Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2013.gada 24.janvārīNr. 5

protokols Nr. 1, 6. punkts

Par sadarbības līguma noslēgšanu 2013.gadā

Ar mērķi veicināt starptautiskā tūrisma pieplūdumu Jūrmalas pilsētā, Jūrmalas pilsētas tēla atpazīstamību ārpus Latvijas Republikas robežām un popularizēt kultūras dzīvi pilsētā, kā arī pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 15.panta 1.daļas 5.punktu, Jūrmalas pilsētas domes nolemj:

1. Slēgt sadarbības līgumu par starptautiskā populārās mūzikas jauno izpildītāju konkursa „Jaunais vilnis” norisi Jūrmalas pilsētā ar sabiedrību ar ierobežotu atbildību „Dzintara disks” (vienotais reģistrācijas Nr.40003591152) saskaņā ar līguma projektu lēmuma pielikumā.

2. Pilnvarot Jūrmalas pilsētas domes priekšsēdētāju Gati Truksni parakstīt lēmuma 1.punktā minēto sadarbības līgumu.

3. Uzdot Jūrmalas pilsētas domes izpilddirektoram noteikt ar sadarbības līgumu pielīgto saistību realizācijas kārtību un nodrošināt tās izpildes kontroli.

Priekšsēdētājs

G.TruksnisPielikums apstiprināts ar Jūrmalas pilsētas domes

2013.gada 24.janvāra lēmumu Nr.5

(protokols Nr.1, 6.punkts)

Projekts

SADARBĪBAS LĪGUMS Nr. _______

Jūrmalā 2013.gada _______________

Jūrmalas pilsētas dome , turpmāk tekstā - Pašvaldība, tās priekšsēdētāja Gata Trukšņa personā, kas darbojas saskaņā ar likumu „Par pašvaldībām” (62.panta 4.punktu) un

SIA „Dzintaru koncertzāle” , turpmāk tekstā – Koncertzāle, tās valdes priekšsēdētāja Svena Renemaņa personā, valdes locekles Ingrīdas Vilkārses personā un valdes locekļa Viestura Krauksta personā, kas darbojas pamatojoties uz statūtiem un valdes lēmumiem, no vienas puses, un

SIA „Dzintara disks” , turpmāk tekstā - Sabiedrība, tās valdes priekšsēdētāja Aleksandra Rumjanceva un valdes locekles Antoņinas Subbotinas personā, kas darbojas saskaņā ar sabiedrības statūtiem, no otras puses,

turpmāk tekstā katrs atsevišķi - Puse, vai kopā - Puses,

ievērojot Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 7.panta, 14.panta pirmās daļas 1.punkta un 15.panta pirmās daļas 5.punkta, Publisko iepirkumu likuma 7.panta pirmo daļu,

un ņemot vērā pušu brīvi izpausto gribu, bez viltus, maldības vai spaidiem, noslēdz sekojošu līgumu, turpmāk tekstā – Līgums.

1. LĪGUMA PRIEKŠMETS

1.1. Izmantojot savas organizatoriskās, saimnieciskās un citas iespējas, Puses apņemas apvienot savus spēkus kopīgas sadarbības organizēšanai un veikšanai, kas ir vērsta Starptautiskās populārās mūzikas jauno izpildītāju konkursa „Jaunais vilnis 2013” ietvaros paredzēto pasākumu (turpmāk tekstā - Konkurss) sekmīgai organizēšanai Jūrmalas pilsētā.

1.2. Konkurss notiks laika posmā no 2013.gada 23.jūlija plkst.21.00 līdz 2013.gada 28.jūlija plkst.23.59.

1.3. Konkurss Līguma izpratnē – ikgadējs starptautiskās populārās mūzikas jauno izpildītāju konkurss „Jaunais vilnis”, kas norisinās Līgumā noteiktajā kārtībā, Līguma 1.2.punktā norādītajā laika posmā, Dzintaru koncertzālē, Jūrmalā Turaidas ielā 1.

2. PUŠU SAVSTARPĒJO ATTIECĪBU PRINCIPI

2.1. Ar šo Līgumu tiek noteikti Pušu savstarpējo attiecību vispārīgie principi, no kuriem Puses vadīsies Līguma izpildes gaitā. Atsevišķu jautājumu risināšanai var tikt slēgtas papildus vienošanās.

2.2. Pušu kopīgā sadarbība tiks balstīta uz savstarpēji saskaņotu rīcību ar mērķi panākt iespējami plašāku pozitīvu Konkursa tēlu un kvalitatīvu Konkursa norisi, vienlaikus popularizējot Jūrmalu kā kūrortpilsētu, kurā norisinās dažādi gan vietēja, gan starptautiska mēroga konkursi un pasākumi.

2.3. Lai nodrošinātu Konkursa norisi mākslinieciski un organizatoriski augstā līmenī, veicot Konkursa organizēšanu un sekmējot Konkursu kā starptautisku pasākumu saistītu ar Jūrmalas pilsētu un Dzintaru koncertzāli, Puses orientējas uz sekmīgu gala rezultātu un savstarpēji saskaņotu un izdevīgu rīcību 2.2.punktā noteiktā mērķa sasniegšanai.

2.4. Katra Puse apņemas neveikt darbības, kas tieši vai netieši var kaitēt otras Puses vai Konkursa prestižam un interesēm.

2.5. Puses savlaicīgi apņemas informēt otru Pusi par apstākļiem, kas var kavēt vai apgrūtināt Līgumā noteikto uzdevumu un saistību izpildi.

2.6. Puses apņemas savstarpēji sekmēt katras Puses pozitīvu tēlu masu mēdijos.

3. SABIEDRĪBAS SAISTĪBAS

3.1. Izplatot visa veida informāciju par Konkursu, Sabiedrība apņemas, iepriekš saskaņot ar Pašvaldību un/vai Koncertzāli reklamēšanas veidu un izpildījumu, kas attiecas uz Pašvaldību un/vai Koncertzāli reklamēt Jūrmalas pilsētu un SIA „Dzintaru koncertzāle”, tai skaitā:

3.1.1. visās Konkursa TV un audio reklāmās masu medijos;

3.1.2. Konkursa reklāmas drukas materiālos (afišas, bukleti, flaieri u.tml.);

3.1.3. Konkursa baneros;

3.1.4. Izplatot jebkura veida materiālus un/vai informāciju saistībā ar Konkursu, nodrošināt Latvijas Republikas Valsts valodas likuma prasības.

3.2. Reklamējot Konkursu, tajā iekļaut:

3.2.1. ziņas par to, ka Konkursa līdzorganizātori ir Pašvaldība un SIA “Dzintaru koncertzāle”;

3.2.2. konkursa reklāmas informatīvajos materiālos iekļaut Konkursa nosaukumu latviešu valodā.

3.3. Nodrošināt pārstāvja klātbūtni Pašvaldības darba grupā, kas risina jautājumus saistībā ar Konkursa ietvaros paredzēto pasākumu drošību un kārtību.

3.4. Saskaņā ar Latvijas Republikas Publisku izklaides un svētku pasākumu drošības likuma 6.panta prasībām, lai Pašvaldība sniegtu atļauju Konkursa norisei, Sabiedrībai vismaz 15 dienas pirms Konkursa sākuma jāiesniedz Pašvaldībai normatīvajos aktos paredzētos dokumentus un nepieciešamās ziņas.

3.5. Nodrošināt iespēju Jūrmalas pilsētas domes un SIA „Dzintaru koncertzāle” pārstāvjiem piedalīties Konkursa svinīgajā atklāšanā, kā arī noslēgumā – balvas pasniegšanai.

3.6. Ne vēlāk kā līdz 2013.gada 1.jūnijam noslēgt līgumu ar SIA „Dzintaru koncertzāle” par Dzintaru koncertzāles, teritorijas un autostāvvietas lietošanas kārtību.

3.7. Sabiedrība apliecina un garantē, ka tai ir attiecīgas pilnvaras un tiesības parakstīt šo līgumu, kā arī pienācīgi izpildīt tajā ietvertās saistības.

3.8. Sabiedrības pienākums ir atbildēt par kārtības un drošības nodrošināšanu Konkursa norises laikā un vietā, kā arī ne vēlāk kā vienu mēnesi pirms Konkursa atklāšanas dienas saskaņot ar Valsts un Pašvaldības policiju apsardzes organizācijas kārtību un vietas, kur norisināsies Konkursa pasākumi.

3.9. Nodrošināt ar saviem resursiem autostāvvietā Jūrmalā, Dzintaru prospektā 1a automašīnu un citu transporta līdzekļu kustības kontroli un sabiedriskās kārtības noteikumu ievērošanu.

3.10. Ne vēlāk kā 2 (divas) nedēļas pirms Konkursa sākuma iesniegt Pašvaldībai Konkursa dalībnieku un viesmākslinieku sarakstu, informācijas iekļaušanai Pašvaldībai pieejamos masu mēdijos.

3.11. Sabiedrība apņemas nodrošināt Konkursa kā mākslinieciski augstvērtīga kultūras pasākuma norisi.

3.12. Sabiedrība ir pilnībā atbildīga par Konkursa norisē iesaistīto dalībnieku un ārzemnieku iebraukšanu, uzturēšanos un darbību Latvijas Republikas teritorijā, kā arī apdrošināšanu, iespējamo medicīnisko aprūpi, kā arī visu iespējamo izdevumu segšanu.

3.13. Sabiedrība līdz 2013.gada 1.jūnijam apņemas noslēgt ar SIA „Dzintaru koncertzāle” nomas līgumu par Dzintaru koncertzāles un stāvvietas iznomāšanu Konkursa pasākumu norisei.

3.14. Sabiedrība nodrošina, ka Konkursa pasākumu ietvaros netiek veikta politiska aģitācija vai politisku vēstījumu paušana, ka arī publiski netiktu izteikti aizskaroši un izaicinoši izteikumi par Latvijas Republiku, tās teritoriju, iedzīvotājiem vai kultūru.

4. SABIEDRĪBAS EKSKLUZĪVĀS TIESĪBAS

4.1. Laika posmā no 2013.gada 23.jūlija līdz 2013.gada 28.jūlijam (ieskaitot) Sabiedrībai, saskaņojot ar līgumslēdzējpusi SIA „Dzintaru koncertzāle”, tiek piešķirtas ekskluzīvas tiesības reklāmas izvietošanai un reklāmas materiālu izplatīšanai visās Konkursa pasākumu vietās, tajā skaitā visā Dzintaru koncertzāles teritorijā, iekļaujot VIP – zonu (teritorija ar platību 280 kv.m., kas atrodas kāpu zonā jūras pusē uz paaugstinājuma, kas veidots lielās zāles labajā pusē, kurā tiek sniegti sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumi un kura ir aprīkota ar maksas skatītāju vietām ar galdiem), un sabiedrība ir tiesīga pēc saviem ieskatiem nodot minētās tiesības trešajām personām.

4.2. Sabiedrībai ir ekskluzīvas tiesības realizēt biļetes uz Konkursa pasākumiem Dzintaru koncertzālē un Dzintaru koncertzāles VIP-zonā, saskaņojot ar līgumslēdzējpusi SIA „Dzintaru koncertzāle”.

5. PAŠVALDĪBAS SAISTĪBAS

5.1. Piešķirt Konkursam līdzfinansējumu daļējai Konkursa izmaksu segšanai. Par Pašvaldības līdzfinansējuma apmēru Puses līdz 2013.gada 1.jūnijam noslēdz atsevišķu vienošanos, kura pēc parakstīšanas kļūst par šā Līguma neatņemamu sastāvdaļu.

5.2. Konkursa norises laikā nodrošināt sabiedrisko kārtību Jūrmalas pilsētā ārpus Konkursa norises vietas, kad tas ir paredzēts Latvijas Republikas spēka esošajos normatīvajos aktos, kas nosaka publisku pasākumu organizēšanu.

5.3. Nodrošināt ārpus Konkursa pasākuma norises vietas teritorijas labiekārtošanu un sakopšanu pirms un pēc pasākumiem.

5.4. Nodrošināt ugunsdzēsēju brigādes dežūras organizēšanu Konkursa norises vietā un neatliekamās medicīniskās palīdzības pieejamību, glābšanas uz ūdens posteņu esamību Jūrmalā, Turaidas ielas rajonā.

5.5. Nodrošināt informācijas, par Konkursa pasākuma laikā veicamajām izmaiņām pilsētas satiksmē un sabiedriskā transporta kustības traucējumiem, izvietošanu vietējos mēdijos.

6. KONCERTZĀLES SAISTĪBAS

6.1. Piešķirt Konkursam līdzfinansējumu daļējai Konkursa izmaksu segšanai, kas saistītas ar Dzintaru koncertzāles un stāvlaukuma lietošanu. Par Koncertzāles līdzfinansējuma apmēru Puses līdz 2013.gada 1.jūnijam noslēdz atsevišķu vienošanos, kura pēc parakstīšanas kļūst par šā Līguma neatņemamu sastāvdaļu.

6.2. Veikt pasākumus, lai nodrošinātu Konkursa norises laikā Koncertzāles un Konkursa pasākumu apmeklētāju informēšanu par Konkursa pasākumu norises plānu, izsniedzot Sabiedrības izgatavotos informatīvos materiālus (programmas, bukletus, u.c.), ja tādi saskaņā ar Konkursa pasākumu norises plānu un scenāriju tiks paredzēti.

6.3. Iespēju robežās iekārtot Koncertzāles teritoriju atbilstoši Konkursa pasākuma norises plānam.

6.4. Nodrošināt Koncertzāles teritorijas vietas sakopšanu pirms un pēc Konkursa pasākumu norises.

7. GROZĪJUMI, PAPILDINĀJUMI UN LĪGUMA LAUŠANA

7.1. Līgumu var grozīt, papildināt vai lauzt, Pusēm rakstveidā par to vienojoties.

8. VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI

8.1. Līgums stājas spēkā ar tā parakstīšanas brīdi un ir spēkā līdz Pušu saistību izpildei, kas izriet no Līguma.

8.2. Ņemot vērā Konkursa nozīmi Jūrmalas pilsētai un SIA „Dzintaru koncertzāle”, kā arī līdzīgu pasākumu rīkošanas starptautisko praksi, Puses apņemas nerīkot Jūrmalas pilsētas teritorijā identiskus konkursus.

8.3. Puses tiek uzskatītas par atbrīvotām no atbildības par daļēju vai pilnīgu Līguma saistību neizpildi, ko izraisījusi nepārvarama vara - apstākļi, ko neviena no pusēm nevarēja iepriekš ne paredzēt, ne novērst.

8.4. Līgums ietver Pušu pilnīgu vienošanos un Puses, parakstot Līgumu, apliecina, ka piekrīt visiem Līguma punktiem un noteikumiem, ko apstiprina ar savu parakstu.

8.5. Līgums ir sastādīts latviešu un krievu valodās uz 5 (piecām) lapām un parakstīts trijos oriģināleksemplāros. Visiem eksemplāriem ir vienāds juridiskais spēks un katra Puse saņem vienu Līguma eksemplāru. Strīdu gadījumā par pamatu tiek izmantota Līguma redakcija latviešu valodā.

9. STRĪDU RISINĀŠANA

9.1. Strīdi, kas izriet no Līguma, izskatāmi Latvijas Republikā spēkā esošo normatīvo aktu noteiktajā kārtībā.

9.2. Gadījumos, kas nav atrunāti Līgumā, Puses rīkojas saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

PUŠU PARAKSTI UN REKVIZĪTI

Jūrmalas pilsētas dome

Reģistrācijas № 90000056357

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV-2015

a/s Citadele banka (Kods: PARX22LV)

Konta nr.LV84PARX0002484572001

____________________________

z.v. G.Truksnis

SIA „Dzintaru koncertzāle“

Reģistrācijas № 40003378932

Turaidas iela 1, Jūrmala, LV-2015

A/S SEB banka (Kods UNLALV2X)

Konts LV42UNLA0010009467685

Telefons:67762086

______________________________

Valdes priekšsēdētājs S.Renemanis

_______________________________

Valdes locekle I.Vilkārse

_______________________________

z.v. Valdes loceklis V.Krauksts

SIA „Dzintara disks”

Reģistrācijas № 40003591152

Ģertrūdes iela 69/71, Rīga, LV-1011

A/S Baltic International bank

Konts LV35BLIB3200003222001

______________________________

Valdes priekšsēdētājs А.Rumjancevs

_______________________________

z.v. Valdes locekle А.Subbotina


Lejupielāde: DOC un PDF