Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā

Grozījumi ar domes 2013.gada 16.maija 309.lēmumu
Atvērt spēkā esošo redakciju

2013.gada 24.janvārīNr. 2

protokols Nr. 1, 2. punkts

Par dalību Eiropas Savienības programmas
„Jaunatne darbībā” projektu finansēšanas konkursā

Saskaņā ar Latvijas Republikas Jaunatnes likuma 12.panta trešo daļu, Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 15.panta 4.daļu, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Atbalstīt Jūrmalas Bērnu un jauniešu interešu centra dalību Eiropas Savienības neformālās izglītības programmas „Jaunatne darbībā” apakšprogrammā „Jauniešu apmaiņas projekti” ar projektu „Kopā var vairāk.”

2. Noteikt projekta kopējās izmaksas 9 000 Ls, no kuriem 8 550 Ls (95%) ir fonda finansējums, bet Jūrmalas pilsētas domes līdzfinansējums ir 450 Ls (5%). Grozīts ar domes 2013.gada 16.maija 309.lēmumu

3. Projekta priekšfinansējumu 1 700 Ls un līdzfinansējumu 450 Ls apmērā paredzēt Jūrmalas pašvaldības 2013.gada budžetā, saskaņā ar pielikumu. Grozīts ar domes 2013.gada 16.maija 309.lēmumu

4. Naudas plūsmas izmaiņas tiek precizētas ar kārtējā gada pašvaldības budžetu.

5. Projekta sagatavošanu, iesniegšanu un ieviešanu uzdot Jūrmalas Bērnu un jauniešu interešu centram.

6. Projekta ieviešanu kontrolēt Jūrmalas pilsētas domes Ekonomikas un attīstības nodaļai.

Priekšsēdētājs

G.TruksnisPielikums apstiprināts ar Jūrmalas pilsētas domes

2013.gada 24.janvāra lēmumu Nr.2

(protokols Nr.1, 2.punkts)

Grozīts ar domes 2013.gada 16.maija 309.lēmumu

Projekta finansēšanas plāns

Projekta īstenotājs

Jūrmalas BJIC

Projekta nosaukums

Kopā var vairāk", Eiropas Komisijas programmas "Jaunatne darbībā" apakšprogramma "Jaunatnes apmaiņa"

Funkcionālās klasifikācijas kods

09.510.

Kopējais projekta finansējums saskaņā ar līgumu:

9 000 Ls

Pozīcija / gads

2012.gada gaidāmā izpilde

2013.

2014.

2015.

1.ceturksnis

2.ceturksnis

3.ceturksnis

4.ceturksnis

Kopā

IEŅĒMUMI kopā

0

0

8 550

450

0

9 000

1 700

0

0

Atlikums gada sākumā, t.sk.

0

0

0

0

0

no pašvaldības budžeta

no valsts budžeta

no ES fonda

1 700

no ārvalstu finanšu palīdzības

Priekšfinansējums no pašvaldības budžeta

1 700

1 700

Līdzfinansējums no pašvaldības budžeta

450

450

Pašvaldības budžeta līdzekļi neattiecināmo izmaksu veikšanai

0

Pašvaldību no valsts budžeta iestādēm saņemtie transferti ES politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansētajiem projektiem (18.6.3.0.)

6 850

6 850

Ieņēmumi no citu valstu finanšu palīdzības programmu īstenošanas (21.1.9.2.)

0

Citi iepriekš neklasificētie pašu ieņēmumi (21.4.2.0.)

0

Pašvaldību saņemtie transferti no citām pašvaldībām (19.2.0.0.)

0

Pārējie pašvaldības budžetā saņemtie valsts budžeta iestāžu uzturēšanas izdevumu transferti (18.6.9.0.)

0

IZDEVUMI kopā

0

0

8 550

450

0

9 000

0

0

0


Lejupielāde: DOC un PDF