Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
SĒDES PROTOKOLS
Jūrmalā
2012.gada 20.decembrīNr.20

Ceturtdiena

Jūrmalā Jomas ielā 1/5

Sēde atklāta plkst.1005

Sēdi vada:

domes priekšsēdētājs

Gatis Truksnis

Sēdi protokolē:

domes Administratīvās nodaļas lietvede

Arnita Liepiņa

Sēdē piedalās:

domes priekšsēdētāja vietniece pilsētsaimniecības jautājumos

Larisa Loskutova

Deputāti:

Zigurds Starks, Egmonts Krūmiņš, Vladimirs Maksimovs, Ilmārs Ančāns, Juris Visockis, Aigars Tampe, Marija Vorobjova, Dzintra Homka, Raimonds Munkevics (nepiedalās no plkst.1630-1635), Māris Dzenītis, Arnis Ābelītis, Dzintra Hirša, Iveta Blaua

Sēdē piedalās:

Izpilddirektors

Valdis Vītoliņš

Administratīvās nodaļas vadītāja

Indra Kalvāne

Juridiskās nodaļas vadītāja

Evija Rakiša

Budžeta nodaļas vadītāja

Inga Brača

Nodokļu nodaļas vadītāja

Anita Lindermane

Pilsētplānošanas nodaļas vadītāja

Vita Zvejniece

Revīzijas un audita nodaļas vadītāja

Anita Adijāne

Ekonomikas un attīstības nodaļas vadītāja

Ligita Maziņa

Sabiedrisko attiecību nodaļas vadītājs

Reinholds Pelše

Sēdē uzaicināti:

Gunta Jubele, Laima Grobiņa, Indra Brinkmane, Gunta Ušpele, Ieva Kaire, Anna Deičmane, Guna Voitkāne, Atis Sapronovs, Ģirts Brambergs, Māris Demme, Gunta Smalkā, Elviss Venters, Agita Bērzupe, Aleksandrs Kotlers, Oksana Poldsepa, Stasija Spila, Valdis Kivkucāns, Inta Baumane, Andris Jankovs-Priede, Veronika Ramāne, Indulis Skudra, Dzintars Krūmiņš

Piedalās:

pilsētas iedzīvotāji, preses pārstāvji

Saskaņā ar 2010.gada 4.februāra saistošo noteikumu Nr.6 „Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums” 113.punktu balsošana par visiem jautājumiem notiek paceļot roku.

G.Truksnis ierosina sēdes darba kārtībā iekļaut šādus papildu jautājumus:

· Par garantēto minimālo ienākumu līmeni Jūrmalas pašvaldībā

· Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2008.gada 4.septembra saistošajos noteikumos Nr.79 „Par Jūrmalas pašvaldības pabalstu politiski represētajām personām

· Par dalību ERAF projektu konkursā atbalsta programmas „Uzņēmējdarbība un inovācijas” 2.3.1.1.1.apakšaktivitātē „Ārējo tirgu apgūšana- ārējais mārketings”

· Par atzinības izteikšanu un naudas balvas piešķiršanu Latvijas III Olimpiādes 1.-3.vietu ieguvējiem un to treneriem

· Par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Vienības prospektā 1A apstiprināšanu

· Par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Vienības prospektā 1A projekta grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu

Un šos jautājumus skatīt pēc jautājuma par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2013.gada budžeta apstiprināšanu.

A.Tampe izsaka priekšlikumu par katra papildu jautājuma iekļaušanu sēdes darba kārtībā balsot atsevišķi.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par jautājuma par garantēto minimālo ienākumu līmeni Jūrmalas pašvaldībā iekļaušanu sēdes darba kārtībā („par” – 15 (I.Ančāns, E.Krūmiņš, L.Loskutova, G.Truksnis, M.Vorobjova, V.Maksimovs, R.Munkevics, Dz.Homka, M.Dzenītis, J.Visockis , A.Tampe, Z.Starks, A.Ābelītis, Dz.Hirša, I.Blaua), „pret” – nav, „atturas” – nav), jautājums par garantēto minimālo ienākumu līmeni Jūrmalas pašvaldībā tiek iekļauts sēdes darba kārtībā.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par jautājuma par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2008.gada 4.septembra saistošajos noteikumos Nr.79 „Par Jūrmalas pašvaldības pabalstu politiski represētajām personām” iekļaušanu sēdes darba kārtībā („par” – 15 (I.Ančāns, E.Krūmiņš, L.Loskutova, G.Truksnis, M.Vorobjova, V.Maksimovs, R.Munkevics, Dz.Homka, M.Dzenītis, J.Visockis , A.Tampe, Z.Starks, A.Ābelītis, Dz.Hirša, I.Blaua), „pret” – nav, „atturas” – nav), jautājums par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2008.gada 4.septembra saistošajos noteikumos Nr.79 „Par Jūrmalas pašvaldības pabalstu politiski represētajām personām” tiek iekļauts sēdes darba kārtībā.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par jautājuma par dalību ERAF projektu konkursā atbalsta programmas „Uzņēmējdarbība un inovācijas” 2.3.1.1.1.apakšaktivitātē „Ārējo tirgu apgūšana- ārējais mārketings” iekļaušanu sēdes darba kārtībā („par” – 15 (I.Ančāns, E.Krūmiņš, L.Loskutova, G.Truksnis, M.Vorobjova, V.Maksimovs, R.Munkevics, Dz.Homka, M.Dzenītis, J.Visockis , A.Tampe, Z.Starks, A.Ābelītis, Dz.Hirša, I.Blaua), „pret” – nav, „atturas” – nav), jautājums par dalību ERAF projektu konkursā atbalsta programmas „Uzņēmējdarbība un inovācijas” 2.3.1.1.1.apakšaktivitātē „Ārējo tirgu apgūšana- ārējais mārketings” tiek iekļauts sēdes darba kārtībā.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par jautājuma par atzinības izteikšanu un naudas balvas piešķiršanu Latvijas III Olimpiādes 1.-3.vietu ieguvējiem un to treneriem

iekļaušanu sēdes darba kārtībā („par” – 15 (I.Ančāns, E.Krūmiņš, L.Loskutova, G.Truksnis, M.Vorobjova, V.Maksimovs, R.Munkevics, Dz.Homka, M.Dzenītis, J.Visockis , A.Tampe, Z.Starks, A.Ābelītis, Dz.Hirša, I.Blaua), „pret” – nav, „atturas” – nav), jautājums par atzinības izteikšanu un naudas balvas piešķiršanu Latvijas III Olimpiādes 1.-3.vietu ieguvējiem un to treneriem tiek iekļauts sēdes darba kārtībā.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par jautājumu par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Vienības prospektā 1A apstiprināšanu un par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Vienības prospektā 1A projekta grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu iekļaušanu sēdes darba kārtībā („par” – 9 (I.Ančāns, E.Krūmiņš, L.Loskutova, G.Truksnis, M.Vorobjova, V.Maksimovs, R.Munkevics, Dz.Homka, J.Visockis), „pret” – nav, „atturas” – 6 (M.Dzenītis , A.Tampe, Z.Starks, A.Ābelītis, Dz.Hirša, I.Blaua)), jautājumi netiek iekļauti sēdes darba kārtībā.

Darba kārtība:

1.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2009.gada 13.augusta lēmumā Nr.655 „Par privatizācijas komisiju”

2.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 27.maija lēmumā Nr.409 „Par Jūrmalas pilsētas domes pašvaldības iepirkumu komisiju pašvaldības iepirkumu veikšanā, kad paredzēts konkurss vai sarunu procedūra”

3.

Par pašvaldības budžetā ieskaitāmo nodokļa parādu un ar tiem saistītās nokavējuma naudas un soda naudas dzēšanu

4.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 17.septembra saistošajos noteikumos Nr.35 „Par nekustamā īpašuma nodokli Jūrmalā 2013.gadā”

5.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 11.oktobra saistošajos noteikumos Nr.37 „Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanas kārtību”

6.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 8.marta lēmumā Nr.120 „Par iedzīvotāju konsultatīvo padomi”

7.

Par rūpnieciskās zvejas rīku skaita limita sadali Rīgas jūras līča piekrastē

8.

Par Jūrmalas sporta centra (Majoru vidusskolas sporta laukuma (Rīgas iela 1)) maksas pakalpojumiem

9.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 14.janvāra nolikumā Nr.2 „Jūrmalas sporta centra nolikums”

10.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 28.janvāra nolikumā Nr.13 „Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestādes „Zvaniņš” nolikums”

11.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 11.februāra nolikumā Nr.33 „Jūrmalas pilsētas speciālās internātpamatskolas nolikums”

12.

Par Jūrmalas Kultūras centra dalību programmā „Rīga-Eiropas kultūras galvaspilsēta 2014.gadā”

13.

Par šaubīgā debitoru parādu norakstīšanu no Jūrmalas pilsētas muzeja bilances

14.

Par debitoru parādu norakstīšanu

15.

Par debitoru parādu norakstīšanu

16.

Par debitoru parādu norakstīšanu

17.

Par debitoru parādu norakstīšanu (p/a „Jūrmalas sociālās aprūpes centrs”)”

18.

Par priekšfinansējuma piešķiršanu projektam „Pavadoņa pakalpojumu izveide un ieviešana Jūrmalā”

19.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 22.novembra lēmumā Nr.650 „Par nekustamā īpašuma Jūrmalā, Raiņa ielā 62 daļas nodošanu patapinājumā”

20.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2011.gada 29.decembra nolikumā Nr.25 „Pašvaldības aģentūras „Jūrmalas sociālās aprūpes centrs” nolikums”

21.

Par dzīvokļu jautājumiem

22.

Par dzīvojamo telpu īres līgumu noslēgšanu

23.

Par sociālo dzīvojamo telpu īres līgumu noslēgšanu un pagarināšanu

24.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 5.aprīļa saistošajos noteikumos Nr.14 „Par Jūrmalas pašvaldības pabalstu jaundzimušo aprūpei”

25.

Koku vērtēšanas komisijas nolikums

26.

Par atzinumu meža zemes transformācijai zemesgabalā Miera ielā 18

27.

Par Jūrmalas pilsētas investīciju plānu 2013.-2015.gadam

28.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2011.gada 20.oktobra lēmumā Nr.454 „Par Jūrmalas pilsētas attīstības programmas 2014.-2020.gadam izstrādes uzsākšanu”

29.

Par Jūrmalas pilsētas attīstības programmas 2014.-2020.gadam 1.redakcijas nodošanu publiskajai apspriešanai

30.

Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības nekustamā īpašuma ieguldīšanu sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Jūrmalas ūdens” pamatkapitālā

31.

Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības saistību apmēra palielināšanu daudzstāvu dzīvojamo māju ar sociālajiem dzīvokļiem būvniecībai Jūrmalā, Dīķu ielā 30

32.

Par kapitālsabiedrību izvērtēšanu, kurās kapitāla daļu turētājs ir Jūrmalas pilsētas pašvaldība

33.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2011.gada 15.decembra nolikumā Nr.21 „Jūrmalas pilsētas pašvaldības institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības nolikums”

34.

Par Jūrmalas pašvaldības darbinieku skaita (darba vietu) sarakstu apstiprināšanu

35.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2011.gada 15.decembra lēmumā Nr.523 „Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības saistību apmēra palielināšanu ēkas rekonstrukcijai ar funkcijas maiņu par sociālās aprūpes ēku ar publiski pieejamām telpām 1.stāvā, Skolas ielā 44”

36.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 9.augusta lēmumā Nr.423 „Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības saistību apmēra palielināšanu Aspazijas mājas Nr.002 restaurācijai un ēkas Nr.001 rekonstrukcijai, saglabājot funkciju-muzejs Zigfrīda Meierovica prospektā 18/20, Jūrmalā”

37.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 9.augusta lēmumā Nr.422 „Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības saistību apmēra palielināšanu bērnudārza jaunbūvei Tukuma ielā 9, Jūrmalā”

38.

Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2013.gada budžeta apstiprināšanu

39.

Par garantēto minimālo ienākumu līmeni Jūrmalas pašvaldībā

40.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2008.gada 4.septembra saistošajos noteikumos Nr.79 „Par Jūrmalas pašvaldības pabalstu politiski represētajām personām”

41.

Par dalību ERAF projektu konkursā atbalsta programmas „Uzņēmējdarbība un inovācijas” 2.3.1.1.1.apakšaktivitātē „Ārējo tirgu apgūšana- ārējais mārketings”

42.

Par atzinības izteikšanu un naudas balvas piešķiršanu Latvijas III Olimpiādes 1.-3.vietu ieguvējiem un to treneriem

43.

Par atļauju izsniegšanu būvju nojaukšanai Jūrmalā, Dzintaru prospektā 33

44.

Par atļauju izsniegšanu būvju nojaukšanai Jūrmalā, Kāpu ielā 103

45.

Par atļauju izsniegšanu būvju nojaukšanai Jūrmalā, Slokas ielā 11

46.

Par atļauju izsniegšanu būvju nojaukšanai Jūrmalā, Vienības prospektā 34

47.

Par detālplānojuma projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabaliem Jūrmalā, Slokas ielā 49A un Jūrmalā, Dubulti 3520

48.

Par detālplānojuma projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Jūrmalā, Jūras ielā 61

49.

Par detālplānojuma pirmās redakcijas zemesgabalam Jūrmalā, Rotas ielā 19 nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai

50.

Par detālplānojuma pirmās redakcijas zemesgabalam Jūrmalā, Sporta ielā 1/3  nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai

51.

Par detālplānojuma pirmās redakcijas zemesgabalam Jūrmalā, Zigfrīda Meierovica prospektā 5 nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai

52.

Par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Baznīcas ielā 7 apstiprināšanu

53.

Par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Dzintaru prospektā 23 apstiprināšanu

54.

Par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Ganu ielā 3 apstiprināšanu

55.

Par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Ganu ielā 3 projekta grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu

56.

Par detālplānojuma zemesgabaliem Jūrmalā, Kāpu ielā 139 un Kāpu ielā 141 apstiprināšanu

57.

Par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Kāpu ielā 139 un Kāpu ielā 141 projekta grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu

58.

Par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Mencu ielā 5 apstiprināšanu

59.

Par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Mencu ielā 5 projekta grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu

60.

Par vidi degradējošām būvēm Jūrmalā, Brocēnu ielā 25, kadastra apzīmējumi 1300 026 1318 001, 1300 026 1318 002, 1300 026 1318 03, 1300 026 1318 004, 1300 026 1318 005

61.

Par vidi degradējošu būvi Jūrmalā, Dzintaru prospektā 44, kadastra apzīmējums 1300 008 1705 004

62.

Par vidi degradējošu būvi Jūrmalā, Dzintaru prospektā 47 k-2, kadastra apzīmējums 1300 008 1401 002

63.

Par vidi degradējošām būvēm Jūrmalā, Durbes ielā 2, kadastra apzīmējumi 1300 026 2503 001 un 1300 026 2503 002

64.

Par vidi degradējošu būvi Jūrmalā, Bulduru prospektā 22, kadastra apzīmējums 1300 007 2105 002

65.

Par vidi degradējošu būvi Jūrmalā, Bišu ielā 10, kadastra apzīmējums 1300 026 5502 004

66.

Par vidi degradējošu būvi Jūrmalā, Dzirnavu ielā 48a k-1, kadastra apzīmējums 1300 021 9305 002

67.

Par vidi degradējošu būvi Jūrmalā, Edinburgas prospektā 41A, kadastra apzīmējums 1300 008 2808 001

68.

Par vidi degradējošu būvi Jūrmalā, Gleznotāja Miervalža Ķemera gatvē 5, kadastra apzīmējums 1300 026 2614 001

69.

Par vidi degradējošu būvi Jūrmalā, Jūras ielā 46, kadastra apzīmējums 1300 009 3001 001

70.

Par vidi degradējošu būvi Jūrmalā, Kārklu ielā 9, kadastra apzīmējums 1300 016 4721 001

71.

Par vidi degradējošu būvi Jūrmalā, Konkordijas ielā 19, kadastra apzīmējums 1300 009 4623 001

72.

Par vidi degradējošu būvi Jūrmalā, Leona Paegles ielā 30, kadastra apzīmējums 1300 021 8603 001

73.

Par vidi degradējošām būvēm Jūrmalā, Mellužu prospektā 10, kadastra apzīmējumi 1300 014 2216 001, 1300 014 2216 002, 1300 014 2216 005

74.

Par vidi degradējošām būvēm Jūrmalā, Vidus prospektā 60, kadastra apzīmējumi 1300 004 5301 001, 1300 004 5301 002

75.

Par vidi degradējošām būvēm Jūrmalā, Tūristu ielā 12/14 ar kadastra apzīmējumiem 1300 026 6006 001, 1300 026 6006 002, 1300 026 6006 003, 1300 026 6006 004, 1300 026 6006 006

76.

Par vidi degradējošu būvi Jūrmalā, Strēlnieku prospektā 42, kadastra apzīmējums 1300 011 2303 001

77.

Par vidi degradējošām būvēm Jūrmalā, Sloka 7125, kadastra apzīmējumi 1300 021 7125 01 un 1300 021 7125 002

78.

Par vidi degradējošu būvi Jūrmalā, Sloka 7150, kadastra apzīmējums 1300 021 7150 001

79.

Par vidi degradējošu būvi Jūrmalā, Tukuma ielā 26, kadastra apzīmējums 1300 026 4707 001

80.

Par vidi degradējošu būvi Jūrmalā, Robežu ielā 15A, kadastra apzīmējums 1300 026 3304 001

81.

Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Jūrmalas ūdens” objektu pārņemšanu Jūrmalas pilsētas domes bilancē

82.

Par nekustamā īpašuma Kaugurciema ielā 46-2, Jūrmalā atsavināšanu

83.

Par nekustamā īpašuma Jelgavas ielā 3-600, Jūrmalā otrās izsoles rīkošanu

84.

Par dzīvokļa īpašuma Krišjāņa Valdemāra ielā 2-3, Jūrmalā otrās izsoles rīkošanu

85.

Par dzīvokļa īpašuma Krišjāņa Valdemāra ielā 2-4, Jūrmalā trešās izsoles rīkošanu

86.

Par zemesgabala Jūrmalā, „Dubulti 3601” daļas nomas līguma noslēgšanu ar sabiedrību ar ierobežotu atbildību „Jūrmalas ūdens”

87.

Par zemesgabala Jūrmalā, „Druvciems 0101” daļas nomas līguma noslēgšanu ar sabiedrību ar ierobežotu atbildību „Jūrmalas ūdens”

88.

Par zemesgabala Jūrmalā, Dīķu ielā 28 („Kauguri 3901”) daļas nomas līguma noslēgšanu ar sabiedrību ar ierobežotu atbildību „Jūrmalas ūdens”

89.

Par zemesgabala Jūrmalā, „Jaundubulti 3401” daļas nomas līguma noslēgšanu ar sabiedrību ar ierobežotu atbildību „Jūrmalas ūdens”

90.

Par zemesgabala Jūrmalā, „Ķemeri 6111” daļas nomas līguma noslēgšanu ar sabiedrību ar ierobežotu atbildību „Jūrmalas ūdens”

91.

Par zemesgabala Jūrmalā, Nometņu ielā 21 („Kauguri 1602”) daļas nomas līguma noslēgšanu ar sabiedrību ar ierobežotu atbildību „Jūrmalas ūdens”

92.

Par zemes gabala Jūrmalā, „Pumpuri 3301” daļas nomas līguma noslēgšanu ar sabiedrību ar ierobežotu atbildību „Jūrmalas ūdens”

93.

Par zemesgabala Jūrmalā, „Sēravotu iela 6217” daļas nomas līguma noslēgšanu ar sabiedrību ar ierobežotu atbildību „Jūrmalas ūdens”

94.

Par zemesgabala Jūrmalā, „Stirnurags 1120” daļas nomas līguma noslēgšanu ar sabiedrību ar ierobežotu atbildību „Jūrmalas ūdens”

95.

Par zemesgabala Jūrmalā, „Tukuma ielā 32” daļas nomas līguma noslēgšanu ar sabiedrību ar ierobežotu atbildību „Jūrmalas ūdens”

96.

Par zemesgabala Jūrmalā, Vikingu ielā 40A daļas nomas līguma noslēgšanu ar „Jūrmalas ūdens”

97.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 25.februāra lēmumā Nr.192 „Pludmales nogabalu iznomāšanas kārtība”

98.

Par zemesgabala Jūrmalā, Tallinas ielā 46 nomas līguma noslēgšanu ar I.D.

99.

Par zemesgabala Jūrmalā, Dzintari 1006 daļas nomas līguma noslēgšanu ar V.Ņ.

100.

Par zemesgabala Jūrmalā, „Jomas iela 2619” daļas nomas līguma noslēgšanu ar sabiedrību ar ierobežotu atbildību „KUP”

101.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 16.februāra lēmumā Nr.113 „Par zemesgabala Jūrmalā, Dzeldas ielā 1 nomas līguma noslēgšanu ar sabiedrību ar ierobežotu atbildību „Jūrmalas celtnieks pluss””

102.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2011.gada 12.maija lēmumā Nr.236 „Par zemesgabala Jūrmalā, Friča Brīvzemnieka ielā 7 daļas maksājumu par faktisko lietošanu piemērošanu”

103.

Par zemesgabala Jūrmalā, Friča Brīvzemnieka ielā 7 daļas maksājumu par faktisko lietošanu piemērošanu

104.

Par daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Babītes ielā 1 pārvaldīšanas tiesību nodošanu

105.

Par privatizējamās sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Jūrmalas namsaimnieks” privatizācijas komisijas izveidošanu

1. Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2009.gada 13.augusta lēmumā Nr.655 „Par privatizācijas komisiju” (lēmums Nr.652)

Ziņotājs:

I.Kalvāne

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 15 (I.Ančāns, E.Krūmiņš, L.Loskutova, G.Truksnis, M.Vorobjova, V.Maksimovs, R.Munkevics, J.Visockis, Dz.Homka, A.Tampe, A.Ābelītis, Z.Starks, M.Dzenītis, Dz.Hirša, I.Blaua), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2009.gada 13.augusta lēmumā Nr.655 „Par privatizācijas komisiju”.

2. Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 27.maija lēmumā Nr.409 „Par Jūrmalas pilsētas domes pašvaldības iepirkumu komisiju pašvaldības iepirkumu veikšanā, kad paredzēts konkurss vai sarunu procedūra” (lēmums Nr.653.)

Ziņotājs:

I.Kalvāne

Izsakās:

M.Dzenītis uzskata, ka šīs komisijas sastāvā noteikti ir jābūt Juridiskās nodaļas pārstāvim, tāpēc izsaka priekšlikumu nevis svītrot lēmumprojekta 2.5.punktu, bet E.Grietiņa vietā iekļaut Juridiskās nodaļas vadītāju E.Rakišu.

A.Tampe izsaka priekšlikumu šajā komisijā iekļaut R.Munkevicu un N.Pīrantu.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par A.Tampes priekšlikumu („par” – 5 (J.Visockis, A.Tampe, A.Ābelītis, Z.Starks, M.Dzenītis), „pret” – nav, „atturas” – 10 (Ančāns, E.Krūmiņš, L.Loskutova, G.Truksnis, M.Vorobjova, V.Maksimovs, R.Munkevics, Dz.Homka, Dz.Hirša, I.Blaua)), priekšlikums tika noraidīts.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par M.Dzenīša priekšlikumu („par” – 7 (J.Visockis, A.Tampe, A.Ābelītis, Z.Starks, M.Dzenītis, A.Ābelītis, I.Blaua), „pret” – nav, „atturas” – 8 (I.Ančāns, E.Krūmiņš, L.Loskutova, G.Truksnis, M.Vorobjova, V.Maksimovs, R.Munkevics, Dz.Hirša)), priekšlikums tika noraidīts.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 9 (I.Ančāns, E.Krūmiņš, L.Loskutova, G.Truksnis, M.Vorobjova, V.Maksimovs, R.Munkevics, J.Visockis, Dz.Homka)), „pret” – nav, „atturas” – 6 (A.Tampe, A.Ābelītis, Z.Starks, M.Dzenītis, Dz.Hirša, I.Blaua)), nolēma pieņemt lēmumu par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 27.maija lēmumā Nr.409 „Par Jūrmalas pilsētas domes pašvaldības iepirkumu komisiju pašvaldības iepirkumu veikšanā, kad paredzēts konkurss vai sarunu procedūra”.

3. Par pašvaldības budžetā ieskaitāmo nodokļa parādu un ar tiem saistītās nokavējuma naudas un soda naudas dzēšanu (lēmums Nr.654)

Ziņotājs:

A.Lindermane

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 15 (I.Ančāns, E.Krūmiņš, L.Loskutova, G.Truksnis, M.Vorobjova, V.Maksimovs, R.Munkevics, J.Visockis, Dz.Homka, A.Tampe, A.Ābelītis, Z.Starks, M.Dzenītis, Dz.Hirša, I.Blaua), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par pašvaldības budžetā ieskaitāmo nodokļa parādu un ar tiem saistītās nokavējuma naudas un soda naudas dzēšanu.

4. Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 17.septembra saistošajos noteikumos Nr.35 „Par nekustamā īpašuma nodokli Jūrmalā 2013.gadā” (saistošie noteikumi Nr.47)

Ziņotājs:

A.Lindermane

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par saistošo noteikumu projektu („par” – 15 (I.Ančāns, E.Krūmiņš, L.Loskutova, G.Truksnis, M.Vorobjova, V.Maksimovs, R.Munkevics, J.Visockis, Dz.Homka, A.Tampe, A.Ābelītis, Z.Starks, M.Dzenītis, Dz.Hirša, I.Blaua), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt saistošos noteikumus par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 17.septembra saistošajos noteikumos Nr.35 „Par nekustamā īpašuma nodokli Jūrmalā 2013.gadā”.

5. Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 11.oktobra saistošajos noteikumos Nr.37 „Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanas kārtību” (saistošie noteikumi Nr.48)

Ziņotājs:

A.Lindermane

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par saistošo noteikumu projektu („par” – 15 (I.Ančāns, E.Krūmiņš, L.Loskutova, G.Truksnis, M.Vorobjova, V.Maksimovs, R.Munkevics, J.Visockis, Dz.Homka, A.Tampe, A.Ābelītis, Z.Starks, M.Dzenītis, Dz.Hirša, I.Blaua), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt saistošos noteikumus par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 11.oktobra saistošajos noteikumos Nr.37 „Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanas kārtību”.

6. Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 8.marta lēmumā Nr.120 „Par iedzīvotāju konsultatīvo padomi” (lēmums Nr.655)

Ziņotājs:

V.Ramāne

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 15 (I.Ančāns, E.Krūmiņš, L.Loskutova, G.Truksnis, M.Vorobjova, V.Maksimovs, R.Munkevics, J.Visockis, Dz.Homka, A.Tampe, A.Ābelītis, Z.Starks, M.Dzenītis, Dz.Hirša, I.Blaua), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 8.marta lēmumā Nr.120 „Par iedzīvotāju konsultatīvo padomi”.

7. Par rūpnieciskās zvejas rīku skaita limita sadali Rīgas jūras līča piekrastē (lēmums Nr.656)

Ziņotājs:

I.Černovska ziņo, ka ir saņemts vēl iesniegums par zvejas rīku limita sadali, tāpēc ir priekšlikums papildināt lēmumprojekta pielikumu ar 90.punktu piešķirot 3 zivju murdus IK „Uldis R”.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu ar papildinājumu („par” – 15 (I.Ančāns, E.Krūmiņš, L.Loskutova, G.Truksnis, M.Vorobjova, V.Maksimovs, R.Munkevics, J.Visockis, Dz.Homka, A.Tampe, A.Ābelītis, Z.Starks, M.Dzenītis, Dz.Hirša, I.Blaua), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par rūpnieciskās zvejas rīku skaita limita sadali Rīgas jūras līča piekrastē, papildinot lēmuma pielikumu ar 90.punktu.

8. Par Jūrmalas sporta centra (Majoru vidusskolas sporta laukuma (Rīgas iela 1)) maksas pakalpojumiem (lēmums Nr.657)

Ziņotājs:

A.Kotlers

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 15 (I.Ančāns, E.Krūmiņš, L.Loskutova, G.Truksnis, M.Vorobjova, V.Maksimovs, R.Munkevics, J.Visockis, Dz.Homka, A.Tampe, A.Ābelītis, Z.Starks, M.Dzenītis, Dz.Hirša, I.Blaua), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par Jūrmalas sporta centra (Majoru vidusskolas sporta laukuma (Rīgas iela 1)) maksas pakalpojumiem.

9. Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 14.janvāra nolikumā Nr.2 „Jūrmalas sporta centra nolikums” (nolikums Nr.22)

Ziņotājs:

A.Kotlers ziņo, ka, ņemot vērā Juridiskās nodaļas piezīmi, nepieciešams nolikuma projektu papildināt ar punktu, izsakot to šādā redakcijā:
„ Papildināt nolikumu ar 6.3.apakšpunktu šādā redakcijā:

„6.3. nodrošināt sekmīgu Jūrmalas pilsētas stadiona un Majoru vidusskolas sporta laukuma darbību pilsētas iedzīvotāju labā””.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par nolikuma projektu ar papildinājumu („par” – 14 (I.Ančāns, E.Krūmiņš, L.Loskutova, G.Truksnis, M.Vorobjova, V.Maksimovs, R.Munkevics, J.Visockis, Dz.Homka, A.Tampe, A.Ābelītis, Z.Starks, Dz.Hirša, I.Blaua), „pret” – nav, „atturas” – 1 (M.Dzenītis)), nolēma pieņemt nolikumu par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 14.janvāra nolikumā Nr.2 „Jūrmalas sporta centra nolikums”, ar papildinājumu.

10. Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 28.janvāra nolikumā Nr.13 „Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestādes „Zvaniņš” nolikums” (nolikums Nr.23)

Ziņotājs:

O.Poldsepa

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par nolikuma projektu („par” – 15 (I.Ančāns, E.Krūmiņš, L.Loskutova, G.Truksnis, M.Vorobjova, V.Maksimovs, R.Munkevics, J.Visockis, Dz.Homka, A.Tampe, A.Ābelītis, Z.Starks, M.Dzenītis, Dz.Hirša, I.Blaua), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt nolikumu par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 28.janvāra nolikumā Nr.13 „Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestādes „Zvaniņš” nolikums”.

11. Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 11.februāra nolikumā Nr.33 „Jūrmalas pilsētas speciālās internātpamatskolas nolikums” (nolikums Nr.24)

Ziņotājs:

I.Skudra

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par nolikuma projektu („par” – 15 (I.Ančāns, E.Krūmiņš, L.Loskutova, G.Truksnis, M.Vorobjova, V.Maksimovs, R.Munkevics, J.Visockis, Dz.Homka, A.Tampe, A.Ābelītis, Z.Starks, M.Dzenītis, Dz.Hirša, I.Blaua), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt nolikumu par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 11.februāra nolikumā Nr.33 „Jūrmalas pilsētas speciālās internātpamatskolas nolikums”.

12. Par Jūrmalas Kultūras centra dalību programmā „Rīga-Eiropas kultūras galvaspilsēta 2014.gadā” (lēmums Nr.658)

Ziņotājs:

G.Liepiņa

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 14 (I.Ančāns, E.Krūmiņš, L.Loskutova, G.Truksnis, M.Vorobjova, V.Maksimovs, R.Munkevics, J.Visockis, Dz.Homka, A.Tampe, A.Ābelītis, Z.Starks, Dz.Hirša, I.Blaua), „pret” – nav, „atturas” – 1 (M.Dzenītis)), nolēma pieņemt lēmumu par Jūrmalas Kultūras centra dalību programmā „Rīga-Eiropas kultūras galvaspilsēta 2014.gadā”.

13. Par šaubīgā debitoru parādu norakstīšanu no Jūrmalas pilsētas muzeja bilances (lēmums Nr.659)

14. Par debitoru parādu norakstīšanu (lēmums Nr.660)

15. Par debitoru parādu norakstīšanu (lēmums Nr.661)

16. Par debitoru parādu norakstīšanu (lēmums Nr.662)

17. Par debitoru parādu norakstīšanu (p/a „Jūrmalas sociālās aprūpes centrs”)” (lēmums Nr.663)

Ziņotājs:

I.Baumane

S.Spila

V.Kivkucāns

A.Bērzupe

Saskaņā ar 2010.gada 4.februāra saistošo noteikumu Nr.6 „Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums” 115.punktu, ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmumu projektiem („par” – 14 (I.Ančāns, E.Krūmiņš, L.Loskutova, G.Truksnis, M.Vorobjova, V.Maksimovs, R.Munkevics, J.Visockis, Dz.Homka, A.Tampe, A.Ābelītis, Z.Starks, Dz.Hirša, I.Blaua), „pret” – nav, „atturas” – 1 (M.Dzenītis)), nolēma pieņemt lēmumus:

1. Par šaubīgā debitoru parādu norakstīšanu no Jūrmalas pilsētas muzeja bilances.

2. Par debitoru parādu norakstīšanu no Jūrmalas pilsētas muzeja bilances.

3. Par debitoru parādu norakstīšanu.

4. Par debitoru parādu norakstīšanu.

5. Par debitoru parādu norakstīšanu (p/a „Jūrmalas sociālās aprūpes centrs”)”.

18. Par priekšfinansējuma piešķiršanu projektam „Pavadoņa pakalpojumu izveide un ieviešana Jūrmalā” (lēmums Nr.664)

Ziņotājs:

A.Bērzupe

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 15 (I.Ančāns, E.Krūmiņš, L.Loskutova, G.Truksnis, M.Vorobjova, V.Maksimovs, R.Munkevics, J.Visockis, Dz.Homka, A.Tampe, A.Ābelītis, Z.Starks, M.Dzenītis, Dz.Hirša, I.Blaua), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par priekšfinansējuma piešķiršanu projektam „Pavadoņa pakalpojumu izveide un ieviešana Jūrmalā”.

19. Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 22.novembra lēmumā Nr.650 „Par nekustamā īpašuma Jūrmalā, Raiņa ielā 62 daļas nodošanu patapinājumā” (lēmums Nr.665)

Ziņotājs:

A.Bērzupe

Izsakās:

I.Ančāns izsaka lielu paldies A.Bērzupei un arī ārstam psihiatram- narkologam par darbu metadona kabineta izveidošanā, kas ir palīdzējis daudziem cilvēkiem atgriezties normālā dzīvē, pierādot to, ka metadona programma ir ļoti pozitīva un uzskata, ka nav jābaidās no tās apkārtnes, kurā šie cilvēki dzīvo.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma  projektu („par” – 14 (I.Ančāns, E.Krūmiņš, L.Loskutova, G.Truksnis, M.Vorobjova, V.Maksimovs, R.Munkevics, J.Visockis, Dz.Homka, A.Tampe, Z.Starks, M.Dzenītis, Dz.Hirša, I.Blaua), „pret” – nav, „atturas” – 1 (A.Ābelītis)), nolēma pieņemt lēmumu par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 22.novembra lēmumā Nr.650 „Par nekustamā īpašuma Jūrmalā, Raiņa ielā 62 daļas nodošanu patapinājumā”.

20. Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2011.gada 29.decembra nolikumā Nr.25 „Pašvaldības aģentūras „Jūrmalas sociālās aprūpes centrs” nolikums” (nolikums Nr.25)

Ziņotājs:

A.Bērzupe

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par nolikuma projektu („par” – 14 (I.Ančāns, E.Krūmiņš, L.Loskutova, G.Truksnis, M.Vorobjova, V.Maksimovs, R.Munkevics, J.Visockis, Dz.Homka, A.Tampe, A.Ābelītis, Z.Starks, Dz.Hirša, I.Blaua), „pret” – nav, „atturas” – 1 (M.Dzenītis)), nolēma pieņemt nolikumu par grozījumiem

Jūrmalas pilsētas domes 2011.gada 29.decembra nolikumā Nr.25 „Pašvaldības aģentūras „Jūrmalas sociālās aprūpes centrs” nolikums”.

21. Par dzīvokļu jautājumiem (lēmums Nr.666)

Ziņotājs:

Dz.Krūmiņš

Izsakās:

J.Visockis iebilst pret to, par ko jau iepriekš ir izteicies apvienotajā Finanšu komitejā un Attīstības un vides jautājumu komitejā, ka nākamā gada pašvaldības budžetā 51 000 Ls tiek paredzēti 46 pašvaldības dzīvokļu apsaimniekošanai un uzturēšanai, kas šobrīd ir brīvi un netiek izmantoti, tai pašā laikā tiek domāts par jaunu, nesamērīgi dārgu dzīvokļu būvniecības nepieciešamību.

G.Truksnis izsakās, ka pašvaldības neizīrēto dzīvokļu skaits nepārtraukti mainās un šie līdzekļi ir nepieciešami parādu segšanai par apsaimniekošanu kas veidojas pa to laiku, kamēr dzīvoklis tiek atbrīvots un tajā tiek veikti nepieciešamie remontdarbi un līdz brīdim, kad tiek noslēgts īres līgums ar jauno īrnieku. Jautā Dz.Krūmiņam, cik uz šo brīdi ir šāda statusa dzīvokļi?

Dz.Krūmiņš atbild,  ka šobrīd tādi ir aptuveni 10.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 13 (I.Ančāns, E.Krūmiņš, L.Loskutova, G.Truksnis, M.Vorobjova, V.Maksimovs, R.Munkevics, J.Visockis, Dz.Homka, A.Tampe, A.Ābelītis, Z.Starks, M.Dzenītis), „pret” – nav, „atturas” – 2 (Dz.Hirša, I.Blaua)), nolēma pieņemt lēmumu par dzīvokļu jautājumiem.

22. Par dzīvojamo telpu īres līgumu noslēgšanu (lēmums Nr.667)

Ziņotājs:

Dz.Krūmiņš

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 15 (I.Ančāns, E.Krūmiņš, L.Loskutova, G.Truksnis, M.Vorobjova, V.Maksimovs, R.Munkevics, J.Visockis, Dz.Homka, A.Tampe, A.Ābelītis, Z.Starks, M.Dzenītis, Dz.Hirša, I.Blaua), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par dzīvojamo telpu īres līgumu noslēgšanu.

23. Par sociālo dzīvojamo telpu īres līgumu noslēgšanu un pagarināšanu (lēmums Nr.668)

Ziņotājs:

L.Grobiņa

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 15 (I.Ančāns, E.Krūmiņš, L.Loskutova, G.Truksnis, M.Vorobjova, V.Maksimovs, R.Munkevics, J.Visockis, Dz.Homka, A.Tampe, A.Ābelītis, Z.Starks, M.Dzenītis, Dz.Hirša, I.Blaua), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par sociālo dzīvojamo telpu īres līgumu noslēgšanu un pagarināšanu.

24. Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 5.aprīļa saistošajos noteikumos Nr.14 „Par Jūrmalas pašvaldības pabalstu jaundzimušo aprūpei” (saistošie noteikumi Nr.49)

Ziņotājs:

L.Grobiņa

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par saistošo noteikumu projektu („par” – 15 (I.Ančāns, E.Krūmiņš, L.Loskutova, G.Truksnis, M.Vorobjova, V.Maksimovs, R.Munkevics, J.Visockis, Dz.Homka, A.Tampe, A.Ābelītis, Z.Starks, M.Dzenītis, Dz.Hirša, I.Blaua), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt saistošos noteikumus par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 5.aprīļa saistošajos noteikumos Nr.14 „Par Jūrmalas pašvaldības pabalstu jaundzimušo aprūpei”.

25. Koku vērtēšanas komisijas nolikums (nolikums Nr.26)

Ziņotājs:

A.Sapronovs

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par nolikuma projektu („par” – 15 (I.Ančāns, E.Krūmiņš, L.Loskutova, G.Truksnis, M.Vorobjova, V.Maksimovs, R.Munkevics, J.Visockis, Dz.Homka, A.Tampe, A.Ābelītis, Z.Starks, M.Dzenītis, Dz.Hirša, I.Blaua), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt Koku vērtēšanas komisijas nolikumu.

26. Par atzinumu meža zemes transformācijai zemesgabalā Miera ielā 18

Ziņotājs:

A.Sapronovs

Izsakās:

A.Ābelītis neatbalsta meža zemes transformāciju šajā zemesgabalā.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 6 (E.Krūmiņš, L.Loskutova, G.Truksnis, M.Vorobjova, V.Maksimovs, Dz.Homka), „pret” – 2 (Dz.Hirša, A.Ābelītis), „atturas” – 6 (R.Munkevics, J.Visockis, A.Tampe, Z.Starks, M.Dzenītis, I.Blaua), I.Ančāns nebalso), lēmumprojekts tika noraidīts.

Pārtraukums 11.35-12.05

27. Par Jūrmalas pilsētas investīciju plānu 2013.-2015.gadam (lēmums Nr.669)

Ziņotājs:

I.Kaire ziņo, ka, ir sagatavots un deputātiem izsniegts lēmumprojekta pielikums ar nelielām izmaiņām, ņemot vērā apvienotajā Finanšu komitejā un Attīstības un vides jautājumu komitejā lemto.

Izsakās:

Z.Starks izsaka priekšlikumu šobrīd sagatavoto investīciju plānu neapstiprināt, uzlabot to, papildinot ar vismaz 2 ailēm, kurās tiktu atspoguļots, kādi plānotie projekti ir izņemti no iepriekš pieņemtā pilsētas investīciju plāna un kā ir sadalīts tiem paredzētais finansējums, lai deputāti varētu spriest kā ir mainījušās pilsētas prioritātes un lemt vai tas ir atbalstāms.

M.Dzenītis atbalsta Z.Starka priekšlikumu šodien sagatavoto investīciju plānu neapstiprināt, jo uzskata, ka tas būtu jāskata kopā ar Attīstības programmu, kā arī tāpēc, ka nākamā gada pašvaldības budžeta izdevumu pieaugums ir paredzēts 40%, savukārt pašvaldības budžeta daļa, kas paredzēta investīcijām ir samazinājusies par 12%. Uzskata, ka šāds investīciju plāns nav atbalstāms, investīcijas tomēr ir ilgtermiņa ieguldījums pilsētā, nevis notērēta nauda. Aicina deputātus neatbalstīt sagatavoto investīciju plānu un skatīt to kopā ar Attīstības programmu.

A.Tampe pievienojas kolēģiem par to, ka šādu investīciju plānu apstiprināt nevar, jo tajā skaidri neparādās citas pilsētas prioritātes, kā tikai jaunu dzīvojamo māju būvniecība. Turklāt nav rasts risinājums Pilsētas muzeja 3.kārtas realizācijai, kā arī tajā nav paredzēta jau sen iecerētā Kultūras un izglītības centra izveide Pils ielā 1, kas būtu ļoti nepieciešams pilsētai. Uzskata, ka investīciju plānu ir nepieciešamas pārstrādāt, pilnveidot un tad apstiprināt.

I.Ančāns - attiecībā par deputātu iebildumiem par to, ka tuvākajos gados netiek paredzētas investīcijas Ķemeru sanatorijas attīstībai, uzskata, ka šobrīd par notiekošo saistībā ar Ķemeru sanatorijas likteni atbildība ir jāuzņemas valstij. Piekrīt tam, ka investīciju plānā ir paredzēta jaunas skolas, pirmsskolas un metodiska centra ēkas celtniecība, taču nekādā gadījumā nepiekrīt tam, ka investīciju plānā šī objekta nosaukumā ir minēta Alternatīvā skola. Tāpēc izsaka priekšlikumu investīciju plāna pielikuma 9 sadaļas 7.punktā svītrot vārdu „Alternatīvās”.

R .Munkevics izsakās, ka arī pats personīgi uzskata, ka lēmums  par Kultūras un izglītības centra, ko bija iecerēts būvēt Pils ielā 1, pārcelšanu uz ēkām Strēlnieka prospektā 30 ir bijis nepareizs. Atbalsta sagatavoto investīciju plānu, taču, tā kā Strēlnieka prospektā 30 pašlaik ir atsākta projektēšana pagaidām tikai Māksla skolai, uzskata, ka tomēr būtu jāatgriežas pie ieceres par Kultūras un izglītības centra būvniecību Pils ielā 1, kurā varētu atrasties Mūzikas skola un bibliotēka vai tika bibliotēka.

A.Tampe uzskata, ka Mūzikas skolai noteikti ir nepieciešamas jaunas un piemērotas telpas, tāpēc noteikti vajadzētu atgriezties pie idejas par Kultūras un izglītības centra būvniecību Pils ielā 1.

A.Ābelītis uzskata, ka arī Jūrmalas teātrim būtu nepieciešamas plašākas telpas, tāpēc izsaka priekšlikumu arī teātri ieplānot projektā Pils ielā 1.

R.Munkevics uzskata, ka Pils ielā 1 varētu atrasties ne vairāk kā 2 objekti, tāpēc vēl teātri noteikti tajā ieplānot nav iespējams, jo laukums Pils ielā 1 tomēr nav bezizmēra.

M.Dzenītis uzskata, ka būtu lietderīgāk un arī visreālāk Mākslas skolu izvietot vienā no ēkām Strēlnieku prospektā 30, kurai ir nepieciešama tikai rekonstrukcija, nevis gaidīt, kad tiks realizēts Kultūras un izglītības centrs Pils ielā 1.

G.Truksnis izsakās, ka šobrīd Investīciju plānā 2013.gadā ir paredzēti pašvaldības ņemtie kredītlīdzekļi Ls 800 000 apmērā Mākslas skolas izvietošanai Strēlnieku prospektā 30, savukārt par mūzikas skolas vai bibliotēkas izvietošanu kompleksā Strēlnieku prospektā 30 tiks lemts vēl darba grupā, ņemot vērā skolu kolektīvu un arī skolēnu un viņu vecāku vēlmes, precizējot investīciju plānu. Savukārt trīs izglītības struktūrvienību kompleksa ēkas celtniecība, par ko iepriekš izteicās I.Ančāns, ir nepieciešama, lai atbrīvotu jau esošās telpas, palielinātu bērnudārza teritoriju un izveidotu vienotu izglītības kompleksu mācību darba un arī ar inovatīvām ievirzēm metodiska darba attīstībai. Atbalsta I.Ančāna priekšlikumu pielikuma 9 sadaļas 7.punkta projekta nosaukumā svītrot vārdu „Alternatīvās”, atstājot nosaukumu: „Skolas, pirmsskolas un metodiskā centra jaunas ēkas celtniecība Jūrmalā”, kas būtību tam īpaši nemaina. Aicina deputātus balsot par sagatavoto lēmumprojektu ar I.Ančāna priekšlikumu.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu ar I.Ančāna priekšlikumu  („par” – 8 (I.Ančāns, E.Krūmiņš, L.Loskutova, G.Truksnis, M.Vorobjova, V.Maksimovs, R.Munkevics, Dz.Homka), „pret” – nav, „atturas” – 7 (J.Visockis, A.Tampe, A.Ābelītis, Z.Starks, M.Dzenītis, Dz.Hirša, I.Blaua)), nolēma pieņemt lēmumu par Jūrmalas pilsētas investīciju plānu 2013.-2015.gadam, svītrojot pielikuma 9 sadaļas 7.punkta projekta nosaukumā vārdu: „Alternatīvās”.

Pārtraukums 13.40-14.30

28. Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2011.gada 20.oktobra lēmumā Nr.454 „Par Jūrmalas pilsētas attīstības programmas 2014.-2020.gadam izstrādes uzsākšanu”

(lēmums Nr.670)

Ziņotājs:

I.Kaire

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 15 (I.Ančāns, E.Krūmiņš, L.Loskutova, G.Truksnis, M.Vorobjova, V.Maksimovs, R.Munkevics, J.Visockis, Dz.Homka, A.Tampe, A.Ābelītis, Z.Starks, M.Dzenītis, Dz.Hirša, I.Blaua), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2011.gada 20.oktobra lēmumā Nr.454 „Par Jūrmalas pilsētas attīstības programmas 2014.-2020.gadam izstrādes uzsākšanu”.

29. Par Jūrmalas pilsētas attīstības programmas 2014.-2020.gadam 1.redakcijas nodošanu publiskajai apspriešanai (lēmums Nr.671)

Ziņotājs:

I.Kaire

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 15 (I.Ančāns, E.Krūmiņš, L.Loskutova, G.Truksnis, M.Vorobjova, V.Maksimovs, R.Munkevics, J.Visockis, Dz.Homka, A.Tampe, A.Ābelītis, Z.Starks, M.Dzenītis, Dz.Hirša, I.Blaua), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par Jūrmalas pilsētas attīstības programmas 2014.-2020.gadam 1.redakcijas nodošanu publiskajai apspriešanai.

30. Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības nekustamā īpašuma ieguldīšanu sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Jūrmalas ūdens” pamatkapitālā (lēmums Nr.672)

Ziņotājs:

E.Venters

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 14 (I.Ančāns, E.Krūmiņš, L.Loskutova, G.Truksnis, M.Vorobjova, V.Maksimovs, R.Munkevics, J.Visockis, Dz.Homka, A.Tampe, A.Ābelītis, Z.Starks, Dz.Hirša, I.Blaua), „pret” – nav, „atturas” – 1 (M.Dzenītis)), nolēma pieņemt lēmumu par Jūrmalas pilsētas pašvaldības nekustamā īpašuma ieguldīšanu sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Jūrmalas ūdens” pamatkapitālā.

31. Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības saistību apmēra palielināšanu daudzstāvu dzīvojamo māju ar sociālajiem dzīvokļiem būvniecībai Jūrmalā, Dīķu ielā 30 (lēmums Nr.673)

Ziņotājs:

E.Venters

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 10 (I.Ančāns, E.Krūmiņš, L.Loskutova, G.Truksnis, M.Vorobjova, V.Maksimovs, R.Munkevics, J.Visockis, Dz.Homka, M.Dzenītis), „pret” –1 (A.Ābelītis), „atturas” – 4 (A.Tampe, Z.Starks, Dz.Hirša, I.Blaua)), nolēma pieņemt lēmumu par Jūrmalas pilsētas pašvaldības saistību apmēra palielināšanu daudzstāvu dzīvojamo māju ar sociālajiem dzīvokļiem būvniecībai Jūrmalā, Dīķu ielā 30.

32. Par kapitālsabiedrību izvērtēšanu, kurās kapitāla daļu turētājs ir Jūrmalas pilsētas pašvaldība (lēmums Nr.674)

Ziņotājs:

E.Venters ziņo, ka ir sagatavoti un deputātiem izsniegti papildu materiāli pie lēmumprojekta pielikuma.

Izsakās:

M.Dzenītis uzskata, ka lēmumprojekta 3.punktā slēpjas tā iespēja, ka tajā minēto kapitālsabiedrību pašvaldības kapitāldaļas varētu tikt atsavinātas vai nodotas privatizācijai, lai gan lēmumprojekta 4.punktā ir noteikts, ka tas tiks izvērtēts domes atbildīgajās komitejās, sniedzot atzinumu. Sagatavoto lēmumprojektu neatbalstīs.

Z.Starks izsaka priekšlikumu lēmumprojektā no 3.punkta uz 2.punktu pārcelt SIA „Jūrmalas gaisma” un SIA „Dzintaru koncertzāle”.

G.Truksnis uzskata, ka šāds priekšlikums nav atbalstāms. Aicina deputātus vispirms balsot par Z.Starka priekšlikumu.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par Z.Starka priekšlikumu („par” – 6 (A.Tampe, Z.Starks, Dz.Hirša, I.Blaua, M.Dzenītis, A.Ābelītis), „pret” –nav, „atturas” – 9 (J.Visockis I.Ančāns, E.Krūmiņš, L.Loskutova, G.Truksnis, M.Vorobjova, V.Maksimovs, R.Munkevics, Dz.Homka)), priekšlikums tika noraidīts.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu ar papildinājumiem pielikumā („par” – 8 (I.Ančāns, E.Krūmiņš, L.Loskutova, G.Truksnis, M.Vorobjova, V.Maksimovs, R.Munkevics, Dz.Homka), „pret” –1 (A.Ābelītis), „atturas” – 6 (A.Tampe, Z.Starks, Dz.Hirša, I.Blaua, M.Dzenītis, J.Visockis)), nolēma pieņemt lēmumu par kapitālsabiedrību izvērtēšanu, kurās kapitāla daļu turētājs ir Jūrmalas pilsētas pašvaldība ar papildinājumiem pielikumā.

33. Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2011.gada 15.decembra nolikumā Nr.21 „Jūrmalas pilsētas pašvaldības institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības nolikums” (nolikums Nr.27)

Ziņotājs:

G.Voitkāne

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par nolikuma projektu („par” – 15 (I.Ančāns, E.Krūmiņš, L.Loskutova, G.Truksnis, M.Vorobjova, V.Maksimovs, R.Munkevics, J.Visockis, Dz.Homka, A.Tampe, A.Ābelītis, Z.Starks, M.Dzenītis, Dz.Hirša, I.Blaua), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt nolikumu par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2011.gada 15.decembra nolikumā Nr.21 „Jūrmalas pilsētas pašvaldības institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības nolikums”.

34. Par Jūrmalas pašvaldības darbinieku skaita (darba vietu) sarakstu apstiprināšanu (lēmums Nr.675)

Ziņotājs:

G.Voitkāne ziņo, ka, ņemot vērā apvienotajā Finanšu komitejā un Attīstības un vides jautājumu komitejā atbalstītos priekšlikumus, ir sagatavotas un deputātiem izsniegtas šādas izmaiņas lēmumprojektā:

- izmaiņas 24. un 31.pielikumā;

- lēmumprojekta 2.5. punktu izteikt šādā redakcijā:

„Izslēgt ar 2013.gada 1.janvāri Pirmsskolas izglītības iestādē „Lācītis” šādas amata vienības:

Amata nosaukums

Skaita vienības

Amata likme

Amatalga

Pirmsskolas izglītības skolotājs sanatorijas grupā

1.40

315

441

Nakts aukle speciālajā grupā

1.30

243

316

Skolotāja palīgs

0.29

243

70.00

Apstiprināt pirmsskolas izglītības iestādes „Lācītis” štatu sarakstu jaunā redakcijā saskaņā ar 10.pielikumu.”;

- 38.pielikumu papildināt ar 6.1.punktu:  Ekonomists, nosakot amata likmi 527 Ls;

- 32.pielikumā 7.punktā precizējot amata nosaukumu Glābšanas dienesta priekšnieks un nosakot amata likmi 700 Ls.

Izsakās:

J.Visockis izsaka priekšlikumu apvienot Pašvaldības īpašumu pārvaldīšanas nodaļu ar Pašvaldības īpašumu tiesiskās reģistrācijas un datu bāzes nodaļu.

A.Ābelītis izsaka priekšlikumu saglabāt konsekvenci attiecībā uz jau esošajiem sporta veidiem mūsu pilsētā, kuri piedalās augstākajā līgā un šo sporta veidu treneru atalgojumiem.

A.Tampe izsaka priekšlikumu visiem pašvaldības iestāžu vadītājiem amata likmi noteikt ne mazāku kā 75 no Kultūras centra direktora amata likmes.

G.Truksnis izsakās attiecībā par J.Visocka priekšlikumu, ka tas šobrīd nav balsojams, jo tas ir reorganizācijas nevis darbinieku štatu jautājums. Savukārt A.Tampes priekšlikums nav liekams uz balsošanu jo tas nav konkrēts. Tāpēc aicina deputātus balsot par sagatavoto lēmumprojektu ar ziņojumā nosauktajām izmaiņām.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu ar ziņokumā nosauktajām izmaiņām („par” – 9 (I.Ančāns, E.Krūmiņš, L.Loskutova, G.Truksnis, M.Vorobjova, V.Maksimovs, R.Munkevics, Dz.Homka), „pret” –nav, „atturas” – 6 (A.Tampe, Z.Starks, Dz.Hirša, I.Blaua, A.Ābelītis, M.Dzenītis)), nolēma pieņemt lēmumu par Jūrmalas pašvaldības darbinieku skaita (darba vietu) sarakstu apstiprināšanu ar izmaiņām.

35. Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2011.gada 15.decembra lēmumā Nr.523 „Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības saistību apmēra palielināšanu ēkas rekonstrukcijai ar funkcijas maiņu par sociālās aprūpes ēku ar publiski pieejamām telpām 1.stāvā, Skolas ielā 44” (lēmums Nr.676)

Ziņotājs:

I.Brača

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 9 (I.Ančāns, E.Krūmiņš, L.Loskutova, G.Truksnis, M.Vorobjova, V.Maksimovs, R.Munkevics, Dz.Homka, M.Dzenītis), „pret” –nav, „atturas” – 6 (A.Tampe, Z.Starks, Dz.Hirša, I.Blaua, A.Ābelītis, J.Visockis)), nolēma pieņemt lēmumu par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2011.gada 15.decembra lēmumā Nr.523 „Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības saistību apmēra palielināšanu ēkas rekonstrukcijai ar funkcijas maiņu par sociālās aprūpes ēku ar publiski pieejamām telpām 1.stāvā, Skolas ielā 44”.

36. Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 9.augusta lēmumā Nr.423 „Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības saistību apmēra palielināšanu Aspazijas mājas Nr.002 restaurācijai un ēkas Nr.001 rekonstrukcijai, saglabājot funkciju-muzejs Zigfrīda Meierovica prospektā 18/20, Jūrmalā” (lēmums Nr.677)

Ziņotājs:

I.Brača

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 15 (I.Ančāns, E.Krūmiņš, L.Loskutova, G.Truksnis, M.Vorobjova, V.Maksimovs, R.Munkevics, J.Visockis, Dz.Homka, A.Tampe, A.Ābelītis, Z.Starks, M.Dzenītis, Dz.Hirša, I.Blaua), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 9.augusta lēmumā Nr.423 „Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības saistību apmēra palielināšanu Aspazijas mājas Nr.002 restaurācijai un ēkas Nr.001 rekonstrukcijai, saglabājot funkciju-muzejs Zigfrīda Meierovica prospektā 18/20, Jūrmalā”.

37. Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 9.augusta lēmumā Nr.422 „Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības saistību apmēra palielināšanu bērnudārza jaunbūvei Tukuma ielā 9, Jūrmalā” (lēmums Nr.678)

Ziņotājs:

I.Brača

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 15 (I.Ančāns, E.Krūmiņš, L.Loskutova, G.Truksnis, M.Vorobjova, V.Maksimovs, R.Munkevics, J.Visockis, Dz.Homka, A.Tampe, A.Ābelītis, Z.Starks, M.Dzenītis, Dz.Hirša, I.Blaua), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 9.augusta lēmumā Nr.422 „Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības saistību apmēra palielināšanu bērnudārza jaunbūvei Tukuma ielā 9, Jūrmalā”.

38. Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2013.gada budžeta apstiprināšanu (saistošie noteikumi Nr.50)

Ziņotājs:

I.Brača ziņo, ka ir sagatavoti un deputātiem izsniegti papildus materiāli lēmumprojektam – ziņojums, papildinājumi pie budžeta projekta, papildus sagatavota informācija par 2013.gada budžeta projekta izglītības asignējumu apjoma pieaugumu salīdzinot ar 2012.gada gaidāmo izpildi un Jūrmalas pašvaldības plānojumu saistību tabula.

Izsakās:

I.Blaua izsaka priekšlikumu Ls 30 000, kas piešķirti festivāla „Life fest” organizēšanai novirzīt Izglītības nodaļas pieprasītajiem mērķiem.

A.Ābelītis izsaka priekšlikumus:

1) nodrošināt brīvpusdienas 7 klašu skolēniem;

2) piešķirt 10 000 Ls audio gidu ierīkošanai pilsētas centrā pie ievērojamākajiem pilsētas tūrisma objektiem;

3) piešķirt līdzekļus piemaksām sporta treneriem „A” kategorijai- 100 Ls, „B” kategorijai – 75 Ls , „C” kategorijas- 50Ls , par katru treniņa grupu.

Z.Starks izsaka priekšlikumus:

1) nepiešķirt 50 000 Ls budžeta projekta 6.pielikumā pozīcijai „Skolas, pirmsskolas, t.sk. metodiskā centra jaunas ēkas celtniecībai”;

2) piešķirt līdzekļus priežu stādīšanai 10 000 h platībā nodegušajā mežā.

M.Dzenītis aicina deputātus neatbalstīt šo budžeta projekta, jo ieņēmumus paredzēts palielināt par 10 izdevumus plānots palielināt par 40 , kas ir līdzvērtīgi tieši pašvaldības aizņēmuma apjomam. Investīciju pieaugums kopā sastāda 12%, savukārt no budžeta investīcijām ir samazinājums par 12%. Tādējādi palielinot izdevumus netiek palielinātas investīcijas, bet gan nauda tiek vienkārši iztērēta.

G.Truksnis uzskata, ka nākamā gada pašvaldības budžets ir sabalansēts, tikai nedaudz samazinās pašvaldības budžeta investīcijas, savukārt ir pieaugums investīcijās no citiem finanšu avotiem. Lai gan nedaudz tomēr tiek palielināts atalgojums pirmsskolas pedagogiem un sporta pedagogiem, interešu izglītības pedagogiem, kā arī vidēji par 25 Ls tiek palielināts atalgojums domes struktūrvienību darbiniekiem. Iebilst M.Dzenīša teiktajam par līdzekļu notērēšanu, jo neuzskata, ka tie tiek vienkārši iztērēti, piemēram, nodrošinot pilsētā bezmaksas transportu skolēniem, invalīdiem un pensionāriem, nodrošinot 1-6.klašu skolēnus ar brīvpusdienām, palielinot pabalstus represētām personām un jaundzimušajiem u.c. Aicina deputātus vispirms balsot par deputātu izteiktajiem priekšlikumiem.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par I.Blauas priekšlikumu Ls 30 000, kas piešķirti festivāla „Life fest” organizēšanai novirzīt Izglītības nodaļas pieprasītajiem mērķiem („par” – 5 (J.Visockis, A.Tampe, Z.Starks, Dz.Hirša, I.Blaua), „pret” – nav, „atturas” – 10 (I.Ančāns, E.Krūmiņš, L.Loskutova, G.Truksnis, M.Vorobjova, V.Maksimovs, R.Munkevics, Dz.Homka, A.Ābelītis, M.Dzenītis)), priekšlikums tika noraidīts.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par A.Ābelīša priekšlikumu nodrošināt brīvpusdienas 7 klašu skolēniem („par” – 7 (J.Visockis, A.Tampe, Z.Starks, Dz.Hirša, I.Blaua, M.Dzenītis, A.Ābelītis), „pret” – nav, „atturas” – 8 (I.Ančāns, E.Krūmiņš, L.Loskutova, G.Truksnis, M.Vorobjova, V.Maksimovs, R.Munkevics, Dz.Homka)), priekšlikums tika noraidīts.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par A.Ābelīša priekšlikumu piešķirt 10 000 Ls audio gidu ierīkošanai pilsētas centrā („par” – 6 (A.Tampe, Z.Starks, Dz.Hirša, I.Blaua, M.Dzenītis, A.Ābelītis), „pret” – nav, „atturas” – 8 (I.Ančāns, E.Krūmiņš, L.Loskutova, G.Truksnis, M.Vorobjova, V.Maksimovs, R.Munkevics, Dz.Homka) J.Visockis nebalso), priekšlikums tika noraidīts.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par A.Ābelīša priekšlikumu par papildus piemaksām sporta treneriem („par” – 7 (A.Tampe, Z.Starks, Dz.Hirša, I.Blaua, M.Dzenītis, A.Ābelītis, J.Visockis), „pret” – nav, „atturas” – 8 (I.Ančāns, E.Krūmiņš, L.Loskutova, G.Truksnis, M.Vorobjova, V.Maksimovs, R.Munkevics, Dz.Homka)), priekšlikums tika noraidīts.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par Z.Starka priekšlikumu nepiešķirt 50 000 Ls budžeta projekta 6.pielikumā pozīcijai „Skolas, pirmsskolas, t.sk. metodiskā centra jaunas ēkas celtniecībai” („par” – 6 (A.Tampe, Z.Starks, Dz.Hirša, I.Blaua, M.Dzenītis, A.Ābelītis), „pret” – nav, „atturas” – 9 (I.Ančāns, E.Krūmiņš, L.Loskutova, G.Truksnis, M.Vorobjova, V.Maksimovs, R.Munkevics, Dz.Homka, J.Visockis)), priekšlikums tika noraidīts.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par Z.Starka priekšlikumu piešķirt līdzekļus priežu stādīšanai nodegušajā mežā 10 000 h platībā („par” – 7 (A.Tampe, Z.Starks, Dz.Hirša, I.Blaua, M.Dzenītis, A.Ābelītis, J.Visockis), „pret” – nav, „atturas” – 8 (I.Ančāns, E.Krūmiņš, L.Loskutova, G.Truksnis, M.Vorobjova, V.Maksimovs, R.Munkevics, Dz.Homka)), priekšlikums tika noraidīts.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par saistošo noteikumu projektu ziņojumā nosauktajiem ar papildinājumiem („par” – 9 (I.Ančāns, E.Krūmiņš, L.Loskutova, G.Truksnis, M.Vorobjova, V.Maksimovs, R.Munkevics, J.Visockis, Dz.Homka)), „pret” – nav, „atturas” – 6 (A.Tampe, A.Ābelītis, Z.Starks, M.Dzenītis, Dz.Hirša, I.Blaua), nolēma pieņemt saistošos noteikumus par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2013.gada budžeta apstiprināšanu, ar papildinājumiem.

G.Truksnis ierosina, deputātiem atbalstot, sēdē iekļautos papildu jautājumus skatīt sādes darba kārtības beigās.

43. Par atļauju izsniegšanu būvju nojaukšanai Jūrmalā, Dzintaru prospektā 33

(lēmums Nr.679)

44. Par atļauju izsniegšanu būvju nojaukšanai Jūrmalā, Kāpu ielā 103 (lēmums Nr.680)

45. Par atļauju izsniegšanu būvju nojaukšanai Jūrmalā, Slokas ielā 11 (lēmums Nr.681)

46. Par atļauju izsniegšanu būvju nojaukšanai Jūrmalā, Vienības prospektā 34 (lēmums Nr.682)

Ziņotājs:

V.Zvejniece ziņo, ka lēmumprojektā par atļauju izsniegšanu būvju nojaukšanai Jūrmalā, Dzintaru prospektā 33 ir nepieciešams precizēt pilnvaroto personu.

Saskaņā ar 2010.gada 4.februāra saistošo noteikumu Nr.6 „Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums” 115.punktu, ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmumu projektiem („par” – 14 (I.Ančāns, E.Krūmiņš, L.Loskutova, G.Truksnis, M.Vorobjova, V.Maksimovs, R.Munkevics, J.Visockis, Dz.Homka, A.Tampe, A.Ābelītis, Z.Starks, M.Dzenītis, I.Blaua), „pret” – 1 (Dz.Hirša), „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumus:

1. Par atļauju izsniegšanu būvju nojaukšanai Jūrmalā, Dzintaru prospektā 33, ar precizējumu.

2. Par atļauju izsniegšanu būvju nojaukšanai Jūrmalā, Kāpu ielā 103.

3. Par atļauju izsniegšanu būvju nojaukšanai Jūrmalā, Slokas ielā 11.

4. Par atļauju izsniegšanu būvju nojaukšanai Jūrmalā, Vienības prospektā 34.

47. Par detālplānojuma projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabaliem Jūrmalā, Slokas ielā 49A un Jūrmalā, Dubulti 3520 (lēmums Nr.683)

Ziņotājs:

V.Zvejniece ziņo, ka, ņemot vērā Juridiskās nodaļas piezīmi, nepieciešams lēmumprojektā darba uzdevumu papildināt ar tekstu: „ detālplānojumā izvērtējot pašvaldības funkciju realizāciju zemesgabalā”.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu ar papildinājumu („par” – 13 (I.Ančāns, E.Krūmiņš, L.Loskutova, G.Truksnis, M.Vorobjova, V.Maksimovs, R.Munkevics, J.Visockis, Dz.Homka, Dz.Hirša, A.Ābelītis, M.Dzenītis, A.Tampe), „pret” – nav, „atturas” – 2 (I.Blaua, Z.Starks)), nolēma pieņemt lēmumu par detālplānojuma projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabaliem Jūrmalā, Slokas ielā 49A un Jūrmalā, Dubulti 3520, ar papildinājumu.

48. Par detālplānojuma projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Jūrmalā, Jūras ielā 61 (lēmums Nr.684)

Ziņotājs:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 14 (I.Ančāns, E.Krūmiņš, L.Loskutova, G.Truksnis, M.Vorobjova, V.Maksimovs, R.Munkevics, J.Visockis, Dz.Homka, A.Tampe, A.Ābelītis, Z.Starks, M.Dzenītis, I.Blaua), „pret” – nav, „atturas” – 1 (Dz.Hirša)), nolēma pieņemt lēmumu par detālplānojuma projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Jūrmalā, Jūras ielā 61.

49. Par detālplānojuma pirmās redakcijas zemesgabalam Jūrmalā, Rotas ielā 19 nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai (lēmums Nr.685)

Ziņotājs:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 15 (I.Ančāns, E.Krūmiņš, L.Loskutova, G.Truksnis, M.Vorobjova, V.Maksimovs, R.Munkevics, J.Visockis, Dz.Homka, A.Tampe, A.Ābelītis, Z.Starks, M.Dzenītis, Dz.Hirša, I.Blaua), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par detālplānojuma pirmās redakcijas zemesgabalam Jūrmalā, Rotas ielā 19 nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai.

50. Par detālplānojuma pirmās redakcijas zemesgabalam Jūrmalā, Sporta ielā 1/3 nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai (lēmums Nr.686)

Ziņotājs:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 9 (I.Ančāns, E.Krūmiņš, L.Loskutova, G.Truksnis, M.Vorobjova, V.Maksimovs, R.Munkevics, J.Visockis, Dz.Homka), „pret” – 2 (Dz.Hirša, I.Blaua), „atturas” – 4 (A.Tampe, A.Ābelītis, Z.Starks, M.Dzenītis)), nolēma pieņemt lēmumu par detālplānojuma pirmās redakcijas zemesgabalam Jūrmalā, Sporta ielā 1/3 nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai.

51. Par detālplānojuma pirmās redakcijas zemesgabalam Jūrmalā, Zigfrīda Meierovica prospektā 5 nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai (lēmums Nr.687)

Ziņotājs:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 15 (I.Ančāns, E.Krūmiņš, L.Loskutova, G.Truksnis, M.Vorobjova, V.Maksimovs, R.Munkevics, J.Visockis, Dz.Homka, A.Tampe, A.Ābelītis, Z.Starks, M.Dzenītis, Dz.Hirša, I.Blaua), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par detālplānojuma pirmās redakcijas zemesgabalam Jūrmalā, Zigfrīda Meierovica prospektā 5 nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai.

52. Par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Baznīcas ielā 7 apstiprināšanu (lēmums Nr.688)

Ziņotājs:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 13 (I.Ančāns, E.Krūmiņš, L.Loskutova, G.Truksnis, M.Vorobjova, V.Maksimovs, R.Munkevics, J.Visockis, Dz.Homka, A.Ābelītis, M.Dzenītis, Dz.Hirša, I.Blaua), „pret” – nav, „atturas” – 2 (Z.Starks , A.Tampe)), nolēma pieņemt lēmumu par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Baznīcas ielā 7 apstiprināšanu.

53. Par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Dzintaru prospektā 23 apstiprināšanu (lēmums Nr.689)

Ziņotājs:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 9 (I.Ančāns, E.Krūmiņš, L.Loskutova, G.Truksnis, M.Vorobjova, V.Maksimovs, R.Munkevics, J.Visockis, Dz.Homka)), „pret” – nav, „atturas” – 6 (Z.Starks , A.Tampe, A.Ābelītis, M.Dzenītis, Dz.Hirša, I.Blaua)), nolēma pieņemt lēmumu par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Dzintaru prospektā 23 apstiprināšanu.

Iziet R.Munkevics

54. Par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Ganu ielā 3 apstiprināšanu

(lēmums Nr.690)

55. Par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Ganu ielā 3 projekta grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu (saistošie noteikumi Nr.51)

Ziņotājs:

V.Zvejniece

Saskaņā ar 2010.gada 4.februāra saistošo noteikumu Nr.6 „Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums” 115.punktu, ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma un saistošo noteikumu projektu („par” – 10 (I.Ančāns, E.Krūmiņš, L.Loskutova, G.Truksnis, M.Vorobjova, V.Maksimovs, J.Visockis, Dz.Homka, A.Ābelītis M.Dzenītis), „pret” – 1 (Dz.Hirša), „atturas” –3 (A.Tampe, Z.Starks, I.Blaua), R.Munkevics izgājis), nolēma pieņemt:

1. Lēmumu par detālplānojuma zemesgabaliem Jūrmalā, Ganu ielā 3 apstiprināšanu.

2. Par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Ganu ielā 3 projekta grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu.

Ienāk R.Munkevics

56. Par detālplānojuma zemesgabaliem Jūrmalā, Kāpu ielā 139 un Kāpu ielā 141 apstiprināšanu (lēmums Nr.691)

57. Par detālplānojuma zemesgabaliem Jūrmalā, Kāpu ielā 139 un Kāpu ielā 141 projekta grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu (saistošie noteikumi Nr.52)

Ziņotājs:

V.Zvejniece

Saskaņā ar 2010.gada 4.februāra saistošo noteikumu Nr.6 „Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums” 115.punktu, ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma un saistošo noteikumu projektu („par” – 9 (I.Ančāns, E.Krūmiņš, L.Loskutova, G.Truksnis, M.Vorobjova, V.Maksimovs, R.Munkevics, J.Visockis, Dz.Homka), „pret” – 1 (I.Blaua), „atturas” – 5 (A.Tampe, A.Ābelītis, Z.Starks, M.Dzenītis, Dz.Hirša)), nolēma pieņemt:

1. Lēmumu par detālplānojuma zemesgabaliem Jūrmalā, Kāpu ielā 139 un Kāpu ielā 141 apstiprināšanu.

2. Saistošos noteikumus par detālplānojuma zemesgabaliem Jūrmalā, Kāpu ielā 139 un Kāpu ielā 141 projekta grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu.

58. Par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Mencu ielā 5 apstiprināšanu

(lēmums Nr.692)

59. Par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Mencu ielā 5 projekta grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu (saistošie noteikumi Nr.52)

Ziņotājs:

V.Zvejniece

Saskaņā ar 2010.gada 4.februāra saistošo noteikumu Nr.6 „Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums” 115.punktu, ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma un saistošo noteikumu projektu („par” – 14 (I.Ančāns, E.Krūmiņš, L.Loskutova, G.Truksnis, M.Vorobjova, V.Maksimovs, R.Munkevics, J.Visockis, Dz.Homka, A.Tampe, A.Ābelītis, Z.Starks, M.Dzenītis, I.Blaua), „pret” – nav, „atturas” – 1 (Dz.Hirša)), nolēma pieņemt:

1. Lēmumu par detālplānojuma zemesgabaliem Jūrmalā, Mencu ielā 5 apstiprināšanu.

2. Par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Mencu ielā 5 projekta grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu.

60. Par vidi degradējošām būvēm Jūrmalā, Brocēnu ielā 25, kadastra apzīmējumi 1300 026 1318 001, 1300 026 1318 002, 1300 026 1318 03, 1300 026 1318 004, 1300 026 1318 005 (lēmums Nr.693)

61. Par vidi degradējošu būvi Jūrmalā, Dzintaru prospektā 44, kadastra apzīmējums 1300 008 1705 004 (lēmums NNr.694)

62. Par vidi degradējošu būvi Jūrmalā, Dzintaru prospektā 47 k-2, kadastra apzīmējums 1300 008 1401 002 (lēmums Nr.695)

63. Par vidi degradējošām būvēm Jūrmalā, Durbes ielā 2, kadastra apzīmējumi 1300 026 2503 001 un 1300 026 2503 002 (lēmums Nr.696)

64. Par vidi degradējošu būvi Jūrmalā, Bulduru prospektā 22, kadastra apzīmējums 1300 007 2105 002 (lēmums Nr.697)

65. Par vidi degradējošu būvi Jūrmalā, Bišu ielā 10, kadastra apzīmējums 1300 026 5502 004 (lēmums Nr.698)

66. Par vidi degradējošu būvi Jūrmalā, Dzirnavu ielā 48a k-1, kadastra apzīmējums 1300 021 9305 002 (lēmums Nr.699)

67. Par vidi degradējošu būvi Jūrmalā, Edinburgas prospektā 41A, kadastra apzīmējums 1300 008 2808 001 (lēmums Nr.700)

68. Par vidi degradējošu būvi Jūrmalā, Gleznotāja Miervalža Ķemera gatvē 5, kadastra apzīmējums 1300 026 2614 001 (lēmums Nr.701)

69. Par vidi degradējošu būvi Jūrmalā, Jūras ielā 46, kadastra apzīmējums 1300 009 3001 001 (lēmums Nr.702)

70. Par vidi degradējošu būvi Jūrmalā, Kārklu ielā 9, kadastra apzīmējums 1300 016 4721 001 (lēmums Nr.703)

71. Par vidi degradējošu būvi Jūrmalā, Konkordijas ielā 19, kadastra apzīmējums 1300 009 4623 001 (lēmums Nr.704)

72. Par vidi degradējošu būvi Jūrmalā, Leona Paegles ielā 30, kadastra apzīmējums 1300 021 8603 001 (lēmums Nr.705)

73. Par vidi degradējošām būvēm Jūrmalā, Mellužu prospektā 10, kadastra apzīmējumi 1300 014 2216 001, 1300 014 2216 002, 1300 014 2216 005 (lēmums Nr.706)

74. Par vidi degradējošām būvēm Jūrmalā, Vidus prospektā 60, kadastra apzīmējumi 1300 004 5301 001, 1300 004 5301 002 (lēmums Nr.707)

75. Par vidi degradējošām būvēm Jūrmalā, Tūristu ielā 12/14 ar kadastra apzīmējumiem 1300 026 6006 001, 1300 026 6006 002, 1300 026 6006 003, 1300 026 6006 004, 1300 026 6006 006 (lēmums Nr.708)

76. Par vidi degradējošu būvi Jūrmalā, Strēlnieku prospektā 42, kadastra apzīmējums 1300 011 2303 001 (lēmums Nr.709)

77. Par vidi degradējošām būvēm Jūrmalā, Sloka 7125, kadastra apzīmējumi 1300 021 7125 01 un 1300 021 7125 002 (lēmums Nr.710)

78. Par vidi degradējošu būvi Jūrmalā, Sloka 7150, kadastra apzīmējums 1300 021 7150 001 (lēmums Nr.711)

79. Par vidi degradējošu būvi Jūrmalā, Tukuma ielā 26, kadastra apzīmējums 1300 026 4707 001 (lēmums Nr.712)

80. Par vidi degradējošu būvi Jūrmalā, Robežu ielā 15A, kadastra apzīmējums 1300 026 3304 001 (lēmums Nr.713)

Ziņotājs:

A.Deičmane

Saskaņā ar 2010.gada 4.februāra saistošo noteikumu Nr.6 „Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums” 115.punktu, ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmumu projektiem („par” – 15 (I.Ančāns, E.Krūmiņš, L.Loskutova, G.Truksnis, M.Vorobjova, V.Maksimovs, R.Munkevics, J.Visockis, Dz.Homka, A.Ābelītis, M.Dzenītis, Dz.Hirša, I.Blaua Z.Starks , A.Tampe), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumus:

1. Par vidi degradējošām būvēm Jūrmalā, Brocēnu ielā 25, kadastra apzīmējumi 1300 026 1318 001, 1300 026 1318 002, 1300 026 1318 03, 1300 026 1318 004, 1300 026 1318 005.

2. Par vidi degradējošu būvi Jūrmalā, Dzintaru prospektā 44, kadastra apzīmējums 1300 008 1705 004.

3. Par vidi degradējošu būvi Jūrmalā, Dzintaru prospektā 47 k-2, kadastra apzīmējums 1300 008 1401 002.

4. Par vidi degradējošām būvēm Jūrmalā, Durbes ielā 2, kadastra apzīmējumi 1300 026 2503 001 un 1300 026 2503 002.

5. Par vidi degradējošu būvi Jūrmalā, Bulduru prospektā 22, kadastra apzīmējums 1300 007 2105 002.

6. Par vidi degradējošu būvi Jūrmalā, Bišu ielā 10, kadastra apzīmējums 1300 026 5502 004.

7. Par vidi degradējošu būvi Jūrmalā, Dzirnavu ielā 48a k-1, kadastra apzīmējums 1300 021 9305 002.

8. Par vidi degradējošu būvi Jūrmalā, Edinburgas prospektā 41A, kadastra apzīmējums 1300 008 2808 001.

9. Par vidi degradējošu būvi Jūrmalā, Gleznotāja Miervalža Ķemera gatvē 5, kadastra apzīmējums 1300 026 2614 001.

10. Par vidi degradējošu būvi Jūrmalā, Jūras ielā 46, kadastra apzīmējums 1300 009 3001 001.

11. Par vidi degradējošu būvi Jūrmalā, Kārklu ielā 9, kadastra apzīmējums 1300 016 4721 001.

12. Par vidi degradējošu būvi Jūrmalā, Konkordijas ielā 19, kadastra apzīmējums 1300 009 4623 001.

13. Par vidi degradējošu būvi Jūrmalā, Leona Paegles ielā 30, kadastra apzīmējums 1300 021 8603 001.

14. Par vidi degradējošām būvēm Jūrmalā, Mellužu prospektā 10, kadastra apzīmējumi 1300 014 2216 001, 1300 014 2216 002, 1300 014 2216 005.

15. Par vidi degradējošām būvēm Jūrmalā, Vidus prospektā 60, kadastra apzīmējumi 1300 004 5301 001, 1300 004 5301 002.

16. Par vidi degradējošām būvēm Jūrmalā, Tūristu ielā 12/14 ar kadastra apzīmējumiem 1300 026 6006 001, 1300 026 6006 002, 1300 026 6006 003, 1300 026 6006 004, 1300 026 6006 006.

17. Par vidi degradējošu būvi Jūrmalā, Strēlnieku prospektā 42, kadastra apzīmējums 1300 011 2303 001.

18. Par vidi degradējošām būvēm Jūrmalā, Sloka 7125, kadastra apzīmējumi 1300 021 7125 01 un 1300 021 7125 002.

19. Par vidi degradējošu būvi Jūrmalā, Sloka 7150, kadastra apzīmējums 1300 021 7150 001.

20. Par vidi degradējošu būvi Jūrmalā, Tukuma ielā 26, kadastra apzīmējums 1300 026 4707 001.

21. Par vidi degradējošu būvi Jūrmalā, Robežu ielā 15A, kadastra apzīmējums 1300 026 3304 001.

81. Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Jūrmalas ūdens” objektu pārņemšanu Jūrmalas pilsētas domes bilancē (lēmums Nr.714)

Ziņotājs:

A.Deičmane

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 15 (I.Ančāns, E.Krūmiņš, L.Loskutova, G.Truksnis, M.Vorobjova, V.Maksimovs, R.Munkevics, J.Visockis, Dz.Homka, A.Tampe, A.Ābelītis, Z.Starks, M.Dzenītis, Dz.Hirša, I.Blaua), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Jūrmalas ūdens” objektu pārņemšanu Jūrmalas pilsētas domes bilancē.

82. Par nekustamā īpašuma Kaugurciema ielā 46-2, Jūrmalā atsavināšanu (lēmums Nr.715)

Ziņotājs:

G.Jubele

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 14 (I.Ančāns, E.Krūmiņš, L.Loskutova, G.Truksnis, M.Vorobjova, V.Maksimovs, R.Munkevics, J.Visockis, Dz.Homka, A.Tampe, Z.Starks, M.Dzenītis, Dz.Hirša, I.Blaua), „pret” – nav, „atturas” – nav, A.Ābelītis nebalso), nolēma pieņemt lēmumu par nekustamā īpašuma Kaugurciema ielā 46-2, Jūrmalā atsavināšanu.

83. Par nekustamā īpašuma Jelgavas ielā 3-600, Jūrmalā otrās izsoles rīkošanu (lēmums Nr.716)

84. Par dzīvokļa īpašuma Krišjāņa Valdemāra ielā 2-3, Jūrmalā otrās izsoles rīkošanu (lēmums Nr.717)

85. Par dzīvokļa īpašuma Krišjāņa Valdemāra ielā 2-4, Jūrmalā trešās izsoles rīkošanu (lēmums Nr.718)

Ziņotājs:

G.Jubele

Saskaņā ar 2010.gada 4.februāra saistošo noteikumu Nr.6 „Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums” 115.punktu, ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmumu projektiem („par” – 15 (I.Ančāns, E.Krūmiņš, L.Loskutova, G.Truksnis, M.Vorobjova, V.Maksimovs, R.Munkevics, J.Visockis, Dz.Homka, A.Tampe, Z.Starks, M.Dzenītis, Dz.Hirša, I.Blaua, A.Ābelītis), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumus:

1. Par nekustamā īpašuma Jelgavas ielā 3-600, Jūrmalā otrās izsoles rīkošanu.

2. Par dzīvokļa īpašuma Krišjāņa Valdemāra ielā 2-3, Jūrmalā otrās izsoles rīkošanu.

3. Par dzīvokļa īpašuma Krišjāņa Valdemāra ielā 2-4, Jūrmalā trešās izsoles rīkošanu.

86. Par zemesgabala Jūrmalā, „Dubulti 3601” daļas nomas līguma noslēgšanu ar sabiedrību ar ierobežotu atbildību „Jūrmalas ūdens” (lēmums Nr.719)

87. Par zemesgabala Jūrmalā, „Druvciems 0101” daļas nomas līguma noslēgšanu ar sabiedrību ar ierobežotu atbildību „Jūrmalas ūdens” (lēmums Nr.720)

88. Par zemesgabala Jūrmalā, Dīķu ielā 28 („Kauguri 3901”) daļas nomas līguma noslēgšanu ar sabiedrību ar ierobežotu atbildību „Jūrmalas ūdens” (lēmums Nr.721)

89. Par zemesgabala Jūrmalā, „Jaundubulti 3401” daļas nomas līguma noslēgšanu ar sabiedrību ar ierobežotu atbildību „Jūrmalas ūdens” (lēmums Nr.722)

90. Par zemesgabala Jūrmalā, „Ķemeri 6111” daļas nomas līguma noslēgšanu ar sabiedrību ar ierobežotu atbildību „Jūrmalas ūdens” (lēmums Nr.723)

91. Par zemesgabala Jūrmalā, Nometņu ielā 21 („Kauguri 1602”) daļas nomas līguma noslēgšanu ar sabiedrību ar ierobežotu atbildību „Jūrmalas ūdens” (lēmums Nr.724)

92. Par zemes gabala Jūrmalā, „Pumpuri 3301” daļas nomas līguma noslēgšanu ar sabiedrību ar ierobežotu atbildību „Jūrmalas ūdens” (lēmums Nr.725)

93. Par zemesgabala Jūrmalā, „Sēravotu iela 6217” daļas nomas līguma noslēgšanu ar sabiedrību ar ierobežotu atbildību „Jūrmalas ūdens” (lēmums Nr.726)

94. Par zemesgabala Jūrmalā, „Stirnurags 1120” daļas nomas līguma noslēgšanu ar sabiedrību ar ierobežotu atbildību „Jūrmalas ūdens” (lēmums Nr.727)

95. Par zemesgabala Jūrmalā, „Tukuma ielā 32” daļas nomas līguma noslēgšanu ar sabiedrību ar ierobežotu atbildību „Jūrmalas ūdens” (lēmums Nr.728)

96. Par zemesgabala Jūrmalā, Vikingu ielā 40A daļas nomas līguma noslēgšanu ar „Jūrmalas ūdens” (lēmums Nr.729)

Ziņotājs:

G.Jubele

Izsakās:

M.Dzenītis izsaka priekšlikumu sagatavotā lēmumprojekta 2.punktu papildināt ar tekstu: „ un nekustamā īpašuma nodokli par zemi”.

Saskaņā ar 2010.gada 4.februāra saistošo noteikumu Nr.6 „Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums” 115.punktu, ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmumu projektiem ar papildinājumu („par” – 15 (I.Ančāns, E.Krūmiņš, L.Loskutova, G.Truksnis, M.Vorobjova, V.Maksimovs, R.Munkevics, J.Visockis, Dz.Homka, A.Tampe, A.Ābelītis, Z.Starks, M.Dzenītis, Dz.Hirša, I.Blaua), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumus:

1. Par zemesgabala Jūrmalā, „Dubulti 3601” daļas nomas līguma noslēgšanu ar sabiedrību ar ierobežotu atbildību „Jūrmalas ūdens”.

2. Par zemesgabala Jūrmalā, „Druvciems 0101” daļas nomas līguma noslēgšanu ar sabiedrību ar ierobežotu atbildību „Jūrmalas ūdens”.

3. Par zemesgabala Jūrmalā, Dīķu ielā 28 („Kauguri 3901”) daļas nomas līguma noslēgšanu ar sabiedrību ar ierobežotu atbildību „Jūrmalas ūdens”.

4. Par zemesgabala Jūrmalā, „Jaundubulti 3401” daļas nomas līguma noslēgšanu ar sabiedrību ar ierobežotu atbildību „Jūrmalas ūdens”.

5. Par zemesgabala Jūrmalā, „Ķemeri 6111” daļas nomas līguma noslēgšanu ar sabiedrību ar ierobežotu atbildību „Jūrmalas ūdens”.

6. Par zemesgabala Jūrmalā, Nometņu ielā 21 („Kauguri 1602”) daļas nomas līguma noslēgšanu ar sabiedrību ar ierobežotu atbildību „Jūrmalas ūdens”.

7. Par zemes gabala Jūrmalā, „Pumpuri 3301” daļas nomas līguma noslēgšanu ar sabiedrību ar ierobežotu atbildību „Jūrmalas ūdens”.

8. Par zemesgabala Jūrmalā, „Sēravotu iela 6217” daļas nomas līguma noslēgšanu ar sabiedrību ar ierobežotu atbildību „Jūrmalas ūdens”.

9. Par zemesgabala Jūrmalā, „Stirnurags 1120” daļas nomas līguma noslēgšanu ar sabiedrību ar ierobežotu atbildību „Jūrmalas ūdens”.

10. Par zemesgabala Jūrmalā, „Tukuma ielā 32” daļas nomas līguma noslēgšanu ar sabiedrību ar ierobežotu atbildību „Jūrmalas ūdens”.

11. Par zemesgabala Jūrmalā, Vikingu ielā 40A daļas nomas līguma noslēgšanu ar „Jūrmalas ūdens”.

97. Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 25.februāra lēmumā Nr.192 „Pludmales nogabalu iznomāšanas kārtība” (lēmums Nr.730)

Ziņotājs:

G.Jubele

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 14 (I.Ančāns, E.Krūmiņš, L.Loskutova, G.Truksnis, M.Vorobjova, V.Maksimovs, R.Munkevics, J.Visockis, Dz.Homka, A.Tampe, Z.Starks, M.Dzenītis, Dz.Hirša, I.Blaua), „pret” – nav, „atturas” – nav, A.Ābelītis nebalso), nolēma pieņemt lēmumu par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 25.februāra lēmumā Nr.192 „Pludmales nogabalu iznomāšanas kārtība”.

98. Par zemesgabala Jūrmalā, Tallinas ielā 46 nomas līguma noslēgšanu ar I.D. (lēmums Nr.731)

Ziņotājs:

G.Jubele

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 15 (I.Ančāns, E.Krūmiņš, L.Loskutova, G.Truksnis, M.Vorobjova, V.Maksimovs, R.Munkevics, J.Visockis, Dz.Homka, A.Tampe, A.Ābelītis, Z.Starks, M.Dzenītis, Dz.Hirša, I.Blaua), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par zemesgabala Jūrmalā, Tallinas ielā 46 nomas līguma noslēgšanu ar I. D.

99. Par zemesgabala Jūrmalā, Dzintari 1006 daļas nomas līguma noslēgšanu ar V.Ņ. (lēmums Nr.732)

Ziņotājs:

G.Jubele

Izsakās:

M.Dzenītis aicina deputātus lēmumprojektu neatbalstīt, kā jau bija lēmuši deputāti vienā no iepriekšējām domes sēdēm, kad šis jautājums tika skatīts pirmo reizi.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 10 (I.Ančāns, E.Krūmiņš, L.Loskutova, G.Truksnis, M.Vorobjova, V.Maksimovs, R.Munkevics, J.Visockis, Dz.Homka, A.Ābelītis), „pret” – 1 (M.Dzenītis), „atturas” – 4 (A.Tampe, A.Ābelītis, Z.Starks, Dz.Hirša)), nolēma pieņemt lēmumu par zemesgabala Jūrmalā, Dzintari 1006 daļas nomas līguma noslēgšanu ar V.Ņ.

100. Par zemesgabala Jūrmalā, „Jomas iela 2619” daļas nomas līguma noslēgšanu ar sabiedrību ar ierobežotu atbildību „KUP” (lēmums Nr.733)

Ziņotājs:

G.Jubele

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 15 (I.Ančāns, E.Krūmiņš, L.Loskutova, G.Truksnis, M.Vorobjova, V.Maksimovs, R.Munkevics, J.Visockis, Dz.Homka, A.Tampe, A.Ābelītis, Z.Starks, M.Dzenītis, Dz.Hirša, I.Blaua), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par zemesgabala Jūrmalā, „Jomas iela 2619” daļas nomas līguma noslēgšanu ar sabiedrību ar ierobežotu atbildību „KUP”.

101. Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 16.februāra lēmumā Nr.113 „Par zemesgabala Jūrmalā, Dzeldas ielā 1 nomas līguma noslēgšanu ar sabiedrību ar ierobežotu atbildību „Jūrmalas celtnieks pluss”” (lēmums Nr.734)

102. Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2011.gada 12.maija lēmumā Nr.236 „Par zemesgabala Jūrmalā, Friča Brīvzemnieka ielā 7 daļas maksājumu par faktisko lietošanu piemērošanu” (lēmums Nr.735)

103. Par zemesgabala Jūrmalā, Friča Brīvzemnieka ielā 7 daļas maksājumu par faktisko lietošanu piemērošanu (lēmums Nr.736)

Ziņotājs:

G.Jubele

Saskaņā ar 2010.gada 4.februāra saistošo noteikumu Nr.6 „Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums” 115.punktu, ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmumu projektiem („par” – 15 (I.Ančāns, E.Krūmiņš, L.Loskutova, G.Truksnis, M.Vorobjova, V.Maksimovs, R.Munkevics, J.Visockis, Dz.Homka, A.Tampe, A.Ābelītis, Z.Starks, M.Dzenītis, Dz.Hirša, I.Blaua), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumus:

1. Par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 16.februāra lēmumā Nr.113 „Par zemesgabala Jūrmalā, Dzeldas ielā 1 nomas līguma noslēgšanu ar sabiedrību ar ierobežotu atbildību „Jūrmalas celtnieks pluss””.

2. Par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2011.gada 12.maija lēmumā Nr.236 „Par zemesgabala Jūrmalā, Friča Brīvzemnieka ielā 7 daļas maksājumu par faktisko lietošanu piemērošanu”.

3. Par zemesgabala Jūrmalā, Friča Brīvzemnieka ielā 7 daļas maksājumu par faktisko lietošanu piemērošanu.

104. Par daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Babītes ielā 1 pārvaldīšanas tiesību nodošanu (lēmums Nr.737)

Ziņotājs:

G.Jubele

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 15 (I.Ančāns, E.Krūmiņš, L.Loskutova, G.Truksnis, M.Vorobjova, V.Maksimovs, R.Munkevics, J.Visockis, Dz.Homka, A.Tampe, A.Ābelītis, Z.Starks, M.Dzenītis, Dz.Hirša, I.Blaua), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Babītes ielā 1 pārvaldīšanas tiesību nodošanu.

105. Par privatizējamās sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Jūrmalas namsaimnieks” privatizācijas komisijas izveidošanu (lēmums Nr.738)

Ziņotājs:

G.Jubele

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 13 (I.Ančāns, L.Loskutova, G.Truksnis, M.Vorobjova, V.Maksimovs, J.Visockis, Dz.Homka, A.Tampe, A.Ābelītis, Z.Starks, M.Dzenītis, Dz.Hirša, I.Blaua), „pret” – nav, „atturas” – 2 (E.Krūmiņš, R.Munkevics)), nolēma pieņemt lēmumu par privatizējamās sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Jūrmalas namsaimnieks” privatizācijas komisijas izveidošanu.

39. Par garantēto minimālo ienākumu līmeni Jūrmalas pašvaldībā (saistošie noteikumi Nr.54)

Ziņotājs:

L.Grobiņa

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par saistošo noteikumu projektu („par” – 15 (I.Ančāns, E.Krūmiņš, L.Loskutova, G.Truksnis, M.Vorobjova, V.Maksimovs, R.Munkevics, J.Visockis, Dz.Homka, A.Tampe, A.Ābelītis, Z.Starks, M.Dzenītis, Dz.Hirša, I.Blaua), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt saistošos noteikumus par garantēto minimālo ienākumu līmeni Jūrmalas pašvaldībā.

40. Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2008.gada 4.septembra saistošajos noteikumos Nr.79 „Par Jūrmalas pašvaldības pabalstu politiski represētajām personām” (saistošie noteikumi Nr.55)

Ziņotājs:

L.Grobiņa

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par saistošo noteikumu projektu („par” – 14 (I.Ančāns, E.Krūmiņš, L.Loskutova, G.Truksnis, M.Vorobjova, V.Maksimovs, R.Munkevics, J.Visockis, Dz.Homka, A.Tampe, A.Ābelītis, Z.Starks, M.Dzenītis, I.Blaua), „pret” – nav, „atturas” – nav, Dz.Hirša nebalso), nolēma pieņemt saistošos noteikumus par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2008.gada 4.septembra saistošajos noteikumos Nr.79 „Par Jūrmalas pašvaldības pabalstu politiski represētajām personām”.

41. Par dalību ERAF projektu konkursā atbalsta programmas „Uzņēmējdarbība un inovācijas” 2.3.1.1.1.apakšaktivitātē „Ārējo tirgu apgūšana- ārējais mārketings” (lēmums Nr.739)

Ziņotājs:

G.Jubele

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 15 (I.Ančāns, E.Krūmiņš, L.Loskutova, G.Truksnis, M.Vorobjova, V.Maksimovs, R.Munkevics, J.Visockis, Dz.Homka, A.Tampe, A.Ābelītis, Z.Starks, M.Dzenītis, Dz.Hirša, I.Blaua), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par dalību ERAF projektu konkursā atbalsta programmas „Uzņēmējdarbība un inovācijas” 2.3.1.1.1.apakšaktivitātē „Ārējo tirgu apgūšana- ārējais mārketings”.

42. Par atzinības izteikšanu un naudas balvas piešķiršanu Latvijas III Olimpiādes 1.-3.vietu ieguvējiem un to treneriem (lēmums Nr.740)

Ziņotājs:

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 15 (I.Ančāns, E.Krūmiņš, L.Loskutova, G.Truksnis, M.Vorobjova, V.Maksimovs, R.Munkevics, J.Visockis, Dz.Homka, A.Tampe, A.Ābelītis, Z.Starks, M.Dzenītis, Dz.Hirša, I.Blaua), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par atzinības izteikšanu un naudas balvas piešķiršanu Latvijas III Olimpiādes 1.-3.vietu ieguvējiem un to treneriem.

Sēde slēgta 16.50

Nākamā kārtējā domes sēde notiks 2013.gada 24.janvārī plkst.10.00.

Sēdes vadītājs

G.Truksnis

Sēdes protokolētāja

A.Liepiņa

2012.gada 3.janvārī


Lejupielāde: DOC un PDF