Oficiālā publikācija laikrakstā "Latvijas Vēstnesis" 28.12.2012. Stājas spēkā 29.12.2012.
Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
SAISTOŠIE NOTEIKUMI
Jūrmalā
2012.gada 20.decembrīNr. 53

protokols Nr. 20, 59. punkts

Par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Mencu ielā 5
projekta grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu

Izdoti saskaņā ar Latvijas Republikas Teritorijas attīstības plānošanas likuma pārejas noteikumu 9.punktu
un Latvijas Republikas Ministru kabineta 2009.gada 6.oktobra noteikumu Nr.1148
„Vietējās pašvaldības teritorijas plānošanas noteikumi” 78.punktu,
un Jūrmalas pilsētas domes 2009.gada 14.maija lēmumu Nr.342
„Par detālplānojuma projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Jūrmalā, Mencu ielā 5”

1. Apstiprināt detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Mencu ielā 5 projekta grafisko daļu, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumus saskaņā ar pielikumu.

2. Jūrmalas pilsētas domes Sabiedrisko attiecību nodaļai publicēt saistošos noteikumus vietējā pašvaldības laikrakstā un laikrakstā „Latvijas Vēstnesis”.

3. Saistošie noteikumi stājas spēkā nākošajā dienā pēc to publicēšanas laikrakstā „Latvijas Vēstnesis”.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi PDF

Grafiskā daļa PDF


Lejupielāde: DOC un PDF