Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
SĒDES PROTOKOLS
Jūrmalā
2013.gada 24.janvārīNr.1

Ceturtdiena

Jūrmalā Jomas ielā 1/5

Sēde atklāta plkst.1005

Sēdi vada:

domes priekšsēdētājs

Gatis Truksnis

Sēdi protokolē:

domes Administratīvās nodaļas lietvede

Arnita Liepiņa

Sēdē piedalās:

domes priekšsēdētāja vietniece pilsētsaimniecības jautājumos

Larisa Loskutova

Deputāti:

Zigurds Starks, Egmonts Krūmiņš, Vladimirs Maksimovs, Ilmārs Ančāns, Juris Visockis, Aigars Tampe, Marija Vorobjova, Dzintra Homka, Raimonds Munkevics, Māris Dzenītis (nepiedalās no plkst.1330- 1335, no plkst.1420-1430, no 1435 līdz sēdes beigām)), Arnis Ābelītis, Dzintra Hirša, Iveta Blaua (nepiedalās no plkst.1005-1010)

Sēdē piedalās:

Izpilddirektors

Valdis Vītoliņš

Administratīvās nodaļas vadītāja

Indra Kalvāne

Juridiskās nodaļas vadītāja

Evija Rakiša

Budžeta nodaļas vadītāja

Inga Brača

Nodokļu nodaļas vadītāja

Anita Lindermane

Pilsētplānošanas nodaļas vadītāja

Vita Zvejniece

Revīzijas un audita nodaļas vadītāja

Anita Adijāne

Ekonomikas un attīstības nodaļas vadītāja

Ligita Maziņa

Sabiedrisko attiecību nodaļas vadītājs

Reinholds Pelše

Sēdē uzaicināti:

Gunta smalkā, Māris Demme, Gunta Jubele, Laima Grobiņa, Indra Brinkmane, Aleksandra Brinkmane, Ilze Černovska, Līga Baumgarte, Vairis Ļaudams, Iveta Mantramoviča, Atis Sapronovs, Jekaterina Milberga, Veronika Ramāne, Marina Stalmoka, Elviss Venters, Anna Deičmane, Aīda Paipare, Kristaps Gulbis (tēlnieks), Romāns Orlovs (SIA „Jūrmalas siltums”)

Piedalās:

pilsētas iedzīvotāji, preses pārstāvji

Saskaņā ar 2010.gada 4.februāra saistošo noteikumu Nr.6 „Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums” 113.punktu balsošana par visiem jautājumiem notiek paceļot roku.

G.Truksnis noņem no sēdes darba kārtības šādus jautājumus:

· Par privatizējamās sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Jūrmalas namsaimnieks” privatizācijas projekta apstiprināšanu

· Par zemesgabala Vikingu ielā 3, Jūrmalā sadalīšanu un zemesgabala daļas nodošanu pašvaldības īpašumā

Un ierosina sēdes darba kārtībā iekļaut šādus papildu jautājumus:

· Par dalību Eiropas Savienības programmas „Jaunatne darbībā” projektu finansēšanas konkursā („Solis biznesā”)

· Par dalību Eiropas Savienības programmas „Jaunatne darbībā” projektu finansēšanas konkursā („Kopā var vairāk”)

· Par sadarbības līguma noslēgšanu

M.Dzenītis izsaka priekšlikumu par katra papildu jautājuma iekļaušanu sēdes darba kārtībā balsot atsevišķi.

A.Ābelītis izsaka priekšlikumu domes vadībai izklāstīt savu redzējumu un stratēģiju attiecībā par Ķemeru sanatorijas attīstību.

G.Truksnis izsakās, ka domes viedoklis ir pausts pieņemtajos domes lēmumos par to, ka valsts tiek aicināta veikt atsavināšanas procedūras nododot Ķemeru sanatoriju pašvaldības valdījumā vai īpašumā. Šobrīd izskatās, ka valsts pozīcija ir tāda, ka Ķemeru sanatorija ir jānodod izsolē un pašvaldība tajā piedalīties nevar gan materiālu, gan arī tiesisku apsvērumu dēļ. Tāpēc vienīgais, ko pašvaldība var darīt, ir pieturēties pie pilsētas teritorijas plānojuma un gādāt, lai objekts, kam tur ir jābūt, atbilstu pilsētas attīstības stratēģijai un būtu kā kūrorta iestāde.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par jautājuma par dalību Eiropas Savienības programmas „Jaunatne darbībā” projektu finansēšanas konkursā („Solis biznesā”) un par jautājuma par dalību Eiropas Savienības programmas „Jaunatne darbībā” projektu finansēšanas konkursā („Kopā var vairāk”) iekļaušanu sēdes darba kārtībā („par” – 13 (I.Ančāns, E.Krūmiņš, L.Loskutova, G.Truksnis, M.Vorobjova, V.Maksimovs, R.Munkevics, Dz.Homka, M.Dzenītis , A.Tampe, Z.Starks, A.Ābelītis, Dz.Hirša), „pret” – nav, „atturas” – nav, J.Visockis nebalso, I.Blaua nav ieradusies), jautājumi tiek iekļauti sēdes darba kārtībā.

Ienāk I.Blaua

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par jautājuma par sadarbības līguma noslēgšanu iekļaušanu sēdes darba kārtībā („par” – 8 (I.Ančāns, E.Krūmiņš, L.Loskutova, G.Truksnis, M.Vorobjova, V.Maksimovs, R.Munkevics, Dz.Homka), „pret” – 1 (Dz.Hirša), „atturas” – 6 (J.Visockis, M.Dzenītis , A.Tampe, Z.Starks, A.Ābelītis I.Blaua)), jautājums sēdes darba kārtībā netiek iekļauts.

Darba kārtība:

1.

Par dalību Eiropas Savienības programmas „Jaunatne darbībā” projektu finansēšanas konkursā („Solis biznesā”)

2.

Par dalību Eiropas Savienības programmas „Jaunatne darbībā” projektu finansēšanas konkursā („Kopā var vairāk”)

3.

Par atļauju amatu savienošanai

4.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 20.decembra lēmumā Nr.675 „Par Jūrmalas pašvaldības darbinieku skaita (darba vietu) sarakstu apstiprināšanu”

5.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 20.decembra saistošajos noteikumos Nr.50 „Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2013.gada budžeta apstiprināšanu”

6.

Par sadarbības līguma noslēgšanu 2013.gadā

7.

Par Majoru muižas kompleksa attīstību

8.

Par atzinības izteikšanu un naudas balvas piešķiršanu jūrmalniekam G.V.

9.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 11.marta saistošajos noteikumos Nr.14 „Par interešu izglītības un pieaugušo neformālās izglītības programmu licencēšanas kārtību”

10.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 30.augusta saistošajos noteikumos Nr.33 „Par ēdināšanas maksas atvieglojumiem Jūrmalas pašvaldības izglītības iestādēs”

11.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 20.decembra lēmuma Nr.656 „Par rūpnieciskās zvejas rīku limita sadali Rīgas jūras līča piekrastē” pielikumā

12.

Par licencētās makšķerēšanas organizēšanu Varkaļu kanālā

13.

Par dalību Eiropas Komisijas projektā „SportCityNet”

14.

Par atbalstu kūrorta statusa piešķiršanai Jūrmalas pilsētai

15.

Par vides objekta „Raiņa priedes” mākslinieciskās idejas risinājuma apstiprināšanu

16.

Par šaubīgā debitora parāda norakstīšanu no Jūrmalas pilsētas pašvaldības iestādes „Sprīdītis” bilances

17.

Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Jūrmalas siltums” pamatkapitāla samazināšanu, dzēšot Jūrmalas pilsētas pašvaldības kapitāla daļas

18.

Par sociālo dzīvojamo telpu īres līgumu pagarināšanu

19.

Par Koku vērtēšanas komisiju

20.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 4.februāra nolikumā Nr.32 „Jūrmalas pilsētas domes būvvaldes nolikums”

21.

Par atļauju izsniegšanu būvju nojaukšanai Jūrmalā, Ērgļu ielā 2

22.

Par atļauju izsniegšanu būvju nojaukšanai Jūrmalā, Dagdas  ielā 2

23.

Par atļauju izsniegšanu būvju nojaukšanai Jūrmalā, Dārzu ielā 35

24.

Par atļauju izsniegšanu būvju nojaukšanai Jūrmalā, Gaujas ielā 2

25.

Par atļauju izsniegšanu būvju nojaukšanai Jūrmalā, Priežu iela 20

26.

Par adreses maiņu zemes vienībai Bulduri 1206, Jūrmalā un adrešu piešķiršanu

27.

Par patvaļīgās būvniecības radīto seku novēršanu zemesgabalā ar kadastra numuru 1300 001 1330 Jūrmalā, Kleistes ielā 12

28.

Par patvaļīgās būvniecības radīto seku novēršanu zemesgabalā ar kadastra numuru 1300 009 6209 Jūrmalā, Straumes ielā 6

29.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 3.maija lēmumā Nr.242 „Par patvaļīgās būvniecības radīto seku novēršanu dzīvojamā mājā ar kadastra apzīmējumu 1300 004 6702 001 Jūrmalā, Saldus ielā 7”

30.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2011.gada 27.janvāra lēmumā Nr.37 „Par patvaļīgās būvniecības radīto seku novēršanu Jūrmalā, Jāņa Pliekšāna ielā 54 (kadastra numurs 1300 009 6320)

31.

Par zemes ierīcības projekta un zemes vienības sadales apstiprināšanu Lāču ielā 10, Jūrmalā un adreses piešķiršanu

32.

Par detālplānojuma pirmās redakcijas zemesgabaliem Jūrmalā, Asaru prospektā 57, Asaru prospektā 59 un Vēju ielā 7 nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai

33.

Par detālplānojuma projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Jūrmalā, Pētera ielā 31A

34.

Par detālplānojuma projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Jūrmalā, Kāpu ielā 151

35.

Par detālplānojuma pirmās redakcijas zemesgabalam Jūrmalā, Kaugurciems 22a nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai

36.

Par detālplānojuma pirmās redakcijas zemesgabalam Jūrmalā, Peldu ielā 4  nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai

37.

Par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Lašu ielā 11 grozījumu pirmās redakcijas nodošanu publiskajai apspriešanai

38.

Par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Zigfrīda Meierovica prospektā 3 apstiprināšanu

39.

Par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Kāpu ielā 37 apstiprināšanu

40.

Par detālplānojuma zemesgabaliem Jūrmalā, Zvīņu ielā 2 un Kolkas ielā 21 apstiprināšanu

41.

Par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Vienības prospektā 1A  apstiprināšanu

42.

Par nekustamā īpašuma ēkas Valtera prospektā 54, Jūrmalā nodošanu pašvaldības īpašumā

43.

Par Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 26.janvāra lēmuma Nr.39 „Par kompensācijas sertifikātu piešķiršanu par pārbūvēto namīpašumu Jūrmalā, Ķemeru ielā 37” atzīšanu par spēku zaudējušu daļā

44.

Par zemesgabala Jūrmalā, Tirgus ielā 10 A nomas līguma noslēgšanu ar A.N.

45.

Par zemesgabala Jūrmalā, Liepājas ielā 1 nomas līguma noslēgšanu ar A.S.

46.

Par zemesgabala Jūrmalā, Babītes ielā 3 daļas nomas līguma noslēgšanu ar V.M.

47.

Par zemesgabala Jūrmalā, Tirgoņu ielā 29 daļas nomāšanu ar P.K.

48.

Par zemesgabala Jūrmalā, Muižas ielā 7 daļas nomāšanu no I.Z.

49.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 3.maija lēmumā Nr.261 „Par zemesgabala Jūrmalā, Talsu šosejā 31/25 daļas nomāšanu no A.F.”

50.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 5.aprīļa lēmumā Nr.206 „Par zemesgabala Jūrmalā, Talsu šosejā 31/25 daļas nomāšanu no L.Š.”

51.

Par nekustamā īpašuma Jūrmalā, Skolas ielā 11-601 patapinājuma līguma pagarināšanu ar Jūrmalas pilsētas domes Labklājības pārvaldi

52.

Par nekustamā īpašuma Jūrmalā, Raiņa ielā 110 daļas iznomāšanu

53.

Par zemesgabala Jūrmalā, Bulduri 7901 daļas nomas līguma noslēgšanu ar M.S.

54.

Par 2010.gada 5.novembra zemes nomas līguma Nr.1.1-16.3.1/786 pārjaunošanu ar I.L.

55.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 11.februāra lēmumā Nr.175 „Par neapbūvēta zemesgabala Jūrmalā, Uzvaras ielā 3b nomas līguma pagarināšanu ar J.K.”

56.

Par 2010.gada 14.septembra būves Jūrmalā, „Kauguri 3118” nomas līguma un 2011.gada 14.jūnija grozījumu pārjaunojumu ar Jūrmalas pilsētas domi

57.

Par 2007.gada 19.februāra zemes Jūrmalā, Atbalss ielā 3/5 nomas līguma pārjaunošanu ar Jūrmalas pilsētas domi

58.

Par 2012.gada 18.jūnija zemes Jūrmalā, Atbalss ielā 3/5 nomas līguma pārjaunošanu ar Jūrmalas pilsētas domi

59.

Par 2007.gada 19.februāra zemes Jūrmalā, Atbalss ielā 3/5 nomas līguma pārjaunošanu ar Jūrmalas pilsētas domi

60.

Par zemesgabala Jūrmalā, Friča Brīvzemnieka ielā 7 daļas maksājumu par faktisko lietošanu piemērošanu

61.

Par zemesgabala Jūrmalā, Plūdu ielā 2B atsavināšanu un maiņas līguma noslēgšanu

62.

Par nekustamā īpašuma Jūrmalā, Meža prospektā 101 saimniecības ēkas nosacītās cenas un privatizācijas paziņojuma apstiprināšanu

63.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 22.novembra lēmumā Nr.648 „Par 2010.gada 31.augusta telpu nomas līguma Nr.373 un 2012.gada 23.februāra vienošanās pārjaunošanu”

1. Par dalību Eiropas Savienības programmas „Jaunatne darbībā” projektu finansēšanas konkursā („Solis biznesā”) (lēmums Nr.1)

Ziņotājs:

E.Majore

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 14 (I.Ančāns, E.Krūmiņš, L.Loskutova, G.Truksnis, M.Vorobjova, V.Maksimovs, R.Munkevics, J.Visockis, Dz.Homka, A.Tampe, A.Ābelītis, Z.Starks, Dz.Hirša, I.Blaua), „pret” – nav, „atturas” – 1 (M.Dzenītis)), nolēma pieņemt lēmumu par dalību Eiropas Savienības programmas „Jaunatne darbībā” projektu finansēšanas konkursā („Solis biznesā”).

2. Par dalību Eiropas Savienības programmas „Jaunatne darbībā” projektu finansēšanas konkursā („Kopā var vairāk”) (lēmums Nr.2)

Ziņotājs:

E.Majore

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par  lēmuma projektu („par” – 15 (I.Ančāns, E.Krūmiņš, L.Loskutova, G.Truksnis, M.Vorobjova, V.Maksimovs, R.Munkevics, J.Visockis, Dz.Homka, A.Tampe, A.Ābelītis, Z.Starks, Dz.Hirša, I.Blaua, M.Dzenītis), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par dalību Eiropas Savienības programmas „Jaunatne darbībā” projektu finansēšanas konkursā („Kopā var vairāk”).

3. Par atļauju amatu savienošanai (lēmums Nr.3)

Ziņotājs:

L.Baumgarte

Izsakās:

J.Visockis uzskata, ka domes izpilddirektors netiek galā ar saviem darba pienākumiem domē, kā piemēru minot,  kanalizācijas un notekūdeņu sistēmas problēmas pilsētā, restorāna patvaļīgo būvniecību Dzintaru pludmalē un par sadzīves atkritumu apsaimniekošanas tarifu atšķirību, proti, ir noticis iepirkumu konkurss un uzvarējusi firma SIA „Jūrmalas ATU” ar tarifu 4.67 m3, bet rēķini iedzīvotājiem tiek sūtīti vēl ar vecajiem 1,5 reizi augstākiem tarifiem, neinformējot iedzīvotājus par to, ka ir nepieciešams pārslēgt līgumu.

R.Munkevics izsaka priekšlikumu, ņemot vērā J.Visocka sniegto informāciju par SIA „Jūrmalas ATU”, uzdot Pilsētsaimniecības un labiekārtošanas nodaļai uz nākamo domes sēdi sagatavot lēmumprojektu par līguma laušanu un pagaidu noregulējumu.

A.Tampe aicina deputātus neatbalstīt sagatavoto lēmumprojektu, jo domes izpilddirektoram ir ļoti daudz un svarīgu pienākumu, tāpēc domes izpilddirektora amatu nav iespējams savienot ar citiem amatiem.

G.Truksnis atbalsta R.Munkevica priekšlikumu. Attiecībā uz izskatāmo jautājumu, uzskata, ka, ja amats SIA „RĪGAS SILTUMS” valdē neprasa 8 stundu darba dienu un to darba laika ziņā ir iespējams apvienot, sniedzot savas zināšanas un pēc tam iegūto pieredzi arī izmantot pašvaldības darbā, tad personīgi nav pret šo amatu savienošanu un aicina deputātus balsot par sagatavoto lēmumprojektu.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 9 (I.Ančāns, E.Krūmiņš, L.Loskutova, G.Truksnis, M.Vorobjova, V.Maksimovs, R.Munkevics, Dz.Homka, A.Ābelītis), „pret” –4 (M.Dzenītis , A.Tampe, Z.Starks , J.Visockis), „atturas” –2 (Dz.Hirša, I.Blaua)), nolēma pieņemt lēmumu par atļauju amatu savienošanai.

4. Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 20.decembra lēmumā Nr.675 „Par Jūrmalas pašvaldības darbinieku skaita (darba vietu) sarakstu apstiprināšanu” (lēmums Nr.4)

Ziņotājs:

L.Baumgarte

Izsakās:

Dz.Homka izsaka priekšlikumu Sabiedrisko attiecību nodaļas darbinieku sarakstā apstiprināt domes fotogrāfu Ojāru Martinsonu ar jau esošo amatalgu, kurš jau ilgus strādā par domes fotogrāfu kā ārštata darbinieks uz līguma. Aicina deputātus atbalstīt šo priekšlikumu.

G.Truksnis aicina deputātus balsot par sagatavoto lēmumprojektu ar Dz.Homkas priekšlikumu.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu ar Dz.Homkas priekšlikumu („par” – 15 (I.Ančāns, E.Krūmiņš, L.Loskutova, G.Truksnis, M.Vorobjova, V.Maksimovs, R.Munkevics, J.Visockis, Dz.Homka, A.Tampe, A.Ābelītis, Z.Starks, Dz.Hirša, I.Blaua, M.Dzenītis), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 20.decembra lēmumā Nr.675 „Par Jūrmalas pašvaldības darbinieku skaita (darba vietu) sarakstu apstiprināšanu”, Sabiedrisko attiecību nodaļas darbinieku sarakstā apstiprinot amata štata vienību - fotogrāfs.

5. Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 20.decembra saistošajos noteikumos Nr.50 „Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2013.gada budžeta apstiprināšanu” (saistošie noteikumi Nr.1)

Ziņotājs:

I.Brača ziņo, ka ir sagatavoti un deputātiem izsniegti papildinājumi saistošo noteikumu projektam pēc Finanšu komitejas un Jūrmalas izglītības konsultatīvās padomes priekšsēdētāja iesniegums ar lūgumu piešķirt finansējumu vecāku konferences organizēšanai.

Izsakās:

I.Ančāns izsaka priekšlikumu atbalstīt domes līdzfinansējuma piešķiršanu nodibinājuma Reitera Fonds rīkotajam projektam „Muzikāli teatralizēts uzvedums „Saules ielejas simfonija”. Aicina deputātus atbalstīt šo priekšlikumu.

Z.Starks izsaka priekšlikumus: piešķirt finansējumu LR čempionāta boksā organizēšanai 3800 Ls apmērā un 1640 Ls apmērā atbalstīt divu Jūrmalas tenisa treneru piedalīšanos senioru Pasaules čempionātā tenisā.

M.Dzenītis izsaka priekšlikumu svītrot saistošo noteikumu projekta 1.3.1.5. apakšpunktu par 25 000 Ls piešķiršanu aktivitātei „Informācijas izvietošana medijos par pašvaldības pasākumiem”, jo ir bijusi tā iespēja, noklausīties firmas prezentāciju par šo aktivitāti, un kuras vērtējums, viņaprāt, bija diezgan zems un neatbilst piešķirto līdzekļu apjomam. Uzskata, ka šādu lielu summu tērējot vienai mārketinga aktivitātei, kas orientēta tikai uz Rīgas, Pierīgas un nedēļas nogales pilsētas apmeklētājiem un viesiem, neatbilst pilsētas stratēģijas un kūrorta stratēģijas mērķiem un uzskata, ka tā ir naudas izšķērdēšana. Aicina deputātus turpmāk rūpīgi skatīt jautājumus, kas ir saistīti ar šādām veida aktivitātēm.

G.Truksnis izsakās, ka šie līdzekļi ir paredzēti ne tikai apmaksai par individuālo darbu, bet arī šīs aktivitātes koncepcijas izstrādei, radio un TV raidlaika apmaksai u.c. pozīcijām. Uzskata, ka šī aktivitāte noteikti atbilst pilsētas attīstības stratēģijai. Aicina deputātus vispirms balsot par deputātu izteiktajiem priekšlikumiem.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par  I.Ančāna priekšlikumu („par” – 15 (I.Ančāns, E.Krūmiņš, L.Loskutova, G.Truksnis, M.Vorobjova, V.Maksimovs, R.Munkevics, J.Visockis, Dz.Homka, A.Tampe, A.Ābelītis, Z.Starks, Dz.Hirša, I.Blaua, M.Dzenītis), „pret” – nav, „atturas” – nav), I.Ančāna priekšlikumus tika atbalstīts, summu precizējot saskaņā ar iesniegumu.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par  Z.Starka priekšlikumu par finansējuma piešķiršanu LR čempionāta boksā organizēšanai 3800 Ls apmērā („par” – 12 (I.Ančāns, E.Krūmiņš, L.Loskutova, R.Munkevics, J.Visockis, Dz.Homka, A.Tampe, A.Ābelītis, Z.Starks, Dz.Hirša, I.Blaua, M.Dzenītis), „pret” – nav, „atturas” – 3 (G.Truksnis, M.Vorobjova, V.Maksimovs)), Z.Starka priekšlikums tika atbalstīts.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par  Z.Starka priekšlikumu par finansējuma piešķiršanu 1640 Ls apmērā Jūrmalas tenisa treneru dalībai senioru Pasaules čempionātā tenisā („par” – 15 (G.Truksnis, M.Vorobjova, V.Maksimovs, I.Ančāns, E.Krūmiņš, L.Loskutova, R.Munkevics, J.Visockis, Dz.Homka, A.Tampe, A.Ābelītis, Z.Starks, Dz.Hirša, I.Blaua, M.Dzenītis), „pret” – nav, „atturas” – nav), Z.Starka priekšlikums tika atbalstīts.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par  M.Dzenīša priekšlikumu svītrot saistošo noteikumu projekta 1.3.1.5. apakšpunktu („par” – 1 (M.Dzenītis), „pret” – nav, „atturas” – 13 (G.Truksnis, M.Vorobjova, V.Maksimovs, I.Ančāns, E.Krūmiņš, L.Loskutova, R.Munkevics, Dz.Homka, A.Tampe, A.Ābelītis, Z.Starks, Dz.Hirša, I.Blaua), J.Visockis nebalso), M.Dzenīša priekšlikumus tika noraidīts.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par  saistošo noteikumu projektu ar papildinājumiem („par” – 14 (I.Ančāns, E.Krūmiņš, L.Loskutova, G.Truksnis, M.Vorobjova, V.Maksimovs, R.Munkevics, J.Visockis, Dz.Homka, A.Tampe, A.Ābelītis, Z.Starks, Dz.Hirša, I.Blaua)), „pret” – nav, „atturas” – 1 (M.Dzenītis)), nolēma pieņemt saistošos noteikumus par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 20.decembra saistošajos noteikumos Nr.50 „Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2013.gada budžeta apstiprināšanu” ar papildinājumiem.

M.Dzenītis izsakās, ka nevar balsot par saistošo noteikumu projektu, jo neatbalsta 1.3.1.5. apakšpunktā 25 000 Ls piešķiršanu aktivitātei „Informācijas izvietošana medijos par pašvaldības pasākumiem”.

Pārtraukums 11.30-12.05

6. Par sadarbības līguma noslēgšanu 2013.gadā (lēmums Nr.5)

Ziņotājs:

E.Rakiša

Izsakās:

M.Dzenītis izsaka priekšlikumu piedāvāt sadarbības partnerim šo līgumu noslēgt uz 5 gadiem.

R.Munkevics uzskata, ka nevajag piedāvāt sadarbības partnerim šo līgumu noslēgt uz 5 gadiem, jo, acīmredzot, ņemot vērā pagājuša gada pieredzi, sadarbības partneris nemaz to nevēlas. Tāpat arī visiem ir zināms tas, ka arī citu konkursu organizatoriem ir vēlme savus konkursus rīkot Jūrmalā.

M.Dzenītis uzskata, ka konkurss „Jaunais vilnis” ir sevi jau pierādījis un tas ir atbalstāms, un, ka nevajadzētu mainīt domes nostāju pret šī konkursa organizēšanu. Uzskata, ka tomēr jāpiedāvā sadarbības partnerim šo līgumu noslēgt uz 5 gadiem, tāpēc izsaka priekšlikumu papildināt lēmumprojekta 2.punktu ar tekstu: „līdz 5 gadiem”.

Z.Starks izsaka priekšlikumu vispār vairs neslēgt sadarbības līgumu par konkurss „Jaunais vilni” organizēšanu, jo uzskata, ka konkurss „Jaunais vilnis” sevi ir izsmēlis un ir „jādzimst” kaut kam jaunam. Viņaprāt, arī Dzintaru koncertzāles galvenais uzdevums nav nest lielāku peļņu tuvumā esošajām kafejnīcām, veikaliem un restorāniem, bet gan piedāvāt saviem pilsētas iedzīvotājiem un viesiem augstvērtīgus kultūras projektus.

G.Truksnis aicina deputātus atbalstīt sagatavoto lēmumprojektu, bet vispirms balsot par M.Dzenīša priekšlikumu.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par  M.Dzenīša priekšlikumu papildināt lēmumprojekta 2.punktu ar tekstu: „līdz 5 gadiem” („par” – 1 (M.Dzenītis), „pret” – 1 (Dz.Hirša), „atturas” – 13 (G.Truksnis, M.Vorobjova, V.Maksimovs, I.Ančāns, E.Krūmiņš, L.Loskutova, R.Munkevics, Dz.Homka, A.Tampe, A.Ābelītis, Z.Starks, I.Blaua, J.Visockis nebalso), M.Dzenīša priekšlikumus tika noraidīts.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par  lēmuma projektu („par” – 9 (I.Ančāns, E.Krūmiņš, L.Loskutova, G.Truksnis, M.Vorobjova, V.Maksimovs, R.Munkevics, Dz.Homka, M.Dzenītis), „pret” – 1 (Dz.Hirša),, „atturas” – 5 (A.Ābelītis, A.Tampe, Z.Starks, I.Blaua, J.Visockis)), nolēma pieņemt lēmumu par sadarbības līguma noslēgšanu 2013.gadā.

7. Par Majoru muižas kompleksa attīstību (lēmums Nr.6)

Ziņotājs:

L.Maziņa

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par  lēmuma projektu („par” – 15 (I.Ančāns, E.Krūmiņš, L.Loskutova, G.Truksnis, M.Vorobjova, V.Maksimovs, R.Munkevics, J.Visockis, Dz.Homka, A.Tampe, A.Ābelītis, Z.Starks, Dz.Hirša, I.Blaua, M.Dzenītis), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par Majoru muižas kompleksa attīstību.

8. Par atzinības izteikšanu un naudas balvas piešķiršanu jūrmalniekam G.V. (lēmums Nr.7)

Ziņotājs:

I.Brinkmane

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par  lēmuma projektu („par” – 14 (I.Ančāns, E.Krūmiņš, L.Loskutova, G.Truksnis, M.Vorobjova, V.Maksimovs, R.Munkevics, Dz.Homka, A.Tampe, A.Ābelītis, Z.Starks, Dz.Hirša, I.Blaua, M.Dzenītis), „pret” – nav, „atturas” – 1 (J.Visockis)), nolēma pieņemt lēmumu par atzinības izteikšanu un naudas balvas piešķiršanu jūrmalniekam G.V..

9. Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 11.marta saistošajos noteikumos Nr.14 „Par interešu izglītības un pieaugušo neformālās izglītības programmu licencēšanas kārtību” (saistošie noteikumi Nr.2)

Ziņotājs:

V.Ļaudams

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par  saistošo noteikumu projektu („par” – 15 (I.Ančāns, E.Krūmiņš, L.Loskutova, G.Truksnis, M.Vorobjova, V.Maksimovs, R.Munkevics, Dz.Homka, A.Tampe, A.Ābelītis, Z.Starks, Dz.Hirša, I.Blaua, M.Dzenītis, J.Visockis), „pret” – nav, „atturas” –nav), nolēma pieņemt saistošos noteikumus par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 11.marta saistošajos noteikumos Nr.14 „Par interešu izglītības un pieaugušo neformālās izglītības programmu licencēšanas kārtību”.

10. Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 30.augusta saistošajos noteikumos Nr.33 „Par ēdināšanas maksas atvieglojumiem Jūrmalas pašvaldības izglītības iestādēs” (saistošie noteikumi Nr.3)

Ziņotājs:

I.Matramoviča

Izsakās:

G.Truksnis, ņemot vērā Budžeta nodaļas piezīmi, izsaka priekšlikumu uz nākamo domes sēdi precizēt saistošo noteikumu projekta 3.punktu, bet šobrīd balsot par saistošo noteikumu 1., 2., 4. un 5.punktu.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par  saistošo noteikumu projektu ar izmaiņām („par” – 15 (I.Ančāns, E.Krūmiņš, L.Loskutova, G.Truksnis, M.Vorobjova, V.Maksimovs, R.Munkevics, Dz.Homka, A.Tampe, A.Ābelītis, Z.Starks, Dz.Hirša, I.Blaua, M.Dzenītis, J.Visockis), „pret” – nav, „atturas” –nav), nolēma pieņemt saistošos noteikumus par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 30.augusta saistošajos noteikumos Nr.33 „Par ēdināšanas maksas atvieglojumiem Jūrmalas pašvaldības izglītības iestādēs” ar izmaiņām.

11. Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 20.decembra lēmuma Nr.656 „Par rūpnieciskās zvejas rīku limita sadali Rīgas jūras līča piekrastē” pielikumā

(lēmums Nr.8)

Ziņotājs:

I.Černovska

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par  lēmuma projektu („par” – 11 (I.Ančāns, E.Krūmiņš, L.Loskutova, G.Truksnis, M.Vorobjova, V.Maksimovs, R.Munkevics, J.Visockis, Dz.Homka, A.Ābelītis, M.Dzenītis), „pret” – nav, „atturas” – 4 (Dz.Hirša, I.Blaua, Z.Starks, A.Tampe)), nolēma pieņemt lēmumu par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 20.decembra lēmuma Nr.656 „Par rūpnieciskās zvejas rīku limita sadali Rīgas jūras līča piekrastē” pielikumā.

12. Par licencētās makšķerēšanas organizēšanu Varkaļu kanālā (lēmums Nr.9)

Ziņotājs:

I.Černovska

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par  lēmuma projektu („par” – 15 (I.Ančāns, E.Krūmiņš, L.Loskutova, G.Truksnis, M.Vorobjova, V.Maksimovs, R.Munkevics, J.Visockis, Dz.Homka, A.Tampe, A.Ābelītis, Z.Starks, Dz.Hirša, I.Blaua, M.Dzenītis), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par licencētās makšķerēšanas organizēšanu Varkaļu kanālā.

13. Par dalību Eiropas Komisijas projektā „SportCityNet” (lēmums Nr.10)

Ziņotājs:

J.Milberga ziņo, ka lēmumprojekta 2.punktu nepieciešams izteikt šādā redakcijā: „ Noteikt Jūrmalas pilsētas domes finansējumu 3 500 Ls apmērā, t.sk. 368 Ls attiecināmo izmaksu segšanai, bet 3 132 Ls neattiecināmo izmaksu segšanai. Paredzot 2 100 Ls 2013.gada Jūrmalas pilsētas pašvaldības budžetā, bet 1 400 Ls 2014.gada Jūrmalas pilsētas pašvaldības budžetā, saskaņā ar pielikumu.”

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu ar izmaiņām („par” – 15 (I.Ančāns, E.Krūmiņš, L.Loskutova, G.Truksnis, M.Vorobjova, V.Maksimovs, R.Munkevics, J.Visockis, Dz.Homka, A.Tampe, A.Ābelītis, Z.Starks, Dz.Hirša, I.Blaua, M.Dzenītis), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par dalību Eiropas Komisijas projektā „SportCityNet” ar izmaiņām.

14. Par atbalstu kūrorta statusa piešķiršanai Jūrmalas pilsētai (lēmums Nr.11)

Ziņotājs:

A.Stramkale

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par  lēmuma projektu („par” – 15 (I.Ančāns, E.Krūmiņš, L.Loskutova, G.Truksnis, M.Vorobjova, V.Maksimovs, R.Munkevics, J.Visockis, Dz.Homka, A.Tampe, A.Ābelītis, Z.Starks, Dz.Hirša, I.Blaua, M.Dzenītis), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par atbalstu kūrorta statusa piešķiršanai Jūrmalas pilsētai.

15. Par vides objekta „Raiņa priedes” mākslinieciskās idejas risinājuma apstiprināšanu (lēmums Nr.12)

Ziņotājs:

V.Ramāne

K.Gulbis (projekta autors)

Izsakās:

A.Ābelītis uzskata, ka pie šī objekta izmaksu tāmē ir jāparedz līdzekļi arī videonovērošanas uzstādīšanai.

A.Tampe uzskata, ka šodien šo lēmumu nevajadzētu pieņemt, jo neskatoties uz to, ka šis darbs ir gaumīgs un arī autors ir ievērojams un ar vārdu, tomēr būtu jādod iespēja arī citiem māksliniekiem, it sevišķiem tiem, kuri dzīvo Jūrmalā, piedalīties konkursā ar savu māksliniecisko ideju.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 10 (I.Ančāns, E.Krūmiņš, L.Loskutova, G.Truksnis, M.Vorobjova, V.Maksimovs, R.Munkevics, Dz.Homka, ,Dz.Hirša, M.Dzenītis), „pret” – nav, „atturas” – 4 (A.Tampe, A.Ābelītis, Z.Starks , I.Blaua), J.Visockis nebalso)), nolēma pieņemt lēmumu par vides objekta „Raiņa priedes” mākslinieciskās idejas risinājuma apstiprināšanu.

16. Par šaubīgā debitora parāda norakstīšanu no Jūrmalas pilsētas pašvaldības iestādes „Sprīdītis” bilances (lēmums Nr.13)

Ziņotājs:

M.Stalmoka

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 15 (I.Ančāns, E.Krūmiņš, L.Loskutova, G.Truksnis, M.Vorobjova, V.Maksimovs, R.Munkevics, J.Visockis, Dz.Homka, A.Tampe, A.Ābelītis, Z.Starks, Dz.Hirša, I.Blaua, M.Dzenītis), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par šaubīgā debitora parāda norakstīšanu no Jūrmalas pilsētas pašvaldības iestādes „Sprīdītis” bilances.

17. Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Jūrmalas siltums” pamatkapitāla samazināšanu, dzēšot Jūrmalas pilsētas pašvaldības kapitāla daļas (lēmums Nr.14)

Ziņotājs:

E.Venters

R.Orlovs (SIA „Jūrmalas ūdens” valdes priekšsēdētājs)

Izsakās:

Z.Starks atbalsta citu speciālistu viedokli, kas darbojas siltumapgādes jomā,  un arī pats uzskata, ka labākais modelis būtu  SIA „Jūrmalas siltums” paturēt 100% pašvaldības īpašumā, nepiesaistot privāto kapitālu. Taču nojauš, ka šeit tieši slēpjas shēma, kā SIA „Jūrmalas siltums” iepludināt privāto investoru, kas, viņaprāt, ir slikti. Iebilst pret to, ka lēmumprojektam nav pievienots sabiedrības valdes sēdes protokols par šo jautājumu. Uzskata, ka pieņemot šo lēmumu, vienlaicīgi būtu jāpieņem lēmums arī par SIA „Jūrmalas siltums” esošā kapitāla palielināšanu. Balsojumā par šo lēmumprojektu atturēsies.

A.Tampe uzskata, ka pašvaldībai pašai būtu jāinvestē vai arī jāpiesaista līdzekļi, kas nepieciešami šī uzņēmuma attīstībai. Nav arī skaidrs, kāpēc vairāku gadu garumā tam nav izmantots ES līdzfinansējums siltumenerģijas ražošanas uzlabošanai, tai skaitā arī, lai varētu izmantot atjaunojamos resursus. Tāpēc uzskata, ka šis lēmumprojekts nav atbalstāms.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 9 (I.Ančāns, E.Krūmiņš, L.Loskutova, G.Truksnis, M.Vorobjova, V.Maksimovs, R.Munkevics, J.Visockis, Dz.Homka), „pret” – nav, „atturas” – 6 (A.Tampe, A.Ābelītis, Z.Starks, Dz.Hirša, I.Blaua, M.Dzenītis)), nolēma pieņemt lēmumu par sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Jūrmalas siltums” pamatkapitāla samazināšanu, dzēšot Jūrmalas pilsētas pašvaldības kapitāla daļas.

Iziet M.Dzenītis

18. Par sociālo dzīvojamo telpu īres līgumu pagarināšanu (lēmums Nr.15)

Ziņotājs:

L.Grobiņa

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 14 (I.Ančāns, E.Krūmiņš, L.Loskutova, G.Truksnis, M.Vorobjova, V.Maksimovs, R.Munkevics, J.Visockis, Dz.Homka, A.Tampe, A.Ābelītis, Z.Starks, Dz.Hirša, I.Blaua), „pret” – nav, „atturas” – nav, M.Dzenītis izgājis), nolēma pieņemt lēmumu par sociālo dzīvojamo telpu īres līgumu pagarināšanu.

19. Par Koku vērtēšanas komisiju (lēmums Nr.16)

Ziņotājs:

A.Sapronovs

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par  lēmuma projektu („par” – 14 (I.Ančāns, E.Krūmiņš, L.Loskutova, G.Truksnis, M.Vorobjova, V.Maksimovs, R.Munkevics, J.Visockis, Dz.Homka, A.Tampe, A.Ābelītis, Z.Starks, Dz.Hirša, I.Blaua), „pret” – nav, „atturas” – nav, M.Dzenītis izgājis), nolēma pieņemt lēmumu par Koku vērtēšanas komisiju.

Pārtraukums 13.35-14.05

20. Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 4.februāra nolikumā Nr.32 „Jūrmalas pilsētas domes būvvaldes nolikums” (nolikums Nr.1)

Ziņotājs:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par  nolikuma projektu („par” – 14 (I.Ančāns, E.Krūmiņš, L.Loskutova, G.Truksnis, M.Vorobjova, V.Maksimovs, R.Munkevics, J.Visockis, Dz.Homka, A.Tampe, A.Ābelītis, Z.Starks, I.Blaua, M.Dzenītis), „pret” – nav, „atturas” – 1 (Dz.Hirša)), nolēma pieņemt nolikumu par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 4.februāra nolikumā Nr.32 „Jūrmalas pilsētas domes būvvaldes nolikums”.

21. Par atļauju izsniegšanu būvju nojaukšanai Jūrmalā, Ērgļu ielā 2 (lēmums Nr.17)

22. Par atļauju izsniegšanu būvju nojaukšanai Jūrmalā, Dagdas ielā 2 (lēmums Nr.18)

23. Par atļauju izsniegšanu būvju nojaukšanai Jūrmalā, Dārzu ielā 35 (lēmums Nr.19)

24. Par atļauju izsniegšanu būvju nojaukšanai Jūrmalā, Gaujas ielā 2 (lēmums Nr.20)

25. Par atļauju izsniegšanu būvju nojaukšanai Jūrmalā, Priežu ielā 20 (lēmums Nr.21)

Ziņotājs:

V.Zvejniece

Saskaņā ar 2010.gada 4.februāra saistošo noteikumu Nr.6 „Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums” 115.punktu, ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmumu projektiem („par” – 15 (I.Ančāns, E.Krūmiņš, L.Loskutova, G.Truksnis, M.Vorobjova, V.Maksimovs, R.Munkevics, J.Visockis, Dz.Homka, A.Tampe, A.Ābelītis, Z.Starks, Dz.Hirša, I.Blaua, M.Dzenītis), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumus:

1. Par atļauju izsniegšanu būvju nojaukšanai Jūrmalā, Ērgļu ielā 2.

2. Par atļauju izsniegšanu būvju nojaukšanai Jūrmalā, Dagdas ielā 2.

3. Par atļauju izsniegšanu būvju nojaukšanai Jūrmalā, Dārzu ielā 35.

4. Par atļauju izsniegšanu būvju nojaukšanai Jūrmalā, Gaujas ielā 2.

5. Par izsniegšanu būvju nojaukšanai Jūrmalā, Priežu iela 20.

26. Par adreses maiņu zemes vienībai Bulduri 1206, Jūrmalā un adrešu piešķiršanu

(lēmums Nr.22)

Ziņotājs:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 15 (I.Ančāns, E.Krūmiņš, L.Loskutova, G.Truksnis, M.Vorobjova, V.Maksimovs, R.Munkevics, J.Visockis, Dz.Homka, A.Tampe, A.Ābelītis, Z.Starks, Dz.Hirša, I.Blaua, M.Dzenītis), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par adreses maiņu zemes vienībai Bulduri 1206, Jūrmalā un adrešu piešķiršanu.

27. Par patvaļīgās būvniecības radīto seku novēršanu zemesgabalā ar kadastra numuru 1300 001 1330 Jūrmalā, Kleistes ielā 12 (lēmums Nr.23)

Ziņotājs:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 15 (I.Ančāns, E.Krūmiņš, L.Loskutova, G.Truksnis, M.Vorobjova, V.Maksimovs, R.Munkevics, J.Visockis, Dz.Homka, A.Tampe, A.Ābelītis, Z.Starks, Dz.Hirša, I.Blaua, M.Dzenītis), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par patvaļīgās būvniecības radīto seku novēršanu zemesgabalā ar kadastra numuru 1300 001 1330 Jūrmalā, Kleistes ielā 12.

28. Par patvaļīgās būvniecības radīto seku novēršanu zemesgabalā ar kadastra numuru 1300 009 6209 Jūrmalā, Straumes ielā 6 (lēmums Nr.24)

Ziņotājs:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 15 (I.Ančāns, E.Krūmiņš, L.Loskutova, G.Truksnis, M.Vorobjova, V.Maksimovs, R.Munkevics, J.Visockis, Dz.Homka, A.Tampe, A.Ābelītis, Z.Starks, Dz.Hirša, I.Blaua, M.Dzenītis), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par patvaļīgās būvniecības radīto seku novēršanu zemesgabalā ar kadastra numuru 1300 009 6209 Jūrmalā, Straumes ielā 6.

29. Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 3.maija lēmumā Nr.242 „Par patvaļīgās būvniecības radīto seku novēršanu dzīvojamā mājā ar kadastra apzīmējumu 1300 004 6702 001 Jūrmalā, Saldus ielā 7” (lēmums Nr.25)

Ziņotājs:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 15 (I.Ančāns, E.Krūmiņš, L.Loskutova, G.Truksnis, M.Vorobjova, V.Maksimovs, R.Munkevics, J.Visockis, Dz.Homka, A.Tampe, A.Ābelītis, Z.Starks, Dz.Hirša, I.Blaua, M.Dzenītis), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par grozījumiem

Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 3.maija lēmumā Nr.242 „Par patvaļīgās būvniecības radīto seku novēršanu dzīvojamā mājā ar kadastra apzīmējumu 1300 004 6702 001 Jūrmalā, Saldus ielā 7”.

30. Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2011.gada 27.janvāra lēmumā Nr.37 „Par patvaļīgās būvniecības radīto seku novēršanu Jūrmalā, Jāņa Pliekšāna ielā 54 (kadastra numurs 1300 009 6320) (lēmums Nr.26)

Ziņotājs:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 15 (I.Ančāns, E.Krūmiņš, L.Loskutova, G.Truksnis, M.Vorobjova, V.Maksimovs, R.Munkevics, J.Visockis, Dz.Homka, A.Tampe, A.Ābelītis, Z.Starks, Dz.Hirša, I.Blaua, M.Dzenītis), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par grozījumiem

Jūrmalas pilsētas domes 2011.gada 27.janvāra lēmumā Nr.37 „Par patvaļīgās būvniecības radīto seku novēršanu Jūrmalā, Jāņa Pliekšāna ielā 54 (kadastra numurs 1300 009 6320).

31. Par zemes ierīcības projekta un zemes vienības sadales apstiprināšanu Lāču ielā 10, Jūrmalā un adreses piešķiršanu (lēmums Nr.27)

Ziņotājs:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 15 (I.Ančāns, E.Krūmiņš, L.Loskutova, G.Truksnis, M.Vorobjova, V.Maksimovs, R.Munkevics, J.Visockis, Dz.Homka, A.Tampe, A.Ābelītis, Z.Starks, Dz.Hirša, I.Blaua, M.Dzenītis), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par zemes ierīcības projekta un zemes vienības sadales apstiprināšanu Lāču ielā 10, Jūrmalā un adreses piešķiršanu.

32. Par detālplānojuma pirmās redakcijas zemesgabaliem Jūrmalā, Asaru prospektā 57, Asaru prospektā 59 un Vēju ielā 7 nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai (lēmums Nr.28)

Ziņotājs:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 12 (I.Ančāns, E.Krūmiņš, L.Loskutova, G.Truksnis, M.Vorobjova, V.Maksimovs, R.Munkevics, J.Visockis, Dz.Homka, A.Tampe, A.Ābelītis, Dz.Hirša), „pret” – nav, „atturas” – 3 (M.Dzenītis, Z.Starks, I.Blaua)), nolēma pieņemt lēmumu par detālplānojuma pirmās redakcijas zemesgabaliem Jūrmalā, Asaru prospektā 57, Asaru prospektā 59 un Vēju ielā 7 nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai.

33. Par detālplānojuma projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Jūrmalā, Pētera ielā 31A

Ziņotājs:

V.Zvejniece

Izsakās:

A.Ābelītis izsaka priekšlikumu zemesgabala īpašniekiem izstrādāt detālplānojumu saskaņā ar jauno teritorijas plānojumu.

G.Truksnis uzskata, ka balsojumā par šo lēmumprojektu vajadzētu atturēties un novirzīt izskatīšanai Attīstības un vides jautājumu komitejā, izvērtējot kopējo kvartāla apbūvi un ņemot vērā arī iedzīvotāju iebildumus.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par  lēmuma projektu („par” – nav, „pret” – 6 (A.Tampe, A.Ābelītis, Dz.Hirša, J.Visockis, Z.Starks, I.Blaua), „atturas” – 9 (M.Dzenītis, I.Ančāns, E.Krūmiņš, L.Loskutova, G.Truksnis, M.Vorobjova, V.Maksimovs, R.Munkevics, Dz.Homka)), lēmums netiek pieņemts.

34. Par detālplānojuma projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Jūrmalā, Kāpu ielā 151 (lēmums Nr.29)

Ziņotājs:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 14 (I.Ančāns, E.Krūmiņš, L.Loskutova, G.Truksnis, M.Vorobjova, V.Maksimovs, R.Munkevics, Dz.Homka, A.Tampe, A.Ābelītis, Z.Starks, Dz.Hirša, J.Visockis, M.Dzenītis), „pret” – nav, „atturas” – nav, I.Blaua nebalso), nolēma pieņemt lēmumu par detālplānojuma projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Jūrmalā, Kāpu ielā 151.

35. Par detālplānojuma pirmās redakcijas zemesgabalam Jūrmalā, Kaugurciems 22a nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai (lēmums Nr.30)

Ziņotājs:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 10 (I.Ančāns, E.Krūmiņš, L.Loskutova, G.Truksnis, M.Vorobjova, V.Maksimovs, R.Munkevics, J.Visockis, Dz.Homka, M.Dzenītis), „pret” – 1 (A.Ābelītis), „atturas” – 4 (Z.Starks, Dz.Hirša, I.Blaua, A.Tampe ) ), nolēma pieņemt lēmumu par detālplānojuma pirmās redakcijas zemesgabalam Jūrmalā, Kaugurciems 22a nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai.

36. Par detālplānojuma pirmās redakcijas zemesgabalam Jūrmalā, Peldu ielā 4 nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai (lēmums Nr.31)

Ziņotājs:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 14 (I.Ančāns, E.Krūmiņš, L.Loskutova, G.Truksnis, M.Vorobjova, V.Maksimovs, R.Munkevics, J.Visockis, Dz.Homka, A.Tampe, A.Ābelītis, Z.Starks, I.Blaua, M.Dzenītis), „pret” – nav, „atturas” – 1 (Dz.Hirša)), nolēma pieņemt lēmumu par detālplānojuma pirmās redakcijas zemesgabalam Jūrmalā, Peldu ielā 4 nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai.

Iziet M.Dzenītis

37. Par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Lašu ielā 11 grozījumu pirmās redakcijas nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai (lēmums Nr.32)

Ziņotājs:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 10 (I.Ančāns, E.Krūmiņš, L.Loskutova, G.Truksnis, M.Vorobjova, V.Maksimovs, R.Munkevics, J.Visockis, Dz.Homka, A.Tampe), „pret” – nav, „atturas” – 4 (Dz.Hirša, A.Ābelītis, Z.Starks, I.Blaua), M.Dzenītis izgājis)), nolēma pieņemt lēmumu par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Lašu ielā 11 grozījumu pirmās redakcijas nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai.

38. Par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Zigfrīda Meierovica prospektā 3 apstiprināšanu (lēmums Nr.33)

Ziņotājs:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par  lēmuma projektu („par” – 13 (I.Ančāns, E.Krūmiņš, L.Loskutova, G.Truksnis, M.Vorobjova, V.Maksimovs, R.Munkevics, J.Visockis, Dz.Homka, A.Tampe, A.Ābelītis, Z.Starks, I.Blaua), „pret” – nav, „atturas” – 1 (Dz.Hirša), M.Dzenītis izgājis), nolēma pieņemt lēmumu par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Zigfrīda Meierovica prospektā 3 apstiprināšanu.

39. Par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Kāpu ielā 37 apstiprināšanu (lēmums Nr.34)

Ziņotājs:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par  lēmuma projektu („par” – 14 (I.Ančāns, E.Krūmiņš, L.Loskutova, G.Truksnis, M.Vorobjova, V.Maksimovs, R.Munkevics, J.Visockis, Dz.Homka, A.Tampe, A.Ābelītis, Z.Starks, I.Blaua, Dz.Hirša), „pret” – nav, „atturas” – nav, M.Dzenītis izgājis), nolēma pieņemt lēmumu par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Kāpu ielā 37 apstiprināšanu.

40. Par detālplānojuma zemesgabaliem Jūrmalā, Zvīņu ielā 2 un Kolkas ielā 21 apstiprināšanu (lēmums Nr.35)

Ziņotājs:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par  lēmuma projektu („par” – 9 (I.Ančāns, E.Krūmiņš, L.Loskutova, G.Truksnis, M.Vorobjova, V.Maksimovs, R.Munkevics, J.Visockis, Dz.Homka), „pret” – nav, „atturas” – 5 (Dz.Hirša, A.Ābelītis, Z.Starks, I.Blaua, A.Tampe), M.Dzenītis izgājis)), nolēma pieņemt lēmumu par detālplānojuma zemesgabaliem Jūrmalā, Zvīņu ielā 2 un Kolkas ielā 21 apstiprināšanu.

41. Par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Vienības prospektā 1A apstiprināšanu (lēmums Nr.36)

Ziņotājs:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 9 (I.Ančāns, E.Krūmiņš, L.Loskutova, G.Truksnis, M.Vorobjova, V.Maksimovs, R.Munkevics, J.Visockis, Dz.Homka), „pret” – 1 (A.Ābelītis), „atturas” – 4 (Dz.Hirša, Z.Starks, I.Blaua, A.Tampe), M.Dzenītis izgājis)), nolēma pieņemt lēmumu par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Vienības prospektā 1A apstiprināšanu.

Ienāk M.Dzenītis.

42. Par nekustamā īpašuma ēkas Valtera prospektā 54, Jūrmalā nodošanu pašvaldības īpašumā (lēmums Nr.37)

Ziņotājs:

A.Deičmane

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 15 (I.Ančāns, E.Krūmiņš, L.Loskutova, G.Truksnis, M.Vorobjova, V.Maksimovs, R.Munkevics, J.Visockis, Dz.Homka, A.Tampe, A.Ābelītis, Z.Starks, Dz.Hirša, I.Blaua, M.Dzenītis), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par nekustamā īpašuma ēkas Valtera prospektā 54, Jūrmalā nodošanu pašvaldības īpašumā.

Pāvuls (Valteru iedzīvotājs) lūdz domes priekšsēdētāju rast iespēju personīgi uzņemties šī lēmuma nosūtīšanu ministrijai un Ministru kabinetam un censties, lai šo īpašumu pārņemtu Jūrmalas pašvaldības valdījumā.

43. Par Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 26.janvāra lēmuma Nr.39 „Par kompensācijas sertifikātu piešķiršanu par pārbūvēto namīpašumu Jūrmalā, Ķemeru ielā 37” atzīšanu par spēku zaudējušu daļā (lēmums Nr.38)

Ziņotājs:

A.Deičmane

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 15 (I.Ančāns, E.Krūmiņš, L.Loskutova, G.Truksnis, M.Vorobjova, V.Maksimovs, R.Munkevics, J.Visockis, Dz.Homka, A.Tampe, A.Ābelītis, Z.Starks, Dz.Hirša, I.Blaua, M.Dzenītis), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 26.janvāra lēmuma Nr.39 „Par kompensācijas sertifikātu piešķiršanu par pārbūvēto namīpašumu Jūrmalā, Ķemeru ielā 37” atzīšanu par spēku zaudējušu daļā.

44. Par zemesgabala Jūrmalā, Tirgus ielā 10 A nomas līguma noslēgšanu ar A.N. (lēmums Nr.39)

Ziņotājs:

G.Jubele

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 15 (I.Ančāns, E.Krūmiņš, L.Loskutova, G.Truksnis, M.Vorobjova, V.Maksimovs, R.Munkevics, J.Visockis, Dz.Homka, A.Tampe, A.Ābelītis, Z.Starks, Dz.Hirša, I.Blaua, M.Dzenītis), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par zemesgabala Jūrmalā, Tirgus ielā 10 A nomas līguma noslēgšanu ar A.N..

45. Par zemesgabala Jūrmalā, Liepājas ielā 1 nomas līguma noslēgšanu ar A.S. (lēmums Nr.40)

Ziņotājs:

G.Jubele

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 15 (I.Ančāns, E.Krūmiņš, L.Loskutova, G.Truksnis, M.Vorobjova, V.Maksimovs, R.Munkevics, J.Visockis, Dz.Homka, A.Tampe, A.Ābelītis, Z.Starks, Dz.Hirša, I.Blaua, M.Dzenītis), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par zemesgabala Jūrmalā, Liepājas ielā 1 nomas līguma noslēgšanu ar A.S..

46. Par zemesgabala Jūrmalā, Babītes ielā 3 daļas nomas līguma noslēgšanu ar V.M. (lēmums Nr.41)

Ziņotājs:

G.Jubele

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 15 (I.Ančāns, E.Krūmiņš, L.Loskutova, G.Truksnis, M.Vorobjova, V.Maksimovs, R.Munkevics, J.Visockis, Dz.Homka, A.Tampe, A.Ābelītis, Z.Starks, Dz.Hirša, I.Blaua, M.Dzenītis), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par zemesgabala Jūrmalā, Babītes ielā 3 daļas nomas līguma noslēgšanu ar V.M..

47. Par zemesgabala Jūrmalā, Tirgoņu ielā 29 daļas nomāšanu ar P.K. (lēmums Nr.42)

Ziņotājs:

G.Jubele

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 15 (I.Ančāns, E.Krūmiņš, L.Loskutova, G.Truksnis, M.Vorobjova, V.Maksimovs, R.Munkevics, J.Visockis, Dz.Homka, A.Tampe, A.Ābelītis, Z.Starks, Dz.Hirša, I.Blaua, M.Dzenītis), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par zemesgabala Jūrmalā, Tirgoņu ielā 29 daļas nomāšanu ar P.K..

48. Par zemesgabala Jūrmalā, Muižas ielā 7 daļas nomāšanu no I.Z. (lēmums Nr.43)

Ziņotājs:

G.Jubele

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 15 (I.Ančāns, E.Krūmiņš, L.Loskutova, G.Truksnis, M.Vorobjova, V.Maksimovs, R.Munkevics, J.Visockis, Dz.Homka, A.Tampe, A.Ābelītis, Z.Starks, Dz.Hirša, I.Blaua, M.Dzenītis), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par zemesgabala Jūrmalā, Muižas ielā 7 daļas nomāšanu no I.Z..

49. Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 3.maija lēmumā Nr.261 „Par zemesgabala Jūrmalā, Talsu šosejā 31/25 daļas nomāšanu no A.F.”

(lēmums Nr.444)

50. Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 5.aprīļa lēmumā Nr.206 „Par zemesgabala Jūrmalā, Talsu šosejā 31/25 daļas nomāšanu no L.Š.”

(lēmums Nr.45)

Ziņotājs:

G.Jubele

Saskaņā ar 2010.gada 4.februāra saistošo noteikumu Nr.6 „Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums” 115.punktu, ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmumu projektiem („par” – 15 (I.Ančāns, E.Krūmiņš, L.Loskutova, G.Truksnis, M.Vorobjova, V.Maksimovs, R.Munkevics, J.Visockis, Dz.Homka, A.Tampe, A.Ābelītis, Z.Starks, Dz.Hirša, I.Blaua, M.Dzenītis), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumus:

1. Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 3.maija lēmumā Nr.261 „Par zemesgabala Jūrmalā, Talsu šosejā 31/25 daļas nomāšanu no A.F.”.

2. Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 5.aprīļa lēmumā Nr.206 „Par zemesgabala Jūrmalā, Talsu šosejā 31/25 daļas nomāšanu no L.Š.”

Iziet M.Dzenītis

51. Par nekustamā īpašuma Jūrmalā, Skolas ielā 11-601 patapinājuma līguma pagarināšanu ar Jūrmalas pilsētas domes Labklājības pārvaldi (lēmums Nr.46)

Ziņotājs:

G.Jubele

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 14 (I.Ančāns, E.Krūmiņš, L.Loskutova, G.Truksnis, M.Vorobjova, V.Maksimovs, R.Munkevics, J.Visockis, Dz.Homka, A.Tampe, A.Ābelītis, Z.Starks, Dz.Hirša, I.Blaua), „pret” – nav, „atturas” – nav, M.Dzenītis izgājis), nolēma pieņemt lēmumu par nekustamā īpašuma Jūrmalā, Skolas ielā 11-601 patapinājuma līguma pagarināšanu ar Jūrmalas pilsētas domes Labklājības pārvaldi.

52. Par nekustamā īpašuma Jūrmalā, Raiņa ielā 110 daļas iznomāšanu (lēmums Nr.47)

Ziņotājs:

G.Jubele

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 14 (I.Ančāns, E.Krūmiņš, L.Loskutova, G.Truksnis, M.Vorobjova, V.Maksimovs, R.Munkevics, J.Visockis, Dz.Homka, A.Tampe, A.Ābelītis, Z.Starks, Dz.Hirša, I.Blaua), „pret” – nav, „atturas” – M.Dzenītis izgājis), nolēma pieņemt lēmumu par nekustamā īpašuma Jūrmalā, Raiņa ielā 110 daļas iznomāšanu.

53. Par zemesgabala Jūrmalā, Bulduri 7901 daļas nomas līguma noslēgšanu ar M.S.

Ziņotājs:

G.Jubele

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 2 (I.Ančāns, J.Visockis)), „pret” – nav, „atturas” – 12 (E.Krūmiņš, L.Loskutova, G.Truksnis, M.Vorobjova, V.Maksimovs, R.Munkevics, Dz.Homka, A.Tampe, A.Ābelītis, Z.Starks, Dz.Hirša, I.Blaua), M.Dzenītis izgājis), lēmumprojekts tika noraidīts.

54. Par 2010.gada 5.novembra zemes nomas līguma Nr.1.1-16.3.1/786 pārjaunošanu ar I.L. (lēmums Nr.48)

Ziņotājs:

G.Jubele

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 14 (I.Ančāns, E.Krūmiņš, L.Loskutova, G.Truksnis, M.Vorobjova, V.Maksimovs, R.Munkevics, J.Visockis, Dz.Homka, A.Tampe, A.Ābelītis, Z.Starks, Dz.Hirša, I.Blaua), „pret” – nav, „atturas” – nav, M.Dzenītis izgājis), nolēma pieņemt lēmumu par 2010.gada 5.novembra zemes nomas līguma Nr.1.1-16.3.1/786 pārjaunošanu ar I.L..

55. Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 11.februāra lēmumā Nr.175 „Par neapbūvēta zemesgabala Jūrmalā, Uzvaras ielā 3b nomas līguma pagarināšanu ar J.K.” (lēmums Nr.49)

Ziņotājs:

G.Jubele

Izsakās:

J.Visockis jautā, vai šo zemesgabalu nevar pārdot?

G.Jubele -ir jānoskaidro, vai kāds vēlētos šo starpgabalu pirkt.

G.Truksnis – šodien pagarināt nomas līgumu, un uz nākamo domes sēdi noskaidrot, vai ir ieinteresēti pircēji.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 14 (I.Ančāns, E.Krūmiņš, L.Loskutova, G.Truksnis, M.Vorobjova, V.Maksimovs, R.Munkevics, J.Visockis, Dz.Homka, A.Tampe, A.Ābelītis, Z.Starks, Dz.Hirša, I.Blaua), „pret” – nav, „atturas” – nav, M.Dzenītis izgājis), nolēma pieņemt lēmumu par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 11.februāra lēmumā Nr.175 „Par neapbūvēta zemesgabala Jūrmalā, Uzvaras ielā 3b nomas līguma pagarināšanu ar J.K.”.

56. Par 2010.gada 14.septembra būves Jūrmalā, „Kauguri 3118” nomas līguma un 2011.gada 14.jūnija grozījumu pārjaunojumu ar Jūrmalas pilsētas domi (lēmums Nr.50)

57. Par 2007.gada 19.februāra zemes Jūrmalā, Atbalss ielā 3/5 nomas līguma pārjaunošanu ar Jūrmalas pilsētas domi (lēmums Nr.51)

58. Par 2012.gada 18.jūnija zemes Jūrmalā, Atbalss ielā 3/5 nomas līguma pārjaunošanu ar Jūrmalas pilsētas domi (lēmums Nr.52)

59. Par 2007.gada 19.februāra zemes Jūrmalā, Atbalss ielā 3/5 nomas līguma pārjaunošanu ar Jūrmalas pilsētas domi (lēmums Nr.53)

Ziņotājs:

G.Jubele

Saskaņā ar 2010.gada 4.februāra saistošo noteikumu Nr.6 „Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums” 115.punktu, ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmumu projektiem („par” – 14 (I.Ančāns, E.Krūmiņš, L.Loskutova, G.Truksnis, M.Vorobjova, V.Maksimovs, R.Munkevics, J.Visockis, Dz.Homka, A.Tampe, A.Ābelītis, Z.Starks, Dz.Hirša, I.Blaua), „pret” – nav, „atturas” – nav, M.Dzenītis izgājis), nolēma pieņemt lēmumus:

1. Par 2010.gada 14.septembra būves Jūrmalā, „Kauguri 3118” nomas līguma un 2011.gada 14.jūnija grozījumu pārjaunojumu ar Jūrmalas pilsētas domi.

2. Par 2007.gada 19.februāra zemes Jūrmalā, Atbalss ielā 3/5 nomas līguma pārjaunošanu ar Jūrmalas pilsētas domi.

3. Par 2012.gada 18.jūnija zemes Jūrmalā, Atbalss ielā 3/5 nomas līguma pārjaunošanu ar Jūrmalas pilsētas domi.

4. Par 2007.gada 19.februāra zemes Jūrmalā, Atbalss ielā 3/5 nomas līguma pārjaunošanu ar Jūrmalas pilsētas domi.

60. Par zemesgabala Jūrmalā, Friča Brīvzemnieka ielā 7 daļas maksājumu par faktisko lietošanu piemērošanu (lēmums Nr.54)

Ziņotājs:

G.Jubele

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 14 (I.Ančāns, E.Krūmiņš, L.Loskutova, G.Truksnis, M.Vorobjova, V.Maksimovs, R.Munkevics, J.Visockis, Dz.Homka, A.Tampe, A.Ābelītis, Z.Starks, Dz.Hirša, I.Blaua), „pret” – nav, „atturas” – nav, M.Dzenītis izgājis), nolēma pieņemt lēmumu par zemesgabala Jūrmalā, Friča Brīvzemnieka ielā 7 daļas maksājumu par faktisko lietošanu piemērošanu.

61. Par zemesgabala Jūrmalā, Plūdu ielā 2B atsavināšanu un maiņas līguma noslēgšanu (lēmums Nr.55)

Ziņotājs:

G.Jubele

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 8 (I.Ančāns, E.Krūmiņš, L.Loskutova, G.Truksnis, M.Vorobjova, V.Maksimovs, R.Munkevics, Dz.Homka), „pret” – 6 (J.Visockis, A.Tampe, A.Ābelītis, Z.Starks, Dz.Hirša, I.Blaua), „atturas” – nav, M.Dzenītis izgājis), nolēma pieņemt lēmumu par zemesgabala Jūrmalā, Plūdu ielā 2B atsavināšanu un maiņas līguma noslēgšanu.

62. Par nekustamā īpašuma Jūrmalā, Meža prospektā 101 saimniecības ēkas nosacītās cenas un privatizācijas paziņojuma apstiprināšanu

Ziņotājs:

G.Jubele

Izsakās:

R.Munkevics uzskata, ka novērtētā nekustamā īpašuma cena ir par zemu un novērtētājs šo novērtējumu ir veicis pavirši, neņemot vērā šīs ēkas novietojumu un arī to, ka tai ir pievienotas visas komunikācijas - gan ūdens, gan kanalizācija, gan arī gāze.

G.Truksnis izsaka priekšlikumu noņemt šo jautājumu no izskatīšanas un līdz nākamai domes sēdei vēlreiz lūgt vērtētājam precizēt vērtējumu un dot izvērstu skaidrojumu par šīs cenas pamatotību.

63. Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 22.novembra lēmumā Nr.648 „Par 2010.gada 31.augusta telpu nomas līguma Nr.373 un 2012.gada 23.februāra vienošanās pārjaunošanu” (lēmums Nr.56)

Ziņotājs:

G.Jubele

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 14 (I.Ančāns, E.Krūmiņš, L.Loskutova, G.Truksnis, M.Vorobjova, V.Maksimovs, R.Munkevics, J.Visockis, Dz.Homka, A.Tampe, A.Ābelītis, Z.Starks, Dz.Hirša, I.Blaua), „pret” – nav, „atturas” – nav, M.Dzenītis izgājis), nolēma pieņemt lēmumu par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 22.novembra lēmumā Nr.648 „Par 2010.gada 31.augusta telpu nomas līguma Nr.373 un 2012.gada 23.februāra vienošanās pārjaunošanu”.

Sēde slēgta 14.50

Nākamā kārtējā domes sēde notiks 2013.gada 21.februārī plkst.10.00.

Sēdes vadītājs

G.Truksnis

Sēdes protokolētāja

A.Liepiņa

2012.gada 30.janvārī


Lejupielāde: DOC un PDF