Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
NOLIKUMS
Jūrmalā
2013.gada 24.janvārīNr. 1

protokols Nr. 1, 20. punkts

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 4.februāra nolikumā Nr.32
„Jūrmalas pilsētas domes būvvaldes nolikums”

Pamatojoties uz 2012.gada 18.decembra Latvijas Republikas Ministru kabineta noteikumos Nr.889 „Noteikumi par atmežošanas kompensācijas noteikšanas kritērijiem, aprēķināšanas un atlīdzības kārtību” minētajām prasībām, kā arī uz Jūrmalas pilsētas domes 2011.gada 21.jūlija nolikumu Nr.14 „Jūrmalas pilsētas domes inženierbūvju un ģeodēzijas nodaļas nolikums”, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

Veikt sekojošus grozījumus Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 4.februāra nolikumā Nr.32 „Jūrmalas pilsētas domes būvvaldes nolikums”:

1. Papildināt nolikuma II daļu ar 6.8.apakšpunktu šādā redakcijā:

„6.8. izskata pieprasījumus un pieņem lēmumus par atmežojamām platībām būvniecības tiesību īstenošanai”.

2. Izteikt nolikuma IV daļas 17.punktu šādā redakcijā:

„17. Būvvaldes funkciju veikšanu nodrošina Jūrmalas pilsētas domes Pilsētplānošanas nodaļas un Inženierbūvju un ģeodēzijas nodaļas darbinieki”.

3. Izteikt IV daļas 18.punktu šādā redakcijā:

„18. jautājumus izskatīšanai Būvvaldes sēdēs savas kompetences ietvaros sagatavo Jūrmalas pilsētas domes Pilsētplānošanas nodaļas, Inženierbūvju un ģeodēzijas nodaļas un Pilsētsaimniecības un labiekārtošanas nodaļas darbinieki atbilstoši apstiprinātajiem amata aprakstiem”.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Atvērt spēkā esošo redakciju

Lejupielāde: DOC un PDF