. Par detālplānojuma zemesgabaliem Jūrmalā, Slokas ielā 51 un Slokas ielā 55B projekta grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu (saistošie noteikumi Nr.31)

Ziņotājs:

V.Zvejniece

Saskaņā ar 2010.gada 4.februāra saistošo noteikumu Nr.6 „Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums” 115.punktu, ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma un saistošo noteikumu projektu („par” – 12 (I.Ančāns, E.Krūmiņš, L.Loskutova, G.Truksnis, A.Ābelītis, M.Vorobjova, V.Maksimovs, R.Munkevics, J.Visockis, Dz.Homka, M.Dzenītis, A.Tampe), „pret” – nav, „atturas” – 1 (I.Blaua)), nolēma pieņemt:

1. Lēmumu par detālplānojuma zemesgabaliem Jūrmalā, Slokas ielā 51 un Slokas ielā 55B apstiprināšanu.

2. Saistošos noteikumus par detālplānojuma zemesgabaliem Jūrmalā, Slokas ielā 51 un Slokas ielā 55B projekta grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu.

36. Par zemesgabala Jūrmalā, „Miera iela 4510” daļas nomas līguma noslēgšanu ar A.A. un E.A. (lēmums Nr.449)

Ziņotājs:

G.Jubele

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 13 (I.Ančāns, E.Krūmiņš, L.Loskutova, G.Truksnis, A.Ābelītis, M.Vorobjova, V.Maksimovs, R.Munkevics, J.Visockis, Dz.Homka, M.Dzenītis, I.Blaua, A.Tampe), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par zemesgabala Jūrmalā, „Miera iela 4510” daļas nomas līguma noslēgšanu ar A.A. un E.A.

37. Par zemesgabala Jūrmalā, „Dzintari 1513” daļas nomas līguma noslēgšanu ar sabiedrību ar ierobežotu atbildību „Bramaņu centrs” (lēmums Nr.450)

Ziņotājs:

G.Jubele

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 13 (I.Ančāns, E.Krūmiņš, L.Loskutova, G.Truksnis, A.Ābelītis, M.Vorobjova, V.Maksimovs, R.Munkevics, J.Visockis, Dz.Homka, M.Dzenītis, I.Blaua, A.Tampe), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par zemesgabala Jūrmalā, „Dzintari 1513” daļas nomas līguma noslēgšanu ar sabiedrību ar ierobežotu atbildību „Bramaņu centrs”.

38. Par 2010.gada 30.decembra nekustamā īpašuma patapinājuma līguma Nr.1.1-16/945 grozījumiem (lēmums Nr.451)

Ziņotājs:

G.Jubele

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 13 (I.Ančāns, E.Krūmiņš, L.Loskutova, G.Truksnis, A.Ābelītis, M.Vorobjova, V.Maksimovs, R.Munkevics, J.Visockis, Dz.Homka, M.Dzenītis, I.Blaua, A.Tampe), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par 2010.gada 30.decembra nekustamā īpašuma patapinājuma līguma Nr.1.1-16/945 grozījumiem.

39. Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2001.gada 19.decembra lēmumā Nr.799 „Par pašvaldības nekustamo īpašumu nodošanu apsaimniekošanā” (lēmums Nr.452)

Ziņotājs:

G.Jubele

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 13 (I.Ančāns, E.Krūmiņš, L.Loskutova, G.Truksnis, A.Ābelītis, M.Vorobjova, V.Maksimovs, R.Munkevics, J.Visockis, Dz.Homka, M.Dzenītis, I.Blaua, A.Tampe), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2001.gada 19.decembra lēmumā Nr.799 „Par pašvaldības nekustamo īpašumu nodošanu apsaimniekošanā”.

40. Par 2008.gada 2.janvāra pirkuma līguma Nr.1.1-16.1/1 pārjaunošanu ar P.M. (lēmums Nr.453)

Ziņotājs:

G.Jubele

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 12 (I.Ančāns, E.Krūmiņš, L.Loskutova, G.Truksnis, A.Ābelītis, M.Vorobjova, V.Maksimovs, R.Munkevics, J.Visockis, Dz.Homka, I.Blaua, A.Tampe), „pret” – nav, „atturas” – 1 (M.Dzenītis)), nolēma pieņemt lēmumu par 2008.gada 2.janvāra pirkuma līguma Nr.1.1-16.1/1 pārjaunošanu ar P.M.

41. Par dzīvokļa īpašuma Jūrmalā, Krišjāņa Valdemāra ielā 2-4 otrās izsoles rīkošanu (lēmums Nr.454)

Ziņotājs:

G.Jubele

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 13 (I.Ančāns, E.Krūmiņš, L.Loskutova, G.Truksnis, A.Ābelītis, M.Vorobjova, V.Maksimovs, R.Munkevics, J.Visockis, Dz.Homka, M.Dzenītis, I.Blaua, A.Tampe), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par dzīvokļa īpašuma Jūrmalā, Krišjāņa Valdemāra ielā 2-4 otrās izsoles rīkošanu.

42. Par nekustamā īpašuma Jūrmalā, Dzirnavu ielā 19-601 trešās izsoles rīkošanu

(lēmums Nr.455)

Ziņotājs:

G.Jubele

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 13 (I.Ančāns, E.Krūmiņš, L.Loskutova, G.Truksnis, A.Ābelītis, M.Vorobjova, V.Maksimovs, R.Munkevics, J.Visockis, Dz.Homka, M.Dzenītis, I.Blaua, A.Tampe), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par nekustamā īpašuma Jūrmalā, Dzirnavu ielā 19-601 trešās izsoles rīkošanu.

43. Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 7.jūnija lēmumā Nr.318 „Par privatizējamās sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Jūrmalas namsaimnieks” privatizācijas pamatprincipiem” (lēmums Nr.456)

Ziņotājs:

G.Jubele

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 13 (I.Ančāns, E.Krūmiņš, L.Loskutova, G.Truksnis, A.Ābelītis, M.Vorobjova, V.Maksimovs, R.Munkevics, J.Visockis, Dz.Homka, M.Dzenītis, I.Blaua, A.Tampe), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 7.jūnija lēmumā Nr.318 „Par privatizējamās sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Jūrmalas namsaimnieks” privatizācijas pamatprincipiem”.

44. Par kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanu (lēmums Nr.457)

Ziņotājs:

G.Jubele

Izsakās:

M.Dzenītis izsaka priekšlikumu G.Jubelei pārbaudīt informāciju par privatizācijas procesu saistībā ar SIA „EIROPAS MINERĀLS” īpašumā esošo urbumu, un uz nākamo domes sēdi sagatavot lēmumprojektu ar lūgumu Ministru kabinetam ierosināt atsavināt valsts vajadzībām šo urbumu.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 13 (I.Ančāns, E.Krūmiņš, L.Loskutova, G.Truksnis, A.Ābelītis, M.Vorobjova, V.Maksimovs, R.Munkevics, J.Visockis, Dz.Homka, M.Dzenītis, I.Blaua, A.Tampe), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanu.

Sēde slēgta 11.30

Nākamā kārtējā domes sēde notiks 2012.gada 30.augustā plkst.10.00.

Sēdes vadītājs

G.Truksnis

Sēdes protokolētāja

A.Liepiņa

2012.gada 13.augustā


Lejupielāde: DOC un PDF