Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā

Grozījumi ar domes 2013.gada 16.maija 310.lēmumu
Atvērt spēkā esošo redakciju

2013.gada 24.janvārīNr. 1

protokols Nr. 1, 1. punkts

Par dalību Eiropas Savienības programmas
„Jaunatne darbībā” projektu finansēšanas konkursā

Saskaņā ar Latvijas Republikas Jaunatnes likuma 12.panta trešo daļu, Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 15.panta 4.daļu, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Atbalstīt Jūrmalas Bērnu un jauniešu interešu centra dalību Eiropas Savienības neformālās izglītības programmas „Jaunatne darbībā” apakšprogrammā „Jauniešu demokrātijas projekti” ar projektu „Solis biznesā.” Grozīts ar domes 2013.gada 16.maija 309.lēmumu

2. Jūrmalas Bērnu un jauniešu interešu centram kā vadošajam partnerim kopā ar Zviedrijas partneri biedrību „IKMA” īstenot projektu kura kopējās izmaksas sastāda 46 854 Ls, no kuriem 75% jeb 35 141 Ls ir fonda finansējums. Jūrmalas pilsētas domes līdzfinansējums ir 13 jeb 6 091 Ls, Zviedrijas partnera biedrības „IKMA” līdzfinansējums ir 12 jeb 5 622 Ls, saskaņā ar pielikumu. Grozīts ar domes 2013.gada 16.maija 309.lēmumu

3. Projekta līdzfinansējumu 3 459 Ls apmērā paredzēt Jūrmalas pašvaldības 2013.gada budžetā, bet 2 632 Ls 2014.gada budžetā. Grozīts ar domes 2013.gada 16.maija 309.lēmumu

4. Projekta priekšfinansējumu 7 000 Ls segt no Jūrmalas pašvaldības 2014.gada budžeta.

5. Naudas plūsmas izmaiņas tiek precizētas ar kārtējā gada pašvaldības budžetu.

6. Projekta sagatavošanu, iesniegšanu un ieviešanu uzdot Jūrmalas Bērnu un jauniešu interešu centram.

7. Projekta ieviešanu kontrolēt Jūrmalas pilsētas domes Ekonomikas un attīstības nodaļai.

Priekšsēdētājs

G.TruksnisPielikums apstiprināts ar Jūrmalas pilsētas domes

2013.gada 24.janvāra lēmumu Nr.1

(protokols Nr.1, 1.punkts)

Grozīts ar domes 2013.gada 16.maija 309.lēmumu

Projekta finansēšanas plāns

Projekta īstenotājs

Jūrmalas BJIC

Projekta nosaukums

" Solis biznesā" , Eiropas komisijas programmas "Jaunatne darbībā" apakšprogramma " Jauniešu demokrātijas projekti"

Funkcionālās klasifikācijas kods

09.510.

Kopējais projekta finansējums saskaņā ar līgumu:

46 854

Pozīcija / gads

2012.gada gaidāmā izpilde

2013.

2014.

2015.

2016.

1.ceturksnis

2.ceturksnis

3.ceturksnis

4.ceturksnis

Kopā

IEŅĒMUMI kopā

0

0

28 141

26 356

16 413

31 600

15 254

7 000

0

Atlikums gada sākumā, t.sk.

0

0

0

0

0

0

no pašvaldības budžeta

no valsts budžeta

no ES fonda

26 356

12 954

0

no ārvalstu finanšu palīdzības

0

Priekšfinansējums no pašvaldības budžeta

0

7 000

Līdzfinansējums no pašvaldības budžeta

3 459

3 459

2 632

Pašvaldības budžeta līdzekļi neattiecināmo izmaksu veikšanai

0

Pašvaldību no valsts budžeta iestādēm saņemtie transferti ES politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansētajiem projektiem (18.6.3.0.)

28 141

28 141

7 000

Ieņēmumi no citu valstu finanšu palīdzības programmu īstenošanas (21.1.9.2.)

0

5 622

Citi iepriekš neklasificētie pašu ieņēmumi (21.4.2.0.)

0

Pašvaldību saņemtie transferti no citām pašvaldībām (19.2.0.0.)

0

Pārējie pašvaldības budžetā saņemtie valsts budžeta iestāžu uzturēšanas izdevumu transferti (18.6.9.0.)

0

IZDEVUMI kopā

0

0

1 785

13 402

16 413

31 600

15 254

0

0


Lejupielāde: DOC un PDF