Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
SAISTOŠIE NOTEIKUMI
Jūrmalā

Nav stājies spēkā

2012.gada 11.oktobrīNr. 41

protokols Nr. 17, 27. punkts

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2005.gada 23.februāra saistošajos noteikumos Nr.6
„Personu, kurām nepieciešama palīdzība dzīvokļa jautājumu risināšanā, reģistrācijas un palīdzības sniegšanas kārtība”

Izdoti saskaņā ar Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 15., 21.pantu un Latvijas Republikas likumu „Par dzīvojamo telpu īri” un Latvijas Republikas likumu „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā”

Veikt šādus grozījumus Jūrmalas pilsētas domes 2005.gada 23.februāra saistošajos noteikumos Nr.6 „Personu, kurām nepieciešama palīdzība dzīvokļa jautājumu risināšanā, reģistrācijas un palīdzības sniegšanas kārtība”:

1. Papildināt saistošos noteikumus ar 1.7.punktu šādā redakcijā:

„1.7. Pašvaldība līdz 10 (desmit) procentiem no Pašvaldībai piederošā vai uz likumīgā pamata lietojumā esošā brīvā dzīvojamā fonda var rezervēt neatliekamas Palīdzības sniegšanai, dienesta dzīvojamo telpu izīrēšanai u.c.”

2. Izteikt saistošo noteikumu 4.3.punktu šādā redakcijā:

„4.3. Saistošo noteikumu 4.2.punktā noteiktajā gadījumā dienesta dzīvojamā telpa tiek piešķirta, pamatojoties uz attiecīgās Pašvaldības institūcijas, kuras darbinieks ir palīdzības prasītājs, iesnieguma pamata vai darbinieka iesnieguma, kurš saskaņots ar darba devēju, pamata”.

3. Saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to publicēšanas laikrakstā „Latvijas Vēstnesis”.

Priekšsēdētājs

G.TruksnisJūrmalas pilsētas domes 2012.gada 11.oktobra saistošajiem noteikumiem Nr.41
„Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2005.gada 23.februāra saistošajos noteikumos Nr.6
„Personu, kurām nepieciešama palīdzība dzīvokļa jautājumu risināšanā, reģistrācijas un palīdzības sniegšanas kārtība”.

Paskaidrojuma raksta sadaļas

Norādāmā informācija

1.Projekta nepieciešamības pamatojums

Saistošie noteikumi izdoti pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15., 21.pantu. Likuma „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 13.pantā ir paredzēts pašvaldības pienākums sniegt palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā personām, kurām neatliekami sniedzama palīdzība. Likumā „Par dzīvojamo telpu īri” VIII nodaļā pašvaldībai ir paredzēta iespēja nodibināt īres tiesiskās attiecības uz darba vai mācību laiku.

2.Īss projekta satura izklāsts

Saistošie noteikumi groza spēkā esošu normatīvo aktu, paredzot iespēju rezervēt līdz 10% no pašvaldībai piederošā brīvā dzīvojamā fonda dzīvokļus, kas izmantojami palīdzības sniegšanai personām, kurām palīdzība sniedzama neatliekami, kā arī īres tiesisko attiecību nodibināšanai uz darba vai mācību laiku.

Pašvaldībai ir nekavējoties jāsniedz palīdzība dzīvokļa jautājumu risināšanā gadījumos, ja personas, kura ir deklarējusi dzīvesvietu pašvaldības administratīvajā teritorijā, īrētā vai īpašumā esošā dzīvojamā telpa vai dzīvojamā māja ir cietusi stihiskas nelaimes vai avārijas rezultātā. Šādos gadījumos palīdzības sniegšanas termiņi ir salīdzinoši īsi, kas rada pamatu nodrošināt atsevišķus resursus operativitātes nodrošināšanai.

Likumā „Par dzīvojamo telpu īri” ir noteikta iespēja nodibināt īres tiesiskās attiecības ar pašvaldības un tās iestāžu darbiniekiem uz darba laiku. Pašvaldības interesēs ir leģitimizēt dzīvojamo telpu resursu minimumu, kas nepieciešams tās darbinieku atbalstam.

3.Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetu

Saistošie noteikumi pašvaldības budžetu būtiski neietekmēs.

4.Informācija par plānoto projekta ietekmi uz sabiedrību un uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā

Pašvaldības iedzīvotāju interesēs ir pašvaldības darbība, kas nodrošina garantijas un operativitāti palīdzības sniegšanai stihiskas nelaimes vai avārijas situācijās.

Saistošie noteikumi uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā būtiski neietekmē.

5.Informācija par administratīvajām procedūrām

Saistošo noteikumu izpildi nodrošina Jūrmalas pilsētas domes Dzīvokļu nodaļa.

Saistošie noteikumi tiks izskatīti Jūrmalas pilsētas domes sēdē, nosūtīti atzinuma sniegšanai Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai un pēc pozitīva atzinuma saņemšanas tiks publicēti un publicēti laikrakstā „Latvijas Vēstnesis”. Papildus tie tiks publicēti arī Jūrmalas pašvaldības informatīvajā izdevumā, kā arī ievietoti pašvaldības mājas lapā www.jurmala.lv sadaļā „Pašvaldība/Pakalpojumi”

6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām

Nav

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Lejupielāde: DOC un PDF